Petőfi Népe, 1966. május (21. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-11 / 110. szám

196«. május 11, szerda 5. oldal 4 RÉCÉSZLÁNV ÓRÁJA SINCS, hogy Madaras község határában, egy szarmáta sír-gödör szélén Kőhegyi Mi­hálynak, a bajai múzeum régé­szének élvezetes kiszólásokkal fűszerezett alapos tájékoztatá­sát hallgattam a másfél ezer évvel ezelőtti időkről. — s két- három kilométerrel odébb már egy jóval régebbi lehet helyén állok. Mondták, kőkorszakbeli ma­radványokra bukkantak, s azt is, hogy feltárásukat egy leány irányítja. Érdekelnek a 18—20 ezer év­vel korábbi kultúra eszközei, s az nemkülönben, hogy a fel­színre hozójuk — leány. ( Hogy az előbbiek milyenek, máris látom. Tízegynéhány mé­ternyi és meredekre ásózott agyagfal tövében gombóc nagy­ságú kövek egykupacban, akár tojások a fészekalján. Rendsze­rező kéz rakta őket össze, a sehol nem látható leány; övéi a kőgombóoök mellett sorjázó keménypapírtasakok is. amelyek nyilván már szelektált leleteket tartalmaznak. Bogarászó típusú ember le­het a régészlány, gondolom, s elképzelem, milyen az arca, az alakja, egész megjelenése. ALIG akarók hinni a sze­memnek. amikor felbukkan az egyik földhányás mögött. Na­gyon is modern jelenség, s nem­csak a leleteihez, de a vidékhez, a zöldbe borult községhatárhoz mérten is túlságosan anakro­nisztikus hatást kelt a megjele­nése. Blúz. hosszú terliszter nadrág, tornacipő van rajta, a haja menyecskésen hátrakötve, s az alakja akár egy atlétáé. Jóllehet maradéktalanul híve vagyok a nők egyenjogúságá­nak. abba a hibába estem — miként nemegyszer jó néhány férfitársam is esik —. hogy a tudatom alól a felszínre enged­tem bukkanni egy régi előíté­letet, amelv szerint a nő csak bizonyos szűk foglalkozási kör­be való, s ha tágabb körbe lép, elveszti nőiességét. A RÉGÉSZLÁNY megjelené­se alaposan megleckéztet, s ha palástoltan is, de szégyenkezés­re. helytelen előítéletem azon­nali felszámolására késztet. bői csak annyit értek, amennyi — éppenséggel nem sok — a szava nyomán „feltóródik” ben­nem a középiskolában tanultak lerakódásából. Látom rajta: un­ja bennem a munkáját megza­varó kíváncsiskodót, ezért bün­tet meg pergő nyelven adott tá­jékoztatásával, amelv ügy hang­zik, mintha kitűnő felkészültsé­gét bizonyítandó kollekviumon szerepelne a tanára előtt. S MOST kedves, majdnem pukkedlis meghajlása követke­zik: „Tessék, kérdezzen!” — Nehéz kérdést teszek fel Önnek — mondom. — Juj. — Miért éppen a régészetre adta a fejét? — Valóban nehéz kérdés — kalandozik el tekintete a vég­telen és kék májusi égboltozat valamelyik pontjára. Aztán mo­solyogva folytatja: — Hirtelen nem is tudnám megmondani. De tudja, nagyon érdekes a nyo­mára bukkanni, hogy mik vol­tak, hogyan éltek őseink. Hogy honnan indult el az ember oda. ahol jelenleg tart. Aztán büszkén megemlíti, hogy a professzora mellett asz- szisztálhatott a vértesszőlősi ása­tásoknál is. ahol a madarast húszezer éves leleteknél tíz­szer régebbiekre bukkantak. De azért észrevehetően ör­vend aj ittenieknek is. Máris leguggol tasakjaihoz, s az egyik­ből egy rozsdás színű lófogat, a másikból egy.a kétforintosnál nem sokkal nagyobb, éles pe­remű kerek kődarabot kotorász elő. — A LEGÉRTÉKESEBB lele­tem — tartja elém az utóbbit a tenyerén. — Pattintott kő. Az állatbőrről a kikészítésekor ez­zel vakarták le a szőrt. A fog bizonyítja, hogy lovuk is volt már. Megmutatja még az agyagfal­ból kiugró egyik „teraszt”, ame­lyen fekete faszénnyomok a tűz­helyre utalnak. Búcsúzáskor ízléssel lakkozott körmű kezével férfiasán paro- láz —, s még benn sem vagyok az autóban, amikor zergeseerű ugrásokkal ott terem az agyag- falat ásózó segítőtársa mellett. — Dobosi Viola vagyok — mutatkozik be. s elmondja azt is. hogy tulajdonképpen még diák, az egyetem régészeti sza­kának ötödéves hallgatója. S egy szuszra perceken keresz­tül fújja a paleolitikum (őskor­szak) leleteinek ismérveit, ami­S MÁRIS ez a kép rögződik bennem: féltérdre ereszkedve a balkezével leszorít valamilyen leletet, a jobbjában tartott fa­darabbal pedig lendületes moz­dulatokkal veri le róla az agya­got. Tarján István A kalocsai könyvtár ' ; _ a művelődési AB ** J ® napirendjén A megyei tanács művelődési; állandó bizottsága kedden Nagy Sándor elnökletével Kalocsán tartotta meg rendes ülését. Na- j pirenden a kalocsai járási-városi könyvtár működése szerepelt,1 amelyet dr. Nyitrai Lajos, a! Tessék választani Százezer forint költséggel át­alakították a Bajai Ady Endre Könyvtár kölcsönző helyisége­it. Szabadpolcos termeket ala­kítottak ki, amelyekben az 50 ezer kötetből álló könyvállo­mány 80 százalékát tudják el­helyezni. Az átalakított könyv­tár forgalma máris emelkedett: naponta 180—200 olvasó veszi igénybe a korszerű könyvtá­rat. (Pásztor Zoltán felvétele.) könyvtár vezetője ismertetett az állandó bizottsággal. A tájékoz­tatást vita követte, amelynek nyomán az állandó bizottság úgy foglalt állást, hogy néhány el­vi, szervezeti jellegű és anyagi vonatkozású kérdésben javaslat­tal él a megyei tanács végre­hajtó bizottságához. A továb­biakban az állandó bizottság tájékoztatókat hallgatott meg a Kecskeméti Katona József, il­letve a Kalocsai Katona István társaságok működéséről, amelyet dr. Weither Dániel, illetve Ma­jor Imre ismertetett. Az állandó bizottság munkájá­ban részt vett Pozsgay Imre, a megyei pártbizottság propagan­da és művelődésügyi osztályá­nak vezetője, Gila János, a me­gyei tanács vb népművelési cso­portvezetője, Gerinczi György, a Hazafias Népfront megyei bi­zottságának munkatársa, és Fenyvesiné Góhér Anna, a me­gyei könyvtár vezetője. — Csak simogass... ez na- gyon jó... már nem fáj any- nyira... Hozzám egy szót sem szólt anyám, pedig remegve vártam a szitkozódó szemrehányásokat. Csak a disznóval törődött, mintha én nem is lettem vol­na a világon. Egyszerre csak megfordult és szaladni kezdett hazafelé. Nem tudtam, hogy mihez kezdjek. Menni akartam én is. Ez volt hozzám az első szava: j — Maradj! Olyan végtelen gyűlölettel dobta ezt oda, hogy újra meg­indultak a könnyeim. És az volt a legszömyűbb, hogy nem is kérdezett tőlem semmit. Legalább szidna a vigyázatlan­ságomért. Azt se bántam vol­na, ha megver, az ostort is odanyújtottam volna neki, csak oldódna föl már ez a ret­tentő feszültség. Mi lesz itt? Hirtelen arra gondoltam, hogy világgá megyek. A nyár világos színeivel lebegő hori­zont úgy hívogatott és elcsitu- lást ígért nagy szomorúságom­ban. Mégse mertem menni, csak álltam a disznó mellett és vártam, a végzetet. Anyám nemsokára jött vísz- szafelé. Targoncát tolt és mel­lette bicegett Veréb Jani bá­csi. A disznót föltették a targon­cára és tolták hazafelé. Föl­váltva, mert nehéz volt és nem maradt nyugton. Otthon bevit­ték az ólba. Anyám mindjárt vizet adott neki. Mohón és so­kat ivott. Belső égés emészthet­te szegényt. — Eltörött ennek a gerince — mondta Jani bácsi fejcsó­válva, hogy alaposan körülné­zegette. — Én azt mondom kést neki. Míg nem késő. — Hiszen hasas. Néhány hét múlva malaca lesz — mondta az anyám. — Ennek ugyan aligha lesz malaca.., — Malaca lesz! Néhány hét múlva malaca lesz — ismétel­gette anyám olyan makacs hangon, hogy Jani bácsi jobb­nak látta nem ellenkezni. Kö­szönt és elkocogott haza. Én ott ácsorogtam az ól előtt. Nem tudtam elmozdul­ni, mintha fogott volna vala­mi titokzatos erő. Anyám bent foglalatoskodott a disznóval. A fájdalmas nyögéseken keresz­tül csak rövid félmondatok szűrődtek a füleimhez: — Itt fáj, kis jószágom? ... Ugye meggyógyulsz? ... Lesz kismalacod ... Legalább hat kismalacod... Szoptatod őket. Egyszerre csak vijjogó kiál­tás szakadt ki az ól ajtaján: — Elvetél... Jaj, elvetél!.;; Hogy meglátott engem, egy pillanatra meghökkent, mint idegen testbe ütköző ló, majd fölkapta az ólkerítéshez tá­masztott lapátot és azzal ro­hant felém: — Tönkretettél, te átkozott! Agyonütlek, te nyomorult!... Oda az én szép disznóm... Semmit nem lehet rádbízni?... Csak kárt tudsz csinálni? Agyonverlek!... Ezt olyan vészes komolyság­gal mondta, hogy semmi két­ségem nem lehetett: valóban megteszi, ha elér. Futni kezd­tem a Jani bácsiék udvarát elválasztó kerítés felé. A ré­mület megsokszorozta az erő­met és néhány pillanat alatt átvetettem magam a rozoga deszkapalánkon. A következő pillanatban már nagyot dörrent a fához csapódó lapát... Hogy túl voltam a veszélyen, a rémület görcsös sírásban ol­dódott föl. Jani bácsi éppen kint ült az udvaron, süttette magát a nappal. Odaszaladtam hozzá és remegve fúrtam fejem az ölébe. — Mi az? Mi a baj? — kér­dezte tőlem jóságosán és tenye­rével csillapítón végigsimította fejemet. — Anyám ... agyon akart ütni... — nyögtem ki nagy ne­hezen a csukló zokogás közül. — Ugyan, hová gondolsz? Nem tesz ő olyat. — A lapátot... utánam is vágta. Jani bácsi kicsit hallgatott, azután csendesen ezt mondta: — Nagyon odáig van szegény. Csak ez az egy disznója volt. Tik meg hármain vagytok. Estig náluk maradtam. Ak­kor kézenfogott és átvezetett hozzánk. Anyám éppen a tyú­kok körül foglalatoskodott. — Hazahoztam a fiát — mond­ta neki Jani bácsi. — Halálra ijesztette ezt a szegény gyere­ket. Anyám rámnézett, de nem szólt semmit. És egész este nem szólt hozzám, csak lefekvés előtt adott egy darab kenyeret, de azt is szó nélkül. Mikor lefe­küdtem, sokáig nem mertem el­aludni. Attól féltem, hogy éjjel odalopódzik az ágyamhoz és álmomban megfojt. Néhány nap alatt azért meg- békült velem, de ettől az időtől kezdve valami kis idegenség szakadt közénk. A disznót soha nem emlegette többé és én se próbáltam előtte magyarázkod­ni. Mintha mindketten elfelej­tettük volna. És mégis: ez a nap örökre közénk furakodott. Ügy hiszem, ekkor lettem lé­lekben felnőtt... (Folytatjuk.) Az ünnepi könyvhét könyveiből Veres Péter: VALÓ VILÁG Nehéz, de annál szebb és eredményesebb pályát és mű­vészi utat követhet nyomon az olvasó ebben az elbeszéléskö­tetben. Az írásokat ciklusokba foglalta az író. Az első a Gyep­sor. Elbeszélései a két világ­háború közötti falusi szegény­ségről tudósítanak. Szépiroda­lom ez, de dokumentum is: az író könyörtelenül veszi szem­ügyre a tengödést, közli a rideg valóságot, miközben nagy ön­uralommal kerüli el a hatásos­ság buktatóit. A második ciklus a Fordul a föld. A felszabadu­lás utáni első évek paraszti vi- lágának képét tárja fel, jellem- ábrázolásában eltérő és eltérő utakon haladó egyéniségek gyö­keréig hatol. A csatlós című kö­vetkező elbeszélésfüzér a hatal­maskodó „jó szolga” árnyaltan ábrázolt alakjával ébreszt az olvasóban gondolatokat, a bé­resgazda sorsa összekapcsolódik a pusztulásra érett társadalmi rend omlásával. Az utolsó cik­lus a Szeretet törvénye; a jó­részt mai témájú írásokban egyéniség és környezet erőinek kölcsönhatását vizsgálja az író. Elbeszéléseiből az a megértő tudás, bölcsesség, a minden napi valóságnak az a mély is­merete sugárzik, amely Veres Pétert olyan rokonszenvessé te­szi. Nem nélkülözi ez a művé­szet a költöiséget sem: az em­berek és az élet szeretetének melegsége teszi költőivé. (Szép- irodalmi Kiadó.) Rolf Hochhuth: [ A HELYTARTÓ I Világsiker, szenvedélyes vita, \ haladó és visszahúzó erők ősz- s zecsapása, betiltott előadások \ és kirobbanó sikerű bemutatók: ezek ennek a dokumentum jel- lagű, agitatív drámának eddigi útját jelző mérföldkövek. A fia­tal német író húsz évvel a má­sodik világháború befejezése után mérlegre tette XU. Pius pápát, és amikor szenvedélyesen elítélte langyosságáért és meg­alkuvásáért, voltaképpen mind­azokat is elítélte, akik gazda­sági, politikai, diplomáciai cé­lokat előbbre helyeznek az em­berségnél, önérdekük szolgála­tában a mindenkire kötelező hu­mánum ellen vétenek. Különö­sen megdöbbentő, ha olyan egyéniség bizonyul ridegnek és a döntő pillanatban az ember­telenséggel szemben közönyös­nek, aki egy emberséget és sze- retetet hirdető világegyház ha­talmas, szellemi befolyással ren­delkező feje volt. A rendkívül terjedelmes drámát néhány hó­napja mutatták be \Budapesten nagy sikerrel, de természetesen nem teljes terjedelmében. Ka­lász Márton kitűnő fordítása most könyvben teljes, eszközei­ben puritán, szuggcsztív erejű szövegét adja az olvasónak, (Európa Kiadó.) Ki tud róla ? Kada Eleket nagyon szerették a kecskemétiek. Amikor meghalt, az akkori sátormozi tulajdonosa, Fe­nyő Sándor kezdeményezésére rö­vid riportfilmet készítettek a nagy polgármester temetéséről. A filmen megörökítették fontosabb létesítmé­nyeit, bemutatták dolgozószobáját. Még a fővárosi lapok is diosérően emlékeztek meg a nagyszerű ötlet­ről és megpendítették egy filmar- chívum alapításának lehetőségét. Biztosra vették, hogy az értékes do­kumentumot Kecskemét városa mee- őrzj. Hová tűnhettek a felvételek az az­óta eltelt bonyodalmas félévszázad- ban? Ezt szeretnénk most kideríte­ni. Ezúton is kérjük mindazokat, akik a fUm készítéséről, bemutatá­sáréi, a tekercs hollétéről tudnak, szíveskedjenek a városi tanács vb művelődésügyi osztályéval címűkéi közölni. <H. N.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom