Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Nemrégiben arról tárgyaltak Kecskeméten az Országos Terv­hivatal és az Építésügyi Mi­nisztérium képviselői a megyei tanácsi ipar vezetőivel, ho­gyan lehetne megjavítani a tag­ellátást. A tanácsi vezetők a kohósalakból készült blokktég­lagyártás széleskörű elterjesz­tését javasolták, és megmutat­ták a vendégeknek a Bajai Cementipari Vállalatnál készült blokktéglák prototípusait is. (Korábban beszámoltunk arról, hogy a megyei tanács ipari osztályának a megbízásából a bajai vállalat kidolgozta a blokk­gyártás technológiáját és jú­nius 1-től megkezdi a sorozat- gyártást.) Az OT és a minisz­térium szakemberei elismerően nyilatkoztak a bajai tapaszta­latokról és egyetértettek azzal, hogy hasonló üzemedet kell létrehozni a megyében minél előbb. Fejlődik a klubmozgalom • Új bútorok, felszerelési tárgyak a művelődési otthonoknak A népművelési munka fon­tos célkitűzése jelenleg a klu­bok — azok között is elsősor­ban áz ifjúsági klubok — fej­lesztése. A megyei tanács je­lentős összegeket áldoz arra, hogy a művelődési otthonok irányításával működő klubokat -^bútorral és egyéb berendezéssel jól ellássa. Hogy ebből a szem­pontból jó munka folyik, mu­tatja annak a vizsgálatnak a zárójelentése, amelyet pár hét­tel ezelőtt a Művelődésügyi Mi­nisztérium, a KISZ Központi Bizottságának képviselője és a megyei tanács megbízottja folytatott le megyénkben A Művelődésügyi Minisztéri­um és a KISZ Központi Bi­zottságának képviselői megál­lapították, hogy Bács-Kiskun megyében az ifjúsági klubok szervezése és a róluk való gon­doskodás, valamint a klubok munkája megha­ladja az országos átlagot. Megkérdeztük Gila Jánost, a megyei tanács népművelési csoportvezetőjét, mennyit áldoz a megye arra, hogy a művelő­dési otthonok és a bennük működő klubok valóban jól felszereltek legyenek. — Tavaly 296 ezer forintot irányzott elő a tanács a műve­lődési otthonok és klubok fel­szerelésére a költségvetésből — mondotta Gila János. — Ehhez jött még különféle megtakarí­tásokból 60 ezer forint, továb­bá a minisztérium által a ta­nyai kollégiumok felszerelésére szánt összegből 150 ezer forint. Ez utóbbi összeghez úgy jutot­tunk hozzá, hogy a kollégiumok berendezésé­hez maguk a községek is hozzájárultak. Így a megtakarított másfél­százezer forintot a művelődési otthonok kapták. Mi várható az idei költség- vetésből? Erre a kérdésünkre elmondotta Gila elvtárs, hogy az idén 300 ezer forintot • fordíthatnak a művelődési otthonok és klubok beren­dezésére. Eddig ebből az összegből 150 ezer forintért rendeltek meg A tárgyalások eredménye­képpen a megye ipara 30 mil­lió forint beruházási hitelt kap soron kívül arra a célra, hogy a következő két évben öt vá­rosban hozzon létre blokktégla­gyártó üzemet, illetve fejlessze tovább Baján az újszerű építő­anyag gyártását. A tanács ipari osztálya már elkészítette a 30 millió forin­tos beruházás első szakaszá­nak a terveit. Ezek szerint már a jövő év áprilisában termel­ni kezd a kiskunfélegyházi és a kiskőrösi blokkgyártó üzem. Rövidesen hozzálátnak a to­vábbi tervek kidolgozásához is. A program teljes megvalósítá­sa után 71 millió téglának megfelelő mennyiségű blokkot készít majd a bajai, félegyhá­zi, kiskőrösi, dunavecseí, kalo­csai és a kecskeméti üzem évente. Ez azt jelenti, hogy a harmadik ötéves terv kislakás­építési programját teljes egé­szében blokktéglákból valósít­hatja meg a megye. Az újsze­rű építőanyag lényegesen ol­csóbb, mint a tégla, hő- és hangszigetelő tulajdonsága is megfelel a kívánalmaknak. Belies Dezső fogadáson jelen volt llku Pál művelődésügyi miniszter, vala­mint a magyar UNESCO-bizott- ság több vezetője. A fogadás szívélyes, baráti légkörben folyt le. Az UNESCO Végrehajtó Ta­nácsa kedden az Akadémia dísz­termében folytatta ülésszakát. A felszólalások után egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely többek között méltatja a ma­gyar kormány kimagasló mun­káját a műemlékek és kulturá­lis javaik megóvásában, bemuta­tásában. Majd az elnöklő El-Fasi be­zárta az ülésszakot és zárt ülés kezdődött. Képünkön: llku Fái művelődésügyi miniszter, Mohammed el Fasí, az UNESCO Végrehajtó Tanácsának, elnöke és M. Jime­nez, a végrehajtó tanács titkára. Megkezdődött a CSKP XIII. kongresszusa 70 testvérpárt küldött delegációt Kedden reggel Prágában, a Julius Fucik parkban levő kong­resszusi palotában megnyílt a CSKP XXII. kongresszusa. A hatalmas előadótermet már jó­val kilenc óra előtt megtöltötték a küldöttek és az erkélyen he­lyet foglaló meghívott vendégek, a kül- és belföldi újságírók. Néhány perccel kilenc őrá előtt viharos taps köszöntötte a terembe lépő csehszlovák veze­tőket és a meghívott külföldi de­legátusokat. A kongresszus An­tonin Novotny bevezető szavai, val kezdte meg tanácskozását. A CSKP KB első titkára kö­szöntötte a delegátusokat és ven­dégeket, majd üdvözölte a rész­vevő mintegy 70 kommunista, munkás- és más haladó párt kül­dötteit. A delegátusok nagy taps-t sál köszöntötték a küldöttsége­ket és vezetőiket, köztük Leo- nyid Brezsnyevet. az SZKP KB főtitkárát, Walter Ulbrichtot, az NSZEP KB első titkárát, Ed­uard Ochabot, a LEMP Poli-. tikai Bizottságának tagját. Ne­mes Dezsőt, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagját, és a többi küldöttet. Antonin Novotny megnyitó szava után a kongresszus meg­választotta az elnökséget és a különböző bizottságokat, majd jóváhagyta a napirendet. Esze­rint Antonin Novotny ismerteti a Központi Bizottság beszámo­lóját a párt munkájáról és a további feladatokról. Pavel Hron, a Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottság elnöke ismer­teti a bizottság jelentését, majd ezután következik a vita. A napirend elfogadása után Antonin Novotny tartotta meg a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának beszá­molóját. A kongresszus délutáni ta­nácskozásán hangzott el a szov­jet pártküldöttség vezetőjének, Leonyid Brezsnyevnek. az SZKP Központi Bizottsága főtitkárá­nak felszólalása. UfiriíiiíiíííM HarmincmNió forint ITiyyilllllliliilllt a blokktéglagyártás fejlesztésére a kislakásépítők anyagbeszerzési gondjai Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG IAPJÄ XXI. EVF., 128. SZ. Irn 60 fillér 1966. JÜN. L, SZERDA Palánták és szórófejek Első képünkön: A fűszerpap­rika palántáit ültetik a bajai Micsurin Tsz-nek a Dunavölgyi Főcsatornához közel eső táb­láin. Naponta három holdat jár be a felvételen látható palántá- zógép. „fedélzetén” a négytagú asszonybrigáddal. A gazdaság csaknem 90 holdon termeszti a fűszernövényt. Az alatta levő képen: A pap­rikán kívül sok más. jól fizető zöldségnövénnyel is foglalkozik a gazdaság. Méghozzá sikerrel, hiszen a kiültetés után már nyomban öntöznek. Retek Pong­rác, a szövetkezet öntöző szak­munkása elmondja, hogy a te­rület 400 holdiára több mint -'fiy hónapja hull a mesterséges áldás a szórófejekből.---------j------------------------------------- ­Vé get ért a budapesti UNESCO-ülésszak Kállai Gyula fogadta a világszervezet vezetőit Az Egyesült Nemzetek neve- j lósügyi, tudományos és kultúrá- i lis szervezetének az UNESCO- nak a Végrehajtó Tanács Buda­pestéi) tartja ülésezését. Kállai Gyula, a Magyar For­radalmi Munkás—Paraszt kor­mány elnöke kedden a parla­mentben fogadta az UNESCO Végrehajtó Tanácsának a veze­tőit: Mohammed el Fasit, a vég­rehajtó tanács elnökét, René Maheut, az UNESCO fővezérigaz­gatóját, Athanase Jóját, Mary Guiollan Smietont. Bedreddin Tuncelt, a végrehajtó tanács al- elnökeit, Prem Kirpalt, a prog­rambizottság elnökét és Gian Franko Pompeit, az admi­nisztratív bizottság elnökét. A berendezési tárgyakat. A kiskőrö­si, izsáki, lakiteleki, soltvad- kerti, kecskeméti, félegyházi, miskei, hercegszántói, lajosmi- zsei, solti, mélykúti, katymári és szakmáin művelődési ott­honok, illetve ifjúsági klubok kapnak berendezést. A két legújabban épült mű­velődési otthon teljes beren­dezéséhez egyébként még 150 ezer forint póthitelt kér a ta­nács. . B. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom