Petőfi Népe, 1965. szeptember (20. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-23 / 224. szám

Bácskai Antal, a beszélgeté­sünkbe kapcsolódó párttitkár újságolja, hogy az úi fúrott kút a közös gazdaságban percenként mintegy 1400 liter vizet ad. s így lehetővé válik a kertészet egy részének az öntözése is. Nem éppen könnyű feladat az arculatát megrajzolni, kereszt- metszetét adni egy olyan köz­ségnek, amelyben az erre vál­lalkozó megelőzőleg mindössze egyszer-kétszer ha járt. s a sze­mélyes. közelebbi ismerősöket is egy kezén megszámolhatja­Rémi „felfedező” utunkra. sze­rencsére, olyan szakavatott ka­lauzokkal indulhattunk el. mint Rózsa György, a községi tanács vb elnöke, Hofgesang József, a helybeli Dózsa Tsz elnöke és Bácskai Antal községi párttit­kár, aki egyben a szövetkezeti gazdaságban az elnökhelyettes tisztét is betölti. * Több mint félezer esztendeje, hogy az oklevelekben első íz­ben előfordul a „Rym” név. Valójában azonban még nem község ekkor; évszázadokon át puszta, apró jobbágytelepülés volt csupán, majd nagyobb bir­tokosok bérleti területe, önálló politikai község rangjára 1872- ben emelkedett. A község „pro­filját” egyébként jóformán a századközépig döntően határozta meg lakóinak két nemzetiségre való tagozódása. A rémi gazdák 1949-ben lép­tek először a szövetkezés útjá­ra- Az akkor létrehozott Kili­án Tsz után még két másik közös gazdaság alakult. Az évek során azonban mindinkább nyil­vánvalóvá vált. hogy a végle­ges megoldást csakis a „három pataknak” egyetlen nagy. közös mederbe terelése hozhatja meg. Hiszen a három társulás — csaknem ugyanannyi társadalmi rétegre tagozódást és nem utol­sósorban nemzetiségi elkülönü­lést is jelentett. Egészségtelen, célra egyáltalán nem vezető versengéssel — mondjuk ki bátran; kivagyisággal és lebe­csüléssel — járt ez együtt. E a központosítás egyúttal költ- „frazeológia” szerint volt „me- ségmegtakarítást is eredményez, zitlábas”. „fuszeklis” és „bőr- Segítségével egyebek mellett kabátos” tsz. csökken maid az eddigi előny­Oláh Jánosné gondozó az etetéshez sereglő baromfihad gyűrűjében. A 95 százalékban táptakarmánnyal történő etetés, a szakavatott gondozás következtében a rémi Dózsa Tsz egyike a megye leg­jobb tojástermelő gazdaságainak­Jó az idei szilvatermés. A Boro- ta és Vidéke Körzeti Földmű- vesszövetkezet rémi szeszfőzdé­jébe négy nap alatt 700 mázsát hoztak belőle feldolgozásra a termelők. Steiner János szak­munkás elégedett a szesztarta­lommal. Ami mindezen túl az akkori helyzet gazdasági vonatkozásait illeti: az elaprózott, egyenként minimális területű szövetkezeti gazdaságokban a nagyüzemi táb­lák kialakítására vagy számot­tevő beruházásra, gépesítésre jóformán alig volt lehetőség. A szőlőtelepítésre alkalmas tala­jokon például csak a múlt őszön — amikor az egyesülés ténye már nyilvánvalóvá vált — kerülhetett sor nagyüzemi ültetvény létesítésére. Több éven át tartó szívós fel- világosító munkára volt szük­ség. míg végre ez év januárjá­ban a rémi gazdák összessége a Dózsa Tsz-be tömörült. Már az egyesülést megelőző hónapok is biztatóan árulkodtak arról, hogy „enged a jég”. Ekkor szövetkez­tek a közös telepítésre, létre­hozták a közös borjú nevelőt, s mind többször siettek egymás megsegítésére, gépektől kezdve a takarmányig1 Hogy mennyire érdemes volt a sokféle akaratot egyre válta­ni, azt már ez az egyetlen, még be sem fejezett gazdasági év is bizonyítja. Jelenleg 461 gazda 4168 höld közös terület művelé­sének a gondját vállalja. Az ál­lattenyésztés és a kertészet az a két üzemág. amelyre legin­kább alapozzák boldogulásukat. Ami az állatállományt illeti, a ~ő feladatok egyike a férőhe­lyek összevonása. Nagyon érzik a hátrányát annak, hogy példá­ul a csaknem 400 szarvasmarha hét, az ezret meghaladó sertés- állomány pedig négy helyütt ne­velkedik. Ezt kiküszöbölendő épül most fel a 60 férőhelyes borjúnevelő. a sertésfiaztató és egy új szavasmarha-istálló, Ez télén tartási körülmények okoz­ta malacelhullás. Féltett kincse a rémi Dózsa Tsz gazdáinak a baromfi-törzs­állomány. Szabadtartásban 8400 Hampshire-t nevelnek a gon­dozók. Kancsár István, a ba­romfitelep vezetője arról tá­jékoztat bennünket, hogy ebben az üzemegységben a 2500-as to­jóállomány hozama napi 600 forint tiszta nyereséggel gya­rapítja a közöst Kertészeik a 80 hold szabad­földi zöldségesre, meg a 60 hold újburgonyára a legbüszkébbek- Különösen ez utóbbi igen je­lentős jövedelmi forrás. Ennek a révén volt a bevételük a ho­moktalaj ellenére is holdanként 14 ezer forint. Jövőre épp ezért a termőterületet száz holdra „kerekítik”. Hofgesang Józsefnek, a ter­melőszövetkezet elnökének gond­jai mellett sok-sok megvalósu­lásra váró terve is van. De már ez az első „egy tsz-es” év sincs híján az eredményeknek. — örvendetes jelenség a csa­ládtagok fokozottabb részvétele a munkákban- Közülük 187-en vállaltak földterületet családi művelésre. Kezdetét vette náluk is a korszerű agrotechnika térhódí­tása. Ami például mindeddig „ismeretlen fogalom” volt: idén a kalászosok 288. továbbá a ku­korica száznál több holdján vé­geztek vegyszeres gyomirtást. Az eddigi jelentéktelen terület­tel szemben több mint 200 hol­don került a kukorica trágyá­zott fészekbe. Az átlaeho^nm egyébként a búbból 15.2. őszi árpából 16 és r-~- -bői 6 mázsa volt, a most letakaruló kukori­ca pedig májusi morzsoltban — Csak halkan, hogy el ne kiabáljam, merem elárulni dé­delgetett. de nem a fellegek­ben járó tervünket. Arra gon­dolunk ugyanis, hogy a most nyert éltető vizet tároló maid fürdő létesítésével is hasznosít­suk. Bizony, a víz — fájó pontja a rémieknek. Az a kevés, ami van, furcsa izű, az egészségre ártalmas, és nem egy megbete­gedést okozott már. A végrehaj­tó bizottság elnökétől tudjuk meg, hogy a hidroglóbus im­már hat éve magasodik a köz­ség szélén, ennek ellenére a víz­vezeték-hálózatot mindmáig képtelenek voltak megteremte­ni. A vállalatok, illetve a ter­vező cégek „labdáznak” az el­készítendő beruházási program­mal, egyik sem tartja magát il­letékesnek. Hogy ilyen bürok­ratikus huzavona miatt vannak évek óta jó ivóvíz hiján, ezt nehezen értik meg a község la­kói, akik pedig a községfejlesz­tési hozzájáruláson kívül jelen­tős mennyiségű és értékű tár­sadalmi munkát is áldoznának az áldatlan állapot megszünte­tésére. Néhány érdékes statisztikai' adatot is közöl velünk Rózsa elvtárs. A 433 rádiókészülék mellett 52 televízió köti össze a község lakóit a nagyvilággal. Minden hetedik ember „gépe­sítve” van: motorkerékpár­vagy személygépkocsi-tulaj­donos. A felszabadulás óta lét­rehoztak egy művelődési ott­hont, számos középületet pedig — így az iskolát, a gyógyszer- tárat, az orvoslakást, az óvodát — felújítottak. A szemléletben való egészséges változásra vall az is, hogy amíg régebben va­lósággal csalogatni kellett az apróságokat az óvodába, illetve rábeszélni erre a szülőket, most több a jelentkezőle, a felvételre várók száma, mint a férőhely. Terveik szerint jövőre éppen Ami van — és amire epedve várnak Rémen- A vén gémeskút farkasszemet néz a ma még „meddő” hidroglóbussal. tekintetben a most induló ok­tatási évad, amelynek kereté­ben politikai tanfolyamokon negyvenen, ha pedig az egyéb jellegű tanulási lehetőségeket is számba vesszük, összesen 260- an művelődhetnek, fejleszthetik tudásukat. És ebben a község­ben — amelyben politikai na­pilapjaink valamelyike száz la­kos közül még hathoz sem jut el rendszeresen (s ez a negatívum tagadhatatlanul alaposan le­rontja a járműveket illetően az imént említett statisztikát) — múlhatalanul szükség van az önképzésre. Gyakorlati foglalkozáson az általános iskola negyedik osztályának növendékei. Romsics Teréz és Resperger Marika ügyes ujjakkal formálják a kartondobozt. ezért újabb napközis óvoda lét­rehozására kerül majd sor. Szólnunk kell a község kom­munistáiról, akikre feladat, ten­nivaló bővében hárul. Nem ke­vesebbről van szó, mint formál­ni, alakítani az emberek tuda­tát; szakadatlan és rendszeres nevelő-felvilágosító munkát vé­gezni, s ezzel párhuzamosan a meglehetősen „elöregedett” párttagságot a lelkes kiszisták, a jól dolgozó tsz-fiatalok, nem kevésbé az asszonyok nagyobb arányú bevonásával erősíteni, frissíteni. Jó szolgálatot ígér e Mindenképpen okot ad azon­ban a bizakodásra — s rémi lá­togatásunknak a jövő ígéretét hordozó tanulsága is —, hogy a különbség magyar és német­ajkú, egykori zsellér és nagy­gazda között — már eltűnt. A megnövekedett, szélessé vált ho­rizont felé szövetkezeti gazdák, kétkezi és szellemi munkások — összesen csaknem kétezren — ma már Rémen is együtt, egy úton haladnak. Szöveg: Jóba Tibor. Fényképezte: Pásztor Zoltán­éi őreláthatólag 20 mázsával fi­zet .Gépi beruházás tekintet*1- az idei év a m<= telőző tízzel ér fel- Amíg korábban a három tsz-nek négy traktora volt. a Dózsában most 13 dolgozik. Ha­sonlóan kedvező a helyzet a munkagépek frontján is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom