Petőfi Népe, 1965. december (20. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-15 / 295. szám

Í99S. December 15, szerda 5. oldal Ifjú kutatók PEREG A FILM cAz onmq ehű tanyai ///niklnhsában A MÜLT HETEN emlékez­tünk meg Ligeti Károly szüle­tésének 75. évfordulójáról. Az ünnepi alkalomból közölt Ciliket Tóth Sándor írta, a kiskőrösi gimnázium IV.-ese, az iskola történelmi szakkörének ifjúsági vezetője. A szakkör a múlt tanév ele­jén alakult. Kereken tíz tagja van, csupa jó tanuló, történe­lemből pedig természetesen, a legjobbak. Az idei programjuk a Ligeti Károlyról fellelhető helyi emlé­kek összegyűjtése. A munkás­mozgalom kiskőrösi születésű mártírja, a költő és újságíró Ligeti Károly szűkebb hazájá­ban sokáig nem kapott méltó elismerést. Még ma is számta­lan emlék feltáratlan róla, pe­dig Kiskőrösön jó néhányan él­nek régi gyerekkori barátai, is­merősei közül. Molnár Géza, a szakkör egyik tagja meglátogatta Gáspár- End­re fogtechnikust, a költő egy­kori barátját. — Nagyon szívélyesen foga­dott Endre bácsi — mondja Gé­za — előkereste a régi újságo­kat. valamennyi emléket, amit össze tudott gyűjteni Ligeti Ká­rolyról. Sokáig beszélt róla. El­határoztuk, legközelebb magnó­val megyünk, hogy semmi el ne vesszen abból, amit mond. Tóth Sándornak van egy tás- kamagnetofonja. Már máskor is jó hasznát vették. Tavaly Kis­kőrös felszabadulás utáni tör­ténetéről írtak tanulmányt a szakkör tagjai. Jegyeztek, sza­lagra vették a fontosabb beszél­getéseket, fényképeket készítet­tek a dokumentumokról (ketten közülük tagjai a fotoszakkörnek is). 30 oldalas dolgozat lett az eredmény, amellyel részt vettek a középiskolai tanulmányi ver­senyen. SOK MUNKÁVAL járt. Ér­demes volt-e? — Nagyon izgalmas ez a ku­tatómunka — mondja Merényi Katalin. — Érdekes embereket ismerünk meg, sok mindent meg­tudunk. Idebenn aztán, a szak­kör foglalkozásain, kedden dél­utánonként mindig sokáig dol­gozunk, vitatkozunk, alig tud bennünket a tanárnő hazazavar- ni. A szakkör vezetője dr. Tóth József né történelemtanár. Mo­solyogva hallgatja, amint egy­más szavába vágva mesélnek tanítványai. — Csakugyan nagyon szeret­nek a gyerekek a szakkörbe járni — szólal meg. — És iga­zán önállóak. Megbeszéljük a teendőket, ők aztán gyűjtögetik az adatokat hangyaszorgalom- maL Én, már csak a rendszere­zésben segítek nekik ismét. II. — Egyetek már, ne fecsegje­tek itt össze-vissza — szólt rá­juk Bözsi. — Na, isten veletek — kö­szönt el az anyósom. — Miért nem marad ebédre — mondtam, hogy szóljak én is már valamit. — Hiszen mondtam már, hogy akkor a Sári megharag­szik, azt meg nem akarom, ti meg megértitek úgyis. Az öreg­nek úgy kell tenni, hogy min­denütt jól legyen. Na, isten ve­letek. Bözsi kikísérte a kapuig. Ki­mentem én is, mögöttük lépked­ve. Az öregasszony lassan ment, csaknem csoszogva. A kapu előtt megállt és az utca túlsó olda­lára mutatott. — De, ha a szakkörben a tan­anyagtól távoleső témákkal fog­lalkoznak. nem nagy tehertétel ez? Nem vonja el őket a tanu­lástól? — kérdezem. — A nevelő hatás így még na­gyobb. Jó előgyakorlat például ez a munka az egyetemi tanul­mányokhoz. Igyekszem őket rá­szoktatni a kutatásban nélkü­lözhetetlen cédulázáshoz, pon­tossághoz, módszeres gondolko­dáshoz és munkáhcs... A gyűj­tés során sokféle emberrel be­szélnek. Megtanulnak illedel­mesen, ugyanakkor „tárgyaló­képesen” viselkedni... Nem áti­tatják magukat azzal, hogy ők már komoly tudományos mun­kát végeznek, de nem is hiába­való kedvtelés ez. Felderítették többek között, hogy Ligeti Ká­roly bátyja Balatonvilágoson él. Fel fogják keresni. A költő Svájcban élő édesanyjával leve­leznek. budapesti féltestvérével szintén. Sok olyan adathoz, em­lékhez, dokumentumhoz jutha­tunk még így, amelyekről a hi­vatásos kutatók nem tudnak. A SZAKKÖR további tervei? — A Ligeti Károlyra vonat­kozó kutatásokat természetesen, nem hagyjuk abba a tanév vé­gével sem. Még sok fontos ada­tot várhatunk a Szovjetunióból is. Levelezésbe kezdtünk az omszki komszomolistákkal, ahol Ligeti Károlyt 1919-ben a fe­hérgárdisták kivégezték. Szeret­nénk valakit meg is hívni az omszki fiatalok közül. — A leveleket is a szakkör tagjai fordítják le oroszra? — Természetesen... Jövőre azután Szomszédaink, barátaink címmel azokról az országokról ír a szakkör dolgozatot, alhol a nyári szünetben jártak. Az idén az NDK-ban, Karlkreuthban dolgoztak szakközépiskolásaink, jövőre pedig Bulgáriába utaz­nak. Szép feladat lesz, nemcsak az élmények megörökítése, ha­nem a tapasztalatok feldolgozá­sa is. — Támogatást kap-e, vár-e a szakkör? — Igazán nem panaszkodha­tunk, az iskola vezetői készsé­gesen segítenek mindenben... Nem kaptunk viszont még sem­miféle bírálatot a tanulmányi versenyre beküldött dolgozat­ról. A gyerekek egy esztendei munkája fekszik benne. Mond­janak róla véleményt. Mondják meg őszintén az erényeit is, hi­báit is, tanulni szeretnénk be­lőle. EZ A LEGKEVESEBB, amit várhatunk. Ha nincs a munká­nak visszhangja, könnyen el­veszti az ember a kedvét, a jó szó viszont ébren tartja a lel­kesedést. ., — Látjátok, Bencéék is épít­keznek. Nem vöt jó nekik az öreg ház. Az ember minden hó­napban hozza a pénzt, van ne­kik mibűi. De hát nem minden­ki fogja ki a maga szerencséjét — mondta és továbbcsoszo­gott. Tudtuk Bözsivel, hogy az anyja azt szeretné, ha én is Pestre járnék dolgozni és else­jén hoznám a fizetést, de szó­val sohasem mondta ezt, csak célozgatott rá, beszélt róla, min­dig arra terelte a szót, hogy milyen jó azoknak, akiknek Pestre, a gyárba jár az embere. Másnap Bodnár Pista elhívott, hogy segítsek neki megcsinálni a kerítést. Egész nap ott dol­goztam, a komaasszony még ebédelni sem engedett haza. Mi­^míg a gépész felállít­ja a vetítőgépet, lassan megtelik a terem. Csendben, fe­gyelmezetten gyülekezik a kö­zönség. Mikor együtt a 100—150 néző, feláll az előadó és meg­tartja az előadást. Aztán leolt­ják a lámpákat. Pereg a film a belsőballószögi filmklub szom­bat esti előadásán. Az ország első taayai film­klubja, négy éve működik. Az 1-es autóbusz végállomásától há­rom kilométerre, se nem távol, se nem közel Kecskeméthez. Tanyai iskola, körötte sűrű te­lepülés. Vonzásköre három ki­lométernyi sugarú kör, mintegy kétezer ember tartozik ide. A nézők viselkedésén nem látszik az a megilletődöttség, ami a tanyai emberek sajátja, ha a film kimegy hozzájuk. Itt hetente van mozi. November­ben, ahogy a mezőgazdasági munkák engedik, megkezdődik a vetítés és tavaszig 25—30 elő­adást tartanak. Az iskola itt valóban a kul­túra gócpontja. Ennyi filmelő­adás láttán gondolhatná az em­ber. hogy egyoldalúvá válik a művelődés. — Csakhogy nem a film ám az egyetlen szórakozási lehető­ség — mondja özv. Táczi-Szabó Győzőné népművelési ügyintéző. — Jut itt másra is idő és al­kalom. Hogy mire? jl'Júlt héten itt volt az Állami Bábszínház együt­tese. Ezer forintért adtak el je­gyet. pedig nem vasárnap volt az előadás. Táczi-Szabóné keze alatt működik az iskola népi táncegyüttese, valamint a terü­leti KISZ-szervezet. Itt tartják a tsz-akadémia előadásait, va­lamint mindenféle ismeretter­jesztő TIT-előadást. Rendszere­sen visszatérő és legnépszerűbb azonban a szombatonként sorra- kerülő filmklubelőadás. Bajáki néni és férje ott ül­nek a középső sor táján. Egyet­len előadást se szalasztónak el. Mellettük ülnek Pintér Mihá- lyék, papa-mama és a három gyerek. Szintén „bérletesek”. Gyulaiék is itt vannak három gyerekkel. A jegyek nagy része már elő­vételben elkel, kevés az a lá­togató, aki nem jár el rendsze­resen. A háromforintos belépő­díjat igazán nem sokallják. A filmklub érdekességé, hogy nem csupán a filmet nézi meg a közönség, hanem előtte meg­hallgat egv félórás előadást is. Rendszerint a filmről magáról, az alkotókról, szereplőkről és rendezőkről. Vegyítenek bele re hazamentem, Bözsi már meg­etette a disznót, a tyúkokat, a li­bákat bezárta a színbe. A sze­kérszínből akkor csináltam tyúk­ólat, amikor a szekeret bevit­tük a tsz-be. A két gyerek már ágybabújt. Bözsivel az asztal mellett üldö­géltünk. — Itt vót anyám. — Na, mit újságolt? — kér­deztem közömbösen. Rágyújtot­tam egy Munkásra és lassan magam elé eregettem a füstka­rikákat. Játszadoztam a füst­tel, formáltam, mint a vasat. — Semmit. Fújja a magáét — jegyezte meg Bözsi. — Hogy menjek Pestre! — nevettem. Fogadni mertem vol­na, hogy megint ezzel gyötörte Bözsit. — Nem mondja az egy szó­val se. — Hát? — Csak, hogy azoknak mi­lyen jó. Elsején kapják a pénzt, megvan a háztáji, a fejadag, meg minden. — És építkeznek — Igen. — Nekünk meg fejünkre sza­kad a tető. egy kis filmtechnikai, filmesz­tétikai és filmtörténeti monda­nivalót Is. Így, mikor az érdek­lődést felcsigázta az előadó, a közönség kíváncsian, nézi meg a filmet és tanulságokat szűr le belőle. — Milyen filmeket vetítettek a közelmúltban? — Idén láttuk az Elektrát, az Élők és holtak-at. az Iván gyer­mekkora című filmet és a Nyo- morultak-at két részben. Szeretik itt a „nehéz” filmeket, már el­jutottunk odáig, hogv a mi kö­zönségünk megérti az igényes mondanivalót is. némi panaszkodásra is felhasználja az alkalmat Táczi-Szabóné. A filmek meg­választásánál tekintetbe kellene vermi, hogy nagyon sokan be­járnak innen Kecskemétre és hétközben elmennek moziba. Ezért ne küldjék ki ide azokat a filmeket, amelyeket nemrégi­ben vetítettek Kecskeméten. Sokszor előfordul, agyanis hogy a MOKÉP ezt az igényt nem veszi tekintetbe. Itt a belsőballószögi Iskolá­ban, mint mondottuk, eleven kultúráiét zajlik minden vonat­kozásban. Táczi-Szabóné nép­művelési ügyvezető tizennégy esztendeje tanít ebben az isko­lában. Egy kézen nem is lehet elsorolni, ml minden tisztséget tölt be a művelődés terén, ö az iskola szakszervezeti bizalmi­ja, az 500 kötetes letéti könyv­tárat kezeli, vezeti az Iskola népi tánccsoportját és a helyi KISZ-szervezetet. Irányítja és adminisztrálja a termelőszövet­kezeti akadémiát és szervezi a filmklub előadásait. Minden es­téje foglalt ezekkel a rendez­vényekkel. csupán a hétfője sza­bad. Ráadásul — elsősorban persze — délelőtt tanít az is­kolában. Közismerten kiváló népművelői munkájáért a városi tanács végrehajtó bi- zotsága nemrégiben dicséretben részesítette. Táczi-Szabóné köszönettel fo- gádta a munkáját illető elisme­rést, de hozzátette: nem tud­ná ellátni sokrétű népművelő munkáját, ha az iskola igazga­tója. Zilahy Sebess Béla nem állna szívvel-lélekkel mellette. Ez a tanyai iskola azért ér el szép eredményeket, mert minden lehetőséget, megragad­nak arra, hogy a várostól ki­eső területen szórakozási és mű­velődési alkalmat teremtsenek — Hát. .. — Bencééket is emlegette me­gint. — Azt is. Keserűen, gúnyosan felkacag­tam. Bözsi úgy nézett rám, mint egy részeg bolondra. — Nyár óta fújja ezt, min­dennap hallom már, ha nem mondod, akkor is tudom, hogy miről beszélgettek — mondtam hangosabbra szítva a szót. — Nem tudom mi történt vénsé- gére, ha tehetné, most elker­getné minden gyermekét Pestre a keresetért... — öreg már. — Az Igaz. De azért lát, hall mindent. Nem figyelted meg, hogy milyen pontosan tud min­dent mindenkiről, Még azt is, hogy melyik gyári embernek a felesége mit vásárolt; hány to­jást vett a piacon, meg mit vett a kölykének Debrecenben — ki­áltottam dühösen és levertem a hamut a földre. — Ezért igazán nem kell rá haragudnod. — Nem haragszom én. csak bosszant. — Mi? (Folytatása következik) a lakosságnak. Ez az igazgató­nak Is szívügye. \ kecskeméti filmklu­bok egyébként másutt is értékes munkát fejtenek ki. A városi tanács művelődésügyi osztályának felügyelete alatt nyolc helyen működik már film­klub a tanyavilágban: a Törek­vés. Aranykalász. Alkotmány, Vörös Csillag. Üj Tavasz Ter­melőszövetkezetben. Miklóstele- pen, a belsőnyíri iskolánál és itt, a belsőballószögi iskolánál. Ez utóbbin kívül a belsőnyíri iskola és a Törekvés Termelő- szövetkezet filmklubja végez el­ismerésre méltó munkát. Nemcsak a vetítést ellátó mű­szakiakat. hanem az előadókat is dicséret illeti. Nagyon szereti a közönség dr. Kovácsné Kiss Márta, Zoboky Lászlóné és Heltai Nándor előadásait ame­lyekkel a filmeket élvezhetőb­bé teszik és ezáltal a tanyai nézők filmkultúráját emelik. Érdekességként emlí­tette meg Táczi-Szabóné. hogy egv irodalmi vagy törté­nelmi film vetítése utón a né­zők sietve felkeresik a könyv­tárat és a filmre vonatkozó irodalmat kikérik, érdeklődnek a téma iránt. Ez már annak a mutatója, hogy a filmklub el­éri célját. Balogh József Színes diakiállítás a Duna Fotóklubban A BAJAI Duna Fotóklub az ősszel a színes diafőnyképezés népszerűsítése érdekében pályá­zatot hirdetett. Egy szerző ti­zenöt felvétellel nevezhetett. Így akart a klub alkalmat adni a színes fényképezés iránt érdek­lődőknek felvételeik bemutatá­sára a nyilvánosság előtt, egy­úttal esztétikai továbbképzés­re is. A pályázat kiállítással zárult, amely iránt igen nagy volt vá­rosszerte az érdeklődés. A zsűri tizenkilenc szerző csaknem 250 képe közül válogatott. A beér­kezett képek túlnyomó többsé­ge alkalmas volt. kiállításra, s ebből a kitűnő anyagból válo­gatták ki végül azt a 64-et, ame­lyet nyilvános vetítésen mutat­tak be a közönségnek. A ZSŰRI elnöke Horling Ró­bert fotóművész volt. összefog­laló értékelésében megállapítot­ta. hogy a szerzők általában a kompozíció leegyszerűsítésére törekedtek. Igyekeztek elhagy­ni a felesleges részleteket, ez­által kiemelni a lényeget. Be­igazolódott a közönség elé tárt anyagban, hogy a színes diá­nak nem kell feltétlenül szín­hűnek lennie, ha a színek mó­dosítása segíti a művészi kife­jezést. A zsűrinek nehéz dolga volt a díjak odaítélésében, ezért az eredetileg kiírt díjak számát meg kellett emelni. Végül is a bíráló bizottság a következőket jutalmazta: Tiszteletdíjat nyert Bosznay Miklós. Görbe Ferenc. Hajóso- vits Sándor. Horváth Péter. dr. Pump József. Rajkai Vilmos, dr. Richnovszky Andor és Szí­jártó Tibor. Oklev\.' ' kapott: dr. Bái any István, Cserba György, Görbe Ferenc, dr. Pump József és dr. Vájtál István. A KIÁLLÍTÁST, miután a klubban több ízben levetítettél^, bemutatták számos városi és já­rási fotókörben, valamint isko­lában. A képek általában nagy tetszést arattak, s a kiállítás ezzel széles körben járult hoz­zá az esztétikai neveléshez. G. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom