Petőfi Népe, 1965. december (20. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-16 / 296. szám

Csendesnek tűnő kis falu az országhatár mentén. Minden különösebb, idegent vonzó látványosság nélkül. Azért az élete nem lehet egyhangú, unalmas. Lapunk községi tudósítója, Vízin Ccrgely vb-elnök ez évben csaknem negyven alkalommal je­lentkezett olyan híradással, amelyben a falu életének kisebb- nagyobb eseményéről számolt be. S íme most is akad seregnyi olyan feljegyezni való. amiről helyi tudósítónknak még nem volt ideje beszámolni. Az 1740 lelket számláló, négyezer holdas határú falu élete érdekesen, bonyolultan tükrözi a társadalmi, gazdasági életben végbemenő változásokat. Jellemző példák bizonyságul? Az új művelődési ház, amely igazi birtokbavételre vár. bővítettek, támogatást nyújtot­tak az iskolai építkezéshez és felépítették a csaknem 1 mil­lió 900 ezer forintos, nagyon szép, tágas művelődési otthonu­kat. .. A földművesszövetkezet­nek a központon városba illő vendéglője, eszpresszója, mo­dern önkiszolgáló élelmiszer- és vegyes iparcikkboltja van... Nem sokat ábrándoztak a la­kosság igényelte szolgáltatások­ról sem — hanem megszervez­ték. A szokásos háztartási esz­közök— mosógép, porszívó — mellett a disznóöléshez szüksé­ges felszerelések kölcsönzését is biztosították. S miközben az öt év előtti tervek megvalósultak — az újabb célkitűzések is kialakul­tak: A KÖFA-ból — a szomszé­dos Bácsszöllőssel közösen — jövőre új állatorvosi lakás és rendelő felépítését tervezik, a Petőfi utcában járda születik, a Kunbaja és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet pedig 350 ezer forintos beruházást tervez a következő öt évre, amelyből többek között a Si- mics soron új bolt is készül. Sokszázezres beruházásokból — és tegyük hozzá: a község­lakók jóvoltából, összefogásából — gyorsan bontakoznak ki a kulturált életforma feltételei. Ez legfeljebb érdekes — de látszólag nem bonyolult fonala a változásoknak. Viszont ez utóbbira sem alap nélkül utal­tunk bevezetőnkben. — Igaz, hogy már hetente háromszor tánctanfolyam, egy­szer KRESZ-tanfolyam és kézi­munka szakkör működik a kul- túrháaban, — <te «>ég JnjQtJig lu életéről szóló vallomások között. Ami a legtöbb embert, leg­erőteljesebben foglalkoztatja, az a termelőszövetkezet helyzete. Sok véleményt hallottunk — némelyikre még vissza is té­rünk —, de a legtöbben meg­egyeztek abban, hogy a tsz a végzett munkáért nem biztosít­ja az ösztönző, megfelelő jöve­delmet. Nem cáfolatként, csu­pán a teljesség kedvéért je­gyezzük meg, hogy az öt év előtti 240 ezer forintról nap­jainkig 1 millió 700 ezer fo­rintra emelkedett a lakosság takarékbetét-állománya, s egye­dül az ez évi emelkedés meg­közelíti a félmillió forintot. S a tartalékok okos gyűjtögetése mellett új, korszerű családi há­zak is épültek, és egyedül eb­ben az évben hax-minchét csa­lád vásárolt televíziót. Nem ért­hetetlen ez — csupán az élet bonyolultságát jelzi. De hát en­nél bonyolultabb dolgok is nyugvópontra jutottak már. Például ha nem kérdezzük, a tanácselnök semmi szín alatt nem teszi szóvá, hogy Csikéria nem egy nemzetiségű falu. — A lakosságnak mintegy 18 —20 százaléka vallja magát délszláv nemzetiségűnek — a nyelvet Viszont 80 százalék érti, beszéli. Magyarok éppúgy, mint délszlávok. Talán ez bizonyít­ja legjobban, hogy megértik egymást, nincsenek nézeteltéré­seik. Szokásaik harmonikusan egymáshoz simultak, némelyik­ről már meg is feledkeznének, mint például a régi délszláv aniglxeket a hetedi­kes, nyolcadikos úttörők „hoz­nak vissza” a feledésből... A. ^ legagilisabb ta­nácstaghoz, a Simics sor 7. szám alatt lakó Somoskövi Bé­lához kopogtattunk be ezután. Az udvaron találtuk, nagy mun­kában. — Traktorosaink elvégezték az őszi vetést-szántást (persze, mélyszántani való akad még), az ő tiszteletükre vágatott a tsz birkát. Holnap lesz a va­csora. .: Mindjárt végzek a nyűzással. Nézzenek be addig a feleségemhez,.. Odabenn, a tiszta kis kony­hában — mint ez az asszonyok között eléggé megszokott — szinte önmagától adódott a té­ma: A család megélhetési gond­jai, a gyerekek és sok minden egyéb. — Számunkra elég sok bajt hozott ez az esztendő — kezdte a rokonszenves, megfontolt sza­vú háziasszony. — A nyáron az uram, nem sokkal később pe­dig én betegedtem meg és a legnagyobb dologidőben kerül­tem kórházba. Hála a rákszű­résnek, időben. Megoperáltak, megfelelő kezelést kaptam, s ügy érzem, hogy rendbe jöttem. Pedig nálunk nagyon vonakod­tak a szűrővizsgálattól az asszo­nyok. Én viszont azt vallom: inkább ‘ elébe menjen az ember a bajnak, mintsem hogy az tá­madja meg menthetetlenül... önkéntelenül is a község fia­tal orvosának, Ungor István doktornak a szavai jutottak eszünkbe, aki mintegy másfél éves itteni tapasztalatait egye­bek közt így sűrítette: „Sajnos, a minden háznál megtalálható bor talaja itt az alkoholizmus­nak és bizony, van még tere a babonának is.” Lám, Somos- köviné személyében itt az el­lenpélda. És meggyőződtünk róla: egyre többen vannak a faluban, akiknél a sokféle for­mában hiritegetett felvilágosító szó termékeny talajra hullott! Pirospozsgás kislány perdül be a konyhába, jelezvén, hogy jön már édesapa is. Maradjunk azonban a 17 éves Gizikénél, aki az általános iskola elvég­zése után a tsz munkájába kapcsolódott. A szülők beteg­sége miatt a nyáron az 6 vállá­ra szakadt a háztartás, a ház­táji és a tsz-ben vállalt részes művelés minden gondja. Derék lány, igazi mai fiatal! Ügy lát­szik, nem szereti, ha szemtől szembe dicsérik, mert — mint akinek hirtelen dolga akadt — kisiet a konyhából... — Sokat dolgozik szegénykém — jegyzi meg Somosköviné. — Szeretnénk kedvezni neki, hi­szen a fiataloknak megvan az igényük a szép öltözködésre egy kis szórakozásra... Én pe­dig tíz forintnál többel nem­igen tudom elereszteni, ha úgy vasárnap elmegy..; Most a házigazda veszi áJ a szót. Fiát, s annak társát en líti. Mindketten, tavaly vették kézhez a mezőgazdasági tech­nikumi bizonyítványt, s ma a nélküliek. Pedig éveken it a szövetkezet fizette tandí­jukat, munkába is állította őket az iskola elvégzése után. Most pedig átszervezésre hivat­kozó, felmondó papírral & zse­bükben, valahol más vidékén .kereshetnek boldogulást... — De( hagyjuk ezt, mert az én fiamat is érinti — legyint Serposkövi Béla. — Nekem, mint tanácstagnak, pártvezető­ségi tagnak, no és mint tsz- gazdának is, illik túllátnom a családi gondjaimon... S amiről ezután szólt, azzal mintegy keresztmetszetét adta a Csikéria 532 családja közül 320-at érintő, foglalkoztató gondoknak. Mert ezek a csalá­dok a tsz-ben érdekeltek, ott pedig nem minden zajlik a legjobb mederben. — A gabonán kívül az idén majdnem mindenre ráfizetünk. Az aratás után a vezetőség és az adminisztrátorok is 120 ezer forint prémiumon osztoztak, a zárszámadási kilátásunk pedig? Körülbelül másfél millió körüli mérleghiánnyal kell számol­nunk. Nagy a terméskiesésünk a burgonyából, napraforgóból, szőlőből. De nem is gazdálko­dás az, hogy júniusban került Somoskövi Béla, a község egyik legaktívabb tanácstagja. földbe a cukorrépa, a szőlő meg akkor lett leszüretelve, amikor a fele termés már elpusztult! Aztán: az idén csak két köz­gyűlésünk volt, de az emberek­nek már nincs is kedvük el­menni, mert hiába határozunk ott, ha a gyakorlatban nem­egyszer nincs megvalósítva. És az sincs jól, hogy háromezer holdunkra nyolc adminisztrá­tort foglalkoztatunk. Szerintem a bérszámfejtést például a bri­gádvezetők is elvégezhetnék, nem kellene két bérszámfejtő... Persze, bennünk, a tagságban is van hiba. Mert aki dolgozik, azok helyett is teszi, akik úgy gondolják, hogy nélkülük is megoldódnak a bajok. Ez aztán visszaüt. Például abban, hogy a hanyagok miatt selejtes a ku­korica. .. — Én meg azt mondom — szól közbe a tűzhely mellett melegedő, meglettebb korú tsz- gazda, aki látogatóba tért be Sömósköviékhez —, hogy min­denkinek nagyobb kedve lenne a inunkához, ha az elnök is azon dolgozna, hogy legyen lát­szata is a gazdálkodásnak. Már­pedig most sem a tag, sem az egész tsz nem érzi, hogy meg­adná az ellenértőkő! 8 üavf négyezer forint dotációnak, meg a 100 munkaegységnek... Érvek, ellenérvek következtek ezután. Végül is a téma lezá­ratlan maradt. A tsz elnökével ugyanis — aki az „érem másik oldalához” szolgálhatott volna adalékokkal — nem sikerült ta­lálkoznunk. A hallottak hiteles­ségéhez azonban sok kétség nem férhet. Ebben megerősített bennünket a tanács vb elnöke, aki éppen Kuluncsics Antalék- nál tett családlátogatásról tért vissza a tanácsházára. Említet­te a csikériai határ kedvező, a tataházival szinte azonos adott­ságait, azt, hogy évekkel ez­előtt még arra lehettek büsz­kék a helybeliek, hogy élen járnak az értékesítési tervek teljesítésében. Ma pedig az a fonák helyzet alakult ki, hogy például a házfaji tehén után 1060 liter tejet értékesítettek ebben az évben, szemben a kö­zös gazdaság egy-egy tehene utáni 740 literrel... És bizony akadt gond Ku- luncsicséknál is. A házigazda ma sem felejtette el a sérel­met, hogy amikor a szőlőt te­lepítették, neki nem szóltak, hogy menjen forintéit dolgozni. Pedig a pénz kell, ezért vált most munkakönyvét a felesége is. Az állami gazdaságban kí­ván elhelyezkedni. Sajnos, nem ő az első. Ez az elpártolás! tö­rekvés pedig — ha hamarosan meg nem találják az ellensze­rét — aligha segít a közös gondjaiból való kilábalásban. Hiányos lenne a kép, ha a tanácsházi, bolti, családi be­szélgetések után a faluban le­vő jiatárőrs meglátogatását el­mulasztanánk. Annál is inkább, mert a községbeliek és a ka­tonák is egymáshoz tartozónak vallják, érzik magukat. (A szol­gálat letelte után nem egy hajdani kiskatonát marasztalt itt a szíve.) — A katonák — meséli Gaz­dag György százados, az őrs politikai helyettese — segíte­nek a falusi iskolások hazafi- ságra való nevelésében; együtt sportolnak a helyi futballcsa­patban a falusi fiatalokkal, s most közös kultúrcsoport szer­vezésén fáradoznak. A lakos­ság? Nos, jó néhány példa volt már arra, hogy a határ őrzé­sében rájuk is számíthatunk. Nem is egy disszidensjelölt ha­társértő kísérletére ők hívták fel a figyelmet... Különben ma is került egy „páciensünk”, akarják látni? Alig hangzik el a kérdés, már a Simics sor sáros útján „ha­józik” gépkocsink a határ felé. A „térkép szélén” a hat méter széles, felszántott és gondosan elsimított határvonal innenső oldalán borostás képű, közép­korú embert faggat a határőr: — Próbáljon még egyszer visz- szaemlékezni arra: hol ment át... Rostás Antal az elfogásán kí­vül azonban mindössze arra emlékszik, hogy nagyon elbú­sult a felesége elmenetelén és híúsz féldeci (!) után, hajnali ötkor Bácsalmásról indult a keresésére. A simára boronáit sáv csak a visszatérő lábnyomokat őrzi... » Irta: Eszik Éva—Perny Irén Fényképezte: Pásztor Zoltán Nyomok a „térkép szélén”. — Itt jöttem vissza — mutatja Rostás Antal. Az utóbbi években külső­re is sokat gyarapodtak. A KÖFA-ból — amely a lakosság lélekszáma szerint szerény ősz- szeg, évente átlag 240 ezer fo­rint — többek között parkosí­tottak, közvilágítást, könyvtárat nem mondhatjuk el, hogy ezt az otthont sikerült a kuiturá- lódás, szórakozás, falusi köz­pontjává „avatnunk”. Még nem szoktak oda, úgy igazából, a fia­talok sem — jegyzi peg töb­bek között Vízin Gergely, a fa-

Next

/
Oldalképek
Tartalom