Petőfi Népe, 1966. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-18 / 41. szám

1966. február 18, péntek 5. oldal 35>ao* fmi Játék a múzeumban Jelenet a filmből A m mm FIT r FF FF m jovo gepnonoi Aki nem tudja elfogadni a törvényt és mégis úgy tesz, mintha elfogadná — az hazug­ságban él! De lehet-e hazug­ságban/élni? Nem. Az ember — aki valóban ember, tehát meg­győződése, önbecsülése van — nem tud hazugságban élni. Milyen lehet az élete egy ha­zug és önáltató társadalomban az átlagnál különb és értelme­sebb ember számára? Huszty Tamás író és Bán Ró­bert rendező filmje ezekre a kérdésekre ad világos és hatá­rozott feleletet. Kitűnően meg­választott helyzetben játszódik a történet, olyankor és olyan ember körül sűrűsödik kérdés­sé a cselekmény, amikor és akiben a legszélsőségesebb egy­szersmind a legplasztikusab­ban feszülnek egymásnak a bárminemű tiszta szándékot gáncsoló hazugság ellentmondá­sai. A harmincas évek kisváro­sa, az ellenforradalmi Magyar- ország dzsentri múlttal terhelt levegője megfojt mindent, ami nem szabvány. S ebben a mii­jében kétszeres teher alatt ful­ladozik a történet hőse, a ki­ábrándult paptanár. Az ellen­álláshoz, a harchoz nincs ereje. Neveltetése és a szerzetesrend szigorú szabályai lefegyverzik. Hit nélkül élhet, de úgy kell viselkednie, úgy kell szolgálnia az eszmét, mintha hinne benne továbbra is. Akkor nem eshet bántódása. És benne megvan a szándék, hogy engedelmeskedjen. Hiszen nem hős, hanem hitevesztett. Nem igazabb eszme ábrándítot­ta ki, csupán a felismerés, hogy ami körülveszi, merő hazugság. De mégsem élhet békében tovább, hiábavaló szándéka az engedelmességre. Nem lázit, de a közvéleményt már az is felhá­borítja, hogy töprengésre kész­tet a szószékről. Másfelől pe­dig diákjaival kerül összeütkö­zésbe, akik bálványozták. Gábor Miklós művészetének egyik csúcspontja a fáradt, ki­ábrándult pap alakítása. A sze­replők többsége diák, akiket több ezer társuk közül válasz­tott ki a rendező. Az újságokban szinte naponta találkozhatunk olyon hirdeté­sekkel, amelyekben gyors- és gépírónőt keresnek. Hol, hogyan képezik az utánpótlást? Kecskemét, Kálvin tér 1. Gyors- és Gépíró Iskola. Itt nincs koedukáció, ide csak lá­nyok járnak. Most szemmel lát­hatóan örülnek az égből poty- tyant „lyukas” órának. Moso­lyognak és gyorsan pereg a nyelvük. — Milyen iskolai végzettség­gel kerültek ide? — Legtöbben a nyolcadik ál­talános elvégzése után iratkoz­tunk be — válaszolta egy bar­na hajú, vidám tekintetű kis­lány. — De van körtünk érett­ségizett is. — Mennyit kell tanulni? Ügy- tudóm csuk két naponként van tanítás. Otthon ki mennyi időt fordít a felkészülésre? Hosszas sustorgás következik. Végül egybehangzóan megálla­pítják, hogy még a legjobb ta­nulónak is 5—6 órás napi gya­korlásra van szüksége ahhoz, hogy megállja a helyét. Ezek szerint nincs sok sza­bad idő. A tanulás — és sokak­nak az utazás is, mert többsé­gük vidéki — rengeteg időt el­vesz. — Mivel foglalkoznak olyan­kor, ha mégis ráérnek? A válasz innen is, onnan is ugyanaz: — Olvasunk ..; — És azonkívül? — Természetesein akad még más elfoglaltság is — mondja Kovács Mária. — Én például a KTE-ben kézilabdázóm. Heti három edzésem van, A fenn­maradó időben az úttörőkkel foglalkozom. Ifivezető vagyok. — Nagyon szeretek zenét hall­gatni, meg zongorázni — szólal meg Fazekas Ilona. Már nem tanulok rendszeresen, de ha van egy kis időm, akkor mindig le­ülök játszani a zongorához. Ahány lány, annyiféle érdek­lődés. A szabad időről, a sze­mélyes passziókról azonban ha­marosan visszakanyarodunk megint az iskolára. Az előbbiek azt mutatták csupán, hogy na­gyon sokféle érdeklődésű és kü­lönböző műveltségű lányok vá­lasztják ezt a szakmát. Éppen ezért szükség van arra is, hogy ne csak a gyorsírást és a gép­írást tanulják, hanem egyfor­mán jól begyakorolják a nyelv­tant, a helyesírás tudnivalóit is. Ez nem kevésbé fontos tan­tárgy. S idegennyelvű oktatás is folyik az iskolában. Egyelőre csak németül. Sablonos a kérdés: szeretnek- e idejárni? Nevettek és azt mondták, ha szeretnek is, alig várják az első igazi munkanapot. Annyi bizonyos, nem azért, mintha unnák a tanulást. Mert valamennyien úgy tervezik, ha már lesz állásuk, esti tagozaton elvégzik a közgazdasági tech­nikumot is. K. Zs. Mit rejt a Bagó-hegy? Kecskeméti zenetanárok hangversenye Február 21-én, hétfőn este 7 órakor hangverseny lesz az Or­szágos Filhairmónia és a Kecs­keméti Városi Tanács rendezé­sében a Kecskeméti Városi Mű­velődési Háziban. A műsorban a kecskeméti zenetanárok lépnek fel: Mészáros Klára (zongora), H. Szikora Etelka (ének), Széli Zsuzsa (zongora), Kaveczky Fe­renc (hegedű), Takács Mária (zongora), Gáti József (hegedű), Székelyhídi Béla (mélyhegedű), Török Iván (cselló), Maczelka Ferenc (fuvola), ^Lukács János (oboa), Radics Tamás (zongora) és Zsiga László (ének). Az előadáson Weber, Beetho­ven, Kodály, Mozart, Szervan- szky, Gounod, Verdi, Schumann, Gluck és Ravel műveiből játsza­nak. ak szórhatták szét, veszíthették el. Több ezerre tehető a Halász Antal iskolaigazgató által ös­szegyűjtött helytörténeti régi­ség. Lakásban és az iskolában bárhova néz az ember, minde­nütt a régmúlt idők tanúi: em­beri és állati csontok, zablák, kengyelek, cserépedények, ér­mék, pénzek, oklevelek. Töl­ténytáskák a szabadságharc ide­jéből, telve numizmatikai rit­kaságokkal Maximianus, Ves- pasianus, Gordanus idejéből. Jó részüket már hitelesítette dr. Csongor Győző szegedi numiz- matikus professzor. , — Hogy kerültek erre a tájra római pénzek? — kérdezem a gyűjtőtől. Érdekesen indokolja, hogyan találhattak például Szalkszentmártonban szoliduszt és más közeli vidéken római pénzt. — A Duna vonalán volt a li­mes, vagyis a római birodalom határa. De a rómaiak átjöhet­tek a „határövezetbe” keres­kedni, üzleteket kötni. Így ke­rültek ide a római pénzek. Vagy a barbárok, vagy a római­A Bagó-hegy — vajon milyen címen viseli ezt a megtisztelő nevet.. — ma is ontja a régi­ségeket. Végre lesz falumúzeum is: az új művelődési házban állítanak fel 10, falra akasztha­tó üvegszekrényt. De a tíz szek­rényke már kevés. Több kel­lene! Sok föld kevés ember Királyi birtok volt valaha ez a sivár vidék. Nagy nyomorú­ság, elesettség és szellemi el­maradottság. Órákat repülhetett a madár, a ritkán lakott puszta fölött. És ma? Érdekes volt a helyzet a föld­osztáskor. Ha Kunpeszér min­den lakosa igényelt volna föl­det, 90—100 hold jutott volna egy családnak. Ez pedig lehe­tetlenség. Ezért jöttek Tatár- szen-tgyörgyből, Gyónból, Da- basról, Sáriból, Kunszentmik- lósról az igénylők. Most 13 800 hold a községhatára, ebből a Parasztbecsület Termelőszövet­kezet 7000 holdat művel, a töb­bi föld gazdája nagyrészt ide­gen — távoli — községben él. Kunpeszéri képek Á pallérozódás tervjavaslatáról | A könyvtarak] polcain nemcsak az szunnyad, amit a költészet bájaként emlegetünk, Nem csupán regények váratlan fordulatait, útleírások szemléle­tességét rejtik a könyvtári pol­cok. A művek sokaságában szétszórtan, fölhasználásra vár a könyvtárban mindaz, amit az emberiség tud, sejt. megállapí­tott, vagy álmodott. Nem szük­séges bizonyítani, hogy korunk szédületes technikai fejlődése elképzelhetetlen volna a könyv­tárak nélkül, hiszen például egy jó műszaki könyvtár a technikai tapasztalatok felbe­csülhetetlen tömegét egyesíti. Azért jegyzem meg mindezt, mert megismertem a Művelő­désügyi Minisztérium könyvtári osztályán készülő tervjavaslatot, amely a közművelési könyvtárak harmadik ötéves tervének irány­elveit és fő céljait összegezi. E szerint az 1966—1970. közti terv­időszakban el kell érnünk, hogy az ország lakosságának 18 szá­zaléka a tanácsi könyvtárháló­zat beiratkozott olvasója le­gyen. Kívánatosnak tekinti a dokumentum, hogy a tanácsi és a szakszervezeti könyvtárak ol­vasói együttesen az ország la­kosságának egynegyedét foglal­ják magukba. Elérendő célként jelölik meg, hogy a 6—14 éves korú gyermekek 50 százaléka tagja legyen a tanácsi könyv­táraknak. A tervidőszak végére a parasztság 15 százalékát sze­retnék a tanácsi könyvtárak tagjai között tudni. Természetes, hogy ezzel „ka­ronfogva” kell járnia a könyv­állomány fejlesztésének is. Kí­vánatosnak tartja a tervjavas­lat. hogy 9170-re a tanácsi könyvtárakban 1000 lakoson­ként 1800 kötet álljon rendel­kezésre. A javaslat sok vonat­kozásban segíteni kívánja a külterületi — főként tanyai — lakosság könyvellátását. |HA A JAVASLATI megjár­ta mindazt a vitafórumot, amely végül tervtörvénnyé csiszolja, az ország részletesen megisme­ri adatait is. Tehát, fölösleges sietség volna ebben az alakjá­ban részletesen elemezni azo­kat. Am úgy tetszik, éppen ez az „előzetes állapota” jó alkal­mat kínál néhány megjegyzés­re a könyv és a falu kapcsola­táról általában. Csak egyetérthetünk azokkal, akik növelni kívánják a könyv­tári tagok számát; kicsinek ta- láláják a könyvet kölcsönző pa­rasztok arányát; több gyerme­ket szeretnének látni a köny­vespolcok előtt. Am. hogy mind­ez ne csak becsülni való szán­dék maradjon, ahhoz nem kizá­rólag anyagi eszközök (könyv­tárhelyiségek. művelődési au­tók, függetlenített könyvtáro­sok) szüségesek. Jelentősen ja­vulnia kell az olvasás — a könyv — propagandának Is. Kétségtelen, jó eredményeket hoztok az elmúlt években eb­ben a tekintetben. Részint a könyvbarátmozgalom jóvoltá­ból sikerült elérnünk, hogy or­szágos átlagban minden 1000 lakosra 1200 kötet könyv jut a tanácsi könyvtárakban. Az is vitathatatlan tény: ma már az ország minden községében lehet könyvet vásárolni, s ez nagy szó. Ezek a tények azonban ko­rántsem jogosítanak fel ben­nünket. hogy szemet hunyjunk a megoldatlan kérdések fölött. A könyv falun ma egy portéka a boltokban kapható árucikkek tengerében. De azt is mond­hatjuk: egyelőre kedvezőtlenebb helyzetben küzd a vevő érdek­lődéséért, mint például a min­dig fő helyen kiállított boros és pálinkás palackok, a kozme­tikai cikkek vagy a bizsuk. Fa­lun alig van még a könyvhöz igazában értő kereskedelmi dol­gozó és különös anyagi érde­keltség sem szorítja rá a boltok alkalmazottait, hogy buzgóbban ajánlják a tízforintos könyvet, mint a hetvenforintos Huber­tust. |s ha a könyvtár^ olda­láról nézzük az ügyet? Hány könyvtári rendezvény mérkőz­het a vasárnapi bál reklámjá­val? Kialakul-e már nálunk olyan közvélemény, amely el­marasztalja azt a falusi vezetőt, aki minden táncos murin meg­jelenik, a helyi tekézőket a ha­todik határba is elkíséri, de a könyvtárban — az avatóünnep- ség óta — meg sem fordult?... Sajnos, még gyakran találko­zunk azzal a szemlélettel, amely a könyvtárügyet még hajlandó a népművelés része-: ként fölfogni, a könyvterjesztést és az egyetemes könyvpropa­gandát viszont „adok-veszek” kapcsolatként kezeli. Ennek a következménye az, amikor fa­lun lényegében senki sem fe­lelős azért, ha a boltban hábo­rítatlanul porosodnak az eladó könyvek, vagy: egyes helyen a vasárnap délelőtti divatbemuta­tó nagyobb társadalmi esemény — a nagyobb rang diktálta na­gyobb propagandával — mint az ünnepi könyvhét — nyitó­rendezvénye. vagy egy író—ol­vasó találkozó. Ebben ludas az a sok he­lyütt még elevenen élő véleke­dés is, hogy az olvasás „a tét­lenség egy neme, a legjobb esetben is csak vidám időtöl­tés”. Ezt ma már nem divat így kimondani, de nem egy in­tézkedést ilyen hátsó gondolat diktál. A Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság a közelmúltban megállapította: az egyik megyé­ben a vállalatok, ktsz-ek, a fmsz-ek, a tsz-ek költségvetésen kívüli kulturális alapja 23 mil­lió forint, de ebből 11 milliót nem művelődési célra fordíta­nak. Pedig ott a lakosság egy- harmada tanyán él és olyan szükség volna jobb könyvpro­pagandára. gyorsabb ütemű könyvtár fejlesztésére, mint ta­lán sehol másutt. A GONDOLATOK | talán kis­sé messzire szaladtak a készü­lő tervjavaslat számaitól. Ment­sen az igazság, amely szerint nincs az a csekély, de fölismert és jóvá tett hiba. ami föl ne érne egy átlagos „teremtő tet­tel”. B. E. i Ezért vannak komoly problé­mák a műveléssel. De a jelek arra mutatnak, hogy ide is megindult a vissza- vándorlás. A lakott terület már szétfeszítette régi határát Ne­héz megszámolni a házak fö­lött pirosodó új tetőt. A falu központja Szathmári Tamásné művelő- désiotthon-igazgató véleménye szerint a kultúrotthon Kunpe­szér központja. Kellett ez már nagyon! Igaz, hogy a KÖFA- ból egymillió forintot vitt el, de nem sajnálják öregek—fia­talok. Ha megjön például — havonta egyszer — a Déryné Színház, a 150 szék kevés a nagyteremben. A televíziónézésnél érdekes elkülönülés tapasztalható. Az iskola televízióját inkább az öregek nézik? a kultúrotthonban pedig a fiatalok ülnek a képer­nyő elé De gyakoriak a köz­ponti rendezvények — Vidám Színpad — Országos Rendező Iroda műsorai — amikor itt van a község apraja-nagyja. A kultúrotthon építésének kö­zeli idejéből idézzük vissza a példamutató összefogást: szinte nincs ember a faluban akinek a keze munkája valamilyen for­mában ne volna benne e szép kis épületben. Téli esték, hetente TIT-elő- adás, gazdasszony-szakkör a nőtanács rendezésében. KISZ- rendezvények, és sok más. Nem lepi be a pókháló a művelődési otthon ajtaját! Balogh József •

Next

/
Oldalképek
Tartalom