Petőfi Népe, 1966. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai, egyesüljétek! Vetíti HJhp, XXI. ÉVFOLYAM. 26. SZAJVI Ara 60 filter 1966. FEBRUÁR 1. KEDD Mától lépnek életbe a húsfélék, a tejtermékek, és egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai Az ez éiá népgazdasági terv­vel kapcsolatosan hozott ár- és bérpolitikai, valamint szociális jellegű intézkedésekre vonatko­zó kormányhatározat végrehaj­tásaként február 1-től egyes ál­lati eredetű élelmiszerek fo­gyasztói ára emelkedik, ugyan­akkor a sertészsír és szalonna- félék, valamint egyes textiláruk és ruházati cikkek fogyasztói ára csökken. Az áremelésekre és az árle­szállításokra vonatkozó intézke­dések megjelentek az Országos Árhivatal hivatalos lapjában. A Belkereskedelmi Minisztérium kiadta a megváltozott árak jegyzékét, valamint a vendég­látóipari árak új szabályozásáé­ról szóló miniszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejtermékeket árusító boltokban mindenütt kifüggesztik az ár­jegyzékeket. amelyeken a vál­tozással érintett főbb élelmi­cikkek új ára megtalálható. (MTI) A SZOT Elnökségének javaslatai az ár-, bér- és szociálpolitikai intézkedések végrehajtásával kapcsolatban A SZ.OT ELNÖKSÉGE a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány határozata alapján, hétfőn foglalkozott a február 1-ével be­vezetésre kerülő ár-, bér- és szociálpolitikai intézkedések \ égrehajtásának tapasztalatai­val. Ennek alapján: A SZOT Elnöksége felkéri a forradalmi munkás-paraszt kor­mányt, hogy hívja fel az illeté­kes állami szervek figyelmét a következőkre: — Az állami szervek az ár­módosításokat a rendeletben foglaltaknak megfelelően hajt­sák végre. A szabadpiaci árak alakulásának befolyásolása ér­dekében helyes áruterítéssel biztosítsák, hogy a lakosság igényeit minden cikkféleségböl ki lehessen elégíteni. Biztosít­sák, hogy az árleszállítással érintett cikkekből hiány ne ke­letkezzék. Gondoskodjanak ar­ról, hogy az árleszállítás köré­be bevont áruféleségekből a ke­reskedelem igényeinek és a la­kosság szükségleteinek megfe­lelő mennyiségű, minőségű és választékú termék álljon ren­delkezésre. Különösen vonatko­zik ez az olyan alapvető szük­ségleteket kielégítő cikkekre, amelyek elsősorban az alatsony- keresetű családokat érintik. — Az irányító gazdasági szer­vek tegyenek megfelelő intézke­déseket annak érdekében, hogy a. vállalatok a keresletnek meg­felelően továbbra is gyártsanak olcsóbb, a választéknak megfe­lelő áruféleségeket. — A tanácsok biztosítsák, hogy a szolgáltatások jobban allialmazkodjanak az igények­hez és jobban elégítsék ki a lakosság ez irányú szükségleteit. Intézkedjenek, hogy a végzett szolgáltatások vállalási ideje csökkenjen, a munka minősége javuljon a törvényes szolgálta­tási díjak betartása mellett. — A Pénzügyminisztérium, a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság, a tanácsi szervek, a KJOSZ az eddiginél fokozottab­ban ellenőrizzék a kisiparosok pivékenységét. Gondoskodjanak az érvényes szolgáltatói díjak kifüggesztéséről és betartásáról. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a megemelt adót a fogyasztókra ne lehessen áthárítani. A SZOT Elnöksége javasolja a forradalmi munkás-paraszt kormánynak, hogy az érintett állami szerveket a fentiekről, az ár- és bérpolitikai intézkedé­sek végrehajtásáról 1966. első Ülésezett a megyei NEB Tegnap délelőtt Kecskeméten ülést tartott a Bács-Kiskun me­gyei Népi Ellenőrzési Bizottság. A tanácskozáson négy napirendi pontot vitattak meg a résztve­vők. Elsőként a műszaki fej­lesztés és az újítások gazdasági hatékonyságának, valamint az erre vonatkozó rendeletek be­tartásának vizsgálatáról készült összefoglaló jelentést tárgyalták meg, majd a vállalatok és szö­vetkezetek által sportcélokra fordított összegek célszerű fel- használásáról készített vizsgálati anyag megbeszélése következett. Az ülés további részében Bán László, a kereskedelmi szakcso­port tagja terjesztette a jelenle­vők elé a tanácsi és szövetkezeti kereskedelem hálózatfejlesztésé­nek tervszerűségéről készített utóvizsgálati jelentést. Ezután dr. Kocher László megyei elnök tájékoztatta a résztvevőket az elnökség által megtárgyalt és jóváhagyott, valamint az ezután sorra kerülő vizsgálatokról. Az ülés a megyei Népi Ellenőrző Bizottság múlt évi munkájának éx-tékelésével’ ért véget. Felavatták az új kiskunfélegyházi könyvtárat Kiskunfélegyháza főterén, a Petrovics család egykori hajlé­kában, a nevezetes „Hattyú- házban” méltó helyet kapott a kiskunfélegyházi városi és já­rási könyvtár. Kereken két és fél esztendeig tartott ugyan, míg másfél milliós költséggel elvé­gezték az átépítést. Most azon­ban valóban igényes környezet­ben, kölcsönző helyiségekkel, László elvtárs tartott ünnepibe“ szédet. Utalt arra, hogy ez a ház most lett igazán otthona a la­kosság kulturálódásának. és méltó hordozója egykori lakója emlékének. Azok az anyagi ál­dozatok, amelyekkel ezt a könyvtárat létrehozták, buzdít­sák arra a kiskunfélegyháziakal, hogy — mint mondotta — „em­lékezve a kis Petrovics Sanyira Madarász László elvtárs ünnepi beszédét tartja. olvasóteremmel, mutatósán be­rendezve várja a könyvtár az olvasókat. Az átadási ünnepség vasár­nap. január 30-án zajlott le a közönség nagy érdeklődésétől kísérve. kövessék a nagy Petőfi Sándor eszméit”. Ezután Szabó Pál kétszeres Kossuth-díjas író. Bacs-Kiskun megye országgyűlési képviselő­je beszélt Petőfiről, a szabad­ság költőjéről, akinek versei, negyedévében számoltassa be. A SZAKSZERVEZETEK étz ár-, bér- és szociálpolitikai kér­désekkel továbbra is szervezet­ten, megkülönböztetett módon foglalkozzanak, szerezzenek ér­vényt különösen az árpolitikai kérdéseknél annak, hogy csak azon cikkeknél és „pl van mér­tékben kerüljön sor árváltozta­tásra, ahogy azt a központi ren­delkezések szabályozzák. A leg­határozottabban lépjenek fel az illetékes állami szervekkel együttesen azon törekvések el­len. amelyek akár nyílt, akár burkolt áremelés formájában a vásárlók megkárosítását ered­ményeznék. • , A SZOT ELNÖKSÉGE fel­kérj a társadalmi ellenőrök, mintegy 15 000 fős táborát, hogy ugyanúgy mint idáig, továbbra is mindent tegyenek meg an­nak érdekében, hogy a kormány határozata az előírtaknak meg­felelően kerüljön végrehajtásra Dolgozótársaik, a fogyasztók millióinak érdekében akadá­lyozzanak meg minden esetleges visszaélést. Segítsék a kereske­delmi dolgozókat is feladataik megvalósításában. A szakszer­vezetek gondoskodjanak arról, hogy a feladatokról a társadal­mi ellenőrök, aktívák megfele­lően tájékoztatva legyenek. Az általuk feltárt hiányosságok megoldásához nyújtsanak segít­séget. Intézkedjenek az állami szerveknél a hibák megszünte­tése érdekében. > Budapest. 1966. január SÍ., A SZOT ELNÖKSÉGE 4 Hold felé halad a Luna—9 A Szovjetunió felbocsátotta a Luna—9 automata űrállomást. Az űrállomás a megadotthoz közeli pályán a Hold felé ha­lad. A Luna—9 fedélzetén auto­matikusan és földi parancsra működésbe lépő tudományos, te- lemetrikus és más mérőműsze­reket szállít Társadalombiztosítás SEET“ mm Mire fordítottak legtöbbet Cl szám OK iIAKoOOOII fiz új év nSvekvő feladatai A Társadalombiztosítási Igaz­gatóság megyei apparátusának a múlt évben a szokásosnál is sokrétűbb, bonyolultabb fel­adatokat kellett megolda­nia. A társadalombiztosítási munka egységesítése, a szakszerveze­tekkel való gyümölcsöző együtt­működés, a dolgozók hasznos javaslatainak félhasználása, a munka társadalmasítása azon­ban segítették a tennivalók ma­radéktalan elvégzését. A számszerű eredmények ön­magukban Is utalnak a munka mennyiségi és minőségi emel­kedésére. Ezek szerint 1965-ben a megye társadalombiztosítási összbevétele 306 millió forint volt — az 1964. évi 280 millió forinttal szem bon. A kiadások 597 millió forintos tétele 771 millió forinttal múlta felül az előző évi eredményt. Melyek voltak a legjelentő­sebb társadalombiztosítási rá­fordítások? Betegségi készpénz- segélyekre 13 millió forinttal, gyógyszerre, gyógyászati segéd­eszközökre, s más gyógyászati ellátásokra 10 millió forinttal, nyugdíjkiadásokra 31 millió fo­rinttal költöttek többet, mint 1964-ben. Ez egyúttal azt is jelenti, hogv tavaly a megyében az egy biztosítottra jutó összkiadás meghaladta az évi 4 ezer forintot. s külön figyelmet érdemel, hogy ennek öthatod részét az állam illetve a munkáltató fedezte. Ma már a megye lakosságá­nak döntő többségére kiterjed a társadalomtetosítás. Elsősor­ban ez a tény teszi szükségessé a munka mind nagyobb mére­tű társadalmasítását, ami első­sorban a társadalmi ellenőrzés formájában nyilvánul meg. Az igazgatóság apparátusa a továbbiakban is ennek szelle­mében végzi munkáját. Fontos feladat az idén a nyugdíj, a családi pótlék, valamint a prog­resszív nyugdíjjárulékra vonat­kozó új kormányrendelkezések maradéktalan végrehajtása. Az ügyviteli tevékenység továb­bi egyszerűsítése, az üzem­egészségügyi tennivalók maga­sabb szintű végzése, valamint a betegségeket előidéző okok megszüntetése és az egészség- ügyi komplex tervek ellenőrzé­se, ugyancsak a megnövekedett feladatok közé sorolhatók. B. Gjr, gondolatai az elnyomatás évei­ben segítettek ébren tartani a nép szívében a szabadság esz­méjét. Az ünnepség műsorában nagy sikerű szavalattal és Móra Fe­renc egy rövid írásával szere­pelt Bodor Tibor előadómű­vész. a helybeli Ének-Zenei Ál­talános Iskola énekkara pedig Kodály és Bartók dalokat éne­kelt Végül dr. Dobos Ferenc átad­ta Zvara Pál igazgatónak az új könyvtárat. Az igazgató meleg szavakkal mondott köszönetét a tanács áldozatkészségéért. Megjelent az ünnepségen Ma­darász László, a megyei tanács vb einökHelyettese, Solyom Fe­renc, a megyei pártbizottság főmunkatársa. Fenyvessyné Gó­bét Anna. a megyei könyvtár vezetője, dr. Cseh László, a já­rási tanács elnöke. Sztanojev András, a városi pártbizottság titkára, dr. Dobos Ferenc, a vá­rosi tanács elnöke, valamint a társadalmi és a kulturális élet vezetői. Fekete János, a járási tanács vb elnökhelyettese üdvözölte a megjelenteket, majd Madarász Szabó Pál beírja nevét a könyvtár emlékkönyvébe. Mellette balról felesége, jobbról Mezősi Károly, a neves Petőfi-kutató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom