Petőfi Népe, 1965. szeptember (20. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Lesz-e eső szeptember 11-én! A fülöpszállási Kiskunság Tsz gazdái és asszonyai, kiválóan végzett munkájuk jutalmakép­pen, több napos csehszlovákiai kiránduláson vettek részt. Az ezer kilométernél is hosszabb utat a termelőszövetkezet 84 dolgozója két Ikarus autóbu­szon tette meg. Utazásuk során megtekintették Visegrád és Esz­tergom történelmi nevezetessé­geit, világhírű műkincseit is, majd Tatán át folytatták útju­kat Bratislava felé. A híres pös- tyéni gyógyfürdőben is kelle­mes órákat töltöttek.., „Sok szép emlékekkel, s élményekkel gazdagon tértünk vissza szű- kobb pátriánkba — írja Józse Istvánná levelezőnk —, hogy felfrissültén lássunk Ismét mun­kához. Termelőszövetkezetünk vezetőségének ezúton is megkö­szönjük a szép utazást.” Az orgoványi Kossuth Tszcs vezetősége több napos balatoni körutazással jutalmazta a cso­port gazdáit, asszonyait és lá­nyait, akik jól szervezett mun­kával vettek részt a gabona be­takarításában .........Hosszabb időt tö ltöttünk Nagyvázsonyban, majd Keszthelyen — írja töb­bek között útibeszámolójában Horváth Emilné levelezőnk. — Itt megtekintettük a Festetichek ősi fészkét, melynek felbecsülhetet­len műkincseiben sokáig gyö­nyörködtünk. Badacsony után a. tihanyi apátság évezredes törté­nelmi nevezetességű műemlé­keit, hosszú évszázadokon át féltve őrzött műkincseit nem­csak a szövetkezeti csoportunk idősebbjei szemlélték mélységes megilletődéssel. hanem fiatal­jaink is... Fekete György, kul- túrotthonunk igazgatója, amerre csak jártunk, mindenütt fárad­hatatlan volt a magyarázatok­ban. Jól végzett munkánknak szebb AZ IDŐJÁRÁS előrejelzése á tudomány legnehezebb fela­datai közé tartozik, az évnek azonban van négy olyan nap­ja, amelyről több mint 80 szá­zalékos biztonsággal előre meg lehet mondani, hogy csapadék­ban bővelkedik. Ez a négy nap január 12 és 31, szeptemben 11 és november 18. AZ EMLÍTETT napokon ér­keznek ugyanis földünk légte­rébe azoknak a nagy meteorra­joknak porrá égett maradvá­nyai, amelyekkel bolygónk 30 nappal korábban találkozott, s a porszemek milliárdjai meg­gyorsítják az eső- vagy hókris­tályok képződését. A csapadék ilyenkor az egész földre kiter­jed, csupán abban a ritka eset­ben marad el. ha korábban nagy esőzések voltak, s kifo­gyott a felső légrétegek pára­és értékesebb jutalma talán nem is lehetett volna ennél a kirándulásnál, amelyről élmé­nyekben és emlékekben oly gaz­dagon tértünk haza. Hálásan kö- szöj ük szövetkezeti csoportunk vezetőségének és külön Fekete elvtársnak a felejthetetlen na­pokat.’’ tartalma. Magyar csillagászok a világ minden részéről besze­reztek csapadék-statisztikákat, s ezek azt bizonyítják, hogy a meteoros esőzések időpontja 1—2 napos eltéréssel földünk minden részén egybeesik. A Geminida meteorra.i például, amellyel december 12-én talál­kozik földünk, hazánkban és az Egyesült Államokban majd­nem minden esetben január 12- én, Angliában január 11-én, Spanyolországban és Ausztrá­liában 13-án. Dél-Afrikában 14-én okoz esőzést vagy hava­zást. A LEGKÖZELEBBI csillagá­szati csapadékos nap szeptem­ber 11-re várható, ekkor érnek légterünkbe a nagy augusztusi „csillaghullás” főszereplői, a Perseide meteorraj elégett per­nyéi. A MÉTTEORHAMU nagyobb szemcséi ugyanis nem 30 ha­nem 25—26 nap alatt megteszik a 70—80 kilométeres utat az elégés helyétől a felhőképző­dés zónájáig. Szeptember má­sodik hetére tehát nem ajánla­tos nagyobb kirándulásokat szervezni. Annál inkább a hó­nap második felére. S ilyenkor a vénasszonyok nyarán, rend­szerint több hetes száraz idő­szak köszönt be. A torkolattól mintegy 60 ki­lométerre, ott, ahol az Irkut az Angarába ömlik, mintegy 300 éve létesült az a település, emelyből Irkutsz kifejlődött. Már 1685-ben várossá nyilvání­tották. Kedvező fekvése segí­tette gyors fejlődését. Orosz­ország európai részének és a Távdl-Keletnek összekötő pont­jává vált. Innen indult 1698- ban az első kereskedelmi ex­pedíció Kínába. A múlt század­ban a Kelet-szibériai kormány­zóság adminisztratív központ­jává lett. Kedvezően serkentet­te a város fejlődését a század- fordulón megépített Transz­szibériai Vasút. Irkutsz keres­kedőváros volt, ahogy Mihail Zagoszkin orosz író a város jó ismerője írta: „Irkútszk csak vesz és elad, maga még a he­lyi szükségletek kielégítésére sem termel, nemhogy máshová szállítana. Akkora ipara sincs, amely a várost ellátná. A bú­tor, a cipő, a kanál, mind be­hozott áru...” A szovjethatalom éveiben kö­vetkeztek a gyökeres változá­sok. A pályaudvarról, repülő­térről naponként szállítmányok indulnak az ország többi váro­saiba, valamint Kubába, Indiá­ba, Bulgáriába, Magyarország­ra, Indonéziába. A szállítmá­nyok tartalma: szerszámgépek, bonyolult műszerek, építőipari berendezések, faipari termékek, hűtőgépek, könnyűipari cik­kek stb. Irkutszknak ma 400 000 lako­sa van. Száz üzemében több mint 60 000 munkás dolgozik. A város 7 egyetemén és főis­koláján ugyancsak 60 000 hall­gató tanul. Ezekhez a számok­hoz aligha kell kommentár. Tudományos központ: 2000 munkatárs Amerre járunk a városban mindenütt az építés, átalakítás jelei láthatók. Üzemek, szállo­dák, iskolák épülnek, új lakó­negyedek nőnek ki egymásután a város különböző pontjain. Az Angara balpartján épül a Szov­jetunió Tudományos Akadémiá­jának kelet-szibériai új tudomá­nyos központja, amely 8 aka­démiai intézetet egyesít. Ezek: a szerveskémiai, energetikai, földkéreg-kutató, geográfiai, biológiai, ionoszféra és föld- mágnesség-kutató, valamint a limonológiai intézet. A szerves­kémiai és a geofizikai intézet­ben arról győződhetünk meg, hogy a tudományos kutatás, az alkotó munka magas színvona- ] !ú, feltételei biztosítottak a tu­dósok számára. Az új tudomá­nyos központban több mini ' 2000 munkatársa,— köztük 180 kandidátus — foglalkozik tudo­mányos munkával. A központ tevékenységét tudományos ta­nács irányítja, amelyben a Szovjetunió Tudományos Aka- \ démiájának 4 levelező tagja ! vesz részt. A város születését az Angará- nak köszönheti. Megifjodása, reneszánsza szintén a folyóval ! kapcsolatos. Az a szikla, ame­lyet az öreg Bajkál kétségbe- esetten menekülő leánya elé do- j bott a torkolatba és amely év- I milliókon keresztül kiemelke- . Irkutszki jelentés l. dett a víz tükre fölé, ma alig látszik ki a folyóból. Évekkel ezelőtt ugyanis hatalmas gá­tat építettek Irkútszk városa fölött a sebes Angarára és lét­rejött az irkutszki tenger. A víz szintje megemelkedett, ki­terjedt a vízfelület, ma vitor­lások, motoroshajók, a nálunk is ismert „rakéta” cs „meteor” típusú szárnyashajók repülnek hullámai fölött. A tenger táp­lálja a vízierőművet, amely 4,5 milliárd kilowattóra villamos- energia termelésével új lendü­letet adott a város és a kör­nyék fejlődésének. Nem kö­zömbös az sem, hogy ez az energia hihetetlenül olcsó: 100 kilowattóra 7 kopekbe kerül, A városban igen élénk a kul­turális élet: 43 könyvtár áll az olvasók rendelkezésére, 73 fii i- színház, illetve a különböző klubokban elhelyezett vetítő- helyiség biztosítja a moziláto­gatók igényeinek kielégítését. Drámai színház, zenés színház, ifjúsági- és báoszínház, nyújt nemes szórakozást és művelő­dést a város különböző korosz­tályaihoz tartozó lakóinak. A városnak 15 újsága és folyóira­ta, valamint saját TV-központ- ja van. Legenda a medvékről Mindezek után úgy gondo­lom, érthető az irkutszkiak büszkesége, az a szeretet, ame­lyet városuk iránt éreznek. És jogos a felháborodásuk is, ami­kor tréfásan ugyan, de azt fir­tatják bizonyos látogatók: lgaz- e, hogy az irkutszki utcákon medvék is járkálnak? Medvék!? Ugyan kérem! Aki medvét ke­res, a moszkvai állatkertben biztosan talál. Ez a felelet. A város középpontjában az Angara partján a gránittal vé­dett sétányon kellemes nyár­esti szellő simogat. A sétányon fiatalok, de az idősebb korosz­tályhoz tartozó emberek is szí­vesen korzóznak. Most szinte hihetetlen, hogy ezen a ponton mértek már mínusz 59 fok Cel­siust is. Az jár eszemben: ez a város zord éghajlat alatt él, de az itt dolgozó emberek felhasz­nálva a természet erőit, a mo­dern technika segítségével egy­re szebbé, kellemesebbé, ottho­nosabbá teszik a maguk szá­mára. Ribánszki Róbert Következik: Munkában 22 000 geológus. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanacs lapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel. Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat, .-'elelős kiadó: Mezei István igazgató Szerkesztőség: Kecskemét, városi Tanácsház Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-38. Vidéki lapok: 11-22. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér l/a Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kP7hp^1tGlniél Előfizetési díj i hónapra 13 forint. Bacs-Klskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 11-85. Index; 25 065. Lányos történd Készül a birkapaprikás (Tóth Sándor felvétele.). Természetes do­log, hogy amikor a 16—17 éves lányok elindulnak, hogy a nyár egy részét tá­borokban töltsék, a mama rájuk paran­csol: aztán kislá­nyom vigyázz ma­gadra. A kislány persze megfogadja az anyai intelmet. E körül a táborok­ban nem is volt baj. De bizony nem egy esetben, ami­kor szokatlan kö­rülmények közé keveredtek. arra gondoltak: nagy ve­szélybe kerültek. Egy bájos történe­tet hallottam a na­pokban a táborozó lányok életéből s ime most átadom az olvasónak. De­rüljünk rajta kö­zösen. A leszedett gyü­mölcsöt gépkocsival szállították be a gazdaság központjá­ba. Az utolsó fu­varra bizony már este került sor, s a szállítmányt két kislány kísérte. A jgépkocsivezető jó­képű, értelmes fia­talember, felaján­lotta nekik, üljenek mellé a vezetőfül­kébe. A lányok a világért sem ültek be, egész úton a platón, a ládák mellet szorongtak. Féltek a „pilótától”, hiszen olyan sok történetet hallottak már, amelyek ha­sonlítottak a mos­tanihoz és kelle­metlenül végződtek. Ott rettegtek, dide­regtek hát a gyü­mölcsök mellett. A gépkocsivezető át­látott a szitán, mo­solygott rajtuk. Visszafelé azon­ban már hűvösebb volt. A lányok be­ültek a vezetőfül­kébe, de a lehető legtávolabb a sof- főrtől. Félútig sem értek el, már olyan fáradtak, álmosak voltak, hogy el- szenderegtek s a monoton motorzú­gásban elaludjak. Olyan jóízűen alud­tak, hogy a fiatal­ember — egyébként tisztes családapa, ió férj — sajnálta fel­költeni őket, pedig így csak nehezen. lassan tudta vezet ni a gépet. Miko- megálltak a tábo\ kapuja előtt, a „pi lóta” egy darabif nézte őket, maji halkan szólítgatn kezdte az alvókat — Megérkeztünk kislányok, itthoi vagyunk, tessék ki szállni! De semmi válasz csak az egyenletet szuszogás. Ékkőt „radikálisabb” módszerhez folya­modott. Enyhén megfogta az egyil alvó orrát. — Jesszusom Marika ébredj ügyi megmondtam! — kiáltott fel a kis­lány és már rontot­tak volna ki a fül­kéből. de nem tud­ták kinyitni az aj­tót. — Segíthetek? — szólt oda a férfi. A szelíd hangra a kél lány is megszelí­dült, közben észre­vették, hogy a tá­bor előtt állnak Pillanatok alatt ki­tört belőlük a fel­szabadult nevetés (Gá —r.) A jó munka jutalma Jeniszej és Angara „házassága” Van egy orosz mese a Bajkál-tó-óriásról. Az öreg Baj­kál közömbösen fogadta magába az őt tápláló 330 folyó ado­mányát. Am féltve őrizte egyetlen leányát, a szép, szőke An- garát. Hosszú útra nem engedte, hatalmas sziklákkal védte a külvilágtól. A fehér felhők szerették, nézegetni magukat az An­gara tükrében. A madarak sajnáltak rászállni vizére, olyan szép tiszta volt, de amikor fölötte repültek, sokat meséltek neki a messzi északon hömpölygő ifjú Jeniszejröl. Addig dicsérték az ifjút, amíg Angara vágyódása mind erősebbé vált iránta. És egy­szer, amikor Bajkál-óriás elaludt, megszökött. Áttörte a sziklákat és sebesen, ellenállhatalanül zúdúlt a madarak jelölte úton észak­nak. Az elhagyott Bajkál szörnyű haragra gerjedt és egy hatal­mas sziklát dobott az Angara torkolatához, de ezzel sem tudta megállítani. Ez már nagyon régen történt, de az Angara ma is fiatal, erőtől duzzadó sebes sodrású folyó, amelyet a Jeniszejtöl azóta sem lehet elválasztani. íme a mese.

Next

/
Oldalképek
Tartalom