Petőfi Népe, 1966. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-21 / 93. szám

Idős néni igyekszik a tűzoltó 6 tár felé, háicm pár hasz- • t c.pit visz. N.msokára o „un Kecskemétről a „föd í zuuto”. Már többen varnak l'c.'. iVk-g is érkezik hamarosan. A to.i ..sz.jk elrendezik szerszá­maikat. gépeiket a szertár iro­da j. ban és. kezeié.be veszik a szépítésre jelentkezetteket. A gépkocsivezető pedig összeszedi a javításra behozott cipőket. így megy ez minden pénte­ken: a kecskeméti Födi ász Ktsz mozgóműhelye kijön ide, Ja- kabszállásra férfi-női fcdiá szókkal, a sofőr ped'g begyűj í a javításra szoruló lábbeliket és átadja a Cipész Ktsz-nek. Aztán a következő pénteken — kijavítva visszahozza. Zsugorodik a tunyavilág Bármely oldalról közelítjük meg a falut, mindenfelé öreg tanyák. Szép számmal olyanok is, amelyeket elhagytak lakóik: eltűnt már róluk a tető, csak a vályogfalak omladoznak. A községben viszont szapo­rodnak a csinos házak. Min­denfelé betonkoszorúk emelked­nek a földből, aztán rájuk húz­zák a falakat, a piros tetőket. Virág nyílik nemsokára a kert­ben, hangos szó és kacagás ve­ri fel a szaporodó portákat. — Jelenleg húsz eladó telek van a községben — mondja Peregi Pál tanácstitkár, — de már készülnek az újabb par­cellázás tervei 70 — egyenkint 400 négyszögöles — telek ke­rül kisajátításra. Kapós a te­lek, növekszik a község. Zsugo­rodik össze a tanyavilág. Pillanatnyilag a 3018 lakos­ból csak 318 lakik a község­ben. A belterületen 145 ház áll. A tizenkét és félezer holdas határban 2700 ember él elszó­ródva, távol egymástól. De a mozgás állandó, sok család már útra készen: irány a falu. A község főutcáján, az orvosi lakás előtt javítják a kutat. — Mi most szombaton ala­kítottuk meg a tszcs K1SZ- szervezetét — mondja Wolford Éva, a Népfront Tszcs főker­tésze — tizennyolcán vagyunk. Akadnak köztünk, akik Kecs­keméten túl még nem jártak. Utazásokat, színházlátogatáso­kat tervezünk. Arra is gondol­tunk, hogy megszervezzük kü­lön a fiúk és láhyok szocialis­ta brigádját és versenyre lé­pünk egymással, i Sajnos, a ta­nyai és községi [fiatalok között bizonyos elkülönülés tapasztal­ható. Jó volna, ha a község vezetősége gondoskodna egy szolid cukrászdájról, ahol ösz- szejöhetnénk, községi és ta­nyasi fiatalok, i Addig is, amíg ez meglesz, a művelődési otthont kellene megnyitni a fiatalság előtt. Természetesen nem olyan kez­deményezésre gcjndölunk, mint amit nemrégiben javasoltak jószándékkal, de kevés hozzá­értéssel, hogy a községi kocs­ma rexasztalát : vigyék be a művelődési otthon nagytermé­be, a fiatalság szórakoztatásá­ra. A növekvő falu szaporodó fiatalsága kulturált szórakozási lehetőséget kér. Ezt mielőbb meg kell nekik adni. Irta: Balogh József < Fényképezte: Pásztor Zoltán „A tanyai fiatalok számára is megteremtjük a lehetőséget, hogy utazhassanak, színházba mehessenek” — mondja Wol­ford Éva főkertész, az új KISZ- szervezet titkára. Vadvíz pusztít még sokfelé, de a tengerré vált határon lassan úrrá lesz az ember. A Népfront Tszcs fiataljai ássák az árkot és a Duna völgyi Főcsatornába küldik a hívatlan vizeket­A kultúrotthon jelenlegi ve­zetője 20 éves, mezőgazdasági technikumot végzett leány, aki­nek a népművelésben semmi gyakorlata nincsen. Mint mond­ja, ő nem is akarta elvál Lalni ezt a megbízatást, úgy beszél­ték rá. Természetesen, ilyen körülmények között a művelő­dési ház munkája alig-alig ér valamit. Egyetlen számba jöhető ren­dezvény a heti mozivetítés. Ha­vonta rendeznek ugyan ma- gyarnóta-estet, de ezt is inkább az italozás kedvéért. Ismeret- terjesztés nincs is a községben. A mezőgazdasági szakmunkás- képzés helyett traktoros tanfo­lyamot indítottak. A színjátszó csoport, a tánc- csoport, az MHS rádiós szak­kör, valamint a kézimunka szakkör létezik ugyan, de mű­ködése — mint azt a járási ta­nács művelődésügyi osztályának legutóbbi vizsgálata megállapí­totta — nem kielégítő. Sokkal jobb munkát végezhetne a he­lyi művelődési otthon, ha meg­felelő kezekbe kerülne a veze­tése. Eebben az ügyben a járási tanács már tett is kezdeménye­ző lépéseket, de végül is a dön­tés a községi tanács fel-adata. Közelebb kerülni a városhoz A faluban sok a fiatal, de a művelődési otthon nem nyújt számukra kellő művelődési és szórakozási alkalmat. Egyetlen kocsma van a községben. Mi jut akkor a fiataloknak? 352 mázsát vásároltak fel itt a faluban, tavaly pedig 3400-at. A grafikon meredeken szökik felfelé. Nemcsak a háztájikban szaporodik: a Népfront Tszcs is telepített legutóbb 30 holdon szamócát. A földművesszövetkezet gyü­mölcsfelvásárlási kontingensé­nek zömét ez teszi ki. A többi: szólő, barack. Az fmsz a község életében nagy szerepet játszik. Hét kis­kereskedelmi egységet tart fenn, továbbá egy italboltot, egy ipari szeszfőzdét és egy felvásárló üzemet. A kölcsönző boltban minden­féle háztartási gépet és felsze­relést megkaphat a lakosság a fényképezőgéptől a lakodalmas edényekig. És mi a helyzet a szolgálta­tásokkal? A fodrászt és ci­pészetet már említettük. Laka­tos, kovács, autó- és motorsze­relő a Népfront Tszcs-ben dol­gozik. Szobafestő, asztalos, vil­lanyszerelő és fodrász kisiparo­sa is van egy-egy a községnek. Nagyon hiányzik viszont egy bognár, sajnos ez még a tszcs- ben sincs. Az iskolások érdekében A tanyai iskolák lassan-las- san elnéptelenednek. A belte­rületi iskola viszont egyre zsú­foltabb lesz. A központban 220 gyerek tanul. Három épületben nyolc tantermük van, de ezek közül csak egy elfogadható, a többi szükségtanterem. Kicsi, egészségtelen, zsúfolt. Palánkai István igazgató sze­rint önként kínálkozik a meg­oldás: a falu szélén levő öreg iskolát le kell bontani, annak anyagából két korszerű tanter­met lehet a központi épület­hez ragasztani. Társadalmi munkára számíthatnak, némi pénz kellene hozzá a KÖFA- ból. A tanács még bizonytalan- kedik. pedig a dolog sürgős. Évről-évre több a tanuló a köz­ponti iskolában. Üj iskola kellene viszont a Sándor-telepre. Ez a telep a Bugaci ÁG szomszédságában van, állandóan fejlődik, már valóságos kis község-magot ké­pez. Negyven gyerek a hat ki­lométerre levő Hajtó-úti isko­lába gyalogol el naponta. Sür­gősen létre kellene hozni itt egy alsó tagozatos iskolát, mert ez a település nem hogy sor­vadna. hanem az AG szívó ha­tása következtében egyre na­gyobb lesz. Üres a művelődési otthon A község művelődési házá nak naplójában az utolsó be- jegyyzés 1962. végéről való. En- ; nek a naplónak — ha működik- a művelődési otthon — napra- , kész állapotban kell lennie. Az i üres lapok tehát azt mutatják.- hogy bajok vannak a község i művelődést haza körül. . let nyertek, az őszi vetési ver­senyben elért eredményeikért pedig televíziókészüléket. Erősödik, izmosodik a „Nép­front”, Jómódot hozott a szamóea Ez a vidék szamócájáról is híres, nem ok nélkül. Tavaly — mint azt Kurucz István fmsz-ügyvezetö elmondta — 5 millió forintot fizetett ki a fel­vásárló részleg szamócáért. Eh­hez jön még a magánértékesí­tés. Érdemes vele foglalkozni Jakabszálláson már 40 év< termesztenek szamócát, de ré gén batyuzni kellett az árúval nem volt felvásárlás. Az áilan csak 1955-ben kezdett a begyűj tűsével foglalkozni. 1937-bei Ráfér, mert ez az egyetlen egészséges ivóvizet adó forrás. Ha rendbehozzák, 400 liter vi­zet ont percenkint. Ide járnak a közelben lakók. És a távo- labbiak? Egyelőre marad ne­kik az ásott kút. Nem olyan sokáig kell már várni. A tör­pevízmű 1970-re készül el tel­jesen. Második Szafyitiaz Jakabszállás lakosságának legnagyobb része a mezőgazda­ságban dolgozik. Két állami gazdaság és az erdőgazdaság mellett a földterület háromne­gyed része a Népfront Tszcs gondozásában van. Csaknem 8 ezer hold földet művel a 800 gazda, ebből közös tulajdon 2400 hold. Néhány esztendővel ezelőtt- - Kt-«>agSTiiaana~:- —rcx—; Kerekes Katalin tanárnő a VI. osztályban fizika órát tart é: mikroszkóppal végeztet gyakorlatokat. még öt tszcs volt a községben. Aztán kettőbe olvadtak össze, majd tavaly a Haladás és a Népfront egyesült, így alakult ki a jelenlegi Népfront Tszcs. És hogy az egyesülés gondo­lata helyes volt, bizonyítják az eredmények. A „Népfront” meg­állt a lábán és az elmúlt egy esztendő alatt — Nagy Béla el­nök vezetésével — olyan ered­ményeket ért el. amelyek min­denben igazolják elgondolásu­kat. Csak pár számadat: a közös vagyon értéke egy évvel ezelőtt négy és fél millió forint. Most eléri a tízmilliót. Őszibarackot 100 holdon telepítettek, kajszit 80, szőlőt 75 holdon. Húsz hold kajszi már az idén terem, jö­vőre 45 hold őszibarack fordul termőre és 20 hold szőlő is megmutatja első fürtjeit. „Má­sodik Szatymaz” — így emle­getik nemsokára Jakabszállást őszibarackjáról. Tavaly 600 ezer forintért is­tállókat és ólakat építettek. A hatszáz holdes közös legelőn 300 birka legel. A tavalyi őszi állattenyésztési szemlén okleve­JAKABSZÁLLÁ S

Next

/
Oldalképek
Tartalom