Petőfi Népe, 1966. március (21. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-04 / 53. szám

Hunul Guinea elnöke Afrikáért•' Sékou Touré átadta helyét CONKARY (MTI) Dr. Kwame Nkrumah. a ba­rátnak és politikai fegyvertárs­nak kijáró fogadtatást kapott szerdán a guineai fővárosban. Az elnököt, akit pekingi tartóz­kodása idején fosztottak meg tisztségétől a ghanai katonai ve­zetők, hatalmas tömeg köszön­tötte a conakry-i városi sport­telepen. Hírügynökségi beszá­molók szerint olyan izzó hangulatú tömeg-gyűlés volt a stadionban, amilyen­re Guineában még nem volt példa. Mindketten beszédet mondtak. Sékou Touré a tömeg éljenzése közben jelentette ki, hogy kor­mánya valamennyi külföldi ál­lamot aszerint ítél meg, hogy milyen magatartást tanúsítanak „az áruló ghanai katonai veze­téssel szemben”. „Dr. Kwame Nkrumah Ghamában ugyanaz, ami Guineában én vagyok” — mondotta Sékou Touré. Nkrumah, aki az államcsíny óta most jelent meg először a nyilvánosság előtt, többek kö­zött a következőiket mondotta: a különböző segélyegyezmények keretében Ghánában működő szocialista ipari szakértőket, * ADDISZ-ABEBA. (MTI) A nyugati hírügynökségek egybehangzó tudósítása szerint Abdoulaye Diallo, Guinea uta­zó nagykövete csütörtökön Ad- disz-Abebában bejelentette: Sé­kou Touré guineai elnök átadta a helyét Nkrumahnak. Nkru­mah így most mind Guinea, mind pedig Ghana elnöke — mondotta Abdoulaye Diallo. A guineai utazó nagykövet szerint Több jó SZakiminküSt helyzetéről és feladatairól a nagyüzemi gazdaságokba! Kecskeméten, a megyei ta­nács vb székházában csütörtö­kön — Moharos Józsefnek, a pártközpont mezőgazdasági osz­tálya munkatársának, dr. Matos Lászlónak, az MSZMP megyei bizottsága mezőgazdasági osz­Nagyobb megbecsülés A múlt év november 14-én, az oktatási reform parlamenti vitája alkalmával jelentette be Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke, hogy 1966-ban felemelik a pedagógusok fizetését. Az ígé­ret beváltása nem váratott ma­gára sokáig: ma. március 4-én vastagabb borítékot kapnak a pedagógusok, mint eddig A most életbe lépett kormány­rendelettel a fizetésemelésben érdekelt általános iskolai és kö­zépiskolai pedagógusok évente S50 millióval többet kapnak mint eddig. A fizetésemelés há­rom tételből adódik: az alapbér emeléséből, a korpótlékból és a túlórák emeléséből. Az elsőre 260 milliót, a másodikra 20 mil­liót, a harmadikra pedig 70 milliót fordít az állam. Megyénkben 4814 pedagógust érint a béremelés mintegy évi 15 millió forinttal. Az egy főre eső emelés átlagosan 223 forin­tot tesz ki. természetesen a be­osztástól és szolgálati időtől füg­gően ez az összeg változik. Leg­jelentősebb a túlóradíjak eme­lése. Az új rendelkezés értelmé­ben a heti kötelező óraszámot teljesítő pedagógus minden túl­óráért alapbesorolása egy szá­zalékát kapja. Ez mintegy 30— 50 százalékos emelésnek felel meg. Tudja mindenki, hogy ezzel a pedagógustársadalom gondjait még nem oldottuk meg teljesen. Ám az is tagadhatatlan, hogy a most érvénybe lépett rendelke­zés lényeges haladás a pedagó­gusok szociális problémáinak rendezése terén. É s nem is áll egymagában ez az intézkedés. Épp a közel­múltban adtunk hírt arról, hogy megyénkben is kezdetét vette a pedagógusok kedvezményes la­kásépítési akciója. A pedagógusok munkájának nagymértékben függvénye a gazdasági életben mutatkozó minden eredmény. Ha erkölcsös, szorgalmas, dolgozó embereket nevelnek a gondjukra bízott fiatalokból, nyilvánvalóan na­gyobb lesz a munka eredmé­nyessége, szaporodnak a javak, jobb lesz az élet. A mai napon vastagabb bo­rítékot vesznek kézbe a peda­gógusok. Megdolgoztak ezért a pénzért becsülettel, s a nagyobb anyagi megbecsülés bizonyosan megmutatkozik majd munkájuk eredményében, a szocialista jövő építésében is, B J. tályvezetőjének és Héger Jó­zsefnek, az FM Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóság he­lyettes igazgatójának részvéte­lével — a mezőgazdasági szak­munkásképzés eredményeit és gondjait vitatták meg a járási és városi pártbizottságok osz­tályvezetői. a tanácsok vb-el- nökhelyettesei. a mezőgazdasági szakiskolák, technikumok neve­lői, valamint a társadalmi és tömegszervezetek megyei kép­viselői. Magyar Ferenc megyei szak- oktatási főelőadó megnyitó sza­vai után Horváth Antal, a me­gyei pártbizottság mezőgazda- sági osztályának munkatársa előadásában elmondotta, hogy a második ötéves terv idő­szakában Bács-Iíiskun me­gye mezőgazdasága 230 egye­temet és főiskolát, 628 felső, vagy középfokú techniku­mot, 128 mezőgazdasági szak­iskolát végzett szakember­rel gyarapodott; a tsz-elnökképző iskolát hatvan­nyolcán végezték el és 75 bri­gádvezető szerzett képesítést. (Megjegyzendő viszont, hogy ez utóbbi létszámnak éppen a tíz­szeresét teszi ki a teljesen szak­képzetlen brigádvezetők száma.) Az elmúlt évtől kezdve a szak­munkásképzés rendszerét új rendelet szabályozza. Jelenleg megyénkben 118 tanfolyam keretében 2837- en részesülnek felnőtt szak­munkásképzésben, egy-öt hetes céltanfolyamokon pedig több mint félezren sajá­títják el a szakmai ismereteket. A nagyüzemi gazdaságok 310 1 fiatal tanulmányait támogatják | ösztöndíjjal. A mostani terv­időszak végén több mint 171 ezer szakmunkásra lesz szük­ség. Jóval meghaladja az ezret ugyanezen időszakra vonatko­zóan az igény egyetemet, vala­mint közép- és felsőfokú tech­nikumot végzett szakemberek­ből. A tapasztalatok szerint a gaz­daságok nagy részében már terv- szerűség tapasztalható a tekin­tetben, hogy igyekeznek saját fiataljaik közül kiképezni a jó szakembereket Kiskunfélegyházán tavaly három t erm el öszö v etk evet közösen gyakorlati gazdasá­got hozott létre. Itt szakmai irányítás mellett 42-en sa­játítják el a gyakorlati is­mereteket. Ez a módszer hasznos és biztos módja a szövetkezetek „megfia­talításának” is. A gazdaságfejlesztés szubjek­tív feltételét — a szakmunkás- képzést — a jövőben még széle­sebb körben kell népszerűsíteni. A szövetkezeti vezetők mielőbbi feladata kimunkálni, hogy az egyes munkakörök betöltéséhez milyen szakmai végzettség szük­séges. Legyen minden közös gazdaságban olyan felelős ve­zető, aki az oktatást előkészíti, megszervezi, végrehajtását és egyben a szakmunkástanulók ellátását is ellenőrzi. Ahol a körülmények lehetővé teszik, szervezzenek a kiskunfélegy­házi példa nyomán tsz-közi gya­korló gazdaságokat. S ugyan­csak hozzájuk hasonlóan alakít­sanak mezőgazdasági értelmi­ségi klubokat, ami a szakmai képzés ügyének előbbre vitelét szolgálja. A legfőbb célkitűzés: minden eszközzel elősegíte­ni megyénkben a mezőgaz­dasági szakmunkásképzés­nek tömegmozgalommá való kiszélesedését. Az előadást követően számos hozzászólás hangzott el a mező- gazdasági szakmunkásképzéssel kapcsolatos tapasztalatokról és tennivalókról. J. T. Kártolóműhsly — egy dolgozóval Nemrégiben helyezték üzem­be a Bajai Finomposztó Válla­latnál a képünkön látható auto­matarendszerű lengyel kártaló- gépsort. A három gépegységből álló berendezés irányításához és kiszolgálásához mindössze egy emberre van szükség. Bükk Já- nosné feladata csupán csak any- nyi, hogy anyaggal „etesse” a kártológépeket, illetve leszedje a kész fonalat. „Azzal, hogy Guineába jöt­tem, célom volt. Innen akarom megmondani a világnak, hogy nagyon ha­marosan ismét Ghánában, Accrában leszek. Nem akarok olyan benyomást kelteni, mintha arra gondolnék, hogy egyenesen visszatérek Accrába, de annyit közölhetek, hogy hazámba úton vagyok.” Nkrumah hangoztatta: nem akar most belemenni az események értékelésébe, mert „tökéletesen érti, milyen tényezők működ­nek a világon”. Szilárdan meg kell vetni lábunkat, meg kell vizsgálnunk, hogyan lépjünk fel ezekkel a tényezőkkel szemben. Accrából érkezett jelentések szerint Quaison-Sackey, a Nkrumah-kormány volt külügyminisztere, jelenleg „védőőrizetben” van. Az ENSZ-közgyűlés tavalyi el­nöke — mint már jelentettük — szerdán érkezett Ghánába, és csaknem azonnal kijelentet­te, hogy az új katonai rezsim mellé áll. Sajtóértekezletén bí­rálta volt elnökéi, „friss leve­gőt” vélt érezni Ghánában, bár sajtóértekezletén tudtul adta, | hogy onnan egyenesen a fogság­ba távozik. Az AP amerikai hírügynök­ség tudósítója helyzetmagyará­zatában nyíltan kimondta: „A ghanai politikai inga jobbra lengett ki.” Más nyugati tudó­sítások arról számolnak be, hogy kedden és szerdán a menetrend­szerű repülőjáratok elszállítják Sékou Touré szerdán adta át a vezetést Nkrumahnak, s így Nkrumah kettős elnöksége ugyancsak szerdán lépett élet­be. „Sékou Touré ezt nem Nkrumah. hanem Ghana és Af­rika népeinek érdekében tette’' — mondotta Diallo, a sajtóér­tekezleten és hozzáfűzte: „Ez Guinea népének akarata.” Az utazó nagykövet ezután kifejtette, hogy mivel Nkrumah most mindkét or­szág vezetője, a guineai kül­döttség Ghánát is képviseli az AESZ értekezletén. Éppen ezért a küldöttség köve­telte, hogy zárják ki az új acc- rai rendszer küldöttségét az AESZ munkájából. Mivel azon­ban erre nem került sor, Gui­nea küldöttsége kivonult az ülésről — közölte Abdoulaye Diallo. Conakryból, Guinea fővárosá­ból a hírgyünökségek minded­dig még nem közöltek a válto­zásra utaló értesüléseket. Ugyanakkor emlékeztetnek ar­ra, hogy Nkrumahot köszöntve, Sékou Touré kijelentette, ezen­túl kettőjükét egyenlőnek kell tekinteni, valamint arra, hogy a két államférfit szoros szemé­lyes barátság köti egymáshoz. Ghana és Guinea 1959 végén, röviddel Guinea függetlenné vá­lása után államszövetségre lé­pett egymással és Ghana akkor tízmillió font értékű kölcsönt nyújtott Guineának. A két ország nem határos, mintegy 600 kilométerre fekszik egyrr«istól. Közöttük terül f' Elefántcsontpart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom