Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-07 / 236. szám

f/EVESEN gondolhatják, hogy az észak-amerikai települések jó néhányának a létrejöttéhez hasonló Csengőd község születése is. A tengeren­túli földrész középső vidékein előbb vasútvonalakat építettek, amelyek mentén megvetették lábukat a telepesek — s me­gyénk szépen hangzó nevű helysége is ugyanígy „jött vi­lágra”. Erre a vidékre a századfor­duló táján megépített belgrádi vasútvonal vonzotta messzi vi­dékekről is a boldogulásukat keresőket; még a távoli Bács­kából is jöttek telepesek. A földszerzést viszont az tette számukra lehetővé, hogy a De- genfeld-birtokot áruba bocsá­tották, amire valószínűleg azért került sor, mert a föld- birtokos az akkor még fejlődő kapitalizmusban kamatozóbb lehetőséget talált a tőkéje szá­mára, mint itt, ahol nem sokat érő marha- és birkalegelők, va­lamint — az egyik határrész, a Bucka neve ma is bizonyítja — homokdombos részek válta- koztak. A vasútvonal közelségével persze szorgalomnak, kemény helytállásnak is kellett párosul­nia, hogy a feudálista nagybir­tok helyén a kisparaszti gaz­dálkodással „kivirágozzék” a homok. A fekete földhöz szo- kot bácskaiak többsége siker­telen próbálkozás után vissza­tért az „óhazába”, a Kecelről, zedében a csak kiváló itókának járó elismerésben részesültek, lajstromba kerültek. Különösen a Csengődi Rizling \lilt orszá­gos hírűvé, majd később kül­földön is elismertté, keresetté. TV EMCSAK a szorgalom, hanem a leleményesség is jellemezte az öt-hat évtized­del ezelőtti csengődieket, a köz­ség őslakóit. Anekdotikus. de való történet is utal erre. A helység Fáhival és Kaskantyú- val együtt egy közigazgatási egységbe tartozott, amelynek az utóbbi település volt a köz­pontja. Itt székelt a jegyzőség, a községi bíró, s időnként ide jártak megvitatni a közügyeket a páhi és a csengődi esküdtek is. Az előbbiek helysége azon­ban önállóvá vált, amiben a Kiskőrösre vezető kövesút meg­építése nem kis szerepet ját­szott. (íme, a közlekedési útvo­nalaknak mekkora jelentőségük van nemcsak a települések lét­rejöttében, hanem a szervezet­tebb közösségi élet kialakulá­sában is.) A csengődiek becsvágyát is birizgálta az önállóság, ezért az esküdtjeik cselhez folyamodtak. Rábeszélték a kaskantyúiakat: hozzájuk hasonlóan ők se je­lenjenek meg egy meghirdetett közgyűlésen, hiszen más vonat­kozásban szerzett tapasztala­taikból ítélve úgysem vergőd­nek zöldágra valamilyen ügy­ben. A kaskantyúiak lépre men­tek: távol maradtak a gyűlés­dieknelc azt az eltökéltségét bi­zonyítja, hogy eltávolítanak minden akadályt, ami gátat szab községük fejlődésének. Boraik — a Rizlingen kívül a Szürkebarát, Veltelini, s rész­ben a Kiskőrösről „átütő” Ka­az említett szőlőnagybirtokokat, majd később állami gazdaság is létesült a község határában. (Ez utóbbi központja néhány éve Kiskőrösre költözött, s en­nek megfelelően a nevét is megváltoztatta.) A szőlő és gyümölcs kíspar- cellákon folytatott termesztése sokáig akadályozta a csengő­dieket abban, hogy szövetkezet­be tömörüljenek. Ennek nehéz­ségeit növelte az is, hogy a csaknem 3300 főnyi lakosság­nak valamivel több mint a fele külterületen él. P EJLÖDÉSÜK követelmé- nyeinek azonban nem mondhattak ellent, s a mező- gazdaság szociálist^ átszervezé­se során három szakszövetkeze­tét alakítottak, amelyek az el­múlt évben Aranyhomok né­ven egyesültek. A szövetkezeti gazdálkodás — itteni jellegének megfele­lően — érdekes változást ho­zott Csengőd mezőgazdaságá­ban. Amíg 1959-hez képest a szántóföldek és a legelők terü­lete 3653-ról 2913, illetve 1043- ról 636 holdra csökkent, addig a szőlőké és a gyümölcsösöké — már a nagyüzemi telepítés eredményeként — 1546-ról 2161, s 7-ről 284 holdra növekedett. A földadó alá nem eső 559 hol­das — nagyrészt mocsaras — terület 518, a nádasoké 186-ról 45 holdra csökkent, ami bizo­nyítja, hogy a csengődiek hoz­záláttak a „szűzföldjéik” meg­Szedih a zöldségfélék termését az általános iskola gyakorló kertjében a leányok és fiúk. December közepéig elkészül a művelődési ház, amelyet valószí­nűen a községben élt nótaköltőről, Bankó Pistáról neveznek el. Soltvadkertről, Kiskőrösről és Hajósról származó, tehát a ho­mokhoz szokott, s ahhoz már meglehetősen értő telepesek azonban életet teremtettek itt. Kezdetben juhászattal foglal­koztak, de ezzel párhuzamosan, a környékbeli falvak lakóinak a példáját követve, hozzáfogtak ők is a szőlőtelepítéshez. S a tanítványok bizonyos mérték­ben lefőzték tanítómestereiket: boraik már a század gteá évti­ről, a csengődlek viszont, a hi­deg tél ellenére, egy szálig részt vettek rajta. S mivel ily módon ők képviselték a többsé­get, nyomban határozatot hoz­tak, miszerint Csengőd önálló­sul. Még azon éjjel szánkóra pakolták a községházi iroda bú­torait, s átszállították az ő helységükbe. A mosolyt fakasztó eset rá­világít a század eleji közállapo­tolaj, egyszersmind a csengő­darfea — egyre nagyobb kere­settsége, jobb értékesítési lehe­tősége révén mindinkább meg­erősödtek anyagilag a kispa- rasztok — de mellettük (a tőke keresi „érvényesülési lehetősé­gét”) a máshonnan származó jópénzűek is aránylag nagyobh beruházással 80—100 holdas szőlőültetvényeket hoztak, illet­ve hozattak létre. Néhány kö­zött így alakult ki a Liszkai-, a Nagy Pál-, a Herzog-féle szőlő­telep is —, ugyanakkor a bir­toknagyság szerinti különböző­ség differenciálta a csengődi földek művelőit. Ennek nem­csak az lett a következménye, hogy jó néhányan napszámos sorsra jutottak, hanem az is, hogy sokan másutt keresték megélhetésük lehetőségét. A KÖZSÉG általános és kulturális fejlődésének a szolgálatában évtizedekkel ez­előtt igen nagy érdemeket szer­zett Horváth Kálmán elemi is­kolai igazgató, aki annyiféle se­gítséget nyújtott a csengődiek- nek, hogy — miként az öregek ma is emlegetik — csak éppen nem gyógyított. A hálás utókor utcát nevezett el róla, — ami az itteniek egy újabb jó tulajdon­ságára vet fényt. (A község fej­lődését nem befolyásolta, de történelmének a „romantikáját” növeli, hogy a század elején a Bucka nevű határrészen élt — ma a Kiskőrösi Állami Gazda­ság munkásszállásául szolgáló — emeletes villájában a már nagybeteg nótaköltő, Dankó Pista.) A felszabadulást követően a nincstelenek között felosztották hódításához is: erdeik területét például az elmúlt öt év alatt 273-ról 612 holdra növelték, s a korábbi 108 helyett már 118 holdon folytatnak kisparcellás kertgazdálkodást. A művelési ágak arányainak a megváltozá­sát természetesen az egyes kul­túrák termesztése arányainak a megváltozása is követte. így például amíg búzát hat évvel ezelőtt 225, az idén már csak 101 holdon termesztettek; úgy­szintén csökkentették 1240-ről 752 holdra a kukorica, s 143-ról 115 holdra az őszi árpa vetés- területét is. A rozsét és a bur­gonyáét viszont 884-ről 947, il­letve 142-ről 164 holdra növel­ték. Mindez az intezívebb szőlő­éi gyümölcstermesztés érdeké­ben történt. A szőlőtelepítés egyébként is­mét bizonyítja a csengődiek életrevalóságát, körültekintését. Az izsákiak és a soltszentim- reiek példája nyomán ugyanis a sárfehér és — kisebb mérték­ben — az ezerjó fajtából is hoztak létre ültetvényt. Ennek oka az is, hogy e két szőlőfajta kevésbé munkaigé­nyes, mint a rizling — munka­erővel pedig nem állnak vala­mi jól a szakszövetkezetben. fi ITT következik a község ^ problémája: a fiatalság elvándorlása. Az ifjabb korosz­tályba tartozók jelentős szám­ban dolgoznak a vasútnál (a 30 nyugdíjason kívül 97 csengő­di illetőségű alkalmazottja van a MÁV-nak), s rajtuk kívül még jó néhányan keresik a ke­nyerüket a fővárosban, Duna­újvárosban, sót, még Szőnyben, az olajiparnál is. Az elvándorlást, illetve a munka másutt való vállalását ma már nem indokolja a csen­gődi lehetőségek hiánya, hiszen a szakszövetkezet 816 holdon folytat közös gazdálkodást (gaz­dáinak az évi átlagjövedelme 20—22 ezer forint), s további fejlődésének a bizonyítékaként a jövőben csővázas gépszínt, 340 ezer forintért a nagyüzemi szőlőben támrendszert épít, be­keríti 57 hold őszibarackosát, s jelentős gépparkját (2 cséplő­garnitúrával is rendelkezik) egy UE—28-as traktorral növeli. Az állami pincészet három éve épült itteni pincéje is még az idén 15 ezerről 31 ezer hekto­liter kapacitásúvá bővült, 25 000 hektós befogadóképességű sző­lőfeldolgozóját pedig a követke­ző ötéves terv. időszakában a kétszeresére növelik. Munkaalkalom tehát bőven kínálkozik Csengődön. S magá­nak a községnek az „arculata” is egyre szépül. Eddig — jelen­tős társadalmi munkával — járdákat építettek, a politech­nikai oktatás céljára — a lá­nyoknak és a fiúknak külön helyiséggel, s közös gyakorló­kerttel — két éve szép épületet emeltek; az idén átadásra ke­rült az új postaépület is — s decemberig megépül a 2,2 mil­lió forintba kerülő művelődési ház. Hat különböző bolt és egy presszó szolgálja a csengődiek szükségleteinek a kielégítését. E formai lehetőségekkel per­sze élni kell tudni, az épülő szocializmus követelményeinek megfelelő tartalommal kell megtölteni itt is a már meglevő és állandóan bővülő kereteket, VA AN ELÉG erő Csengődön ’ e — elsősorban nevelő — munkához, ennek irányítá­sához? Van. Az egyetlen párt- szervezetben tevékenykedő kommunisták száma 42, a há­rom KISZ-alapszervezet tagjaié 69. S a felszabadulás előtti 9- cel szemben — beleértve a két óvónőt is — 21 pedagógus dol­gozik a községben. Az említettekre hárul a fel­adat megoldása, a munkaerő- hiány problémájának megszün­tetése; annak a pezsgésnek a további serkentése, amely egy­Szabó István átvevő és Szilágyi István pincemunkás, az állami pincészet alkalmazottai, a tízezer hektós betontároló egyikébe „befejtik” az új mustot. két év óta az itteni társadalmi életben tapasztalható. Nem kétséges, hogy az ősöké­hez hasonló helytállással, lele­ményességgel megoldják fel­adatukat. Irta; Tarján István Fényképezte; Pásztor Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom