Petőfi Népe, 1966. május (21. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-19 / 117. szám

1968, má,jus 19, csütörtök S. eMai Tatarozzák a Kecskeméti Állami Zeneiskolát Két évvel ezelőtt bontották le a Kecskeméti Állami Zeneiskola épületét a Petőfi utcában. Ekkor az iskola az Erkel utcai régi zárdaiskolába költözött. Az öreg talak között tanítottak 450 nö­vendéket a legutóbbi napokig. Nemrégiben a falakon repe­déseket, vakolathullásokat ész­leltek. A Bács-Kiskun megyei Tervező Iroda statikai csoportja megvizsgálta az épületet és meg­állapította: olyan állapotban van. hogy benne a személyi és vagyonbiztonság nem garantál­ható. A veszélyeztetett épületrészek­ben azonnal be is szüntették az oktatást. A megyei tanács a költség­terv alapján kijelöli a tataro­zást végző vállalatot és ametiy- nyiben a kijelölt vállalat kapa­citása engedi, szeptemberig rendbe hozzák az iskolát. A költ­ségeket a Kecskeméti Városi Ta­nács biztosítja. A városi tanács művelődés- ügyi osztályán nyert értesülés szerint, ha az épületet szeptem­berig nem tudják rendbehozni, mindaddig kénytelen az iskola a tanítást szüneteltetni, míg a hi­bákat ki nem javítják. A vá­rosban ugyanis szükségtanterem nincs, annyira zsúfoltak az is­kolák. A testvérországok életéből A Baltikum népművészete A moszkvai Központi Kiállí­tási Teremben megnyílt a Szov­jet Baltikum képzőművészeinek kiállítása. 778 művész mintegy 3000 festményét, szobrát, rajzát és más alkotását mutatták be. Az érdekes kiállítás nagyon jól szemléltette Litvánia, Lett­ország és Észtország dekoráló képzőművészetét, amely a bal­tikumi népművészet* legnépsze­rűbb válfaja. Csupán Lettor­szágban több mint 80 képzőmű­vész tagja a köztársasági mű­vészszövetségnek. A köztársa­ság 800 népművészeti mesterén kívül mintegy 10 000-en foglal­koznak képzőművészettel, kü­lönböző öntevékeny művészkö­rökben. A kiállításo» bemutatták a szőnyegszövés, a kisplasztika, a kerámia, a fafaragás, az üveg­és borostyáncsiszolás legszebb példányait. Valamennyi népmű­vészeti alkotást nemzeti sajá­tosság és magas művészi kivi­telezés jellemez. A központi szovjet lapok sok cikket, riportot és más anya­got közöltek a kiállítás kapcsán a szovjet Baltikum 25 éves mű­vészeti fejlődéséről. Borisz Jo- ganszon, a Szovjetunió népi mű­vésze a következőket írta a Pravdában: „A szovjet Baltikum művé­szetében van egy bizonyos de­rűlátó világérzéklet, amely a belső feszültség és a külső tar­talom megfelelő fokával meg­nyilvánul a különböző zsanéro­kén és válfajokban. Ez: a mű­vészet az emberről és a művé­szet az ember számára.” Felolvasás, fafaragás, J. Lukauszkasz népi művész munkája. „Á ma emberéhez akarunk szólni" A Pécsi Balett meghódította a kecskeméti közönséget is Mindössze fél évtizedes múlt­ra tekinthet vissza a Pécsi Nem­zeti Színház balettegyüttese. Ez az öt év azonban szinte párat­lan sikersorozatot hozott Eck Imrének, az együttes koreográ­fus rendezőjének és a fiatal táncosoknak a határon innen és túl. Ma már a kezdetben fa- nyalgók is kénytelenek elis­merni, hogy a lelkes fiatalgái da — a táncosok átlagos életkora hogyan fogadják eddigi mun­kánk gyümölcsét azok, akiknek szántuk? Ezt várják-e tőlünk, akikkel talán mi ismertetjük meg elsőként a balett sajátos kifejező eszközeit? Hajós Péter aggodalma — most már tudjuk — alaptalan­nak bizonyult. Mielőtt azonban a nagy .sikerű előadásról szól­nánk, meg kell magyaráznunk azt is, hogy miért voltunk kény­oldotta ezt a problémát és lehe­tővé teszi, hogy a jövő évadban is tovább folytassák a vidéki előadássorozatot. A Vivaldi zenéjére kompo­nált Etűdök kékben című pro­dukcióval kezdődött az est. A muzsikában rejlő életörömöt, vi­dámságot páratlan könnyedség­gel, átéléssel keltették életre a fiatal táncosok. A kók-trikós karcsú testek mozgása Picasso Életöröm című kompozícióját, a tengerparton önfeledten muzsi­káló, táncoló figurákat idézte. 1960-ban mutatták be először a Szokolay Ottó zenéjére ké­szült tánckompozíciót az Iszo­nyat balladáját. Ez a szám te­hát egyidős a társulattal, végig­kísérte eddigi útján. Körülbelül ötven alkalommal mutatták be nagy sikerrel, öt év alatt, töb­bek között a Norvégiában ren­dezett balettfeszti válom is. A jó és a rossz, de még in­kább a könyörtelen militariz- mus és a béke erőinek a küz­delme kelt életre a színpad hát­terében magasodó vesztőhely előtt. Amikor az együttes kitű­nő balerinájának, Árva Eszter­nek fehérruhás, törékeny alakja győztesként fel magasodott a kompozíció végén, csak hosszú pillanatok után csattant össze az első tenyér a nézőtéren. Kö­zel még a háború döbbeneté, a közönség megértette az iszonya­22 év — friss levegőt hozott a balettszínpadra. Nem a mesék rózsaszín tün­dérvilágát keltik életre hanem a ma emberének problémáiról, a háború iszonyatáról, a békéért,, a boldogságért érzett felelősség­ről szólnak egy olyan sajátos nyelven, amelyben szerencsésen keverednek a klasszikus balett hagyományai a pantomimszerű mozdulatokkal. Kecskeméten először üdvö­zölhettük a Pécsi Balettet. A közönség zöme eddig legfeljebb a televízióban találkozott ve­lük, de sokan csak hírből is­merték az együttest. Néhány perccel az előadás kezdete előtt Hajós Péter ba­lett-titkár — Eck Imre „szárny- segédje” — ezeket mondta: — Higgye el, hogy nagyon izgatottan készülünk a kecske­méti közönséggel való találko­zásra. És ezt nem az ilyenkor kötelező udvariasság mondatja velem. Az idei az első olyan évad, amikor végre Pécs, Buda­pest és a külföld után bemu­tatkozhatunk a vidéki városok nézőinek, sőt, talán nem túlzók, ha azt mondom, hogy az egész országnak. A vidéki körút — tizenöt vá­rosban lépünk fel egymás után — minden előadása próbatétel: telenek ilyen sokáig várni a Pécsi Balettel való találkozásra Kecskeméten, csakúgy, mint a többi vjdéki városban. Miért alakult a társulat fellépési sta­tisztikája olyan rendhagyó mó­don, hogy — az előadások szá­mát tekintve — Pécs után a külföld következik. A legfőbb ok az volt. hogy a társulatnak nincs saját zene­kara. A Művelődésügyi Minisz­térium segítségével csak az idén köthettek először olyan szerződést a Budapesti MÁV Szimfonikusokkal, amely meg­tos mementót. Mintegy feloldásként hatott ezután Vujicsics Tihamér fia­talos, hangulatos zenéjére kom­ponált utolsó szám: a Változa­tok egy találkozásra. Talán ezért is aratta az est legnagyobb si­kerét. Szűnni nem akaró taps szólította újra és újra függöny elé Árva Esztert, Csáfó Feren­cet, Bretus Mariannt, és a többi kitűnő táncost, a zenekar kar­mesterével, Nagy Ferenccei együtt. Békés Dezső Á botmonostori „nábobok" CzoboíT József, Baja egykori dús­gazdag földesura esztelen költeke­zéséről volt nevezetes. Egyszer fo­gadást kötött, hogy egy udvari ün­nepségen neki lesz a legértékesebb dízsruhája, anélkül, hogy drágakö­vekkel díszítené. A tét ezer arany volt. A fogadást megnyerte, mert ruháját egy régi, remekművű olasz festménnyel. Correggio művével bé­leltette ki. Nem tudjuk, hogy a bátmonosto­riak olvasták-e ezt a históriát, és ennek mintájára határozták el, hogy nekik lesz a legértékesebb hídfel­járójuk, de az biztos, hogy a falu történetét ismerték. Tudták, hogy a mai Pusztafalu határrészben kolos­tor állott templommal, gazdasági épületekkel. A tatárok már itt ta­lálták. el is pusztították. Később új­jáépült, akkor a törökök rongálták ír meg, de még az 1700-as évek elején görögkeleti szerzetesek laktak ben­ne. Telt-múlt az idő, a kolostor el­pusztult, de a falu nevében viselte emlékét. 1871-ben a kalocsai érsek ásatást végeztetett ezen a területen, tisztázták az alaprajzot, sőt a me­gyei monográfiába is bekerült a raj­za. Mondom: tudták mindezt a falu­ban. Az illetékesek mindenképpen tudták, hiszen meg is kérdezték a bajai múzeumot. Amikor ugyanis eszükbe jutott, hogy milyen jó vol­na az a sok kő töltésinek a hídfel­járóhoz — először a „hivatalos út­tal” próbálkoztak. Beszóltak telefo­non a múzeumnak: szeretnénk ki­termelni a romokat, van-e ennek akadálya? A múzeum tiltakozik, hivatkozik a törvényre. Csak nem olyan fából faragtak bennün- két, hogy könnyen belenyugodnánk, ha va­lamiben nem sikerül l e g-nemzet lenni. Ha a futballban alább is adtuk a leg-nél, feltörünk más sportágban. A vizipólóban, kard-, s egyéb vívásban, öttusában tart­juk a leg-et, a legjobbak közé számí­tunk. Kezdünk emellett teniszben, sakk­ban, s ennek rokonágában, a kerékpár­sportban is leg-helyezéseket kivívni ma­gunknak. A testkultúrában tanúsított fejlődésünk öszönzően hat a társadalmi tevékenysé­gek egyéb köreire is. Így lettünk többek közt a le g-ballagóbb nemzet is. Ballagtunk az óvodában. Ag­gastyán koromban is élénken él emlé­kezetemben, hogy amikor a Szűcs-telepi oviban ültük a ballagási ünnepséget, Mag. duska néni éppen e szavaknál kezdte dörzsölni könnyező szemét. — Gyerekek, legyetek jók az iskolában. Ne felejtsétek, hogy az élet olyan rövid, mint a ti ingecslcétek, és ... Ekkor szipogta elérzékenyülten Ver ebi Gyurka, végzős óvodatársam. Hangosan, hogy jól meghallja az ővönéni. — Ki kell menni! Erre az egész korosztály lázas izgalomba tarisznyával, hamuban sült pogácsával éppúgy, mint fokossal, csibukpipáva.1, bá­nyászlámpával, paprikafűzérrel, vagy al- muskával... Még kisbabával is. No per­sze lányok, és csupán játékbabával, mint egészségügyi technikumosok. Egyik mezőgazdasági technikum növen­dékei felvirágozott kombájnon, traktoron és lóháton ballagtak. Szép volt a Gau­deamus — gépzúgással kísérve. Többen a juhászok díszruháját öltötték magukra, mások meg csikós öltözékben dalolták még egyszer és utoljára a Pythagoras-tételt, miszerint ászor á az á-négyzet. hejde, kis- angyalom. Az is hangulatos volt. mikor egy-egy ló belenyerített abba a nótába, hogy: „Minden vízbe mártott test — a súlyából annyit veszt...” Természetesen, itt is „Kisangyalom”-mai. Szakosodnak a középiskolák. Milyen megható lesz majdan, amikor az érettsé­giző fegyőripari technikumos diákok bal­lagnak, és búsan kísérik a szimbolikus kis cellát, amk rabomobil húz a menetben Es éneklik szomorúan. ..Rácsos kapu, rácsos ablak...” Meg hogy: „Üres a fészek, nincs lakója már...” Tóth István Ballagni indánk jött, s mintegy felearányban csatlakoz­tunk a kezdeményezéshez. Megtanultunk ballagni általános isko­lás szinten. Itt vésődött egyszer s minden­korra agyunkba, hogy ballagás előtt nem szabad kopaszra nyiratkozni, mert akkor a tablón mi serkentjük röhögésre a kevdes szülőket. Az is az általános iskolai balla­gásokon rögződött belénk, hogy ugyancsak az osztály fényképezés sikere érdekében, igyekezzünk a dolgokhoz minél jobb képet vágni. Azt se tudtuk, milyen gyorsan végezzük el a középiskolát, csak hogy mielőbb bal­laghassunk — érettségi előtt öt perccel. Világos, hogy néhány év alatt egyhan­gúvá vált volna a mozgalom, ha nem gondoskodnának utódaink a ballagás mind változatosabb, érdekesebb lebonyolításá­ról. Az óvodások sem olyan szürkén bú­csúztak, mint mi annakidején. Vitték a ballagáson mesterségük címereit, a cumis bocikát meg a kisedényt. Ma már sokkal látványosabbak a kö­zépiskolás ballagások is. Van hagyomány idézés, szimbolikus emléktárgy. Vonulnak Ugyan! Ha valami előkerül, majd bejelentjük — gondolták erre ma­gukban, és elkezdték ásni a falakat, hordani a törmeléket, gyűjtögetni a cseré p t ö re d ékeket. Sok-sok köb­méter történetileg pótolhatatlan ér­tékű törmeléket hordtak el töltés­nek. Csak úgy futólag összeszedett darabok közt vadászjelenetes kály- liacsempe (mint a budai várban) vörösmárvány töredékek, (mint a visegrádi Mátyás király-féle palotá­ban) stb, stb. kerültek elő. Eszük ágában sem volt jelenteni a múzeumnak, hogy 50—150 cm vas­tag kultúrréteget bányásznak ki a föld alól. Minek, mikor milyen jó üzlet? A kő nem kerül semmibe, éppen csak el kell szállítani. Szá­mít az, hogy történelmünk egy da­rabját, nemzeti kincset (mondhatni úgy is. hogy társadalmi tulajdont) pusztítanak el? A tatár- és törökdúlást, a Czobo- rok esztelen tékozlását nem a köve­tendő haladó hagyományok közt tartjuk számon. Sőt, éppen május 1-én Kiss Károly elvtárs, az Elnöki Tanács titkára indított útnak egy új társadalmi mozgalmat, melynek célja műemlékeink védelme. Ügy látszik, nagyon is szükség van ilyen mozgalomra, ha felelős posztra ál­lított emberek nemcsak, hogy saját belátásuk alapján nem védik nem­zeti értékeinket, de még a kormány által hozott törvényeket is semmi­beveszik. Dr. SolyTnos Ede múzeum-igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom