Petőfi Népe, 1966. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-26 / 48. szám

1966. február 26. szombat 5. oldal Példázat az öntudatról OTTHON Az osztályfőnök nem titkolja, hogy neheztel. Bosszantóan ke­veset tud a vizsgái». Akadozik, mellébeszél. Hát csak ennyi ragadt rá fél év alatt? — A visszafogott hang, a türelmesen ismétlődő kérdések mögött is ott érzem Ferenczi József elvtárs szavai­ban a szemrehányást: Ugye hányszor elmondtam év közben, hogy nem könnyű az anyag! A mar cista középiskola nem gye­rekjáték! A hallgatót pótbeszámolóra utasították. Mégsem panaszko­dott az osztályfőnökre. Csakis magát okolhatta. VIZSGALÁZ. Tehát valóban nem könnyű? — Nem bizony! Ügy szurkol­tam. mint még talán soha!... Pedig Gulyás elvtársnő tud­ta az anyagot, ötösre vizsgá­zott. — Amíg a soromra vártam és hallgattam a többit, azt gon­doltam magamban: Ó, de el tudnám mondani! Aztán ami­kor engem kérdezgettek, ne­kem is elszorult a torkom... Ezt meg Garzó Józsefné só­hajtotta el. immár megköny- nyebbülten, hiszen ő is túlesett á vizsgán, mégpedig kitűnő eredménnyel. A harmadik, akit szintén példaképül állítottak a kecskeméti járási pártbizottság marxista esti középiskolájának hallgatói elé: Maruzsi Antal BM-dolgozó. KETTŐS TERHEK. öt osztály indult az idén a kecskeméti járásban a marxiz­mus—leninizmus esti középis­koláján. összesen mintegy száz hallgatóval. Két osztály Kecs­keméten működik, kettő Tisza- kécskén. egy pedig Lajosmizsén. A többi községből tehát be kell utazni a foglalkozásokra. Heten- kint. minden szerdán, délután. Ez bizony időrabló kötelezett­ség. A menetrend nyilvánva­lóan nem igazodik az órarend­hez. Néhol el kell indulni már délelőtt s csak későn este van vonat, vagy autóbusz visszafe­lé. Az így elvesztett időt aztán természetesen pótolni kell a munkahelyen, mert a pártokta­tás nem lehet kibúvó a köte­lesség alól. A tanulás mellett a bejárók tehát egy újabb ter­het is vállalnak, s ha még hoz­zátesszük, hogy a marxista kö­zépiskolában tanulmányi sza­badság sem jár. könnyen el­képzelhető, mekkora áldozatot jelent ide jelentkezni. MIÉRT JELENTKEZTEK? Gulyás Györgyné a fülöpházi tanács vb titkára, s a községi pártszervezet titkára is. Azt mondja: — Jelentkeztem az öthónapos pártiskolára, meg is ígérték, hogy mehetek. Dehát kevés a hely, nagyon sokan akarnak ta­nulni, előnyben részesítik azo­kat, akik messze laknak, vagy pedig több támogatásra, ellen­őrzésre van szükségük a tanu­lásban. Ezért osztottak be a pártiskola helyett a középisko­lára. Ez persze hízelgő, hiszen bíz­nak az elvtársnőben, hogy tud tanulni a munka mellett is. — Lehet, hogy hízelgő, de így jóval nehezebb. Mindenesetre szükségem van rá. hogy tanul­jak. Tudom, hogy egy párt- szervezet vezetése egyre na­gyobb felkészültséget kíván... — Én is az öthónapos pártis­kolára jelentkeztem — mondja Garzoné elvtársnő — 1947 óta járok pártoktatásra, úgy érez­tem, itt az ideje, hogy össze­gezzem, rendszerezzem az eddig tanultakat. A munkám viszont mindig sok — pénzügyi előadó a járási tanácsnál — tudom, hogy ott több idő jutott volna a könyvekre. Persze azért én is örülök, hogy ide felvettek. S Maruzsi elvtárs? — Nem töprengtem rajta. Fel­vettek, tanulok. Minél többet tudok, annál jobban érdekel a marxizmus, azért jelentkeztem. rek és a célok. Politikai jár­tasság nélkül ezt nem érteném, nem tudnám félmérni és nem tudnék segíteni. ÖSSZEVETÉS. Még szinte vadonatúj, falai tisztán világítanak a bágyadt té­li napsütésben. Tavaly nyáron készült el a kelebiai új művelő­dési ház. S az azóta eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy va­beleestek az új kultúrházak épí­tői. Nemcsak arra gondoltait, hogy nagyteremre van szükség az előadások, táncmulatságok, és gyűlések számára, hanem na­gyon okosan számoltak a tan­MENNYIT KELL TANULNI? Garzoné elvtársnő programja: — Szerdán előadás. Utána két este azzal telik el. hogy fi­gyelmesen elolvasom és kijegy­zetelem a könyvben kijelölt fe­jezetet. A vasárnap délután mindig a tanulásé. A követke­ző szerdai szemináriumig azon­ban még legalább egyszer-két- szer megint átnézem a jegyze­teimet. Egyetlen hetet sem sza­bad kihagyni, különben a vizs­ga előtt minden összekeveredik az ember fejében. Két társa hasonlóképpen tesz. A programjukhoz szigorúan ra­gaszkodnak, felborítani legfel­jebb csak a hivatali elfoglalt­ság miatt hajlandók. De akkor meg az itt-ott szabadon hagyott esti órákat, mozit, tévét, olva­sást kell feláldozniuk, hogy el ne maradjanak egyetlen heti anyaggal se. CSAK ÁLLOMÁS. Érdeklődöm, hogy melyikük óhajt tovább tanulni. Ha kiváló eredménnyel végeznek az év végén is, felvételi vizsgát sem kell tenniük az esti egyetemre. De a két asszony a fejét in­gatja: — Család, munka, a sokat emlegetett második műszak.. Bárhogyan is szeretnénk, nem tehetjük... — Még ha úgy volnánk vele, hogy: jó nekem a kettes is ott az esti egyetemen... Dehát az ember tisztességesen teljesíteni akarja, amit vállalt. S ez az év azt mutatja, hogy a körül­ményekhez képest sokat vállal­nánk. Maruzsi elvtárs viszont meg­szakítás nélkül folytatja. Elvég­zi, ha lehet a szakosítót is. Hja, ő férfi, neki kevesebb a gond­ja! — int az egyik elvtársnő. Mosolygunk, s gyorsan hozzá­teszi. hogy hiszen nem fejezik be azért a tanulást ők se. Ta­nulás az olvasás, a szüntelen tá­jékozódás is, méghozzá nem is könnyű módja a továbbtanulás­nak, s abból mindegyre min­dennapi életben kell vizsgázni. Ilyenformán tehát a középisko­la nekik sem végállomás, ha­nem csak a továbbiak gondos alapozása. A KÖZVETLEN HASZON. Ha már itt tartunk, meglehe­ssen bátortalanul felteszem a érdést: Tapasztalták-e, vet­ék-e észre, hogy közvetlenül is asznos volt, amit itt tanultak? 'elkészültem valami határozat­in vállvonogatásra. Az első élévi anyag filozófia volt, és kapitalizmus politikai gazda-' igtana. Nem afféle gyakorlati' :meretek. ök azonban régi, tapasztalt ártmunkások. És gondolkodó mberek. — Előadásokat tartok, jelen­éseket, terveket készítek, em- erekkel foglalkozom, elbírálok, negítélek — mondja Gulyásné. - Hiszen az elvtársak a köz­égi pártszervezet vezetését bíz- ák rám. A pártoktatásban, elő- idásokban mondanom se kall, nennyire hasznát veszem az itt anultaknak. De egyebekben is \ tanulás gondolkodóbbá teszi íz embert minden cselekedeté >en... S a könyvelő? — Nincs a kérdésben semmi megfoghatatlan. Számokkal dol­gozom ugyan most is, csakúgy, mint azelőtt. De hogy a szá­mok mögött mi rejlik, azt ma már sokkal jobban látom. A erméseredmények. összegek ervszámok és statisztikai ada­tok mögött ott állnak az embe­A beszélgetés itt még egyszer visszakanyarodik a pártiskolára, j Arra, hogy ott nemcsak az idő i több, hanem az elméleti anyag j mellett számos, a gyakorlati pártmunkára vonatkozó tudni­valót is tanítanak. Vezsenyi István, a járási párt- bizottság munkatársa azonban, akitől érdeklődtem. így érvel: — Gondosan mérlegeltük, hogy kit hova osszunk be. Az egyéves középiskola és az öt- hónapos pártiskola egyenértékű végzettséget ad. Határozat szél arról, hogy az alapszervezeti tit­károk legalább ilyen fokú kép­zettséggel rendelkezzenek. A A pártiskolán azonban ehhez képest kevés a hely, s nagyon sokáig tartana, míg mindenki sorra kerül. Ezért azt, aki a pártmunkáját egyébként hozzá­értéssel végzi, s akit alkalmas­nak látunk rá, hogy az esti is­kolán tanuljon, azt a középis-1 kólába küldjük. A követelmények itt vitatha­tatlanul nagyok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akinek nincs meg a szükséges alapképzett­ségük, nem is tudnak megbir­kózni az anyaggal. A többség azonban szorgalmasan tanul. Amióta a hallgatók mintegy fe­le pártmegbízatásként végzi a marxista középiskolát, a tanul­mányi fegyelem jobb mint ko­rábban. A pártbizottság a pártmun­kások öntudatában bízik, ami­kor tanulni küldi őket. S rit­kán csalódik bennük. NEM SZÍVESSÉG. HANEM KÖTELESSÉG. Ám azért néha mégis. Van| aki elveszti a kedvet, látva, i hogy nehezebb, mint hitte. Ta-1 valy három vezető beosztásban dolgozó hallgatót kizártak az iskolából, mert nem tartotta kötelességének tanulni. És párt­fegyelmi büntetést is kaptak. — Akiben bíztunk, amikor is- ! kólába küldtük, s a párttagság j is azzal, hogy megválasztotta, nem tekintheti magánügynek a tanulást — mondja Vezsenyi; elvtárs. — Ha valaki jelentke- j zett, és felvettük, attól fogva a j tanulással nem szívességet lesz,! hanem kötelességet teljesít. Hiszen annyian várnak soruk- ] ra. Fiatalok és idősek, pártta­gok és pártonkívüliek, akik ta­nulni akarnak, anélkül hogy a biztatnák őket. Ismerni akar­ják, szükségét érzik, hogy ta­nulják korunk világnézetét, az emberhez méltó társadalom fel­építésének tudományát, a mar­xizmust. Mester László j lóban otthona lett a község ap- raja-nagyjának. .. .Dél múlt. A tegnap esti for­galom nyomai már eltűntek, az előadótermek, klubszobák tisz­ták, utoljára maradt az előcsar­nok, most éppen azt mossák fel a takarítók. Mi volt a tegnap esti prog­ram? — kérdezzük Horváth Györgyné igazgatót. — A nagyteremben mezőgaz­dasági tanfolyam tartott foglal­kozást, a KISZ-szobában a fia­talok jöttek össze, a klubban a polgári védelem tanfolyamának előadását hallgatták, a tv-szo- bában pedig a szokásos esti idő­töltés ... Ez itt nem számít „különle­ges világnapnak”, nem volt folyamok, tv-nézők. sőt a csen­des beszélgetésre betérők igé­nyeivel is. Építettek elegendő kisebb termet, szobát, s nem es­nek zavarba, ha egyszerre öt-hat féle rendezvénynek kell helyet adni. Hogy mennyire kedvelt a kul- túrház, láthattuk abból is, amint fényes délben — amikor másutt legfeljebb az igazgató tartózkodik odabenn — egyszer csak elözönlötték az emeleti csarnokot a gyerekek. Az iskolá­ból jövet betértek egy félórára pingpongozni, szórakozni a sok­féle társasjátékkal. A legkedveltebb persze az asztalifoci volt De nemcsak a játék érdekli a gyerekeket, hanem legalább rendellenesen zsúfolt az est. Na­ponta soltan járnak a művelődé- dési házba, mert a program vál­tozatos, s a sokféle esemény lá­togatói nem zavarják egymást. Kelebián ugyanis elkerülték azt, a hibát, amibe annyifelé annyira a könyv is. Amikor ész­revették, hogy nyitva a könyv­tár, tüstént odakíváncsiskodtak. S anna'k ellenére, hogy nem volt hivatalos óra, benyitott Kovács Ilona is, az egyik legrégibb ol­vasó. Megy a gőzös... Mostanában, különö­sen a főútvonalakon, szinte állandóan zsú­foltak a vonatok. Hiába, az emberek szeretnek utazni ma­napság, vagy ha nem passzióból teszik, ak­kor hivatalos minőség­ben szállnak vonatra, vállalva a kényelmet­len utazás fáradal­mait. mert van úgy, hogy harminc-negyven kilométeren keresztül kénytelenek állni a peronon, jobb esetben a kocsiban, váltogatva lábukat, akár liba a jégen. Olyan valaki persze, aki hosszabb- rövidebb időre felaján­laná helyét — a ko­rosabbaknak — na­gyon ritka. Akadnak azonban olyan utasok is (ezek alkalmasint a kiinduló állomáson szállnak fel a vonatra), akik a mel­lettük, vagy a velük szemben levő, még szabad ülőhelyet „fon­dorlatos módon álcáz­zák”, hogy a maguk önző elképzelései sze­rint utazhassanak. Hasonló esetnek vol­tam szemtanúja a mi­nap, amikor Kiskun­félegyházáról utaztam haza Kecskemétre, a délutáni szeged—buda- oesti személyvonattal. Nem túlzók, ha azt . állítom, hogy mintegy száz-százötvenen roha- noztuk meg a már imúgy is zsúfoltan be­futó vonatot. Ülőhely­ről, fenn a kocsiban aersze egészen hal­ványlila elképzeléseink voltak csupán, bár ,az egyik ablaknál láttunk két egyszemélyes üres helyett, ám a fölöttünk csüngő női kabátok arra figyelmeztettek, hogy mégis csak fog­laltak. A baloldalon levő üléseken négy csinos asszonyka divatos tánc­dalokat énekelt, amo­lyan ki mit tud ala­pon, majd amikor ki­fogyott a „repertoár­juk”, rázendítettek a Megy a gőzös kezdetű nótára, amiben a Ka­nizsát hol Kecskemét­re, hol Szögedre vál­toztatták. Csak moso­lyogtunk a friss jó­kedvükön. Közeledtünk Kecske­méthez. de a két „sza­bad” ülőhely gazdája még mindig nem je­lentkezett. Engem az vigasztalt, hogy perce­ken belül befutunk az állomásra. S ekkor meglepő dolog történt. A vidám asszonykák szinte egyszerre pat­tantak fel helyükről és sietve szedték maguk­ra kabátjukat, közöt­tük a két üres ülő­hely fölött lógó kabá­tot is. Amikor kiviharzot- lak a kupéból, egyik továbbutazó sorstár­sam csendben a „fel­szabadult” hely egyi­kére telepedett és a párás ablaküvegre mu­tatóujjával — kis vál­tozattal — az ismert bibliai idézetet írta: „Bocsássatok meg ne­kik. mert nem tudják, mit cselekedtek!” V. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom