Petőfi Népe, 1966. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-28 / 99. szám

1966. április 28. csütörtök 8. oíüaí i>f)rcsó rJáuoj ki/iUítíha DCiskörösein A kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum Bozsó János kecskeméti festőművész anyagából kiállítást rendez, amely április 30-án, szombaton délután nyílik meg. Bozsó János kiállítása iránt máris jelentős az érdeklődés. annál is inkább, mert a Petőfi- házról készült festmények reprodukcióját a Képzőművészeti Alap már harmadízben adta ki levelezőlapként. Belga hegedűművész KECSKEMÉTEN SZOKATLANUL kevés hall­gató előtt zajlott le a hétfő esti zenekari hangverseny. Pedig ez a koncert igazán megérdemelte volna a nagyobb érdeklődést közönségünk részéről. Műsorá­ban olyan remekművek hang­zottak el. mint Brahms hegedű- versenye, a romantikus zenekari irodalom méltán népszerű da­rabja, valamint a bartóki élet­mű egyik csúcsa: a Concerto. Viski János: Enigma című, tradicionális hangvételében is vonzó hatású szimfonikus köl­teménye nyitotta meg a mű­sort, jól készítve elő az utat a j mélyebb mondanivalóiú művek j felé. Vonzerőt jelenthetett volna a közreműködő belga vendég- művész: Yossef Zivoni neve is, akinek jó híre már jóval fel­lépése előtt eljutott hozzánk. Csalódás nem ért senkit, aki végighallgatta a hangversenyt. Sőt egészében meglepetést kel­tett az a színvonal, amely az előadást jellemezte. A Budapesti MÁV Szimfonikusok zenekarát sokszor hallottuk már Kecske­méten. de kevésszer volt pro­dukciója ilyen egyértelműen jó, mint most. FELTŰNT, milyen sok új, fia­tal zenészt láttunk az együttes­ben, főleg a fúvósok között, akik azonban máris jól helyt­álltak nem könnyű feladatuk­ban. (Külön kiemelhetjük az el­ső oboista kislány ígéretes já­tékát.) Helyenként. egy-egy hangszer, vagy hangszercsoport játéka hangzásban kissé háttér­be szorult ugyan, de ennek okát ez esetben kizárólag az akuszti­kai viszonyokban kereshetjük (például a Concerto V. tételé­ben.) A Concerto egyébként nem­csak zenekarnak, de karmester­nek is igen nehéz feladat. Bor­bély Gyula, az est dirigense, éppen ezáltal bizonyította be ki­váló felkészültségét technikai vonatkozásban és zeneileg egy- i aránt. Jól átgondolt elképzelé­sek, biztos tempóérzék, magas zenei kultúra vezette karmeste­ri pálcáját mindhárom mű ve­zénylésekor. YOSSEF ZIVONI hegedűjáté­kában az első pillanatban tech­nikai biztonsága és a kivitelezés pontossága ragadott meg. Majd­nem iskolásán precíznek és ag­gályosán kottahűnek tűnt mind­az, amit csinált, persze igen ma­gas szinten. Egy ideig azt hihet­tük, hogy nem is kapunk tőle többet, mint mesterségben ki­munkált tökéletességet. S ez sem lett volna lekicsinylendő. Ám a Brahms-versenymű második té­telében ennél többet is adott: lírát, szenvedélyt, személyesebb hangot; ebben és a harmadik tétel megszokottnál nyugodtabb, de szellemesen poentírozott elő­adásában művészi egyéniségéből olyasmit is felvillantott, ami ta­lán majd évek múlva a nem­zetközi élvonalba fogja emelni. Körber Tivadar Az olvasóközönség körében gyor­san népszerűvé vált tetszetős ki­vitelű „Univerzum Könyvtár" most megjelent kötete nagyon érdekes, izgalmas témával foglalkozik, amit igen találóan a cim is kifejez: Még a krokodilusnak is van barátja . . i A szerző, Igor Akinuskin neves biológus, a szovjet ismeretierjesztő irodalom egyik legszínesebb tollú egyénisége. A könyv első része a szimbiózissal, vagyis együttéléssel, a fajok közötti kölcsönös segítség­gel foglalkozik, amely nélkül egyes állatok akár a földön, akár a víz alatt is élnek — elpusztulnának. Olyan állatokról Is olvashatunk itt, amelyeket a bőrük alatt élő moszatok táplálnak. Az állatvilág kevéssé Ismert moz­zanataival is megismertetik az ol­vasót az érdekesebbnél érdekesebb fejezetek, mint például ,.Hogyan I bírja rá a rák a tengeri rózsát, hogy hozzá költözzék?" Vagy a I A nádtető kincse dalműnk érdekeinek tollal való közvetlen szolgálata ártana mű­vészetüknek. Amikor hozzáfogtak Bartus I József, a madarasi Béke Tsz' nyugdíjasa családi házának re- j noválásához, senki sem gon­dolta, hogy több mint egy év­század óta kincset rejt az öreg épület. A ház gazdájának a bajai Hűtőháznál hegesztőként dolgozó Lajos fia és a barátja, Varga János, a helybeli Kos­suth Tsz tagja, április 5-én vaskos papírtekercset talált a bontásra került nádtetőzetben. A tekercs 1848-ból és a kö­vetkező évből származó kétfaj­ta újság több példányát, egy 1848-as, könyveket ajánló pros­pektust és egy gyűjtőívet tar­talmazott. A nád annyira ép­ségben őrizte meg a történelmi dokumentumokat, hogy a levél­tárak, archívumok polcain el­helyezett tíz-húszéves iromá­nyok is általában viseltebbek; — Hej, az őseink! — érzéke­nyült el Bartus bácsi, amikor megmutatták neki a leletet. Pedig nem is a vér szerinti elődei dugták a nád közé, ha­nem valószínűleg Benkovics János, a ház egykori gazdája. (E tulajdonviszonyt Bartus Jó­zsef az édesapjától tudja, az meg az ő szüleitől hallotta.) A történelem levegője Elérzékenyülve lapozgatom én is a 117, illetve 118 éves új­ságokat, iratokat. A „készlet” i már nem teljes, meglelőitől az I ismerősök elkunyeráltak né-! hány újságpéldányt. Szerencsé- j re a gazda veje, Orbán Károly, a községi könyvtár vezetője, a lelet nagyobbik részét gondjai­ba vette. Az 1849. elején Deb­recenben kiadott „Nép Barát­ja” című újságból nyolc, a ki­sebb formátumú „Munkások Űjságá”-ból egy példány van a birtokában, s ugyancsak ő őrzi a prospektust és a gyűjtőívet is. Mint ilyen esetben mondani szokás: a történeleni levegője árad _ a szürkésfehér papírla­pokról, a rájuk nyomtatott szövegbői. Valóban így van: az akkori idők hű tükrét képezik. Társadalom-, de sajtó- és iro­dalomtörténeti szempontból is tanulságosak. Vegyük sorjában. Akinek az isten sem bocsátott volna meg A hetenként megjelentett „Nép Barátjáénak az 1849. február 22-én kiadott 6. és a március 16-i 9. számát bön­gészgetem. Mindegyik írása az akkori legnagyobb társadalmi ügyről, a szabadságharcról szól. Az újság címe alatt ez az ál­landó mottó olvasható: „Árts az ellenségnek, o’ hogy tudsz.” A 6. számban a Sándor aláírás­sal közölt „Megbékülhetünk-e királyunkkal?” című cikk a Hasburg-háa uralma ellen eme­li fel szavát. Ezzel zárul: „... ha imádkozva o’ »mi atyánk« e szavait mondjátok: bocsáss meg ellenünk vétettek- nek, — feledjétek ki a’ királyt, Még a krokodilusnak is van barátja... „Csodafegyver a rák ollójában”. A ,,Beszélgetés szavak nélkül" című, második részben az állatvilág ,,nyelvéről” olvashatunk. Például arról, hogy mi a jelentősége az egyes állatoknál a kiáltásnak, fü­tyülésnek, illatnak, színfoltoknak, a különböző jeleknek, a szokatlan testtartásnak stb. Megismerjük az ezüstsirály szókészletét és megtud­ja az olvasó, hogy az állat farka mint a szemafór ad jelzéseket a többieknek. De megtudjuk az ér­telmét a méhek, a hangyák, a pó­kok, a csörgőkígyók táncainak is. A könyv mondanivalójának e- gészét átfogja az az alapgondolat, — szemben Malthus elméletével — hogy a természetben nemcsak kö­nyörtelen harc folyik, hanem köl­csönös segítés is. Ez a kölcsönös segítés nagyon is indokolt és ál­talános jelenség, amelyet lenyűgö­zően mutat be igen ' sokoldalúan a szerző. mert neki az Isten sem bo­csát meg.’’ A „Mi hír a’ nagy világban?” cím alatti állandó rovatban két és fél oldalon beszámol az új­ság a győzelmes harcoktól; többi közt a piski csatáról, s Bem tábornok hadvezért talen­tumát dicséri. Ugyancsak elis­merő szavakkal illeti az akkor még ezredesi rangban vezénylő Klapkát és Dessewffy-t. Fel­fedte e rovat azt is, hogy a nép ellenségei sem tétlenkedtek. Idézzük: „... Hedry Sárosme­gyének volt alispánja, és gr. Szirmay, a’ ki olly istentelen- ségre vetemedik, hogy egy va­dászcsapatot toborzott össze ha­zánk hálátlan gyermekeiből, hogy ezek harczoljanak édes testvéreik, és a’ haza szabadsá­ga ellen. Átok e’ vértagadó fiakra, kik anyjuk sírja meg- ásásában munkálkodnak.” A iélszcnm Schlick és a gömöriek Az újság 9. száma „Márczius 15-dike!” cím alatt megemléke­zik az egy évvel előbb Pesten lezajlott forradalmi esemény­től. Most egy esztendeje — ír­ja —, hogy kimondatott a’ nagy szó, miképpen a’ hazánk min­den polgára egyenlő; úr és szolga nincs többé. Eltöröltetett a’ robot, leromboltattak a’ test­vért testvértől elválasztó fa­lak.” A harcokról, s a császári ha­daknak a félszemü tábornokuk irányításával véghezvitt gaz­tetteiről, valamint a nép ellen­állásáról ez a tájékoztatás is olvasható: ,,Schlick serege pél­dátlan zsarolásokat követett el Gömörmegyében. A’ szó teljes értelmében minden élelmi sze­rektől megfosztottak több köz­ségeket ... Találkoztak helysé­gek, mint például Ály, melyek a’ rabló csordának tettel ellent állottak, és sokat közülük meg- \ öltek, sokat lefegyvereztek. A' \ nép itt legalább százötvenet ke­rített hatalmába, vagy juttatott a’ sírba.” Kossuth Lajos jelentése Ugyanebben a lapszámban a Honvédelmi Bizottmány nevé­ben, annak elnökének, Kossuth Lajosnak rövid tájékoztatója is szerepel, „Hazafiúi örömmel je­lentem” —. e szavakkal kezdő­dik a híradás, amelyben a to- ■ vábbiakban az olvasható, hogy Görgey tábornok fővezérlete, s Damjanich tábornok vezérlete alatt a magyar csapatok Vác- nál megverték az ellenséget. S ezzel fejeződik be: „Götz oszt­rák tábornok halálra sebesitve foglyunk.” A „Nép Barátjáénak a szó­ban forgó mind a két példá­nyában versek is találhatók. A 6. számban Jámbor aláírással ,,A’ magyar néphez” című köl­temény a vezércikk helyén és helyett szerepel, s a harcra buzdít. Hasonló tartalmú verset közöl a lap két nagyobb köl­tőtől. Lévai Józseftől és Vajda Jánostól is. Az újság „kiadó-felelős szer- kesztő”-je Vas Gereben (Radá- kovics József) volt, -a „szer­kesztőtárs” pedig Arany János. Az utóbbi neve a 9. szám imp­resszumában már nem szerepel. Amellett, hogy kortörténeti eseményeket ismerhetünk meg az újság cikkeiből, azt a tanul­ságot is levonhatjuk, hogy a legfőbb társadalmi ügy közvet­len szolgálatában híven (és mi­lyen szenvedéllyel!) részt vet­tek az irodalom akkori, s az irodalomtörténet szigorú rostá­ján máig is fennmaradt nagy­jai: Arany János, Vajda János, Lévai József. Megszívlelendő példa korunk azon írói számá­ra, akik úgy vélik, hogy társa­Polgári házasságtörrény, — s a dunapatajiak elsősége Az 1848. június 25-én meg­jelent „Munkások Újsága” fele­lős szerkesztője és kiadója Tán­csics Mihály volt. A lap mottóként ezt a mon­datot szerepelteti: ,,A’ kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor intézked­hetik.” Hasábjain a többi közt a sza­bad sajtóról olvasható érdeses cikk, s számos aláírás jelzésé­vel felszólítás „A magyar nem­zeti gyűléshez”. A szerzők lo­gikus okfejtéssel a polgári há­zasságkötés törvénybe iktatása mellett szállnak síkra, hangsú­lyozva, hogy a törvényhozás „az eddigi házassági törvénye­ket vegye vizsgálat alá, és al­kosson ollyan új, tisztán polgári házassági törvénykönyvet, melly a polgárokat a házasságra néz­ve minden más hatalomtól füg­getlenekké tegye, s mellynek egyedül alávetve legyenek bár- milly egyházak tisztviselőivel együtt e honnak minden lako­sai”. Megyénk — az akkor Pest megyéhez tartozó — egyik hely­ségére vonatkozó tudósítás is található Táncsics Mihály lap­jában. A „Honvédelmi adako­zások” cím alatt ez olvasható; „D.Pataj m. városa közpénztá­rából 1000 pft, ugyan ezen vá­ros egyes lakosai pedig 491 f. 40 pkr., egy darab körmöczi arany, egy ezüst evő kanál, és 30 röf vászonból álló ajánlat­tal járultak ajándékkép a hon védelméhez”. Háromféle pénz — egy célért Hogy milyen könyvet aján­lottak az akkori időben, ezt a Pesten, 1848. januárjában köz­rebocsátott, a „Magyar Mihály kiadásában megjelent és minden magyar könyvárusnál kapható” kezdetű szöveget tartalmazó prospektus árulja el. A tucat­nyi közül néhány mű címe: „Népdalok és mondák”, „Bal­ladák”, „Mulatva oktató köny­vecske”, „Dalkönyvecske”, „Ta­citus’ Agricolája”, „Sophokles’ színművei”, „Kölcsey Ferencz versei”.' Végül néhány szót ejtsünk az értékes lelet madarasi vo­natkozású példányáról, az em­lített gyűjtoívről. Nincs feltün­tetve, hogy a községben mi­lyen célra gyűjtöttek pénzt, de több mint valószínű: a szabad­ságharc segítése végett. Ami külön érdekesség, háromféle pénznemben folytak be az ado­mányok. „Ezüst”, „Magyar” és „Német” felirat szerepel a rub­rikák felett. A többség 1—8 pengőforintnyi összegben „ma­gyar” pénzt adott, egy személy „ezüst”-öt, s a német nevűek általában „német” pénzzel tá­mogatták az osztrák uralom el­leni harcot, összesen 116 befi­zetés történt, s hogy az ado­mány-gyűjtés még folytatódott volna (de kétségtelenül a sza­badságharc elbukása miatt sza­kadt félbe), arra abból lehet következtetni, hogy 'a gyűjtő­íven szereplő summákat nem összegezték, s keltezéssel sem látták el. A nádtetőzetben talált lelet őseink megbecsülésének az ér­zéseit hevíti, s ismertetett ér­tékei mellett ezért is kincs. Az illetékeseknek rajta kellene lenniök: a köz tulajdonát ké­pezze, hogy a ragyogásában mi­nél többen gyönyörködhesse­nek. S fokozni kellene a még rejt­ve maradt hasonló kincsek fel­kutatásának a munkáját is. Tarján István

Next

/
Oldalképek
Tartalom