Petőfi Népe, 1966. március (21. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

' *qÍj egyesüljétek! Biszku Béla Kecskeméten Harminckét millió forint értékű aprócikk hordozható cserépkályha, keresett háztartási áruk a tanácsi és szövetkezeti ipar gyártmányprogramjában Mint ismeretes, másfél évvel .azelőtt a megyei pártbizottság és a megyei tanács kezdemé­nyezésére a helyiipar a nagy­kereskedelem támogatásával megkezdte azoknak a cikkek­nek gyártását, amelyeket a la­kosság csak ritkán, vagy egyál­talán nem tudott megkapni az üzletekben. Azóta jelentősen szűkült a hiányzó cikkek köre. A tanácsi vállalatok és kisipari szövetkezetek az idén is jelen­tős mennyiségű — több mint 32 millió forint értékű — hiány­zó áru gyártását vállalták. A megyei tanács vb ipari A hét első napján Vízállás 695 centiméter A Tiszát sok kecskeméti ke­reste fel vasárnap. Aggódva fi­gyelték a folyót. Az Ugi híd környéke kedvenc kirándulóhe­lye a vizet kedvelő kecskemé­tieknek. Hétfőn mi is kilátogat­tunk ide. Sajnos, vízben állnak a színes nyaralók. Közel másfél méterrel magasabb a vízállás, mint tavaly, pedig még csak szerdán tetőzik. Bal oldali ké­pünkön Varga Mihály gátőr na­ponta többször is ellenőrzi a rábízott gátszakaszt. Ameddig a szem ellát — az Ugi hídtól a csongrádi szőlőkig — nyolcezernégyszáz hold területet öntött el a víz, miután átvág ták a nyári gátat. Jobbról: egé­szen a házak végéig nyomult be az ár Alnáron is. osztályán nyert értesülésünk szerint a Dunaveesei Vegyes­ipari Vállalat üstházakat, a Kalocsai Vegyesipari Vállalat szeneskannákat, a B KM Fi­nommechanikai Vállalat fekete és ónozott lemeztepsiket, hor­ganyzott ereszcsatornákat, a BKM Bútor és Faipari Vállalat úgynevezett „bajai” gyermek­ágyakat és gyúrótáblákat gyárt nagyobb mennyiségben. A Ba­jai Vegyesipari Vállalat nem­csak helyi, hanem országos el­látásra is (másfél millió forint értékben, de ez kevés) mosdó- állványokat, valamint — a ta­valyi 300 tonnával szemben az idén — 500 tonna fekete füst­csövet készít. A Kiskunhalasi Vegyesipari Vállalat az igen ke­resett hordozható cserépkály­hákból állít elő 1500 darabot. Ennek kétszeresét is tudná gyártani az üzem. A megye kisipari szövetkeze­tei 20,5 millió forint értékű ap­rócikk gyártására szerződtek a Bács, Szolnok megyei Vas és Műszaki Nagykereskedelmi Vál­lalattal. A KISZÖV illetékes osztályán arról tájékoztattak, hogy a Kiskőrösi Vegyes Ktsz — amely egyébként a belkeres­kedelem részére 60 millió fo­rint értékű árut készít — 645 ezer 4arab csatornavas, 100 ezer darab csőbilincs gyártását vál­lalta hulladéikanyagból. Ezenkí­vül összecsukható vasalóállvá­nyok, alumínium szobalétrák, horganyzott áruk, s bukósisa­kok előállítását vállalta. A Ba­jai Vas- és Fémipari Ktsz zo­máncozott füstcsöveket, zomán­cozott kéménytoldókat, teaszű­rőket, alumínium szitákat ké­szít, s rövidesen forgalomba hozza — a háziasszonyok mun­káját megkönnyítő — galuska­szaggató kisgépet. Az üstház országosan is nagy­mennyiségben keresett cikk, ezért a tanácsi ipar mellett a Katymári Vegyes Ktsz szintén bekapcsolódott gyártásába, A Mélykúti Vegyes Ktsz sodrony lábrácsok, kerítésfonatok, kam- pósszegek, a Kalocsai Vas- és Fémipari Ktsz vaskapuk, aLa- josmizsei Vas- és Vegyesipari Szövetkezet pedálos szemétved­rek, a csökkent munkaképessé­gűeket foglalkoztató bajai ktsz hulladéklemezből kémónyfali- dugók, valamint tűzpiszkálók készítésére kötött szerződést A ktsz-ek ezenkívül szerszámnye­leket, libatömőket és más egyéb hiánycikkeket állítanak még elő. A KfSZÖV illetékes osz­tályvezetője hangsúlyozta: igye­keznek további hiánycikkek felkutatásával és gyártásával a lakosság igényeit kielégíteni. Erre vonatkozóan — a Bács, Szolnok megyei Vas- és Műsza­ki Nagykereskedelmi Vállalat tájékoztatása alapján — lenne néhány olyan hiányzó cikk gyártására javaslatunk, ame­lyekre eddig még nem sikerült szerződést kötni. Ilyen a répa­reszelő, ajtößzegletvas, mesze­lőnyél, hurkatöltő, te!szűrő, kaszakarika, ásórugó, ácskapocs. Ezeknek gyártásával a tanácsi ipar sohasem foglalkozott, ne­héz is lenne profiljukba beled leszteni. Ezért inkább az igen sok apró cikk készítését sike­resen megszervező ktsz-ekre vár ez a feladat. N. O. Tegnap délután kommunista aktívát rendezett az MSZMP Kecskemét Városi Bizottsága. Az aktívaülés elnökségében he­lyet foglaltak: Biszku Béla, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Erdőst József, dr. Glied Károly, Borsodi György, a me­gyei pártbizottság titkárai, dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb elnöke és Erdélyi Ignác, a vá­rosi pártbizottság első titkára. A városi tanácsháza díszter­mében megtartott aktíva elő­adója Biszku Béla elvtárs volt, aki az időszerű kül- és belpo­litikai kérdésekről adott részle­tes, nagy figyelemmel kisért tá­jékoztatót. Ezen belül elemezte a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom helyzetét, az ár- és bérintézkedések hatását, és szólott az ősszel megtartásra kerülő pártkongresszus előké­születéről is. A tájékoztatót a hallgatóság nevében Erdélyi Ignác köszönte meg. Nkrumah elutazott Pekingitől Az új kormányt egyetlen állam sem ismerte el ACCRA (MTI) Ghana fővárosában és vidéki központjaiban nyugalom van. A háromnapos katonai rezsim minden jel szerint teljesen ura a helyzetnek. Időnként végig­száguld a város kerületeiben egy-egy páncélkocsi, hogy az új kormányzat demonstrálja a la­kosság előtt: a hadsereg jelen Politikai megfigyelők a gha- nai rádió legújabb kommentár­jaiból arra következtetnek, hogy három nappal ezelőtt hata­lomra jutott katonai rezsim vezetői köréhen némi ide­gességet okoz, hogy mind ez ideig egyetlen külföldi ország sem ismerte el őket. (Folytatása a 2. oldalon.) Ma érkezik haza a magyar kormányküldöttség A Kállai Gyula vezette ma­gyar kormányküldöttség szom­baton az indiai Eangalore vá­rosában a fiatal nehézipar leg­korszerűbb üzemeivel ismerke­dett. Délután Kállai Gvula bú­csúlátogatást tett Majszur ál­lam vezetőinél, majd repülő­géppel Bombayba, India máso­dik legnagyobb városába indult. Szombat este Maharashtra kor­mányzója adott vacsorát Kállai Gyula tiszteletére. Vasárnap Kállai Gyula és kísérete meg­tekintette Bombay nevezetessé­geit. Hétfőn reggel a magyar kor­mányküldöttség befejezte indiai látogatását. Magyar idő szerint fél négy után néhány perccel elindultak az afrikai—ázsiai körűt utolsó állomására, Cip­rus szigetére. Bombay Santa Cruz repülő­terén Maharashtra állam és a város vezetői, valamint a kon­zuli testület és a magyar koló­nia tagjai búcsúztatták Kállai Gyulát. Ott volt Nagy János, hazánk új-delhii nagykövete js. Hétfőn délután Kállai Gyűlt miniszterelnök felesége és £ magyar kormányküldöttség tag­jai. Makariosz elnök meghívásá­ra Ciprus szigetére érkeztek. Makariosz érsek, a köztársa­ság elnöke szívélyes, baráti be­szélgetést folytatott Kállai Gyu­lával az elnöki pálotában. A kora esti órákban megkezdődte! a magyar—ciprusi kormányköz megbeszélések. Este , Makarios: elnök 'Vacsorán látta vendégü Kállai Gyulát és a küldöttség tagjait. Hétfőn este kiadták a magyai —indiai közös közleményt, Kál­lai Gyula meghívta Indin: Gandhi asszonyt magyarországi látogatásra. Nicosiából kedden délután a kormányküldöttség hazainduj Budapestre. (MTI) XXI. ÉVFOLYAM. 50. SZÄM Ara 60 fillér 1966. MÁRCIUS 1, KEDD

Next

/
Oldalképek
Tartalom