Petőfi Népe, 1965. november (20. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! hdm MUlOKÄSPÄRJT BÄCS-KlSKWIM ME&YEl LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM Ara 60 fillér 1965. NOVEMBER 2, KEDD Ünnepi nagygyűlések, megemlékezések megyeszerte november 7-én Készülnek a télre Biztató ütemben épül a száztérőhelyes tehénistálló a kis­kunfélegyházi Bem József Termelőszövetkezetben. A magtár­padlással is kiegészülő, korszerűen gépesített épület létreho­zására több mint másfél millió forintot fordítanak. November 7-e nemcsak a szovjet emberek legnagyobb ün­nepe, magukénak érzik, tiszte- ' lettel emlékeznek meg róla mindazok a népek, akik, ha közvetve is, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel­mének köszönhetik szabadságu­kat. függetlenségüket. Hazánk­ban és megyénkben is hagyo­mány már. hogy gazdag ünnep­ségsorozatok keretében emlé­keznek a forradalmi évfordu­lóra. Kecskeméten november 4-e és 6-a között valamennyi pártszer­vezetben ünnepi pártnapon méltatják november 7-e jelentőségét, no­vember 6-án este hét órai kez­dettel a Katona József Színházban rendez nagyszabású díszün­nepséget a városi pártbizottság, a tanács és a népíi'ontbizottság. A dísz- ünnepségen Erdélyi Ignácnak, a városi pártbizottság első tit­kárának megnyitója után dr. Korom Mihály, az MSZMP Köz- por. .i Bizottságának titkára mond ünnepi beszédet. Novem­ber 7-én délelőtt 10 órai kez­dettel pedig koszorúzási ünnepségre kerül sor a szovjet hősök Sza­badság téri és vasútkerti em­lékművénél, valamint a szovjet hősök sírjánál. Baján ugyancsak 6-án este kerül sor az ünnepi megemlé­kezésre a Központi Filmszín­házban, ahol Farkas László, a városi tanács vb elnöke mond beszédet, s november 7-én, dél­előtt fél 10 órakor kezdődik a koszorúzási ünnepség a szovjet hősi emlékműnél. Szívélyes eszmecsere, biztató távlatok A francia külügyminiszter a Szovjetunióban MOSZKVA. (TASZSZ) Couve de Murville francia külügyminiszter és kísérete a Szovjetunióban tett körútjáról visszaérkezett Moszkvába. A külügyminiszter Szocsiban Vasárnap Koszigin szovjet kor­mányfővel és Mikojannal, a Legfelső Tanács Elnökségének elnökével találkozott. Moszkvá­ban közleményt adtak ki Mau­rice Couve de Murville francia külügyminiszter Alekszej Ko- szigin szovjet miniszterelnök­kel folytatott megbeszéléseiről. Eszerint a két államférfi meg­vitatta a nemzetközi helyzet kérdéseit, így az európai prob­lémákat is, továbbá a szovjet— francia kapcsolatok kérdéseit. Az eszmecsere szívélyes baráti légkörben folyt le. A hétfői francia lapok vezető helyen közük, hogy Mikojan Couve de Murville előtt meg­ismételte de Gaulle-nak szóló meghívását: a Szovjetunió örömmel fogadná, ha a francia köztársasági elnök Moszkvába látogatna. A Leningradszkaia Pravdá­ban megjelent Tabouis asszony cikke a szovjet—francia kap­csolatokról. — Talán sohasem volt ekkora a hit országaink közeledésének lehetőségében. Az amerikai—nyugatnémet szerződés Franciaországban a vészharang megkondításához hasonló hatást keltett. Francia- ország és a Szovjetunió egyező álláspontra helyezkedett a Bundeswehr nukleáris fegyve­rekkel való felszerelésének kér­désében. Nem szabad atom­bombát adni a Német Szövet­ségi Köztársaságnak! — ez or­szágaink jelszava. Franciaor­szág és a Szovjetunió közel áll egymáshoz az Egyesült Álla­mok délkelet-ázsiai politikájá­nak megítélésében is. Mind a két ország ellenzi a háború és a vérontás e politikáját és kö­veteli annak beszüntetését. — Nézetem,szerint ezek azok az alaptételek, amelyek szilárd alapot biztosítanak közeledé­sünk számára. Hétfőn délelőtt 10 órakor a Kiskunhalasi Fegyveres Erők Klubjában mintegy százhúsz részvevő előtt került sor a no­vember 10-ig tartó Takarékos- sági Világnapok megyei esemé­nyeinek ünnepélyes megnyitó­jára. Az eseményen, amelyen Pan- kovits Józsefné, a nőtanács megyei titkára mondott beszé­det, jelen volt Borsos György, a megyei KISZ-bizottság első titkára, Oláh György, a kis­kunhalasi járási pártbizottság első titkára, fiípos János, a kis­kunhalasi városi pártbizottság titkára, dr. Hegedűs István, a Kiskunhalasi Járási Tanács V. B. elnöke, dt. Vincié Fenem. a Kiskunhalasi Városi Tanács V. B. elnöke, Deák István, az OTP megyei fiókjának igaz­gatója, Tóth Ferenc, a kiskun- halasi járási népfrontbizottság titkára. Megjelentek a községi párt, tanács és törqegszerveze- tek képviselői, s a járásban működő OTP-fiókok vezetői. Pankovits Józsefné beszédé­ben hangsúlyozta a takarékos­ság előnyeit az egyén és a tár­sadalom szempontjából. Elmon­dotta, hogy jelenleg a megyé­ben 120 ezer takarékbetét­könyv-tulajdonos, mintegy 920 millió forintot tartalékol. Az előadó kiemelte az iskolai ta- karékbélyeg-akció nagyszerű .ei'tdmenyeit is, A részvevők ezután a Fáy Andrásról, az első magyaror­szági takarékpénztár megalapí­tójáról elnevezett ifjúsági lakó­telepre látogattak, ahol Borsos György avatóbeszéde után le­leplezték Fáy András emlék­tábláját. A «következő napokban a me­gye több városában és közsé­gében is rendezvényeket tarta­nak—a Takarékossági Világna­pok alkalmából. Szerdán az OTP megyei fiókjának képvi­selői átadják az ezerforintos jutalom-takarékbetétkönyvet a Takarékossági Világnapok első Bács-Kiskun megyei újszülött­je, Kriskó Erzsiké részére — a Amiből az egyénnek és a társadalomnak r . | Kiskunhalason megkezdődtek ££^111*9111 haszna van*«« a Takarékossági Világnapok megyei eseményei Az ünnep előestjén és délelőtt valamennyi községben sor kerül a megemlékezésekre, számos helyen pedig új létesítmények avatásá­ra is. Kiskunhalason a november 7-i ünnepségek jegyében avatják fel már pénteken az új felső­városi óvodát, Mélykúton a tisz­tasági fürdőt és egy utca új járdáját. A halasi központi ün­nepségre egyébként szombaton este 7 órai kezdettel a tiszti­klubban kerül sor. A dunavecsei és kiskőrösi já­rás községeiben az ünnepi megemlékezések szónokai a járási pártbizottság és tanács vezetői lesznek. A megemlékezések keretében Tas­son új pártházat, Dunavecsén új üzletházat, Üjsolton tanácsházat, orvosi rendelőt és egészségihá­zat avatnak. A koszorúzási ün­nepségen Dunavecsén munkásőrszázad és katonai alakulat is tisztelgésre vo­nul fel a szovjet emlékmű elé. A dél­előtti koszorúzást megelőzően egyébként Dunavecsén a járási pártbizottság fogadást ad a köz­ségben élő veteránok tisztele­tére. Kalocsán a november 7-i ün­nepségek keretében ünnepli fennállásának 200. évfordulóját az I. István Gimnázium, Ebből az alkalomból november 5-én kiállítás nyűik az iskola épületében, november 6- án pedig az iskola dísztermé­ben rendeznek ünnepséget. Ugyancsak szombaton este a művelődési házban naggyűlés lesz, amelyen Kőrös Gáspár, a járási pártbizottság első titkára méltatja a forradalmi évfor­duló jelentőségét. November 7- én koszorúzással és a közép- iskolás diákok szellemi öttusá­jával, versmondó versenyével folytatódik az ünnepi program. Dóra József és Szabó Imre. a Bács-Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat ácsbrigádjának tagjai már a tetőszer­kezeten dolgoznak. Jól fizetett a kukorica az idén. Már meglevő 15 vagonos góréjukon kívül a csöves termés szárításának, s egyúttal el­helyezésének/ a gondjait is segít megoldani az idén létesített 14 vagon befogadóképességű hideglevegős szárítóberendezés. (Pásztor Zoltán felvételei.) A Szovjetunióban tartózkodó Maurice Couve de Murville francia külügyminiszter (ball ól jobbra) Alekszej Koszigin szovjet minisz­terelnök, P. Baudet Franciaország moszkvai nagykövete és y. Zorin, a Szovjet unió atok&jmaü&y&e J&M&ßSgPi

Next

/
Oldalképek
Tartalom