Petőfi Népe, 1965. szeptember (20. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-23 / 224. szám

Jobb munka, tervszerűbb nevelés Sáil&Kf K Capablanca emlékverseny A Magyar Honvédelmi Sport- szövetség megyei kiképzési osz_ táiya a napokban ülést tartott. Ferenczi Mihály őrnagy ismer­tette az idei munkatervet, amellyel a szakkörök kiképzési munkáját kívánják segíteni. A hangsúlyt ebben az évben a mi­nőségi munkára helyezik. Terv. szerűbbé teszik a behívásra ke­rülő fiatalok politikai nevelését . • is. Kiképzési csoportok létreho­zásával segítik a gyakorlati fog. lalkozásokat. A szocialista ver­senymozgalmat tovább fogják terjeszteni azáltal, hogy az egyes bázishelyek közti versenyt is be­indítják. Ferenczi őrnagy a tavaljri | munkát értékelve elmondta, j hogy akkor az árvíz és a jár­vány nagyban hátráltatta a munkát, de e nehézségek elle­nére is figyelemre méltó ered­ményekről számolhat be. Meg­állapította többek között, hogy a mélykúti műszaki kör kiváló munkája bizonyítja: kimagasló eredmény csak ott érhető el, ahol a helyi párt- és tanácsve­zetők szívügyüknek tartják a honvédelmi nevelés támogatá. sát. A megyei kiképzési osztály elhatározta, hogy aktívahálóza­ta révén ebben az évadban a megye összes szakkörét a hely­színen ellenőrzi és segíti. V. M. Kézilabda MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT Az Északi csoport rangadója Kiskunfélegyházán nagy küzde­lem után dóit el a BRG javára. Kecskeméti BRG— Félegyházi Fáklya 22:20 (12:12) Kiskunfélegyháza, 200 néző. Legeredményesebb játékosok: Kúti 5, Madár 5, Sudár 3, Szabó 3, ill.: Mészáros 12, Kerék 3. Szabadszállási Hunyadi—Kecs­keméti Gépipari Techn. 11:21, Kiskőrösi Honvéd—Lajosmizse 17:18, Lajosmizse—K. Mathiász 22:19. Félegyházi Fáklya—Kis­kőrösi Honvéd 15:14. A csoportbajnokság végső sor­rendjét eldöntő mérkőzésre szep­tember 29-én, szerdán kerül sor Lajosmizsén a Lajosmizse és a Az év egyik legjelentősebb verse­nye a havannai Capablanca emlék- verseny. Az amerikai Fischer hosz- szabb kihagyás után itt indult is­mét komoly nemzetközi versenyen. Nos, a bemutatkozás nem úgy si­került, ahogy szerette volna. Egy­előre Szmiszlov és Ivkov több pon­tot szerzett. Különösen az utóbbi játszik eredményesen és reménye van a végső győzelemre. A magya­rok szereplése eddig elmaradt a várakozástól. A kubai mesterek so­kat fejlődtek. Ennek bizonyságául álljon itt a tavalyi bajnokságon váltott játszma. VEZERCSEL Ivkov Wade Havanna, 1965. 1. d4, d5 2. Hf3, oG 3. c4, Hf6 4. Hc3, Fe2 5. Fgo, Hbd7 6. e3, 0—0 7. Bel, a6 8. a3, h6 9. Fh4, c6 10. Fd3, b5? (Hiba, mert meggyengül sötét állása és világos előnybe ke­rül a c-vonalon.) 11. cd:, cd: 12. 0—0, Fb7 13. a4, b4 14. Hbl, He? 15. Fg3, HdG 16. Hbd2, Va5 17. Hb3, Vd8 (Az előbbi hiba beismerése. Tilos volt 17. —, Va4:, mert 18. Bc7, Bab8 19. Hc5, Vdl: 20. Bdl:, Hc5: 21. de:, Hc8 22. c6, Fa8 23. Fa6: nyer.) 18. Hfd2, Hf6 19. Hc5, Fc8 20. Ff4, Hdf5 21. Hf3, FdG 22. He5, Fe5: 23. Fe5:, Hd7 24. Ff4, a5 25. Hb3, Ba7 26. Vc2 legfiatalabb folytatása. Poiugajevsz- kij nagymester alkalmazza elősze­retettel. Megengedi világosnak az e5 előnyomulást, és a vezérszárnyon keres ellen játékot.) 8. c5, de: 9. fe:, Vc7 10. Ve2 (Ez az éles változat nyugodtabb folytatása. A bonyodal­makat kedvelők inkább a 10. fe:, Ve5f H- Ve2, Vgő: 12. He4 folyta­tást részesítik előnyben.) 10. —, Hfd7 11. 0—0—0, Fb7 12. He6:! (Ez már tipikus áldozat lesz a szicíliai védelem egyes változataiban!) 12. —, fe: 13. Vg4, Ve5: 14. Fb5:! (A gyorsabb fejlődés érdekében 14. —, ab:-re most gyorsan áttörne vilá­gos támadása.) 14. —, h5 Röplabda NB II. BAJAI HONVÉD—KECSKEMÉTI SZÁLLÍTOK 3:1 (6, 12, —12,10) Kecskemét, 200 néző, vezette: Kiss Lajos. B. Honvéd: Gerlei, Bogdán, Pancsics — Petrekanics. Faze­kas, Kasziba. Csere: Ozvald. nek még sikerült 10:10-nél egyenlíteni, de innen ezt a játsz­mát is biztosan nyerték a ba­jaiak. A harmadikban fej fej melletti küzdelem alakult ki. A bajaiak hátsó hármasa többször Páncsica a Bajai Honvéd legjobb ütőjátékosa éppen egy nagy leütésre készül. K. Szállítók: Dunszt, Czagány Weinstein — Beregszászi, Kecs­keméti, Nyitrai. Csere: Mazák, Dezső, Szirtes, Mad aj esek. A bajaiak jól kezdtek és pil­lanatok alatt 4:0-ra húztak el. Nagy erejű ütéseikkel szemben ekkor még tehetetlenek voltak a kecskeméti játékosok és a játszma rövid idő alatt a Hon­védé lett. A második játszmá­ban 3:0, majd 4:2 arányban a Szállítók csapata vezetett. Ek­kor rákapcsolt a Baja és 10:4- re húzott el. A kecskemétiek- ] kihagyott és ezzel a kecskeméti együttes nyerte a játszmát. A negyedik játszmában már ellen­állhatatlan volt a bajnokjelölt és minden megerőltetés nélkül, látványon játékkal győzött. A megyed rangadó szép játé­kot hozott' A bajai csapat lé­nyegesen nagyobb ütőrejével biztosan győzött, de a Szállítók is jól játszott. Kiemelkedő tel­jesítményt nyújtott a Honvéd­ből Páncsics, Fazekas, Petreka- ndcs és Kasziba, a Szállítókból Dunszt, Mazák, Beregszászi. BRG között­DÉLI CSOPORT: Férfiak: Bácsalmás—Bajai ITSK 15:15, Gara—Dávod 21:20, Csávoly— Kalocsai Honvéd 29:14, Halasi Spartacus—Bajai Honvéd 23:18. Nők: Bácsalmás—Bajai ITSK. 20:10, Dunapataj—Nagybaracska 3:8. Kosárlabda-mérkőzés . A Kecskeméti Petőfi férfi ko­sárlabdacsapata csütörtökön este fél 7-kor barátságos mér­kőzést játszik Budapest vegyes csapatával. Kerékpár A Budapest XV- kerületi Testnevelési és Sportszövetség rendezte meg a kerékpárosok országos „Béke Kupa” csapat- i bajnokságának negyedik fordu- I lóját. A verseny színhelye az ! ország egyik legnehezebb útvo- j nala, a váci út volt. ,A közel 400 | induló között megyénk képvi- I seletében a KTE kerékpárosai | indultak és a sok bukás köze­pette is szép eredményeket ér- I tek el. ) A III. o. főversenvben 100 | kilométeres távon Rácz János jegy tömegbukásba került- Gé- i pének tönkrement a váltója és i maga is megsérült, mégis sike- J rült befognia az élmezőnyt és a 8. helyen végzett. Az ifjúsági osztályban Dómján Sándor sem volt szerencsés. Villatörést ka­pott, de nem adta fel és 76 in­duló közül, 37 km-es óraátlagot hajtva 7. lett. Ugyanebben a csoportban indult a szakosztály legfiatalabb serdülő tagja Né­meth József is. aki élete első komolyabb versenyén nem vég­zett up'"i az élcsoportban, de 35- helyezése ígv is szép ered­mény. A serdülő osztály 60 indulója | közül Nagy István 30.. Bartók i Dezső 32. lett. (Világos ezzel a két célú lépéssel nyer. Fenyeget 27. F15: és 27. Fc7 gyalognyerés. A két fenyegetést nem Is lehet egyidejűleg védeni, ezért sötét kétségbeesett támadásra szánja magát, de már ez sem se­gít.) 26. —, Hh4 27. FC7, Vg5 28. f4, Vg4 29. Il3, Vg3 30. Vf2, Vf2:t 31. Kf2: (A támadást világos leszerelte. Mast a vezérszámyon fokozza elő­nyét és nyer.) 31. —, Fa6 32. Fb5!, Hf6 33. BC6, He4f 34. Kgl, Bc8 35. Bfcl, Fb5: 36. ab:, a4 37. b6, BacV: 38. Bc7:, Bb8 39. Bc8f, sötét feladta. SZICÍLIAI vedelem Jimenez Garda Havanna, 1964. 1. e4, c5 2. Hf3, d6 3. d4, cd: 4. Hd4:, HfB 5. Hc3, a6 6. Fg5, C6 7. f4, b5 (A Najdorf rendszer egyik I 15. Fd3!, Kf7 (Természetesen a ve- . zért nem lehetett ütni egylépéses matt miatt.) 16. Bhflt, Hf6 (16. —, Kg8-ra 17. Vh4) 17. Ff6:, gf: (17. —, gh:-ra 18. Fe5:f és világos jobb ál­lás mellett nyeri vissza a tisztet.) 18. Fg6f, Kg7 (18. —, Ke7-re 19. Vb4f, Vd6 20. Vd6: matt követke­zik.) 19. Fh5:f Vg5f 20. Vg5:f, fgi 21. Bf7t, KhG 22. Bb7:, llhS: 23. Bd8!, g4 24. Kdl, Kg6 25. Bbb8:, Bb8: 26. Bb8:, Kf7 27. Bb7| Fe7 28. h3, gh: 29. gh:, BIi3:, 30. Ba7, Bhí 31. Ba6: és világos nyer. SAKKHIREK Vasárnap volt a Maróczy Kupa sorsolása. A Keleti csoportban a következő startszámokat kapták a résztvevők: 1. Elzett, 2. Bp. Pos­tás, 3. Újpesti Dózsa, 4. Ganz- MAVAG, ő. Salgótarján, 6. Mátra­aljai Bányász, 7. Szegedi Vasutas. I 8. Szegedi Ruhagyár, 9. Kecskeméti j Vörös Meteor, 10. Bajai Spartacus, I 11. Ságvári, 12. Csepel, 13. Bp. Pe- j tőfi, 14. Szállítók. A bajnokság ok­tóber 3-án kezdődik. A Kecskeméti j Vörös Meteor Gyöngyösön, a Bajai Spartacus pedig Salgótarjánban sze- i repel. Szeptember 26-án Egerben szere­pel niegyeválogatottunk. A Heves megye elleni mérkőzéssel beíejező- j dik a megyeválogatott Idei verseny- j programja. Czár János HOGYAN TIPPELJÜNK A totó 38. hetében a Ferencváros döntetlenje, az Özd veresége, vala­mint a pótmérkőzésen a Bologna veresége a Foggiától elrontotta a totózók örömét. Nem is volt 13 plusz 1-es találat, sőt, 13 találatos is csak egy, aki 460 820 forintot nyert. A 344 546 Ft jutalmat a 39. hétre vi­szik át. A 15 db 12 találatos szel­vényre 20 480 Ft-ot fizetnek. A 184 db 11 találatos szelvényre 1670 Ft jut, míg az 1750 db 10 találatos szel­vény mindegyikére 264 Ft jár. E heti tippjeink: 1. Magyarorsz.—Szovjetunió törölve 2. Svédország—NSZK 1, x, 2 3. Szfv. Vasas—Egyetértés 1, x 4. Nyíregyháza—Dunaújváros 2 5. Nagybátony—Bp. Spartacus x 6. Békéscsaba—Eger x, 2 7. Martfű—Kecskem-t x, 2 8. Autóbusz—Kap. Honvéd 2 9. Kap. Kinizsi—B. Spart. 1, 2 10. Győri Dózsa—Zalaeg. TE 1 11. Varese—Juventus x, 2 12. Róma—Iuternazlonale 2, x 13. Bologna—Napoli i 14. Catania—Fiorentina x Pótmérközések: 1, 1. 2 ! 1 I Győztek a Fémmunkás ökölvívói A legsportszerűbb csapat K. FÉMMUNKÁS—BP- 1. SZ. AKÖV 16:8 Kecskemét város férfi ifjúsá­gi válogatottja vasárnap Szol­nokon a „Végvári Árpád Ku­pa" országos ifjúsági tornán vett részt. A röplabdatornán 7 férfi ifjúsági csapat indult, köz­tük két NB I-es csapat — a Bp. Vasas és a Nyíregyháza — if­júsági együttese is. amelyekben egy sor neves játékos is helyet kapott- A Kecskemét válogatott néven a K. Szállítók ifjúsági gárdája utazott Szolnokra. A kecskeméti csapat a csoport- mérkőzéseken az erősebb cso­portba került. Ennek során a Bp. Vasastól és a Szolnoki Dó­zsától 2:0 arányban vereséget szenvedett, majd a helyezése­kért vívott küzdelemben 2:0 arányban legyőzte a Szolnoki MTE ifjúsági csapatát és vég­eredményben a 6, helyet szerez­te meg- A torna győztese a Bp. Vasas csapata lett. 2. Nyíregy- I háza, 3. Szolnoki TITASZ. A ! legfiatalabb együttes a Kecs­kemét város válogatottja volt. Szép játékuk ígv is sikert ara­tott és a versenybíróság egy­hangúan ítélte meg számukra a legsportszerűbb csapat díját. Barátságos mérkőzés, Kecs­kemét. 200 néző, v.: Windisch. Vasárnap délelőtt a Piarista Gimnáziumban került sor a múlt vasárnapi találkozó visszavágó­jára, amelyen a budapestiek négy MTK-versenyzővel erősí­tettek. A K. Fémmunkás versenyzői közül győztek: Szőke, Oláh, Or­A KTE birkózók sikerei vidéken A KTE birkózógárdája közül a felnőttek Székesfehérvárott, az ifjú­ságiak Gyulán szerepeltek. Az ifjú­ságiak vettek részt nagyobb szám­mal, s ők szerezték meg a csapat- verseny 3. helyét is a Gyulai ME- DOSZ ifjúsági kötöttfogású verse­nyén. A légsúlyban Fekete első. a kisváltósúlyban Kállai, nagyközép­súlyban Fejős a második, és a kis- váltósúlyban Szabó a harmadik he­lyen végzett. A pontversenyben a KTE az FTC és a jászberényiek mögött 12 ponttal a 3. helyen kö­tött ki. A Velencei-tavi szabadfogású baj­nokságot Székesfehérvárott rendez­ték meg. A kecskeméti birkózók két szép helyezéssel — lepkesúly­ban Szepesi 2., a pehelysúlyban Szűcs 2. — a pontversenyben tíz egyesület közül a 3. helyre kerül­ted bán II., Vígh II., Hajagos, Cső­ke, döntetlenül végeztek: Laka­tos. Kovács, Szabó D-, Orbán I.. vereséget szenvedtek: Kállai és Beregszászi. Asztalitenisz A III. Béla Gimnázium tor­natermében került lebonyolítás­ra a járási középiskolás fiú és leány tehetségkutató asztalite­niszverseny összesen 50 résztve­vővel­Eredmények: Leány: 1. Varga Edit (mindhárom Vízügyi Szak- középiskola), 2. Szűcs Etelka, 3. Komjáti Ildikó. Fiú: 1. Hamar Péter (Frankel Leó Gimn.), 2. Diószegi István (Bányai Júlia), 3. Zilinszká Mihály (III- Béla Gimn.), A JÁRÁSI összevont labdarügö-bajnoksAg Állasa Kecskeméti csoport 1. K. Egyetértés 16 13 1 2 47:14 2« 2. Kerekegyháza 16 10 5 1 44:11 25 3. Orgovány 16 11 3 2 39 :JL5 25 4. K. Vasas 16 9 4 3 32:17 22 5. Szabadszállás 15 8 2 5 34:24 18 6. Kszt.miklós 16 7 3 6 49:26 17 7. T. Szabadság 15 6 3 6 26:25 17 8. Hetényegyháza 16 5 4 7 43:28 14 9. Felsőlajos 16 5 1 10 27:54 11 10. Laki telek 16 3 2 11 24:53 8 11. Helvécia 16 4 — 12 22:50 8 12. Ballószög 16--------16 11:81 — A forduló eredményei: K. Egyet­értés—Ballószög 14:0, Helvécia—Laki- telek 3:2, Kunszentmiklós—Tisza- kécskei Szabadság 4:1, Kerekegyhá­za—Szabadszállás 0:1!, Hetényegyhá­za—Orgovány l:t, Felsőlajos—Kecs­keméti Vasas 0:2, Kiskunhalasi csoport 1. Jánoshalma 15 13 1 1 45: 8 27 2. F. Műanyag 15 10 2 3 38: 8 22 3. Tompa 15 9 3 3 44:25 21 4. Alpár 15 8 1 6 57:25 17 5. Kisszállás 15 8 1 6 34:18 17 6. F. Gépjavító 15 7 3 5 23:15 17 7. Kelebla 14 8 1 5 23:24 17 8. F. vasas rr. 15 7 1 7 34:24 15 9. Kiskunmajsa 15 3 4 3 27:45 io 10. F. Reménység 15 3 1 11 16:40 7 11. H. Spartacus 14 2 1 11 11:59 5 12. Tiszaújíalu 15 1 1 13 6:67 3 A forduló eredményei: A múlt héten elmaradt Kiszsállás—Kiskun­félegyházi Gépjavító mérközét két pontját a kisszállásiak kapták. — Tompa—Alpár 5:4, Kiskunmajsa— Kiskunfélegyházi Gépjavító 3:3, Kisszállás—Kiskunfélegyházi Mű­anyag 0:2, Kiskunfélegyházi Ke­ménység—Jánoshalma 1:4, Kiskun- halasi Spartacus—1Tiszaújfalu 5:1. A Kiskunfélegyházi Vasas II.—Kelebla mérkőzés két pontját 0:0 gólarány- nyal Kelebia kapta. Bajai csoport 1. BMTE 11. 15 12 — 3 64:24 24 2. Bácsbokod 16 11 1 4 52:23 23 3. Ensekcsanád 16 10 1 5 42:30 21 4. B. Hajójavító 16 9 1 6 32:20 19 5. Bácsborsód 16 7 2 7 39:42 16 6. sükösd 16 6 3 7 23:26 15 7. Nagybaracská 16 6 3 7 20:27 15 8. Kunbaja 16 6 3 7 24:33 15 9. Hercegszántó 16 6 2 8 23:30 14 10. Madaras 16 4 2 10 13:28 10 11. Csávoly 15 4 1 10 23:22 9 12. Cstkéria 16 3 3 10 19:69 9 A forduló eredményei: Bajai Ha­jójavító— Nagybaracska 1:1, BMTE rí.—Madaras 3:2, Kunbaja—Ersek- csanáű 2:0. Hercegszántó—Csikéria 1:1. Csávoly—Bácsborsód 2:2, Bács­bokod—Sükösd 2:1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom