Petőfi Népe, 1966. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-07 / 82. szám

VI ol is kezdhetné a tájéko- zódást a falu bemutatá­sára vállalkozó látogató, ha nem a községi tanácsházán, ahová a helyi élet sokféle szála össze­fut? Ettől a lehetőségtől azon­ban ezúttal a saját szemfüles- ségem hiánya fosztott meg. Nagy előzékenyen kaput nyitva és csukva egy zömök kerékpáros férfinak — ugyanis clszalasztot­emeletes iskola folyosóit és az udvart. Kürtös József iskola­igazgatónak éppen „lyukas'’ órá­ja következett, s így készséggel a rendelkezésünkre állt: J ómagam bennszülött va­gyok Bácsbokcdon, bát­ran mondhatom hát, hogy jól ismerem. Eredetéről csak any- nyit, hogy az 1300-as évekbe nyúlik vissza, mostani nevét pe­E bedszünet után ismét „csatában” a Szalvai Tsz hagy- maduggató hada. Egész nap hajolni — bizony, este már sajog a hát. meg a derék! Pedig 60 holdon majd három hétbe kerül a mun­ka elvégzése. És Petres Sándor mun- Icacsapala mégis jó kedélyű. Hiszen fő­leg asszonyokból áll. akik naphosszat huncutkodngk, tré­fálkoznak. Például így: „Közöttünk Doszpod János az egyszerű fiú, miért ne engednénk hát, Hogy a munkában ö haladjon.az élen?!” tek mór, s ismét a kiterjedt föld táblán hajladozott a tsz-gaz­dák serege. Látogatásunk mégis haszonnal járt. Nemcsak a szán­tóföldi röpke ismerkedés miatt, hanem meyt a délelőtt elszalasz- . tott tanács vb elnökhelyettessel is találkoztunk. Mivel Barta Ist­ván a délelőtti dolga és meg- ebédelése után éppen a tanács­házára volt indulóban, vele tar­tottunk. S szavai nyomán a köz­ség életének számtalan új vo­natkozása, eredménye tárulko­zott elénk. ö arta elvtárs egy évvel ez- előtt még agnxnómusként dolgozott, mint vb elnökhelyet­tesnek, most is a mezőgazdaság a szakterülete, érthető, hogy el­sősorban a három helyi tsz si­kerein keresztül nyújtott bete­kintést a falu életébe. — Az anyagi jólét alapja a szorgalmas munka — mondot­ta. — Azzal kezdem tehát, hogy a mi lakoshágunk jelenleg 12 millió forint betétállománnyal rendelkezik, s ebből kétmillió a legutóbbi zárszámadások után került a takarékba. Vagy egy másik adat: az fmsz-i vendéglá­tás nálunk a múlt évben közel ötmillió forintot forgalmazott. S még a jövedelmek alakulását szemléltető egy-két szám: Míg' 1961-ben, három közös gazdasá­gunk átlagában 11 591 forint volt az egy tagra eső jövede­lem, a múlt évi gazdálkodás eredményeként ez 20 515 forint­ra növekedett. A jövedelem ilyen alakulása az évről-évre javuló termelésen, a terméseredményeken nyugszik, íme. bizonyításul ezekből is egy-két szám: A kukorica ter­mésátlaga öt évvel ezelőtt alig haladta meg (májusi morzsolt- ban) a 18 mázsát A korszerű termelési módszerek jóvoltából 1964-ben 21,8, a múlt évben pe­dig 26 mázsás átlagot takarítot­tak be a közös gazdaságok. Vagy: 1960-ban 100 holdra ve­títve 28, tavaly meg már 100 mázsa ”húst állítottak elő a tsz- ek. Az egy tehénre jutó évi 2496 literes tejhozam felette van a megyei átlagnak. Így lehetne sorolni tovább a beszédes gazda­sági mutatókat. Amit a tanács vb elnökhelyet­tesétől a továbbiakban megtud­tunk — a lehetőségektől füg­gően — másutt is példaadó le­het. Nevezetesen: a három bács- bokodi tsz együttesen évenként 100 ezer forinttal járul hozzá a községfejlesztési alaphoz. (Bölcs gondolkozás, hiszen a szövetke­zetek gazdái veszik hasznát!) Vagy egy másik példa: szociális alapra közel félmillió forintot tartalékol az idén a három kö­zös gazdaság, s talán országosan is egyedülálló kezdeményezé­sük, hogy a háromszázhatvan- négy nyugdíjasuknak negyed­évenként 300 forinttal egészítik ki a nyugdíját! Czialvai. Űj Otthon, Ezüst Kalász — Rácz István, Pápai József, Ódor József... Sok emberrel beszéltünk a köz­ségben. szinte közvél emény ku­tatást tartva, hogy melyik is a Az egyik ilyen elgondolás a ser­téshizlalda létrehozása. A másik egy 5 kilométer hosszú víztáro­ló, a nagyobb arányú öntözési lehetőség megteremtésére. feaj ha már itt tartunk, ala­^ kulnak más elgondolások is. Az egyiket Barta István vb elnökhelyettes íjgy fogalmazta^ — Ma reggél láttam, hogy egész asszonykaraván ment kiscsirkéért Cjsávolyra, mert helyben nem lehet kapni. Ba­romfitartási lehetőség viszont szinte minden háznál akad. Ta­karmánykeverő ! üzemünk van. földművesszövetkezetünk és nő­tanácsunk is. Mi lehetne hát az akadálya egy háztáji baromfine­velő közös vállalkozás létreho­zásának? Közösen rendelni a csibét, a tápot, Iközösen szervez­ni az' értékesítést és kész! Asz- szonyaink bizonyára szívesen vennék... I ám, betelt az oldal, s mennyi mindenről nem szóltunk még! Például, hogy mi­lyen tisztelettel emlegetik Mu- haros László elvtárs. a községi párttitkár és a tsz-pártitkárok tevékenységét. Mert a pártszer­vezeti politikai munka egyre jobban eltalált |— a gazdaságve­zetés hatáskörébe nem nyúló —1 módszereinek hatása ott érződik Van a községnek- egy jó hírű vajüze­me is, amely ötven­nyolc embert foglal­koztat. 47 ezer liter tej feldolgozása tör­ténik itt naponta. Képünkön Gál Ist­ván szakmunkás — akinek az üzem minden részlegében jó hasznát veszik — most éppen a vá­rosi tejet pasztőrözi, s kevergetéssel biz­tosítja az egyenle­tes zsírelosztást. Kaj-ches Mátyás művezető pedig mű­szaki ellenőrzést tart. legjobb tsz és a legjobb elnök. S a válaszok? Szinte egybehang­zóan ilyenek voltak: „Az csak természetes, hogy mindenki el­sősorban a maga családjához húz, de egyformán jó mind a három!" És alighanem ez a tár­gyilagosság és egyetértés rejtőzik azok mögött a tervek mögött is, amelyek a három gazdaság kö­zös vállalkozásaira formálódnak. a munkakedvben és az ered­ményekben. Va|gy: hogy tanács­tagjuk követkebetes szorgalma­zására az idén jttegkapják a vil­lanyt a községizéii hét ház la­kói. Hogy Máriái bácsinak dél-_ előtt a tanácsbázán előterjes*-' tett panasza máris megoldódott,1 Mert a helyszíni szemlén kid®» fűlt, 15 négyszögöllel valóba» kisebb volt a bérelt rétje, s így 10 forinttal kevesebb díjat kell fizetnie. No meg, hogy a föld­mű vess zövetkezeti áruház dol­gozói túlon-túl szemérmesek. i Nem engedték ugyanis lefény­képezni az áruház belsejét, p - dig igazán büszkék lehetnek rá! ¥Je a mi oldal-..keretünk" szűkre szabott. Ám Dö­me Ottó, az általános iskola igazgatóhelyettese gondoskodik róla, hogy a , készülő községi monográfiában híven tükröződ­jenek Báesbokod pezsgő, sok te­kintetben példamutató, gazda­godó mai napjai. Irta Perny Irén. Fényképezte: Pásztor Zoltán. dig 1904. óta viseli. Eladdig Bi- kity-nek nevezték. A legutóbbi népszámláláskor négyezer lelket számláltunk. Ma körülbelül há- romezerkilencszázan élünk a községben. Ebben közrejátszik, hogy csökken a születések szá­ma. Tavaly még hatvan elsőosz­tályosunk volt, az idén viszont már csak ötvenből oszthattuk a két osztályt... M^zután főként Bököd fej- lődése kerül szóba. Hi­szen közel nyolc éve épült meg a vízmüvük, mintegy 70—80 házban van fürdőszoba, s az idei hálózatbővítéssel igencsak elérik, hogy minden házban benn lesz a vízcsap ... S a fej­lődés más jelei? Az új'építkezés nem túl sok, annál jellemzőbb — ahogyan Kürtös József mond ja a házak ..megfordítása" Annyit jelent ez. hogy a jelleg­zetes helyi, csaknem a porta hosszán végignyúló családi h zak utcai frontját modernizál­ják, csinosítják tágas utcai ab­lakok kiképzésével. Sok az újon­nan épített kerítés, még divato­sabb a régi bútorok kicserélése, azaz: sokat adnak az otthonra a lakáskultúrára. .. ■ ejárt a 45 perc. az igaz- gat.ő^énekórára ^ndult. Mi pedig a határba vettük utun­kat. Az igazi élet ott zajlik most, s talán délidőben alkal­munk nyílik baráti eszmecseré­re a tsz-ek szorgos gazdáival. De rosszul számítottunk. A rö­vid ebédszünetnek véget vetet­Aj öregek nap­közi otthonában Sá­ri néni délutáni fel­olvasást tart társ­nőinek. A „főpoliti­kusként” emlegetett Müller bácsi pedig vitapartnerével most telepedett le a tár­salgóban. a szom­szédos szobában le­folytatott „szócsata" után. (Hiába, 80 éves korban már a hallás sem mindig jó, s a dohányzóba elvonulva nem za­varják a többieket.) Két különböző élet­út, nem mindig egyeznek hit a vé­lemények sem. Né­hány dologban vi­szont nagyon is egyetértenek, Pél­dául igen elégedet­tek a napközi ellá­tással és nagyon tudnak haragudni, | ha az újságból ar- i ról értesülnek, hogy j valahol károsodás ! érte a társadalmi j tulajdonú PETŐFI NEPE ' Magyar Szocja’ista Munkásp, Bács-Kiskur, megyei Bizottság és a megyei tanács lapja, «szerkesztő: dr. Weither báni Kiadja Bács megyei Lapkiadó Vállal elelős kiadó- Mezei István igazi Szerkésztőség: Kecskemét Városi Tanácsház Szerkesztőségi telefonközpont- Z6-lá 25-1«. Szerkesztő jbizottság 10-33 Kiadtfhivatai: Kecskemét. Szabadság tér l/a, Telefon • 17-os Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési dlt 1 hónapra 13 fort: Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Bács-Kiskun megyei Nyomda Kecskemét -j Telefon: 11-85 Indeá; 15 865 tam a helyi tanács vb vezetői i közül az egy etlen itthon tartóz- | kodót, a végrehajtó bizottság . elnökhelyettesét... ; Sebaj! Tájékozódunk más , ..szemüvegen” keresztül. Bizo- ] nyára érdekes lehet, hogyan lát- ; ja Bokodot Bárány József rend- örfőtörzsőrmester, a község egyik körzeti megbízottja. __ 'l'öbb mint egy évtizede élek a községben. Te­hát a magam, de ugyanígy má­sok példájából is mondhatom, hogy aki egyszer idetelepül, nemigen hagyja el a falut. Ter­melőszövetkezeteinkbe az utób­bi években Kecskemét környé­kéről és más vidékről is jöttek olyanok, akiknek rokona él itt. S .egyikük sem kívánkozik el. A mi lakosságunk becsületes, szor­galmas, és jómódú is. Ki ne sze­retné ezt? Ami pedig a mi mun­kánkat illeti — folytatja, s már jegyezhetem is, hogy a három helyi körzeti megbízottnak har­minc önkéntes segítőtársa van a tsz-ek és más munkaterületek dolgozói közül. Olyan emberek, mint például Rátóti Sándor, he­lyi MHS-vezető, aki öt éve ön­kéntes rendőr, s aki a közel­múlt napokban életmentéssel adta tanújelét a helytállásának. Egy ittasságában nekikeseredett, életunt bajai férfit mentett ki a vonat kerekei alól... A helyi általános iskolában éppen óraközi szünet volt, ami­kor betoppantunk. Egészséges, szépen öltözött gyereksereg vi­dám zsibongása töltötte be az

Next

/
Oldalképek
Tartalom