Petőfi Népe, 1966. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-04 / 29. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZOCIALISTA MWWKASPÄRT BÄCS" KISKVdW Wle&YEt LAPJA XXI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ara 60 fillér 1S3€. FEBRUÁR 4. PÉNTEK Mind nagyobb követelmények A z idén mintegy 14 ezerrel többen vesznek részt a pártok­tatásban megyénkben, mint ta­valy. Ez a hatalmas szám azt mutatja, hogy politikánk és esz­méink mind szélesebb körben hatnak. Különösen örvendetes, hogy számottevően emelkedett a hallgatók között a munkások száma. Nálunk még sok a be­járó munkás. Tőlük nem cse­kély áldozat, hogy munka után is bennmaradnak az üzemben, meghallgatni az előadást, s emiatt esetenként csak jóval később kerülnek haza. F alun és a tanyavilágban pe­dig nagy sikerrel zajlanak ép­pen ezekben a hetekben a téli tanfolyamok. Ez kitűnően be­vált oktatási forma, mert jól alkalmazkodik a mezőgazdaság­ban dolgozók körülményeihez. Télen, amikor szünetel a mun­ka, egy-két hét alatt lezajlik a tanfolyam, így ma már a falu­si pártoktatásban sem marad csonkán, befejezetlenül az évad, mint ahogy régebben gyakran megesett a sürgető tavaszi munkák miatt. A pártokatás növekvő nép­szerűségének mindezek mellett van még egv fontos oka. Ez pe­dig az, hogy a tanfolyamok, elő­adások mind színvonalasabbak. Tanulj, hogy taníthass! Ezt a jelszót nagyon komolyan vették a pártbizottságok propaganda- és művelődési osztályai. Meg­követelték a propagandistáktól, hogy képezzék magukat, a n^m megfelelőek helyébe újakat állí­tottak és néhány év alatt való­ban meglepő eredményeket ér­tek el. Csak egyetlen jellemző számadatot példának: Tavaly 130 esti egyetemet végzett pro­pagandista oktatott a megyé­ben. az idén pedig már 340. Ez a fejlődés természetesen még most sem állt meg, hiszen az igények szüntelenül növe­kednek. s a cél az, hogy a pro­pagandisták lépést tudjanak tartani ezzel a fejlődéssel. A céltudatos káderfejlesztésre vall az is, hogy az idén a hallgatók­nak több mint fele pártmegbí­zatással került a marxizmus— leninizmus esti középiskolájába. Ők azok, akik a következő évek­ben az előadásos propaganda­'s az alapfokú pártoktatás elő­adógárdájának utánpótlását ké­pezik. A z oktatási évadnak még csalt a közepén tartunk, a kö­vetkező évad előkészítése azon­ban hamarosan már meg is kezdődik. A pártszervezetek ve­zetőségének mór most számba kell vennie azokat, akikre a jö­vőben nagyobb feladatot akar­nak bízni. Így többek között ar­ra' is gondoljanak, hogy kikkel akarják erősítem a propagan­dista-hálózatot, kik lesznek a számban és színvonalban fej­lődő pártoktatás előadói. A vá­logatásnál tekintetbe kell venni a felkészültséget, az eddigi munkát, s még azokkal is szá­molni lehet, akik a most folyó tanfolyamokon jól dolgoztak, szorgalmasan tanulnak és szí­vesen vállalják a továbbtanu­lást. Ilyen előrelátással, célszerű tervezéssel alapozhatja meg minden pártszervezet a jövő eredményeit. M. h. A homoki takarmánytermesztés f0Ílü£7fOO0 a lieIvéclai orsság°s lujiuOiiluOu munkaértekezlet napirendjén Kétnapos munkaértekezletre jöttek össze a Helvéciái Állami Gazdaságban, Pest, Nógrád, Bor­sod, Heves, Szabolcs, valamint Bács-Kiskun megye állami gaz­daságainak megyei igazgatósági vezetői. A tanácskozást az Ál­ami Gazdaságok Főigazgatósá­ga kezdeményezte, részt vett rajta ár. Kopácsi József, a fő- igazgatóság helyettes vezetője. Az összejövetelen elsősorban a homoki takarmánytermesztést, talajerőpótlást, valamint a növényvédelem legkorszerűbb módszereit vitatták meg. Az abraktakarmányok közül első helyen a kukorica, mint legfontosabb takarmánynövény termesztése szerepelt. Megbe­szélték, miképp lehetne tovább növelni a terméshozamokat. Az elmúlt évben a gazdasá­gok — májusi morzsoltban számítva — 20,1 mázsa ter­mést takarítottak le egy holdról, ami megfelel az európai átlag­nak. Ezt az eredményt még nö­velni lehet az agrotechnikai módszerek következetesebb al­kalmazásával, a helyesebb faj­ta ki választással. a tőszámnöve- léssel stb. Hangsúlyozták a résztvevők azt is. hogy többet kell tenni a kukoricatermesztés teljes gépesítése, elsősorban a géppel történő betakarítás ér­dekében. Hosszas vita alakult Id a szá- lastakarmány-termesztésről, el­sősorban a homoki luceroater- mesztés legújabb eredményei­ről. Főleg a Bács-Kiskun me­gyei állami gazdaságok bizonyí­tották be, hogy megfelelő agrotechnikai módszerek alkalmazásával számottevő szénatermést lehet elérni lucernából a ho­mokon is. Száraztermesztés mellett 25,6 mázsa öntözés esetén pedig 36,2 mázsa volt a holdankénti hozam az elmúlt esztendőben. A Bács-Kiskun megyei ered­mények országosan is figyelem­re méltóak és a jelenlevők el­határozták, hogy az itteni ta­pasztalatokat hasznosítják saját megyéjükben is. Természetesen a lucerna homoki termesztése csak megfelelő társ- és védő­növények mellett oldható meg a homokverés miatt. Megyénk állami gazdaságai az eddigi tapasztalatokat haszno­sítva az idén újabb jelentős te­rületeken telepítenek lucernát. Természetesen e takarmánynövény megkí­vánja a megfelelő talajerő- pótlást és a növényvédel­met Is. A főigazgatóság részéről felhív­ták a figyelmet a lucernamag- termesztés jelentőségére is, hi­szen a jövőben a gazdaságok számottevően szeretnék növelni a pillangósok vetésterületét. Megszüntetik a renden való szárítást. az idén már valamennyi ál­lami gazdaság korszerű ven- tillátoros berendezéssel szá­rítja a lucernaszénát. A tanácskozáson végezetül kicserélték a vegyszeres gyom­irtással. a növényvédelemmel kapcsolatos legkorszerűbb eljá­rások tapasztalatait, feladatait. A rendkívül hasznos munkaér­tekezlet szerdán délután kez­dődött és csütörtökön a délutá­ni órákban ért véget. A Minisztertanács üfése A kormány tájékoztatási hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Megtárgyalta és tudomásul vette a külkereskedelmi miniszter első helyettesének beszámolóját az 1966-—1970. évi magyar—román hosszú lejáratú órucsereforgalmi és fizetési egyezmény, valamint az 1966. évi árucsereforgalmi jegyzőkönyv aláírásáról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője jelentést tett a tavaszi belvíz- és árvízvédekezésre való felkészülésről. A kor- j mány a jelentést elfogadta és határozatokat hozott. A kormány tudomásul vette a Minisztertanács Tanácsszervek | Osztálya vezetőjének tájékoztatóját a fővárosi, megyei és megyei , jogú városi tanácsok vb elnökeinek január 21-én tartott értekez- j letérői, majd egyéb ügyeket tárgyalt. I Nyitás: márciusban Az építőipari vállalat mun­kásai már az apróbb javításo­kat végzik a kecskeméti piaci árucsamokon, amelybe megér­keztek a gépek, korszerű be­rendezések. Tegnap a budapesti szerelők is munkához láttak, a hús- és zöldséghűtőket állítják, szerelik be végleges helyükre. A jövő héten kezdődik a taka­rítás — s a korszerű csarnok előreláthatóan márciusban meg­nyílik a vásárlók előtt. Magyar kormánynyilatkozat a VOM elleni amerikai terrorbombázás felújításáról A Magyar Népköztársaság kormánya, az egész magyar nép követeli a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság elleni brutális amerikai ag­resszió azonnali megszüntetését. Teljes támoga­tásunkról biztosítjuk a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányát és a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabadítási Frontot. Helyeseljük és tá­mogatjuk Ho Si Minh elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökének ez év január 24-én a szocialista országok vezetőihez, az 1954. évi genfi egyezmények résztvevőihez, ■ valamint más, a vietnami helyzet iránt érdek- ] lődést tanúsító államok vezetőihez intézett le­velében foglalt javaslatokat. Meggyőződésünk, hogy a világbékéi oly súlyo­san veszélyeztető konfliktusban az igazság, a jog, a vietnami nép oldalán van — hangoztatja a nyilatkozat és kijelenti: A Magyar Népköz- társaság kormánya, a dolgozó magyar nép a jövőben is internacionalista kötelességének te­kinti, hogy erőihez mérten minden politikai, erkölcsi, anyagi és egyéb segítséget megadjon a hős vietnami népnek az amerikai agresszió visszaveréséhez. (MTI) Küldöttségünk egyiptomi látogatása Az EAK sajtója, rádiója és televíziója részletesen beszámol a magyar kormányfő látogatá­sának eseményeiről. A csütörtö­ki lapok fényképes tudósítások­ban adnak hírt a hivatalos tár­gyalások megkezdéséről és Kál­lai Gyulának Nasszer elnöknél tett látogatásáról. Az Ahram ki­emeli, hogy a két ország újabb együttműködési egyezményeiről is tárgyalt a két kormányfő. A lapok ismertetik Mahmud Riad külügyminiszter nyilatko­zatát a két ország tárgyalásai­ról. — A magyar kormányfő meg­hívta Zakaria Mohieddin mi­niszterelnököt, látogasson el Magyarországra — folytatta Mahmud Riad. — Az EAK mi­niszterelnöke elfogadta a meg­hívást. Magyarországi látogatá­sának időpontját utóbb hatá­rozzák meg. A külügyminiszter közölte a sajtó képviselőivel, hogy a kö­vetkező hivatalos megbeszélés vasárnap lesz. A magyar delegáció csütörtö­kön reggel a Kairó közelében A Kállai Gyula vezette magyar kormányküldöttség február 2-án Kairóban felkereste az Egyesült Arab Köztársaság minisz­terelnökét, a Kubbah-palotában. A képen balról Kállai Gyula, jobbról Zakaria Mohieddin miniszterelnök. (Rádió Telefoto — Külföldi Képszolgálat.) fekvő iparvárosba, Heluánba utazott. Kállai Gyula és a magyar küldöttség az EAK kormánya által kinevezett díszkíséret tag­jaival előbb a vas- és acélmű­be, majd a Miszr textilgyárba látogatott. A magyar vendégek megismerkedtek a két nagy kombinát történetével, vezetői­vel és munkásaival. Csütörtökön délután Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Miniszter- tanács elnöke, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának el­nöke látogatást tett Ali Szabid­nál, az EAK alelnökénél. az Arab Szocialista Unió (ASZÚ) főtitkáránál. Ez a látogatás az első kapcso­latfelvétel az MSZMP és az Arab Szocialista‘Unió között. Kállai Gyula csütörtökön dél­után a Kubbeh-palotában le­vő szállásán fogadta Gardinert, az ENSZ afrikai gazdasági bi­zottságának főtitkárát, aki a je­lenleg Kairóban tanácskozó af­rikai iparfejlesztési értekezlet alkalmából tartózkodik Egyip­tomban. A magyar kormányfő eszme­cserét folytatott a főtitkárra! Magyarországnak az afrikai iparfejlesztési tervekben való részvételéről. Csütörtökön este Kállai Gyula és a magyar delegáció a kairói operaházban megtekintette a Reda és a nemzeti népi együt­tes műsorát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom