Petőfi Népe, 1966. március (21. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-02 / 51. szám

Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés Kecskeméten Jednota Zsil ina — Kecskeméti Dózsa 1:0 (1:0) r Érdekes verseny volt a megyei serdülő és ifjúsági asztalitenisz-bajnokság Sikeres idénynyitás atlétikában C/őzeimet érdemelt volna a Fémmunkás BP. ELŐRE—KECSKEMÉTI FÉMMUNKÁS 10:10 Jó rajt - gyenge eredmény a tegzüknél KECSKEMÉTI MÁV—CEGLÉDI MEDOSZ 6:2 (2389:2291) Kecskemét, 500 néző, vezette: Hegyes. Jednota: Plach — Srbecki Kopcsan, Marusin — Mares. Duchi — Palivec, Kuchar, Ma- jercsik (Hodasz), Chlapik, Pa- zsicki. Edző: O. Subrt. K. Dózsa: Czéh (Gór) — Vin- cze, Koltai, Kéri — Kékesi. Sző- czey — Jósa (Kaszá), Morvái, Kiss II, Serényi, Ézsi. Edző: Titkos Pál. A csehszlovák bajnokság II. osztályában vezető Jednota Zsi- linát szeretettel fogadták Kecs­keméten. Sajnos, a mérkőzést az időjárás nem fogadta kegyeibe. Napos, de kellem. en hűvös szeles időben kezdődött a talál­kozás. A játék első felében az igen erős szél a hazai csapatot támogatta. Még alig kezdődött meg a mérkőzés, máris a Dózsa hálójában kötött ki a labda. Kuchar erős lövését Czéh nem tudta megfogni, kipattant róla a labda és a berohanó Mares a hálóba helyezte a labdát. 1:0! Ekkor azonban még senki nem gondolt arra, hogy a mérkőzés folyamán nem lát több gólt. Pe­dig így történt. Az erős szél rendkívüli módon zavarta a já- ' tékosokat. A Dózsa ezt az előnyt nem tudta kihasználni, mert a lövések rendre elkerülték az el­lenfél kapuját. Az 5. percben egyenlítésre nyílt alkalma a Dó­zsának. Serényi meredek labdá­val ugratta ki Kiss Il-t. a közép­csatár elől azonban a labdát el­fújta a szél. A 9. percben Sző- czey átadását Kiss II. fejelte ka­pura, de a védők hárítani tud­tak. A 14. percben feljöttek a csehszlovákok. A 18. percben egymás után két ízben jutott lö­véshez Serényi, de egyik sem si­került igazán. Á mezőnyben töb­bet kezdeményezett a kecskemé­ti csapat. A 25. percben Szőczey összefejelt az egyik vendégjáté­kossal, megsérült és a helyére Vékony állt be néhány percre. Mindjárt hatalmas lövéssel mu­tatkozott be, sajnos, emberben akadt el. Hosszú ideig egyik ka­pu sem forgott veszélyben. A 41. percben ismét a kecskeméti ka­pu előtt pattogott a labda, Chla­Az ígéret szép szó... Legalább is így mondja a mondta, hogy a csapat a lesze- közmondás — ha megtartják relt katonákkal és fiatal játé- úgy jó. És ha nem? Ha csak kosokkal megerősödött. Nem üres szó az egész? Mert min- tűznek ki elérhetetlen célokat, dennapi életünkben, így a sport- de tisztes szereplésre, sportszerű ban is gyakran hangoztatunk küzdelemre és a szurkolók lei­szép elméleteket, azután ha a kés támogatására számítanak. megvalósításra kerül a sor, ak- Közben megérkezett Nagy Jó­kor sürgősen megfeledkezünk zsef is a kézilabdázók edzőbe. róla. dk is hasónló szorgalommal Ilyen és ehhez hasonló gon- készülnek a tavaszi idényre. Itt dolatok jártak a fejemben, ami- sincs probléma az utánpótlással, kor Zorn Antal garai levele- hiszen mind a lányoknál, mind zőnk eljuttatta a sportrovatunk- a fiúknál minden évben kineve- hoz azt az írást, melyet most lödik néhány tehetség. teljes egészében közölni fogunk. Reméljük, hogy a község spor- Hogy miért érdekes ez? A vé- tolói, a labdarúgók és a kézi­gén az is kiderül. íme a cikk, labdázók is betartják ígéretü- melynek címe „Szorgalmas ké- két, s nem okoznak csalódást szüiődés Garán”. sem a sportszerűség, sem pedig Esténként elhaladva az iskola a küzdeni akarás szempontjából, tornaterme előtt, labdapatto- Hát igen, ez szépen hangzik, gást, hangos kiáltozást hallunk, s ami a kézilabdázókat illeti, Vajon kik vannak ilyenkor itt. nem is hallottunk panaszt. An- Belépve a garai labdarúgókat nál inkább a labdarúgókról. Az pillantjuk meg, akik Vher Vik- elmúlt vasárnap a Bajai Vasas tor edző irányításával szmgal- MTE-vel játszottak. Hogy-hogy- masan végzik előkészületüket a nem, egy büntetőrúgásból adódó bajnoki idényre. Kérdésünkre vita következménye egy kiállí- elmondták, hogy a megyei 1. tás lett — valószínűleg nem osztályban szereplő labdarúgók minden ok nélkül —, amire a túl az alapozáson, most a for- szép ígéreteket tett garai csapa, mába hozás időszakában az álló- kollektív levonulással válaszolt. képesség fokozó gyakorlatokat Idáig a történet. Nos, ami az végzik. A játékosok szorgalma illeti, náluk csattanósabt r és hangulata kifogástalan. Arra ki sem cáfolhatta volna mer-. a kérdésre, hogy milyen ered- saját szavát. menyre számítanak, az edző el­Rendbehozzák a sportpályát Ahogy az idő javul, úgy kí­vánkoznak szabadba a sporto- ! lók. Télen megteszi a tornate- ! rém is, de ha lehet, akkor a pályákat veszik igénybe. A kis­kunhalasi gimnázium nagy ki­terjedésű udvarán számos sport­ágra alkalmas pálya áll a diá­kok és a város sportolói ren­delkezésére. A pályákat azonban rendbe kell hozni. A tanulók nem vár­ják a biztatást, ha idejük en­gedi, társadalmi munkában ne- kiállnak, festik a kerítéseket, egyengetik a talajt és erősítik I az oszlopokat. Képünkön-' a j kézilabdapálya kerítését festik I a diáklányok. Szabó Zoltán Kozma és Sági győzelmét még a hazai közönség is elismerte. A sportszerűtlen bíróküldés már eleve megfosztotta a jobb kecs­keméti csapatot a megérdemelt győzelemtől!. A találkozóra a szövetség négy fővárosi bírót küldött ki és egy vidékit — költségkímélés szempontjából. Ugyanakkor legutóbb Kecske­métre Miskolcról, Pécsről és Győrből kiildtek ki vezetőbíró­kat. A „szegény" fővárosi egye­sület nem bírja el a vidéki bí­rói költségeket. Ezt a jelensé­get az MTS figyelmébe ajánl­juk. A győzelemtől a vezető és pontozó bírók ütötték el a Fém­munkást, mert Kozma és Sági győzelmet érdemellek volna. Rajtuk kívül Völgyi, Bakó és Virág szenvedtek vereséget, míg a csaöat győzelmeit Orbán. Vígh I., Papp, Beregszászi és Szabari szerezték. így lett dön­tetlen az eredmény. Reméljük, hogy reálisabb kö­rülmények j között vasárnap Óz- don kiharöolja a Fémmunkás a győzelmet. Halasi tornászok sikere Budapesten A Któkunjialaeá MÄV MTE torná­szait látta . vendégül vasárnap az FTC sportiskolája meghívásos ver­seny keretében. A versenyt nagy érdeklődés Ideérte, hiszen nem ki­sebb dologtól volt szó, mint hogy egy fővárosi és nagy hagyomá­nyokkal rendelkező sportkörrel szemben mH tud felmutaitini egy kisvárosi szakosztály. A jó felkészülés és felelősségtudat adott önbizalmat a Halasi fiatalok­nak, s ez végül Kikeres szereplést eredményezett. A versenyen a két sportkör serdülő versenyzői indul­tak, amely! végig színvonalas küz­delmet hozott. Amíg a vendéglátók a talajgyaklorlatoikban nyújtottak ki­válót, addig a halasiak ugrásban és korláton remekeltek. Változatos küzdelem után az összetett ver­senyt, s ezzel ajz aranyérmet Mam­iéra László, a Halasi MÁV MTE versenyzője nyerte 54,9 ponttal, a szerenkénti bajnokságban korláton és lovon szintén elttő helyen végzett, kiét ferencvárosi versenyzőt is meg­előzve. Mögöttük Dairóczd Pál a 1., Fekete Gyula a/z 5. helyen vég­zett. A verseny folyamán meleg sport- baráti kapcsolat alakult ki a két sportkör vizétől és sportolói között s ennek folytatásaként márciusban az FTC sportiskola versenyzői láto­gatnak Kiskunhalasra visszavágó jelleg« baráti sportvetélkedőre. Szalai László lehet kielégítő a jövőre nézve, hiszen a csoportban szereplő 14 csapat közül nyolc jobb ered­ményt ért el tekézőinknél, sőt a Kőbányai Lombik még az NB I-es csapatokat is túlszár­nyalta 2676 fás eredményével. A ceglédiek igen gyengén rajtoltak. Tekézőik közül csak Rónaszéki érte el az NB II-s színvonalat. A vasutas tekézők közül Pintér T. 419, Dudás M. 414, Körősi L. 395, Mozsár J. j 388 fával győzött, Földházi I. 397 és Kőrös T. 376 fával vere­séget szenvedett. Faátlag: 398:382. Ä NB II.“eleti csoport: Z. Da- nuvia—K. Lombik 2:6 (2550— 2676), Ceglédi Építők—Szolnoki MÁV 8:0 ( 2509—2364), Bp. Spar­tacus—Ep. Vízművek 3:5 ( 2490 —2552), Szegedi AK—Gyulai MEDOSZ 6:2 (2422—2350), Bp. Útvasút—Egri Spartacus 2:6 (2389-^-2449), Szegedi Postás—' Debreceni GÖCS 7,5:0,5 (2577— I 2376). I NB II. Keleti csoport, férfi mérkőzés, Kecskemét, Építők- pálya. Az NB I-ből kiesett Kecske­méti MÁV megkezdte szereplé­sét az NE II-ben. A csapat biz­tosan győzött, az eredmény azonban nem kielégítő még a szezoneleji formákat tekintve sem. Szerencsére a csapat a gyengébbik ceglédi együttest kapta ellenfélül és 2400 fán aluli eredmény is elég volt a győzelemhez. Ez azonban nem NB II. ökölvívó-mérkőzés. Ke­leti csoport, Budapest, Sport utca, 300 néző. A Kecskeméti Fémmunkás ki­tűnően megállta helyét Buda­pesten a bajnokjelölt Bp. Előre ellen, sőt a hazaiak két mérkő­zésen csak bírói segédlettel, vi­tatható pontozással tudták a végső döntetlent összehozni. Vasárnap a csepeli szabadki­kötő környékén szép időben ren­dezte hagyományos „Rausch István” idénnyitó országos me­zei versenyét a Csepel SC. A versenyre az ország minden ré­széből hatalmas mezőnyök gyűl­tek össze. Rajthoz állt a Kecs­keméti Dózsa két élvonalbeli ifjúsági atlétája, Mikó Zsuzsa és Rimely András is. Szereplé­sük a várakpzásnak megfelelően sikerült. Miikó Zsuzsa az ifjú­ságiak 800 m-es versenyén in­dult. (41 induló.) Magabiztosan, bátran futotft és csali az utolsó métereken szorult a 2. helyre. 2,19,8 mp-ejs ragyogó idővel. Időeredménye jobb az I. osz­tályú szintnél! Rimelynek 90 főnyi mezőriyben 1500 m-t kel­lett futnia, ö is Mikóhoz ha­sonlóan futott, és a végig szo­ros, nagy iramú, de nyílt ver­senyben a dél előtt szorult a 4. helyre 4:00,0 mp-es szintén ki­emelkedő idővel. Két középtáv­futónk ezzel már bebizonyította, hogy megérdemelten került a legjobb ifjúságiak keretébe. Most mege|-ősítették helyüket. Futásuk nagy reményekre jogo­sít. ! Serdülő leány egyes: (34 indu- j ló) 1. Bényei (Dunatétetlen), 2. ; Fekete II. (Félegyháza), 3. Ma- ! dácsi és Csizmadia (Dunatetét- len). Ifjúsági fiú egyes: (34 induló) j 1. Perger (Félegyháza), 2. Zsol- | cai (Kecskemét), 3. Csenki II. (Félegyháza) és Kosa (Kecske­méti VM). Ifjúsági leány egyes: (32 indu- j ló) 1. Pápai (Félegyháza), 2. Fe­kete I. (Félegyháza), 3. Bényei és 1 Ivladácsi (Dunatetétlen). Ifjúsági fiú páros: (21 pár) 1. Borbély, Zsolcai (Kecskeméti Petőfi), 2. Csenki I., Rigó (Fél­egyháza), 3. Perger, Csenki II. (Félegyháza) és Szvétek, Vajda (Kalocsa). ifjúsági leány páros: (14 nár) 1. Fekete I., Pápai (Félegyháza), 2. Bényei, Madácsi (Dunatetét­len), 3. Tóth, Resli (Kalocsa) és Fekete II., Horváth (Félegyháza). Ifjúsági vegyespáros: (19 pár) ). Csenki I„ Pápai (Félegyháza), 2. Zsolcai, Soós (Kecskemét), 3. ; Rigó, Fekete I. és Perger, Fekete II. (Félegyháza). Á közel 130 főnyi induló alig fért el a bajai III. Béla Gimná­zium kis méretű tornatermében a szombaton és vasárnap rende­zett megyei serdülő- és ifjúsági asztalitenisz-bajnokság megnyi­tóján. A teremben mindössze négy asztalt lehetett felállítani, így szombaton délután 4 órá­tól este fél 11-ig, vasárnap pe­dig 8 órától délig folyt a ver­seny. A zsúfoltság ellenére a rendezés kifogástalannak bizo­nyult. A sok versenyszám rendkívül érdekes küzdelmet hozott és akadt néhány meglepetés is. Az alig 12 éves félegyházi Csenki If. — akit legutóbb televízióban az Úttörő Olimpia döntőjében is láthattunk — nemcsak a serdülő versenyt nyerte meg biztosan, hanem az ifjúságiak között is harmadik lett. Üj színfoltot je­lentett a dunatetétleni lányok megjelenése, akik az ismeretlen­ség homályából tértek az élme­zőnybe. A verseny végén a leg­eredményesebb sporkör díját a Félegyházi Reménység, míg a legtevékenyebb sportkör díját az újonc Dunatetétleni Rákóczi Tsz Sportkör kapta. A megyei bajnokság eredmé­nye: Serdülő fiú egyes: (36 in­duló) 1. Csenki II. (Félegyháza), 2. Borbély (Kecskeméti Petőfi), 3. Csenki I. (Félegyháza) és Fürst (Kiskunhalas). I pik nagy helyzetbe került, de j Czéh merész lábra vetődéssel j menteni tudott. A II. félidőben a vendégeket támogatta a szél, tartós fölényt azonban ők sem tudtak kihar- ! colni. Felváltva támadott mind- j két együttes. A 19. percben i Górnak kellett latba vetnie min- : den tudását Egy perccel később ! Kasza jutott lövéshez, amely a j 16-oson belül az egyik védő ke­zéről pattant ki. Erősen 11-es ! gyanús jelenet volt ez. ! Még két említésre méltó jele- ! net játszódott le a mérkőzés | hátralevő idejében. Az egyik a I kecskeméti kapu előtt, amikor a 32. percben Palivec lövése elsu­hant Gór kapuja előtt, a másik pedig a 40. percben Kasza jó lö­vését hárította a Jednota-véde- , lem. Az eredmény már nem válto­zott. A közepes színvonalon -mozgó mérkőzés képe alapján a döntetlen jobban megfelelt vol­na. A sportszerű mérkőzés min­den bizonnyal jól szolgálta a vendégek és a hazaiak felkészü­lését is. A Jednotából Plach, Kop­csan, Mares, Chaplik és Pazsicki játszott jól. A K. Dózsából a két kapus, valamint Koltai, Kéri és Szőczey játéka emelhető ki. Hegyes játékvezetőt nem állí­totta nehéz feladat elé ez a mér­kőzés, jól bíráskodott. M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom