Petőfi Népe, 1966. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-15 / 12. szám

Bevált a gépesített adatfeldolgozás A bajai járás termelőszövet- ] kezeteinek fejlődése által dik­tált követelmények fokozott mértékben jelentkeztek a szám­vitelben és az ügyvitelben. Ezért 1963 október havában a Bajai Járási Tanács V. B. azt a feladatot tűzte a mezőgazda- sági osztály elé, hogy gyorsabb, általánosan alkalmazható, az ed­digi módszereknél racionálisabb, és a gazdaságok termelésének emeléséhez szükséges operatív adatszolgáltatáshoz vezető utat keresse meg. Az adott körülmények között egy adatfeldolgozó állomás ki- fejlesztése látszott a legkézen­fekvőbbnek. Ilyen előzmények mellett a | Pénzügyminisztérium, valamint a Földművelésügyi Miniszté­rium támogatásával az adatfel­dolgozó állomás 1965. július 1- én megkezdte működését, A járás és a város termelőszövetkezetei­nek az adatfeldolgozó állomás­ra való bekapcsolását a mező- gazdasági osztály 4 évre tervez­te meg. Első lépésként a nagy­baracskai Új Tavasz. Üj Élet és József Attila Tsz, továbbá a ta­taház: Petőfi és a dávodi Au­gusztus 20. Termelőszövetkezet azonnal megszüntette a kézi könyvelést és az értékkönyve­lésben már teljesen az állomás­ra támaszkodva dolgozta fel az adatokat. A fentieken kívül még 14 ter­melőszövetkezet részére végzett az állomás kísérleti munkálato­kat. Az értékkönyvelésen kívül 5 termelőszövetkezetben az anyag­könyvelés és a munkabérlista készítése is gépi úton történt. Ezek a kísérleti munkák is ked­vező eredményeket hoztak és ebben az évben mór ezzel a két könyvelési ágazattal bővül­ni fog az állomás feldolgozási köre. Az elmúlt fél év kezdeti mun­kájának eredményeképp az ál­lomás közel 150 000 könyvelési adatot dolgozott fel. Ez az ered­mény, valamint az állomás mun­kája iránti többirányú érdeklő­dés azt mutatja, hogy á Bajai Járási Tanács kezdeményezése életképes, és az eredeti cél meg­valósítására alkalmas. Az állomás munkájának ér­tékelésénél ró kell mutatni ar­ra, hogy a gépkönyvelő állo­másra való rákapcsolódás 1 sok előnyt biztosít a gazdaságok szá­mára. Ezért fontos, hogy a je­lenlegi munkamódszerek átala­kításával minél előbb megte­remtsék a gépi adatfeldolgozás feltételeit. Az új gazdasági mechanizmus rendszerében a számvitel gépe­sítésének is nagy jövője van és ennek az intézménynek a mun­káját tovább kell szélesíteni. Csányi Imre Apróhirdetések 120 KG-OS hússertések eladók. Kecskemét, Méheslapos, Csonka­bolt után. Merószéknál. 7615 BÚTOROZOTT szoba kiadó férfi ré- | szére. Kecskemét, Széchenyi körút 1 46. sz. Érdeklődni délután 3-tól. | ___________________________________7616 j NAGY bútorozott szoba kiadó, azon- ! I nal elfoglalható. Kecskemét, Szél- j j malom utca 30/a. 7618 DANUVIA motorkerékpárt jó álla­potban veszek. VinczeLlér, Kalocsa, Vigadó u. 31. sz. 9850 KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ Január 15-én, szombat este 7 órakor )K HŰHÓ SEMMIÉRT Jászai-bérlet. Aháns lakos — annyi könyv Minden utcába vízvezeték Öt esztendő Tataházán Befejezve a második ötéves tervet. Tataházán is összegezték az eredményeket. Vajon a köz­ségfejlesztésben mit mutat a mérleg ebben a mintegy kétezer leikét számláló kis községben — erről-érdektődteTrl PrikldánöViCs Ottótól, a tanács vb titkárátóL — örömmel számolhatok be arról, bogy a lakosság igényeit figyelembe véve. sikerült va­lamennyi. a tervidőszakra kitű­zött községfejlesztési feladatun­kat megvalósítani. Arra. hogy mennyi mindennel gazdagod­tunk, íme néhány adat: Az öt­éves terv első évében 1 millió 700 ezer forintos befektetéssel elkészült korszerű filmszínhá­zunk. A következő két évben egymillió forintból korszerűsí­tettük az iskolát. 1963—1964-ben pedig elkészült a vízmű, amely­re 4 millió forintot költöttünk. Ezeken kívül megújult az or­vosi rendelő, egészségházat ala­kítottak ki. s minden évben juttattak anyagi segítséget a könyvtár fejlesztésére. Így a könyvállomány ma már eléri a kétezer kötetet, azonos a la­kosság lélekszámúval. Az iskola elmélyült oktató-nevelő mun­káját nemcsak a nyolc tante­rem korszerűsítése — de az idő­közben beszerzett televízió, rá­dió is segíti. — Mit jelentett a lakosság­nak a vízmű elkészülte? — Azt, hogy Tataháza min­den utcájában van mór vízve­zeték. amely Összesen 11 kilo­méter hosszúságú. A korábbi három helyett most már 35 kút szolgáltatja az egészséges ivóvi­zet, ezenkívül harminc tűzcsa­pot is felszereltünk, de jutott pénz a közvilágítás fejlesztésé­re is. — Mindent egybevetve — fog­lalta össze a vb-titkár — a má­sodik ötéves terv ideje alatt hat és fél millió forintot fordítot­tunk a községfejlesztésre. Ezen­felül a lakosság mintegy félmil- lióanyi értékű társadalmi mun­kával segítette a mozi. az isko­la építését, korszerűsítését, a vízmű létrehozását. A tataháziak tehát nemcsak jól gazdálkodó, szorgalmukat bizonyító szövetkezetükre lehet­nék büszkék, hanem fejlődő, gazdaaodó községükre is, mely­nek változásai szintén a lakos­ság összefogását dicsérik. Ez a záloga annak, hogy a most in­duló, harmadik ötéves tervben megvalósuljanak újabb célkitű­zéseik. köztük a nagyon óhaj­tott . járdák megépítése a falu több utcájában. Molnár József ÍRSZETTEK kutya eladó. Budapest, II. kér. Füge u. 2/b. Novobáczky- né. 7851 SÜLDŐK eladók. Kecskemét, Sze- leifalu. Felföldiék. ' 7669 RÖZSAÜJDONSAGOKBOL tavaszi szállításra már most rendeljen. Kér­je díjtalan árjegyzékünket. Garam- völgyi rózsákért eszet. Gádoros, Bé­kés megye. 7521 KÖNNYŰ sportoídaikoosd, svéd tás­karádió, két sebességes német mag­netofon, 13 db, külföldi szalaggal eladó. Kiskunhalas, Kígyó utca 3. 7536 SZÖVETKEZETI garzonilakást. Vagy kisebb ezoba-konyhás lakást költ­ségmegtérítéssel átveszek. Holló Sándor, Kecskemét, Bika utca 7. 7557 ELADÖ Kiskunfélegyháza, Kilián György utca 28. számú ház. Közü­liéinek vagy tsz-nek is alkalmas. 7561 NYOLCÉVES tehén olcsón eladó. Kecskemét, Alsóosalános 18. sz. Ro­kolya Sándor. * - 7587 350-ES Junak oldalkocsival, kifogás­talan állapotban 16 000-ért süllősen eladó. Megtekinthető Kömpöc, pos­tahivatalnál. 7599 ELCSERÉLNÉM kiskunhalasi, 2 szo­bás, összkomfortos lakásomat bu­dapesti hasonlóért. „Modern” jel­igére a Kiskunhalasi Hirdetőbe. 7600 TRABANT gépkocsi eladó készpén­zért, vagy Moszkvicsért elcserélem, Kiskunhalas, Kertész utca 18. sz. Márton. 7601 HUSZONNÉGYEZER kilométert fu­tott 497-es Moszkvics, újszerű álla­potban eladó. Érdeklődni lehet Ka­locsa, Vörös Hadsereg útja 29. sz. 7602 Január 15-én, szombaton: Baja Központi: Lobó, a farkas, Baja Uránia: Szamurájhűség, K alocsa: Gyerekbetegségek, Kecskemét Városi: Szegénylegé­nyek és Az óceán vándora, Kis­kőrös: Egy kis csibész viszon­tagságai, Kiskunfélegyháza: Nyá­ri bolondságok, Kiskunhalas: Ed éntől keletre, Lajosmizse: Iszony. »VWVV<WVVWWVWV^W*A»WWVVVWW Közlemények GYASZHÍR. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetet­len, drága jó feleségem, édes­anyánk, anyósunk és nagyanyánk id. Ország Istvánná Pataki Mária rövid, súlyos szenvedés után el­hunyt. Temetése folyó hó Ifi-én dél­után 3 órakor lesz a kecskeméti új köztemetőbe. Gyászoló család. 7623 SZOMORÚ szívvel közöljük, hogy Rosenschein Ignácné Geiger Mar­git hosszas szenvedés után elhunyt. Gyászolják testvérei dr. Richter Bé- láné Stockholm és Geiger Gyula Páris, valamint rokonai és barátai. 7007 köszönetnyilvánítás. Ezúton mondok köszönetét mindazon ro­konnak, barátnak és ismerősnek, akik szeretett feleségem dr. Sahin Tóth Istvánná elhunyta alkalmával a család gyászában együttérzésük­nek. a temetésen való megjelené­sükkel, s ravatalára koszorú, vagy virág elhelyezésével kifejezést ad­tak. s ezáltal a család fájdalmát részvétnyilvánitásufckál is enyhíte­ni igyekezték. Kecskemét, 1916. ja­nuár 13. napján. — Dr. Sahin Tóth István és családja. 7871 400 DB betonblokk és kamraajtó el­adó. Kiskörös. Thököly u. 53. sz. alatt. ______________________________1560 SZ ÖVETKEZETI vagy OTP-kölqson- nel 2 szoba összkomfortos lakást átveszek. Kecskemét, Jókai utca 12. 7546 3 EVES. erős kanca, muraközi, csi­kó etadő. Egyesben megfelel. Cséplő Balázs. Orgovány in. kér.. 228. sz. 7547 Akar saját családi házban lakni? Vegyen Szerenc se-sorsjegyet. Főnyeremény: korszerű családi ház garázzsal, sze­mélyautóval, kétszemélyes, 12 napos egyiptomi társas- utazás, különböző személy­autók, hűtőkészülékek, te­levíziók, rádiók stb. Ára: 4,— forint Kapható: a hírlapárusok­nál, levélkézbesítőknél, tra­fikokban. GYAKORLOTT gépírót kelesünk fél napos elfoglaltsággal. Fizetés meg­állapodás szerint. Ajánlatokat ..Per­fekt 21 942” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérünk.______7552 TÖRZSKÖNYVEZETT bokszer köly­kök eladók. Csávoly, Petőfi Sándor Utca 23. sz._______________________7553 JÖ KARBAN levő, fehér mély, gyer­mekkocsi eladó. Kecskemét, Vacsl utca 4, sz. ___________________ 7570 EL CSERÉLEM egy szoba, konyha, fürdőszoba, spelz, kamra, garázsból álló kertes lakásomat a Leninváros 9 emeletes házban levő lakásért. Kecskemét, Kossuth krt. 56. sz. _l_______ 7841 MA JOROS Ferenc sertésvágó. Kecs­kemét, Széchenyiváros 35. sz. Mun­késszálló-udvar,_______ 7993 EL ADÓ 500-es Zündapp oldalkocsi­val vagy kisebbre cserélhető meg­egyezés szerint: Kiskunhalas, Kosár utca_ 9. sz. __________________7522 ELADÓ Kiskunhalason, Gőgös Ig­nác utca 10. számú két családnak alkalmas kertes, lakóház. 7534 A Park étterem délelőtt 10 árától nyitva! Tái-sas ebédek, vacsorák, bankettok rendezését vál­laljuk. Zene, tánc. Bőséges étel- és italválasz­ték, autóbuszjárat. Kecskemét, Telefon: 23-55. 7620 A Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállaiat (Műszaki Bizományi) január 18-án (kedden) Ba­ján a MÉH Vállalat, Sze­gedi út 17. sz. alatt, gépek, motorok, műszerek, mű- helyberendezéáek stb. becs­lését. ill lebonyolítását végzi. 7596 MUNKAKÉPES NYUGDÍJASOKAT KERESÜNK könnyű ülőmunkával vé­gezhető fénymásolt rajzok körülvágására és összehaj- togatására. Jelentkezés: Báes megyei Tanács Tervező Vállalat, Kecskemét. Rciszmann Sándor utca 25., földszint, főkönyvelő. Naponta 10-től 12-ig. 7538 Ács-állványozó szakmunkásokat. kubikusokat és férfi segédmunkásokat azonnal felveszünk. ÉM BÄCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT. Kecskemét, Klapka utca 34. 7531 Mindenféle lakatosmunkát záros határidőre lakosságtól és közülettöl egyaránt azonnal vállal a KECSKEMÉTI SZOLGÁLTATÓ, JAVÍTÓ ÉS VEGYESIPARI VÁLLALAT, Kecskemét. Katona József utca 10. Telefon: 18-40. 7508 Építőipari technikusokat AZONNAL FELVESZÜNK. Gyakorlattal rendelkezők előnyben! ÉM. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. . 7532 Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy IRODAGÉP JAVÍTÓ RÉSZLEGÜNK ÁT KÖLTÖZÖTT a volt városi gőzfürdő helyiségbe. Bejárat a kecskeméti Szilády Károly utca felől, a fürdő bejáratánál. Kecskeméti Szolgáltató, Javító és Vegyesipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 9. 7558 A KECSKEMÉTI SZOLGÁLTATÓ. JAVÍTÓ ÉS VEGYESIPARI VÁLLALAT kéri azokat a megrendelőket, akik óráikat javítás céljából 1965, január 1-ét megelőző időben az órásrészleg Arany János utca 1. sz. alatti üzletében leadták, hogy óráik átvéte­le ügyében 1966. jan. 31-ig a vállalat Klapka utca 9. szám alatti központi irodájában jelenjenek meg. Amennyiben az átvétel január 31-ig nem történik meg, a fentálló rendelkezések értelmében az órák értékesítéséről a Bizományi Áruházon keresztül intézkedünk. <512 Kérjük kedves megrendelőinket, hogy 1966-os évben is keressék fel vállalatunkat és vegyék igénybe szakipari szolgáltató részlegeink et Bács-Kis kun megyei Kézműipari Vállalat (volt: Vegyesipari és Javító-Szolgáltató Válla­lat) Kiskunfélegyháza. Központi iroda: Móra Ferenc tér 9. sz. telefon 479 és 493. Autó- és motorjavító, női-férfi méret utáni szabóság, asztalos, üvegező, képkeretező, vil­lanyszerelő, szobafestő, mázoló, címfestő, rek­lámfestő, bádogos, vízvezetékszerelő, lakatos ipari munkák minőségi kivitelezése. Kölcsönző boltunkban esküvőkhöz, rendezvé­nyekhez teljes étkészletek és szükséges kel­lékek kölcsönzése. Mosógép, centrifuga, porszívó és egyéb kis­gépek kaphatók. Telefon: 296. 7598 Mezőgazdasági és munka­gépek javításában jártas gépészmérnököt felvesz a Kiskunhalasi Gépállo­más. Lakás jeligére.a Kis­kunhalasi Hirdetőbe. 7535

Next

/
Oldalképek
Tartalom