Petőfi Népe, 1966. március (21. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-11 / 59. szám

Kádár János és Kállai Gyula baráti látogatásra Romániába utazott Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA xxi. evf., ss. sz.' Ara 60 fillér i%s. marc. u, péntek Ülés! tartott a {negyei pártbizottság A Magyar Szocialista Mun­káspárt Bács-Kiskun megyei Bi­zottsága március 10-én, csütör* tökön Kecskeméten a megyei pártbizottság székházában ülést tartott, amelyet Borsodi György, a megyei pártbizottság titkára nyitott meg. A megyei pártbi­zottság meghallgatta Erdösi Jó­zsef, a megyei pártbizottság tit­kára előterjesztését a Központi Bizottság február 24-i ülésén a nemzetközi munkásmozgalom helyzetével kapcsolatosan ho­zott határozatáról. A második napirend keretében dr. Glied Károly, a megyei pártbizottság titkára számolt be a Központi Bizottság 1965. december 8-i határozata végrehajtásának ta­pasztalatairól, majd Iván Ist­vánná, a megyei pártbizottság párt- és tömegszervezetek osz­tályának vezetője tájékoztatást adott a munkásőrséggel kapcso­latos legújabb határozatokról. Személyügyekkel kapcsolato­san a megyei pártbizottság kö­vetkezőképpen határozott: Helyt adott dr. Tompa Béla kérésének, amelv szerint a Föld­művelésügyi Minisztériumban betöltött új beosztása miatt fel­menti a megyei pártbizottsági tag tisztsége alól. Hozzájárult Oláh György, a kiskunhalasi járási pártbizott­ság első titkára és Kőrös Gás­pár, a kalocsai járási pártbi­zottság első titkára beosztás aló­li felmentéséhez, tekintettel ar­ra, hogy fontos állami vezető állásba kerülnek. A megyei pártbizottság a kiskunhalasi já­rási* pártbizottság első titkárá­nak, Radvánszkv Imrét, a kalo­csai járási pártbizottság első tit­kárának Varga Ferencet fogad­ta el. A megyei pártbizottság ülé­sén részt vett és felszólalt Nyers Rezső, a Központi Bizott­ság titkára. A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának meghí­vására csütörtökön baráti láto­gatásra Bukarestbe utazott Ká­dár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkára és Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Ma­gyar Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke. Búcsúztatá­sukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Biszku Béla, a Köz­ponti Bizottság titkára. Apró Antal, a Minisztertanács elnök- helyettese, Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai, Péter János külügyminiszter. Púja Frigyes, az MSZMP külügyi osz­tályának vezetője, valamint dr. Florea Duna, a Román Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A magyar vendégeket a bu­karesti repülőtéren Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, Ion Gheorghe Maurer, az RKP KB Végrehajtó Bizottságának tagja, az RSZK Minisztertaná­csának elnöke, Alexandra Bir- ladeanu és Emil Bondaras, az RKP KB Végrehajtó Bizottságá­nak tagjai, a Minisztertanács első elnökhelyettesei. Paul Ni- culescu-Mizil, az RKP KB Vég­rehajtó Bizottságának tagja, a KB titkára, Petre Blajovici, az RKP KB Végrehajtó Bizottsá­gának póttagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese. Florian Danalache, az RKP KB Végre­hajtó Bizottságának póttagja, a Bukaresti Városi Pártbizottság első titkára, Fazekas János, az RKP KB Végrehajtó Bizottsá­gának póttagja, a Miniszterta­Felkészült a a kereskedelem — a kölnivízig nács elnökhelyettese. Comeliu i Jelen volt Vince József, ha- Manescu külügyminiszter, vala- j zánk bukaresti nagykövete és mint az RKP KB és az RSZK a nagykövetség munkatársai. Ott kormányának számos tagja fo- volt Mihail Rosianu, az RSZK gadta. I budapesti nagykövete is. (MTI) Új n A hatszög marógéppel való szerűen kiképzése még ma is a hagyo­mányos technológiai folyama­tokhoz tartozik a fémiparban. Hatszöget esztergálni csak kevés üzemben tudnak. Kecskeméten a Szerszám és Gépelemek Gyá­rának telepén esztergálják a hatszöget, s mint mondják, három­szorta termelékenyebb így, mint marógéppel. A módszert néhány évvel ezelőtt dolgozták ki az üzem budapesti központi gyárában. A gépet nemrég leadták a kecskeméti telepnek, s a leküldött szak­munkás betanította az itteni szaktársait az új technológiára. Ké­pünkön Hugyecz Margit hatszöget esztergál. (Pásztor Zoltán felvétele.) A boltok kirakataiban már „beköszöntött” a tavasz. A já­rókelők érdeklődéssel szemlélik az újszerű átmeneti kabátokat, a kosztümöket, az orkánkabáto­kat, de nemcsak a ruházati, ha­nem az iparcikk-, az élelmiszer- boltok kirakatai is mágnesként vonzzák a vásárlókat... Habszivacskabát, műszálas anyagok A megyei tanács kereskedel­mi osztályán arra kértünk vá­laszt: Hogyan készültek fel a megye állami és szövetkezeti boltjai a tavaszi forgalomra? Elmondották, hogy tavaly a készletrendezés sikerrel járt, ér­tékesítették a felesleges áru- mennyiségeket. Mindez lehetővé tette, hogy a raktárakba most már valóban a legdivatosabb, legkeresettebb cikkek kerülje­nek a községekben és a váro­sokban egyaránt. Átmeneti ka­bát ki- és begombolható hab­szivacsbéléssel. a közkedvelt Tester, Pester, Eroan, Boston, Terlyster öltönyök és méter­áruk, Hágó, Apolló. Adonis öl­tönyök és szövetek szerepelnek a tavaszi újdonságok között. A divatos szabású, több színű öl­tönyök mellett a tavalyinál több selyem, nylonáru, függöny, sző­nyeg, bútorszövet, ruhavászon, modern ballonkabát várja a vá­sárlókat, az eladásra kerülő ágynemű kétszerese, az orkán­kabát háromszorosa lesz a múlt évi mennyiségnek. — Gyermekkonfekcióból kb. 10 százalékkal nagyobb az áru­fedezet, mint tavaly ilyenkor, Külön említést érdemel a gye­rek- és bébi habszivacskabát, szandál, nylonharisnya. A nők a divatnak megfelelő törpe tű­sarkú és tömbsarkú cipőket, s a kedvelt kéreg nélküli több színű „Síing pumps” cipőket vásárolhatják. Csökken-e a hiánycikklista ? Ezt a kérdést az évről évre jelentkező iparcikkekkel és a vasműszaki cikkekkel kapcsolat­ban tettük fel. V— Csökken — hangzott a vá­lasz —, de még mindig nem eléggé... Gáztűzhelyből, rezsó- ból kielégítjük az igényeket, hi­szen az első félévben 11000 gázrezsót, illetve tűzhelyet ér­tékesítünk, s lesz elegendő 120 literes hűtőszekrény is. Lakás- világítási cikk, autószifon-ellá- tásunk jó, zománcedényből, für­dőkádból, drótfonatból, üveg-, porcelánáruból, a tavaszi nagy- takarításhoz szükséges mesze­lőbői, ecsetből, keféből, továb­bá a kedvelt Szokol tranzisz­toros rádióból viszont nem tu­dunk eleget áruba bocsátani. — Várható-e valamilyen ipar­cikkújdonság? — Igen. A bolgár gyártmányú Akkord lemezjátszó és rádió, a lengyel importból származó Al­fa kisszuper rádió, az új szov­jet karórák, a réginél jobb ha­tásfokú Unimo. Optima és Luna mosószerek —, hogy csak néhá­nyat említsünk. Lesz elég sonka és húsvéti tojás Az élelmiszerszakma tavaszi felkészüléséről szólva elmond­ták a kereskedelmi osztályon: A Minisztertanács ülése — A fő cél a keresletnek, az árrendezés nyomán kialakult igényeknek megfelelő húsmeny- nyiség és választék kialakítása. A Bamevál és a húsipar segít­ségével ez idáig sikerült kielé­gíteni az igényeket, s továbbra is cél, hogy az üzletekben mi­előbb elegendő vitamindús zöld­áru legyen. Külön feladatot ké­pez húsvét előtt a sonka és to­jás iránti növekvő igény kielé­gítése, az élelmiszerszakma azonban erre is felkészült, s ha már a húsvétnál tartunk, azt is eláruljuk: cukorkából, figurális és táblás csokoládéból, vala­mint a locsolkodáshoz szükséges kölnifélékből is kielégítőnek ígérkezik a választék... Csütörtökön érdekes tanács­kozásra gyűltek össze a Bajai Járási Tanács V. B. székházá­ban a járás tanácsi vezetői és néhány termelőszövetkezet el­nöke. Ott volt a megbeszélésen a Duna—Tisza közi Mezőgazda- sági Kísérleti Intézet igazgató­ja, dr. Mészöly Gyula, valamint a Talajerőgazdálkodási Vállalat képviselője. A téma: egy ter­melőszövetkezetközi , kísérleti vállalkozás létrehozása volt. amelynek ekkor alakult meg a szakbizottsága. Ezt a vállalko­zást a járás valamennyi terme­lőszövetkezetének közgyűlése helyeselte. Egyelőre hat terme­lőszövetkezet a tagja Központ­ja a csávolyi Egyesülésben iesz. A cél az, hogy már az idén A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette az Egyesült Arab Köztársaság­ban, az Etióp Császárságban, a Tanzánia Egyesült Köztársaság­ban, Kuwait államban, az In­diai Köztársaságban és a Cip­rusi Köztársaságban járt kor­mányküldöttség jelentését, s ha­tározatokat hozott az egyes or­szágokban kötött egyezmények végrehajtásából adódó teen­dőkre. A kormány a földművelés- ügyi miniszternek és a Szak­megkezdjék nagyüzemi keretek között, közös összefogással, a kukorica, burgonya és napra­forgó termesztésével kapcsola­tos legkorszerűbb termés- és minőségjavító módszerek kikí­sérletezését. Ehhez kapnak se­gítséget a már említett Duna— Tisza közi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézettől, valamint a Talajerőgazdálkodási Vállalat­tól. Rövidesen létrejön egy kí­sérleti telep, amelyhez az em­lített két intézmény jelentős se­gítséget ad. A csütörtökön ülésezett szak- bizottság számos határozatot ho­zott már megalakulásakor a vállalkozás mielőbbi gyakorlati tevékenysége érdekében. szervezetek Országos Tanácsa főtitkárának közös előterjesztése alapján a termelőszövetkezeti tagság szociális helyzetének to­vábbi javítása érdekében úgy határozott, hogy július 1-től kezdődő hatállyal tovább kell fejleszteni a tagok társadalom- biztosítását A földművelésügyi miniszter tájékoztatta a kormányt a veté­sek átteleléséről és a tavaszi munkákra történő előkészületek­ről. A Minisztertanács a jelen­tést megvitatta, elfogadta és a munkák sikeres végrehajtásának előmozdítására több határozatot hozott. Felhívja a mezőgazda- sági termelő üzemek — termelő- szövetkezetek, gépállomások, ál­lami gazdaságok — dolgozóit, hogy a kedvező időjárást fel­használva körültekintő, jól szer­vezett és odaadó munkával mi­előbb végezzék el az időszerű tennivalókat, s ennek eredmé­nyességét mozdítsák elő mind­azok a szervek, amelyeknek te­vékenysége a mezőgazdasági ter­meléshez kapcsolódik. A kormány megtárgyalta és elfogadta az Országos Árhivatal elnökének előterjesztését a he­lyi közlekedési tarifák július 1-ével életbe lépő rendezésére, továbbá a belkereskedelmi mi­niszter és az Országos Árhiva­tal elnöke közös előterjesztését a tüzelőanyagok fogyasztói árá­nak április 1-i hatállyal történő felemelésére. A Minisztertanács Tanácsszer­vek Osztályának vezetője jelen­tést tett a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanácsok vb-elnökeinek február 23-i érte­kezletéről. Termelőszövetkezelközi kísérleti vállalkozás a bajai járásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom