Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-19 / 246. szám

TiG.i. október 19. kedd 3. oldat A Kiskun Múzeum alapítója Csütörtökön este fél 6-kor Szalay Gyuláról. a Kiskun Múzeum alapítójáról tart elő­adást a Kiskunfélegyházi Mó­ra Ferenc Művelődési Házban Banner János nyugalmazott egyetemi tanár. Holló László igazgatósága ide­jén, 1894-ben került a gimnázi­umhoz tanárnak Szalay Gyula. Tanította Móra Ferencet is, aki talán tőle kapott kedvet a ré­gészethez, Abban az időben ugyanis már javában gyűjtötte a mai Kiskun Múzeum értékeit. A régiségeket előbb a gimná­zium egyik helyiségében, ké­sőbb a Kisvárosháza emeletén kapott szobákban halmozta fe^- Odáig azonban nem jutott, hogy a gyűjteményt a nyilvánosság­nak is bemutathassa. A város akkori vezetői nem értékelték és nem is támogatták nagy je­lentőségű tevékenységét. Sokszor jártam már fent a titokzatos, homályos szobák­ban. Mindig nagy munkában találtarrt-az akkor már idős ta­nárt. Valóságos kis asztalosmű­helye volt, ahol maga készítette a múzeum berendezéseit, a szekrényeket, asztalokat is. A múzeumi tárgyak gyűjtése azonban szinte csak kis része munkásságának. Hihetetlen, mi­lyen széles körű volt az érdeklő­dése, s kifogyhatatlan a mun­kabírása. Tanított, közművelő­dési egyesületet alákított (ahol ő maga is szerepelt), elnöke volt j a Petőfi daloskörnek és a Han- ' gya szövetkeztnek, szerkesztette a Félegyházi Hírlapot, gondno­ka volt a kereskedő tanoncisko­lának az óvodának, korcsolyá­zó és labdázó egyletet alapított a fiatalságnak. írásai a FélegyhAzi Hírlapban segítették a várost, hogy a vil- , lányt bevezessék, a főutcát ki­kövezzék. S még maradt ideje | arra, hogy tanulmányt írjon a félegyházi szélmalmokról, egész kötetnyi verset, s az akkor is­mert helybeli dalköltő, Haub- t>.er Károly zenéjéhez szöveget írjon. Ha élne, láthatná a városnak fejlődését, amelyért életéből 36 esztendő munkáját és egészségét is áldozta. Amit neki nem sike­rült elérni, megvalósult a fel- szabadulás után: műemlék épü­letbe, a kiskunkapitányság egy­kori székházába költözött a. mú­zeum. Akik ismertük, s az a sokkal nagyobb kör, akik élete főmű­vét, a múzeumot ismerik, há­lás szívvel adóznak emlékének i a csütörtöki előadáson. Tóth Miklós Az első bemutatkozás A Kecskeméti Berkes Ferenc Kollégium tanulói a közelmúlt­ban alakították újjá irodalmi színpadukat. Az együttes no­vember 19-én mutatkozik be először. Már gyakorolják a kollégium névadójáról szóló irodalmi összeállításukat. A be­mutatóra ünnepélyes keretek között kerül sor. s ebből az al­kalomból meghívják Hirsch Györgynét. a Tanácsköztársaság leverése után kegyetlenül ki­végzett Berkes Ferenc húgát, valamint Erdélyi Imrét aki 1919-ben közvetlen munkatársa volt Berkes Ferencnek. Az ün­nepség és az irodalmi színpad bemutatkozása iránt a tanulók körében nagy az érdeklődés. V. M. Csökkenti?; a hallgatók terhelését a dolgozók általános iskoláiban Az oktatásügy illetékesei megkezdték a dolgozók általá­nos iskoláiban tervezett oktatá­si reform előkészítését. Tizenöt budapesti és vidéki iskolában kísérleti tankönyveket vezettek be, s a következő tanévben be­vezetik az új tanterveket és tankönyveket is a VII. osztá­lyokban. A VII. és VIII. osztályokban helyet kap a tanrendben a gya­korlati ismeretek című tárgy, amely egyebek közt foglalkozik a mindennapi élet jogi kérdé­seivel, a munkajoggal, az egész­ségvédelemmel, a munkaegész­ségtannal, a családi nevelés kérdéseivel. Fontos alapelve a reformnak a tanulók terhelésének csök­kentése. Egy-egy tanítási napon például négynél több közisme­reti tárgy — így magyar, tör­ténelem, matematika stb. — nem szerepelhet az órarendben. Könnyebbséget jelent a tanu­lóknak az is, hogy biológiát csak egy éven át, földrajzot kétszer fél évig tanítanak, - s rövidebb időre vonják össze a fizika és a kémia oktatását is. VIII. Átjáróházakban képes nyo­mot lelni, vagy éjjel háromkor kimegy egy néptelen utcára, ahol a ritka járókelő úgy me­red rá, mint borjú az újkapu­ra, mégis észrevétlenné tud válni. A belügyi nyomozók bo­nyolult munkájában ezer ilyen változat bukkan fel. Kuprin nem tudta, hogy ki „ragadt” Saposnyikovra, csak azt kérte, hogy olyan legyen az Illető, aki látta a kiállításon. A Saposnyikovot követő nyo­mozó elővette a már ismert fényképet és minden kétséget kizáróan megállapította, hogy egyezik azzal, aki Sklytonnal a Szokolnyiki park behavazott sétaútján sétálgatott. Nyikoláj a Majakovszkij tér­félé tartott és elmerült a Met­ro gránitlépcsőin lefelé özönlő utasok áradatában. A központ­ban átszállt, majd kilépve a Dzerzsinszkij téri állomásról — az Államvédelmi Bizottság épü­lete felé indult. Moszkva millió­nyi pontja közül éppen a leg­valószínűtlenebbet választotta ki ebben a szituációban. Mást nem is lehetett feltételezni, mint hogy Saposnyikov elha­tározta: bevallja bűnét... Nem, Nyikoláj Saposnyikov ezzel egyáltalán nem sietett. Átment a Kirov utcába, belé­pett Moszkva legismertebb könyvesboltjába, s eltűnt egy ajtó mögött, melyen ez a tábla állt: „Könyvet — postán.” „Érdekes — gondolta Kuprin — miközben olvasta a különle­ges szolgálat jelentését —, bár­mit is feltételeztem volna róla, de mit keres épp egy könyves­boltban?” . Aztán felhívta tele­fonon a Rádióelektronikai Bi­zottságot. „Saposnyikov a Terv­bizottságban van, Fokin elv­társnál.” Felhívta Fokin titkár­ságát. „Igen, értekezlet van, Saposnyikov is eljött. Hol van most? Mind;-5-t ellenőrzőm,., Vidámsággal, nótaszóval, tánccal... Szüreti mulatság Jakabszálláson REGGEL még borúsnak ígér­kezett a vasárnap. délutánra azonban az időjárás is pártfogá­sába vette a vefőfényes, hangu­latos díszekbe öltözött Jakab- szállást. Megkezdődött a szüreti mulatság. Az „őszi karnevál” hagyományos ebben a község­ben. hiszen minden évben meg­rendezik. Jelentőségét az is nö­veli. hogy a környező községek­ben — Kunszálláson. Bugacon. Orgoványon — már nem ápol­ják e régi hagyományt, lako­saik azonban szívesen ellátogat­nak a jakabszállási szüreti ün­nepségekre. Ez történt tegnap­előtt is. a helybeliekkel együtt csak­nem ezren álldogáltak, illetve sétálgattak az utak mentén, várva a felvo­nulás kezdetére. A rendezőség — a KISZ községi szervezete — gondoskodott is a publikumról, már hetekkel ezelőtt plakátokat juttatott el az említett közsé­gekbe. HÁROM óra tájban a Nép­front Tszcs központja felől elő is gördült a feldíszített fogat, rajta a zenekarral és a szüretelő lányokkal. A zenekar húzta a talpalávalót. a lányok pedig I táncoltak a gumiskocsi platóián. A következő kocsin ültek a cső­szök, a bíró és bíróné. A KISZ-szervezet láthatóan igyekezett kitenni magáért, s a jelmezeket is ió előre meg­hozatták a fővárosból. A felvo­nulás szereplői csaknem kivé­tel nélkül fiatalok voltak. s akiknek nem jutott jelmez, azok a rendezésben és a lebonyolí­tásban találtak elfoglaltságot. A ZENÉS-DlSZES menet más­fél órán át vonult a község ut­cáin. Maid, ugyancsak nótaszó­val, a községi művelődési ott­hon nagytermét „vették birtok­ba”. Elsőként a csőszök és a szüretelő lányok kerekedtek táncra, példáiukat azonban csak­hamar követte a mulatság többi résztvevője is. A jól sikerült ünnepség hajnali két órakor ért vé­get. Közben bőven akadt „dolguk” a csőszöknek, a táncotokat alig győzték tetten érni a ..szőlőlo­páson”. És a kiszabott „bírság" is a KISZ bevételét gyarapí­totta. mégkérdeztük Major Ró­zsát. a községi KISZ-titkárt: mi a tervük a több ezer forintos bevétellel. — Fedezzük belőle a szüreti mulatsággal kapcsolatos kiadá­sainkat — mondotta. — A töb­bivel pedig úgy gazdálkodunk, hogy segítségünkre legyen a jövő évi programunk gazdagítá­sában. Egy nagyobb kirándu­lást szervezünk maid. H. D. A kecskeméti népdal kincs k utatój a Rendhagyó műfajú bemu­tatónak neveztük Kálmán Lajos tanár előadását. Százan és százan gyűltek ösz- sze a tavasszal a kecskeméti művelődési házban erre az ér­dekes eseményre. A szereplők a nézőtéren foglaltak helyet, míg a közönség egy része a szín­padra szorult. Az előadó ezzel a megoldással is jelezni akarta, hogy a közönségnek most nem passzív szerepet szánt. Célja nem az, hogy az Óvónőképző Intézet énekkarának előadásá­ban gyönyörködjék a hallgató­ság. hanem egy érdekes, élve­zetes és tanulságos kísérlet ré­szesévé akarta tenni őket. És két-három percnyi ■ előké­szület után milyen lelkesen éne­kelte fiatal, öreg. mindenki, aki a teremben volt: A szántói híres utca cimbalommal van kirakva j Ha még egyszer végigmegyek j rajta I Nótát ver a csizmám sarka­A „Magyar tájak” valóban j rendhagyó műfajú bemutatói volt. Az évad legmaradandóbb i élménye lett. A Népművelési In- | tézet osztályvezetője is a béfeje-l Az értekezleten, Fokin elvtárs dolgozószobájában.” Érdekes. . . — Nos hát — mondta magá­nak Kuprin fennhangon —, ak­kor megnézem a könyvújdon­ságokat ... A könyvesbolt igazgatójának szobájában, ahová benézett, sok látogató volt. Kuprin tehát kis­sé körülszaglászott a boltban. Végre az igazgató felszabadult. Kuprin hamarosan megtudta, hogy a „Könyvet—postán” osz­tály mindössze két férfidolgo­zóból áll. — Mindkettő középkorú, egy­kori frontharcosok — mondta az igazgató —, mindkettő pár- tonkívüli. Hogy nősek-e? Nem tudom. Azt hiszem, igen. Be­csületszavamra nem tapasztal­tam semmi rosszat... — Nagyon helyes, hogy nem tapasztalt rosszat — mosolygott Kuprin. — Az egyik, Iván Ivánovics, kissé mogorva ember, és hét­főnként előfordul, hogy bűzlik a vodkától. Úgyhogy ... Még csak annyit, hogy múlt héten Iván Ivánovics egy csomó pla­kátot vásárolt itt a boltban... — Miféle plakátokat? — kér­dezte Kuprin. — Mindenfélét... Ürplaká- tot, békeharcplakátot, vagy tí­zet. zést követő hosszas tapsvihar végén így foglalta össze véle­ményét: — Kálmán Lajos növendékeit, hallgatóságát ráfigyelteti zenei alapélményük szépségére. Bebi­zonyítja, hogy egyszerre mo­dernek és hagyománytisztelőik is lehetünk. A „Magyar tájak” végered­ményben sokéves munkásság, tapasztalatainak összegezése — a nagyközönség számára. A ki­tűnő ötletet az a szándék szül­te, hogy a termékeny csöndben végzett tudományos és művészi tevékenység eredményeivel, a népzene, a népi dallamkincs szépségeivel minél több embert megismertessen a kutató, Kál­mán Lajos, a Kecskeméti Óvó­nőképző Intézet tanára. Ma már gazdag anyag birtokában van. Kutatási területe a kecskeméti népdalkincs, amelyről idáig leg­feljebb csak egészen szűk szak­mai körökben tudtak. A nagykö­zönség nem is hallott róla. Kálmán Latos tanár, ami­kor erről érdeklődtem tőle, csak mosolygott: — Sok száz darabból álló gyűjtésemen kívül őrzöm Vá­sárhelyi Zoltán, Rácz Kálmán, Fülei Lajos, Szennai Aranka,-- ........... ■— Mire jó ez neki? — Néni tudom. — Köszönöm szépen. Még egy kérésein volna: megnézhet­ném egy pillanatra ennek a két embernek a személyi dosszié­ját? Igazán csak egy pillanat­ra. Behozták a dossziékat. Kup­rin felnyitotta az egyiket. A kérdőív jobb felső sarkáról „Nyikoláj” pillantott rá. Elol­vasta az első sort: „Anatolij Prohov, született 1922-ben.. „Világos — gondolta Kuprin, — Ez a Prohov kitalálta a „Nyi­koláj” fedőnevet. Be akarta biztosítani magát a kiállításon. Sőt, talán érezte is, hogy figye­lik és sietett összezavarni a nyomokat... És össze is za­varta, az ördög vigye el, hu­szonnégy óráig. Saposn.vikov- nak az egész rádióelektroniká­jával együtt semmi köze az egész dologhoz. Szóval, Proho­rov. Miféle alak lehet ez a Pro­horov? Este Kuprin hívatta Roscsint. — Alexandr, kezelésbe kell venned valakit .A neve: Ana­tolij Prohorov. Kapcsolatokat létesít -külföldiekkel. Nézd csak és szórakozz — elővett egy fényképet —, ez itt mellette Sklyton, aki bizonyára nem is­meretlen előtted.. (Folytatása következik) | Frigyessy Ferenc és Halmos Tst- ! ván feljegyzéseit, sőt a Néprajzi I Múzeum adattárából kiírtam j Vikár Béla és Lajtha László kecskeméti vonatkozású dallam­anyagát is. A kecskeméti nép­dalkincs ma már majdnem lei- jes egészében együtt van nál- lam. Sajnos, az anyag túlnyomó többsége publikálatlan. A gazdag anyag rendszerezé­séről. feldolgozásáról érdeklő­döm. — Már megjelent és készülő­ben levő tanulmányaimban — mondja — az Alföld zenei térké­pének újfajta, úgynevezett di­namikus módszerrel való fel­vázolása mellett stílusfejlesztési kérdésekkel foglalkozom. Éppen az alföldi pásztordalanyag is­meretében állíthatom, hogy a régi és az új népzenei stílusré­teg mellett, illetve közöttük egy eléggé sajátos átmeneti stílus­réteg jelenléte is kimutatható, talán kun, majd morva-szlovák zenei erjesztő elemekkel. — Külön foglalkozom — folytatta Kálmán Lajos — nép­zenénk mai életével és sorsával. Sajnos, a népdal nálunk az is­kolában tananyaggá, tehát tan­dallá vált, elveszítve művészi hímporát. Népdalainkat művé­szi pompájuktól és súlyuktól f osztottan tanítják csaknem mindenütt. Terjedelemcsonkí­tásban, dallam- ritmusvázla­tosságban, tempóbeli, hangszín- beli közömbösséggel. Ebben a szürkeségben a dalokat állókép- szérűén a népi háttér, az alka­lomszerűség érzékeltetésének mellőzésével kapjuk. Hasonlat­tal élve: mintha egy szép tájat valaki nem a látvány élményé­ből, hanem csak fényképről is­merne meg. Hogyan lehetne népdalaink sorsán segíteni? — Miután kipróbáltam, ma már bizonyos vagyok benne, hogy csak a kilúgozott művé­sziesség helyreállításával kapná vissza eredeti erejét népzenénk. És pótolni kell, új koncepciójú élménytartalommal a régit. Ezért szerkesztgetek dramatur­giai alappal ellátott, jelképes tartalmukat kibontó, a megje­lenítés felé közelítő, zeneileg : fejlesztett népdalcsokrokat. További terveiről néhány szót végezetül? — Leghőbb vágyam egy kecs­keméti nagy daloskönyv közre­adása. S természetesen a „Ma­gyar tájak” sikerének, az érdek­lődésnek további kihasználása, ezért most újabb zenei temati­kus műsorok összeállításán dol­gozom. Heltai Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom