Petőfi Népe, 1965. november (20. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-28 / 281. szám

T96S. aov«mf>er **, vasárnap S. js98a3 Ladánybenei kérdőjelek Az országút mentén nyújtóz­kodó két házsor, s két kis mel­lékutca — ez Ladánybene mai képe. Mivel a legközelebbi vas­útállomás Lajosmizsén találha­tó, a községet buszjárat köti össze a külvilággal. A kétezer lakosú község lakóinak három­negyed része ma még tanyán él, de hogy ez az elavult életforma itt is bomlófélben van, bizo­nyítja a tanyákról a községek­be települő családok egyre gya­rapodó száma. A vonzás okai között itt is nagy szerepet játszik a korszerű vízellátás, a villanyvilágítás, a kultúrotthon, a mozi, a tv, a cukrászda, a gyerekek szem­pontjából pedig legfőképpen az iskola. A kommunális, a kultu­rális ellátottság kielégítő La- dánybenén. Viszont a statiszti­ka azt is mutatja, hogy évről évre csökken a lakosság száma. Mi ennek az oka? Akikkel csak este találkozunk — Aki estefelé elvetődik a községi pártszékházba, nem egyszer hatvan-nyolcvan fiatalt is láthat. Nézik a televíziót, be­szélgetnek. Van berendezett ifjúsági klubunk is, ahol rend­szeresen összegyűlnek a fiata­lok, akiket hét végén tánccal, műsoros rendezvényekkel vá­runk a községi kultúrotthon- ba. Sokan járnak ide a közeli falvakból, s természetesen a környező tanyavilágból is. Eze­ket a szórakozó fiatalokat nap­pal nemigen lehet megtalálni 'a községben vagy a határban. Tóth Judit KISZ-titkár mon­dotta ezeket a szavakat, majd hozzáfűzte: — Sokan járnak Ladánybené- ről technikumba, középiskolába, iparitanuló-iskolába, még töb­ben dolgozni Kecskemétre, Pest­re, Lajosmizsére. Közülük so­kan végül is másutt eresztenek gyökeret — Hogy miért? Mert az itte­ni kereseti és munkalehetősé­gekkel nincsenek megelégedve. Egy technikumot végzett, vagy érettségizett diák már fix fize­tést kíván, a végzett ipari ta­nuló szakmájának megfelelő munkát, csak hát az efféle le­hetőségek korlátozottak a köz­ségben. Vannak viszont egyéb lehető­ségek, melyekről érdemes, szük- séaes szót ejteni. A föld is meghálálja Juhász Pál, a 820 holdas Rá­kóczi Tsz elnöke, maga is fia­talember, 32 éves. Amikor em­lítettem neki a KISZ-titkár sza­vait, így válaszolt: — Évek óta érezzük a fiata­lok hiányát, hiszen szövetkeze­tünkben egy gazdára 12 hold szántó jut. Az átlagéletkor meg­közelíti a 60 esztendőt, s har­mincegy szövetkezeti gazda kö­zül tizenegy már nyugdíjas. Pe­dig a mi földünk a jelenlegi létszám kétszeresét is el tudná tartani. Csak hát valakinek meg is kellene művelni... Van nálunk munka, s aki dolgozik, megtalálja a számítását, job­ban, mintha másutt nézne ke­nyérkereset után. Ezután példákat sorolt a tsz- elnök. — Farkas Fábián és Hájas Feri fogatosok, vagy a jószág­gondozó Berki Jancsi és Hájas Béla igen szépen keresnek. A munkaegység, a háztáji föld, a részes művelés komoly jövedel­mi forrást jelent számukra. A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők előtt szinte korlát­lanok a lehetőségek a szövetke­zetben, mégis csupán két fia­talt tudtunk elküldeni mezőgaz­dasági szakmunkásképző isko­lára. A jelenről folytatott beszélge­tés után Fórián László elvtárs­sal, a községi pártbizottság tit­kárával, a perspektívákról, a jö­vőről váltottunk szót. — A Rákóczi Tsz-ben, az Er­dei és a Hunyadi Tszcs-ben két-három éven belül termőre fordulnak az új telepítésű sző­lők és gyümölcsösök. Ezek azon­ban csak akkor lesznek jövedel­mezők, ha a műveléshez ele­gendő kézi és gépi munkaerőt tudunk biztosítani. A község és a gazdaságok vezetői valameny- nyi mezőgazdasági szakág, s ál­talában a mezőgazdasági ter­melés belterjesebbé tételén fá­radoznak. Ebben a munkában a fiatalok részvételére is számíta­nak. Csak összefogással lehet... A riportunk elején említett népességcsokkenés sokat foglal­koztatja nemcsak a község, ha­nem a járás vezetőit is. Helye­sen látják, hogy az egyetlen kiút csak a mezőgazdasági ter­melés jövedelmezőbbé tétele le­het. Érmek megvalósítása azon­ban azoktól is függ, akik egy­előre nem a szülőfalujukban, hanem másutt keresik a meg­élhetést. Bubor Gyula Me ff jegyzés Lehetne néhány plakáttal több... A Földművelésügyi Miniszté­rium kezdeményezésére a Ma­gyar Televízió az idén ismét műsorra tűzte a múlt évben nagy sikert aratott téli mező- gazdasági szakfilm-sorozatot, amelynek első filmjét „Fertőző állatbetegségek” címmel novem­ber 25-ér este közvetítették. A Kiskunhalasi Gózon István Mű­velődési Ház a városi tanács mezőgazdasági osztályával kö­zösen ez évben is megszervezte a szakfilm-sorozat kollektív megtekintését és a film vitáját, amelyhez minden alkalomra központi előadót hívnak meg a művelődési házba. Érdekességként azonban meg kell említeni, hogy a szakmai körökben nagy érdeklődésre, lá­togatottságra számító szakfilm­sorozatot propagáló plakátokból csak egyetlen példány érkezett a művelődési házba. Mivel ép­pen ez évben pusztított a város területén és környékén a fer­tőző száj- és körömfájás, úgy gondoljuk, hogy ez az első elő­adás a plakátok segítségével sokkal nagyobb publikációt ér­demelt volna. Javasoljuk: ne takarékoskod­janak ennyire az olyan plaká­tokkal, amelyek szintén hozzá­járulhatnak ahhoz, hogy a szak­filmek vetítésének híre minden érdekelthez eljusson. Czakó Ferenc gam. Én azonban, mikor csak tehettem, az óvárosban csava­rogtam. Egyik este házigazdám Zóga bácsi azzal fogadott, hogy a televízió közvetíti a nyugat­német—svéd világbajnoki mér­kőzést. Együtt néztük végig az egész családdal. — Ez a mi legfőbb szórako­zásunk, a televízió — mondták a háziak. Úgy látszik tényleg nincs sem­mi új a nap alatt — gondoltam — s az otthoni televízióelőfize­tők jelentek meg lelki szemeim előtt. • — Azt hittem, Dubrovnik után már nem jöhet semmi szép, semmi új. S jött. Szarajevó. Az ősi város meglepett szépségével. Már a vasútállomás is meglepe­tés volt. Modem vonalú, nagy­szerű elrendezésű, különleges. A vonatok az állomás „padlásán” közlekednek. Természetesen csak képletesen. Az állomás épületé­nek ugyanis az emeleti része van egy magasságban a hegyol­dalba vágott vasútállomással. A város éppen ébredt, amikor megérkeztünk. — Gyerünk egy szállodába — javasolta kísérőnk. — Ott mo- sakszunk, aztán jólesik majd a finom reggeli. A köztársasági szkupcsina információs irodájá­nak bájos munkatársnője segí­tett rajtunk. Egy telefon, egy­két kedves szó és a szoba ren­delkezésünkre állt. pedig nagy volt a zsúfoltság. Szarajevó a minaretek váro­sa. Negyvenegynéhány áll be­lőlük mindenfelé a városban. A legtöbb a régi piac körül. Maga a piac is egy kis Közel-Kelet a kísérőnk, amikor 6:ák óta bo- maga bazárjaival, tarka árusai- lyongtunk a piacon, s a sok né- val, különféle kézművesek külön zelődéstől a szemUnk is fájt utcácskáival. Kapható itt min- már, hát még a gyomrunk az den, nagyszerű szőlő, háziszőt- éhségtől. — A vá’ogatott fut­— Dubrovnik — tengerpart. tes. remekbe készült kávés- findzsák, régi kardok, olajmé­csesek. s ki tudná felsorolni, mi minden még ezenkívül. A piac központjában a középkori dub- rovniki köztársaság követségé­ből átalakított étterem, méter­vastag falakkal, alacsony vas­ajtókkal, bolthajtásos, alacsony termekkel, s a legfinomabb boszniai ételkülönlegességekkel Mi mégsem itt kóstoltuk meg a híres csebabcsiesat. hanem né­hány utcával odébb. Hogy miért? — Tudjátok, hol sütik a leg­jobb csebabcsicsát? — kérdezte ballista csebapcsicsa-vendéglő­jében. Megkóstoltuk, s valóban fi­nom volt. Két nap alatt, amíg ott tartózkodtunk, nem is tudom hány adagot ettünk meg. * Milo jove Jankovies ne­vét szinte az egész országban :s- merik. Pedig nem híres sportoló, még csak nem is valami neves tudós, vagy feltaláló. Azazhogy tudósnak tudós, csak éppen nem tudományos intézetben dolgozik. Milovoje Jankovies a föld sze­relmese és a föld tudósa. Egyszerű parasztember. Kis Tolvaj négy keréken HARMINCÖT tanút hallgatott meg a bíróság, több szakértő mondta el véleményét, s az ügyben készült irattömeg súlya meghaladja a két kilót. A vád­lottak — három fiatalember — ma már, mint jogerősen elítél­tek töltik büntetésüket. Az ál­taluk elkövetett cselekményeket felsorolni szinte lehetetlen. Az elsőrendű vádlott, Horváth Ba­lázs, Kecskemét, öz utca 2. szám alatti lakos például tizen­egy rendbeli különböző bűntett miatt került a vádlottak pad­jára Nem maradt azonban sokkal mögötte másik két tár­sa, Máté János és Horváth Ist­ván ugyancsak kecskeméti la­kosok sem. A főbűnösnek. Horváth Ba­lázsnak a két társával elköve­tett lopásai, jogtalan kocsihasz­nálat, kerékpárok, motorok le­szerelése csak a „mellékeset” jelentette. Cselekményei nagy részét a Budapesti Rádiógép­gyár Kecskeméti Telepén követ­te el, ahol raktárosként dolgo­zott. No, nem hosszú ideig, hi­szen 1955-től 1965 júniusáig összesen kilenc munkahelye volt. Tizennyolc éves korában, 1958-ban elkezdett motorkerék­párokkal, autókkal „foglalkoz­ni”. A hét év alatt közel húsz járművet vett, illetve adott el rövid használat után. A BRG- ben — kb.: egymillió forint ér­tékű anyaggal — három raktár kezelését bízták rá, de alkalma­zásakor erkölcsi bizonyítványt nem kértek tőle. Bár, büntetve még nem volt, a gyár vezető­ségének ez a hanyagsága felbá­torította. S mivel a későbbiek­ben is ezt tapasztalta a fiatal ráktáros, kihasználva az ellen­őrzés lazasságát, illetve hiányát, dézsmálni kezdte a közös va- gyont. A GYÄR PORTÁJÁN csak azoknak a táskáját nézték meg, akik gyalogosan közlekedtek. Horváth Balázs pedig saját ko­csijával állt be az üzem terü­letére. Amikor hazafelé indult, rendszeresen megpakolta a cso­magtartót, lopott, sikkasztott. Két év alatt, vagyis 1962 ja­földecskéjén maga gazdálkodik, mert fiai már rég elhagyták az apai házat. Az egyik mérnök, a másik tanár, a harmadik meg éppenséggel más szakmát vá­lasztott — hentesmester. Egye­dül maradt hát az öreg, de nincs is szüksége túl sok segítségre. Kicsi a föld, amelyen dolgozni kell, nem is olyan szántóföldfé­le. hanem egy valóságos kto tu­dományos kertgazdaság. Nincs olyan mezőgazdasági kiállítás az országban, ahonnét Jankovies legalább egy arany­érmet ne hozna el valamelyik terményével. Az ő kertjében terem a legszebb körte, az ő földjén a legszebb paprika. De termel ő mindent, azaz nem is termel — hosszas kísérletezéssel kialakít. — Honnan ez a nagy tudo­mány? — kérdezőm. Milovojé Jankovies 1500 kö­tetes mezőgazdasági szakkönyv­tárral rendelkezik. Állandóan a könyveket bújja, folyton új el­járásokat kísérletez ki. S az eredmény: sok-sok első és más díj, megbecsülés és öreg nap­jaira még dicsőség is. A szövet­kezet legfőbb tanácsadója, amo­lyan helyi szaktudós, aki nem rejti el tudását, eredményeit, örül, ha minél többen élvezik azt, minél több embernek segít jobb életet teremteni. Sokfelé jártam Jugoszláviá­ban, sok emberrel találkoztam, sok barátra etttem szert. Mind­ről, mindenről nem is lehet megemlékezni. Akikről és ami­ről írtam, csak emlékeztetnek a többire is. Sza bó Béla nuárjától 1964 február elejéig, amíg az említett gyárban dol­gozott, összesen több, mint 17 ezer forint értékű árut „fuva­rozott” ki a kapun autóval. Ez-k között a legkülönbözőbb tár­gyak szerepeltek: villanymotor, 120 forrasztópáka, 20 fűrésztár­csa, 500 méter kábel, 32 menet­vágó, 34 különböző esztergakés, tűzőgépek, transzformátor, toló­mérce. magnószalag stb. A lo­pott holmi nagy részét a ház­kutatás során megtalálták Hor­váth lakásán. EZEK HALLATÁRA nyom­ban arra gondol az ember, hogy miféle raktár az, ahol nem tű­nik fel, ha ennyi mindent el­lopnak? Nem volt leltározás a két esztendő alatt? De volt, csak azt maga Horváth végezte. A tárgyaláson pedig „védekezése­képpen előadta, hogy az elsik­kasztott áruk többletként jelent­keztek. Még ha igaz lenne is ez, újra csak az előbbi kérdést ten­nénk fel: micsoda rend van ab­ban a raktárban, ahol ennyi a „többlet”, és milyen az ellenőr­zés, ha azt minden további nél­kül el _ lehet „gurítani”? Vagy az autó önmagában megbízha­tóvá is teszi azt, aki benne ül? Elemezgethetnénk most Hor­váth Balázs családi körülmé­nyeit, de egy huszonöt éves embernek — aki mellesleg anya­gilag nyilván jól szituált, hi­szen nem mindenkinek telik kocsira — ilyen cselekményeire lehet-e mentökörülmény az, ha például a szülei nem foglalkoz­nak vele. Egyáltalán nem, hi­szen Horváth a BRG kapuin kívül két társával együtt is ko­moly bűncselekményeket köve­tett el. olyanokat, amelyekről egy tízéves gyerek is tudja, hogy tilos! Kerékpárokat, motorokat lop­tak. Másfél évvel ezelőtt, 1964. július 27-én éjszaka például Má­té Jánossal három bűntettet is elkövettek. Az AGROKER Kecs­keméti Telepéről kerekeket lop­tak. Ugyancsak éjszaka szerel­tek le motorokról különböző al­katrészeket. A kecskeméti Nagy­kőrösi utca több házának vil­lanyórájából kivették és elhají­tották a biztosítékot, felborítgat- ták a szemetes tartályokat. De megtette Horváth Balázs azt is, hogy amikor 1964. február 18-án a Kecskeméti Kéziszerszám­gyárban munkaviszonyba lépett, az ekkor kapott munkaruhát még azon a napon a bizomá­nyiban eladta. De a bűnlajstro­mon szerepel például a robba­nóanyaggal való visszaélés bűn­tette is. A lakásán megtalált öt darab töltet — a szakértő vé­leménye szerint — egy híd fel- robbantásához is elegendő lett volna. A KECSKEMÉTI Járásbíró­ság ítélete a november 10-én megtartott másodfokú tárgyalá­son emelkedett jogerőre. Ezek szerint Horváth Balázst há­romévi szabadságvesztéssel és háromévi közügyektől eltiltással sújtotta a büntetőtanács míg Máté János egy év két hónapi börtönt és két év közügyektől eltiltást kapott, Horváth Istvánt pedig egy évre ítélte a bíróság és kétévi időtartamra eltiltotta a közügyek gyakorlásától. G. S. Életmentő Ez év májusában a hároméves Oláh Erzsiké a Sajó vizébe esett. Boczki József, a Borsodi Szén- bányászati Tröszt berentei bá­nyaüzemének dolgozója látva a veszélyt, habozás nélkül a fo­lyóba vetette magát és a kis­lányt kimentette. Életmentéséért a kazincbarcikai városi tanács kibővített végrehajtó bizottsági ülésén nyújtották át részére az „Életmentő emlékérmét” és ezer forint pénzjutalmat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom