Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-06 / 235. szám

Fiataljaink az őszi munkák sikeréért Beszélgetés Borsos Györggyel, , a megyei KISZ-bizottság első titkárával A f,repülő orvos“ vagy a „repülő sebész“ volt-e előbb ? A TELEVÍZIÓ képernyőjén az elmúlt hetek műsoraiban láttuk a „repülő orvos”-ról be­mutatott részleteket. Ügy gon­dolom, hogy nem lesz érdek­telen megemlékezni a „repülő sebész”-röl sem, mert ilyen is volt már vagy két évszázaddal ezelőtt, amint erről a Magyary —Kossá által írt „Magyar or­vostörténeti adattár”-ban ol­vashatunk: A Hasznos Mulat­ságokban (1825. II. félév, 270.) akadtunk a következő kis köz­leményre: „Nem ama bétsi órás, Deégen úr, volt első, aki próbát tett a mesterséges szár­nyak segedelmével magát a levegőbe felemelni; hanem előtte jó idővel, sőt a levegő golyóbisnak (Lutftballon) fel­találása előtt jóval, mellyel Francia Országban Montgolfier testvéreknek köszönhetünk. A Veres Klastrombán, mely most a kamara jószágaihoz tartozik, Szepes vármegyében, egy Czip- rián nevű laikus (fráter), ki a barátoknak seborvosa volt, tett legelőször próbát a Kárpát he­gyekben mesterséges szárnyak­kal a levegőbe repülni. Sokkal többre is ment ezen próbájá­ban, mint Deégen úr; mert ő nem szorította magát egy lóis­kolába. mint ez. és nem vett maga segedelmére egy kis leve­gő golyóbist, hanem a szabad levegőben a Veres Klastromtól egy jó távol levő Korona nevű hegynek bércéig repült jó ma­gasan.” A FENTIEKHEZ még annyit és ezek Harsányi Zsolt adatai, hogy „Tudomásom szerint ezt a Czipriánt (vagy Marcit), ki apátián-anyátlan árva volt, már \ kisgyermek korában vették ma- j gukhoz a Vörös Klastrom ka- \ malduli szerzetesei. Serdülő ko- j rában inaskodni adták Hoisch j Mihály lőcsei sebészhez, s inas- I évei múltával hosszú időt töl­tött Boroszlóban és más váro­sokban. A céhszerű vándorévek eltelte után visszatért a Vörös Klastromba. Itt élt haláláig (1775. ápr. 16.). mint a barátok orvosa, borbélya, patikusa, fő- szakácsa, betegápolója. Sokat botanizált, gyógynövényeket gyűjtött, s ezekből készített gyógyszereivel kúrálta a kör­nyék betegeit. Följegyezték, hogy hosszú időn át foglalko­zott a repülés kérdésével, s vé­gül szárnyakat gyártván. 1768- ban. mikor már legalább 60 éves volt, repülőpróbát tett: a Ko­ronahegyről baj nélkül leszállt a völgybe, sőt állítólag vissza­felé is megtette ezt az utat.” A CIKKÍRÓNAK két meg­jegyzése lehet: a Vörös Kiás- rom valóban létezett, romjai is megvannak. A kamálduli szer­zetesekről pedig annyit, hogy II. Rákóczi Ferenc száműzetésé­ben közel két évig az egyik franciaországi kolostoruk lakója volt. . lír. Hollosy Karoly Az idei gazdasági év nehéz feladatok elé állította a megye lakosságát. Az elemi csapások, a rossz időjárás miatt kedve­zőtlen. körülmények között kel­lett elvégezni az eddigi me­zőgazdasági munkákat és az őszi betakarítás is késik a ve­getációs idő eltolódása miatt. — Hogyan veszi ki részét a megye ifjúsága a mezőgazdasá­gi munkák mielőbbi gyors el­végzéséből? — erről beszélget­tünk Borsos György elvtárssal, a megyei KISZ-bizottság első titkárával. — Az őszi munkák segítésé­re — mondotta bevezetésül Eorsos elvtárs — intézkedési tervet dolgozott ki a megyei KISZ-bizottság. Felhívtuk pél­dául a tanulóifjúságot, hogy a tanításmentes munkanapokon kapcsolódjanak be az őszi beta­karításba. Ezenkívül — mivel a jó magágy elkészítése alap­vető feltétele a termésátlagok növelésének — fontos, hogy mi­előbb jól előkészített földbe ke­rüljön a gabonavetőmag. Ennek érdekében szükség esetén az üzemi fia­talok is részt vesznek a gépi munka végzésében. — Intézkedési tervünk — folytatta Borsos György — fel­hívja a járási-városi KXSZ-bi- zottságokat: mozgósítsák az if­júsági munkacsapatokat arra, hogy az általuk művelt terüle­tekről határidő előtt gyűjtsék be a termést. Fordítsanak kü­lönös gondot a kukorica és a cukorrépa betakarítására, s e munkába vonják be a falun élő fiatalokat, s kezdeményezzék közöttük a munkaversenyt. — A nagy mennyiségű szőlő | és gyümölcs leszüretelése úgy- I szintén jelentős feladat, mert az érés elhúzódása megköveteli, hogy még az esőzések beindu­lása előtt végezzünk ezzel a munkával is. Ennek érdekében sokat tehetnek az általános is­kolák hetedik-nyolcadik osztá­lyos tanulói, s az ő figyelmü­ket is felhívtuk arra, hogy a szüretelés folyamán az export­ra kerülő szőlő és gyümölcs szedésére, szállítására fokozott mértékben ügyeljenek. — Az említett célkitűzések j megvalósítása érdekében milyen ; konkrét elgondolásokat tartal­maz az intézkedési terv? — A végrehajtásra vonatkozó i javaslataink igen sokrétűek. Azt javasoljuk, hogy vala­mennyi falusi és tanintézeti KISZ-alapszervezet taggyű­lésen tárgyalja meg az őszi vetési és betakarítási mun­kákból adódó feladatokat, s a fiatalok a tsz-ek és állami' gazdaságok munkaerőigényei alapján tegyék meg vállalásai­kat. A mezőgazdasági üzemek jelezzék időben a tanulók fog­lalkoztatására irányuló igényei- j két, de egyúttal azt is vegyék j figyelembe, hogy a tanulók | csak november 1-ig vállalhat- j nak munkát. A fiatalok között J munkaversenyt szervezünk, de | fontos az is, hogy annak alaku­lását állandóan figyelemmel ki. sérjük, értékeljük. Erre külön felhívtuk a KISZ-bizottságok figyelmét, s mivel a verseny el­engedhetetlen eszköze a felada. tok végrehajtásának, a legjobb eredményt elérő KlSZ-szerveze- teket külön megjutalmazzuk. — Milyen egyéb mezőgazda- sági munkák elvégzésében se­gítenek még a fiatalok? — A MÁV és az AKÖV leg­ifjabb dolgozói között a meg­növekedett szállítási feladatok elvégzésére ugyancsak munka­versenyt szervezünk. Az éjsza­kai, illetve szombat, vasárnapi sürgős rakodások meggyorsítá­sára középiskolás diákokból verbuválunk készenléti brigá­dokat A rét- és legeló'javításba, a fásításba főként általános iskolásokat kívánunk be­vonni, s munkájukat úgy ütemezzük, hogy ez ne ütközzön az őszi betakarítással. Befejezésül ezeket mondotta Borsos György elvtárs: — A járási és városi KISZ- bizottságok október 5-ig elké­szítik a saját intézkedési ter­veiket, a helyi igények, sajá­tosságok. lehetőségek gondos mérlegelése alapján. A párt, a tanácsapparátus, a gazdasági vezetők javaslataira nagy szük­ség van a tervek kidolgozása­kor, ám e segítségről, támoga­tásról a munka közben sem akarunk lemondani. B. Gy. Cikkünk nyomán Orvosolták a „Kettős-panaszt“ A kecskeméti Hoffmann Já­nos utca 13—15. számú házak lakóinak panaszára, hogy hete­ken keresztül nem szállítják el a szemetet az utcára kitett hulladékgyűjtő edényekből, a napokban érkezett meg a vá­lasz a Városi Tanács V. B. Épí­tési és Közlekedési Osztályától szerkesztőségünkbe: „A Kettős panasz című cik­kükben leírtakat kivizsgáltam és a következőket állapítottam meg: Az iskola építői az utat valóban úgy eltorlaszolták, hogy a KUKA-gépkocsi nem tudott bejárni, a tartályo­kat viszont a lakók nem te ták hozzáférhető helyre. Intézkedtem tehát, hogy az utat a 13—!5. számú házakhoz tegyék sza­baddá, s azóta a KUKA rend­szeresen kiüríti a tartályokat. Megjegyezni kívánom azonban: ha a lakók panaszukkal előbb fordulnak osztályomhoz, így az 1—2 nap alatt orvoslást nyertek volna.” Gyöngyösi Imre Lálsgaíás PALMONOSTORAN A község felett, mint egy ha­talmas buzogány, messzire csil­log a modern hidroglóbus. Örgróf Pallavicini végelátha­tatlan nagybirtokának kis da­rabkája volt Pálmonostora ha­tára is. A község első házait a grófi birtokra települt dohányo­sok építették azokon a telke­ken. melyeket a grófi birtokból osztottak ki. s amelyek árát részletekben, busás kamatfize­tés mellett kellett törleszteni, ezzel is növelve az őrgróf bank­számláját. Nem a jó szíve lágyult meg az uraságnak akkor, amikor házhelyet juttatott a földéhes parasztságnak, hanem ió üzletet látott benne: helyhez kötötte a vándorló ..dohánymunkásokat”, hogy még jobban kihasznál­hassa szaktudásukat, szorgal­mukat. dolgos kezüket. A felszabadult zsellérek négy­ezer lakosú községe a legutolsó két évtizedben többet fejlődött mint fennállása alatt összesen. Villanyt kapott a község, és az idén az Aranyhegy villamosí­tása is megtörtént, 176 ezer fo­rinttal járul hozzá a községfej­lesztési alap. Egészséges ivóvíz, rendszeres, sűrű autóbuszjárat, művelődési ház. gyalogjárdák létesülnek év­ről évre. s az idén 350 ezer fo­rintot adnak az úi postaház építésére. 75 ezer forintot autó­buszváró építésére. Kettőszázhatvan általános is­kolás tanulójának szűk már a központi iskola, jövőre két új tanteremmel bővítik megyei és köségi hozzájárulásból. Külön fejezetet érdemelnek a dohánytermelők. A közös ve­zetés alatt álló két tsz, a Keleti Fény és a Béke, több mint száz holdon termei dohányt, a fél­egyházi Dohánybeváltó Válla­lat vezetősége szerint kiváló minőségben. Most fejezik be a három új dohánypaita építését, saját építőbrigáddal, saját ter­mésű náddal. Az új pajták tet­ték lehetővé, hogy a nagyobb jövedelmet biztosító szabolcsi dohány területét duplájára nö­veljék. mint a hevesiét, ame­lyet zöld állapotban adnak át a dohánybeváltónak. Tóth Miklós Szerkesztői üzenetek Máté J.-né, Kecskemét: A gyógy­szert az orvos valóban torokgyulla­dás ellen írta, nyugodtan szedheti tehát a dobozon feltüntetett utasí­tás szerint. Horváth J., Baja: Köszönjük a figyelmeztetést. A sajnálatos elírást azonban már a következő számunk­ban helyreigazítottuk. Vásárhelyi F., Kecskemét: Pana­szával azonnal a telep vezetőjéhez kellett volna fordulnia. Mi is ezt tettük leveie kézhezvétele után, de mivel a brikett már akkor a kam­rájában volt, nem tudták volna megállapítani a poriadás elfogad­ható százalékát. „Egy előfizető”, Kecskemét: Saj­nos, mi sem tudhattunk meg töb­bet, mint önök. Kérjük tehát, to­vábbra is kísérjék figyelemmel la púnkat. Nem tartjuk kizártnak ugyanis, hogy az ÁFOR-nak csak­ugyan sikerül a régebbi határidő, lényegesen előbbre hozni, és így - reméljük — még az év utolsó ne­gyedének elején megkaphatják i gázpalackokat. Cs. I., Izsák: Mint megtudtuk, kérdéses tranzisztorral egyelő; még csak kísérleteznek. Kérj ül kísérje továbbra is figyelemm ,,Tudomány — Technika” című rt vatunkat. Kérjük azt a kedves, idős néni aki a színművész Latabár-csalá-.. kecskeméti tartózkodásával kapcso­latos élményeiről írt szerkesztősé­günknek, tudassa velünk a nevét és közelebbi címét. Az első osztályos Nagy Erzsikét számolni tanítja Kordé Antalné tanítónő. Bon to vies Gáspár főagronó. mus a dohányiiltefcvényben gyö­nyörködik. Holdanként 12 má­zsát terveztek, de 16 mázsa szá. ráz dohányra van kilátás. <Lakatos József felvételei.) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspájl Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: dr. Weither DánleL Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István igazgat Szerkesztőség: Kecskemét, Városi Tanácsház Szerkesztőségi telefonközpont 26-19, 25-16. Kiadóhivatal« Kecskemét, Szabadság tér i Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető! a helyi postahivataloknál é& kézbesítőknél Előfizetési díj l hónapra 13 forlm Bacs-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Telefoni 11-85. Index; 25 065,

Next

/
Oldalképek
Tartalom