Petőfi Népe, 1965. szeptember (20. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-22 / 223. szám

1 oldal 1965. szeptember ZS, szerás Ma délután nyílik a hírlap- és szakfolyóirat-kiállítás Hatszázféle újság, folyóirat a Városi Művelődési Házban N A P T A R 1965, szeptember 22, szerda. Névnap: Móric. Napkelte: 5 óra 30 per c. I Napnyugta: I 17 óra 43 perc. — Az őszi napfény kedvezően befolyásolja a jonatán, a húsvéti rozmaring és a stac­king ízét. Az idén már többfelé termőre for­dultak az alacsony tör­zsű fákból kialakított almások, és a korábban érő fajtákat, főleg az aranyparment már sze­dik is. — CSILLAGÁSZAT és babona a témája a Kiskunmajsai Ifjú Gár­da Művelődési Ház holnapi, csütörtöki elő­adásának. Bemutatják a Világvége és az Üstö­kösök című filmeket is. — Palántázzák a primőröket a termelő­szövetkezetek fedett kertészeteiben. így pél­dául 300 ezer karalábé­palántát tűzdelnek a lászlófalvi Űj Tavasz Tsz hollandi ágyaiba, a tiszakécsked Űj Élet Tsz üvegházaiban pedig 100 ezer fejlődik már a decemberi exportra­Modern kerámia Ma, szerdán délelőtt 10 órakor kerámiaki- a Ili tás nyílik az Üveg­es Porcelán-nagykeres­kedelmi Vállalat Széchenyi tér 15. szám alatti minta termében. A bemutató célja: meg­ismertetni a megye kis­kereskedelmi szakem­bereit a jövő évben árusításra kerülő mo­dern kerámiákkal­Tanuljon alvás közben Egy csehszlovák rádió- állomás ez év szeptembe­rétől ,,hipnopédiai mód­szerrel” fogja tanítani az angol nyelvet, ariii világ­viszonylatban az első ilyen irányú kísérlet. A tanfolyam résztvevői 10 nap alatt edsajátítják az angol kiejtést és gramma­tikát, 6 megtanulnak több mint kétezer angol szót. Minden lecke 400 • angol szót tartalmaz. Beszélő delfinek A delfin olyan hangokat ad ki, amelyek mintegy utánozzák az instruktor által kiejtett szótagok szá­mát és hosszúságát. Ha különböző mennyiségű szótagból álló szöveget mondanak el előtte, a delfin a szótagszámnak és hosszúságnak pontosan megfelelő hangokkal „válaszol”. Ebben a te­kintetben sokkal tehetsé­gesebb más „beszélő ál­latoknál”, például a papa­gájoknál. A hangok hosz- szúsága Iránti érzék a delfin meglepő fejlettségi fokával és viszonylag nagy koponyájával áll összefüggésben. Most azt vizsgálják, hogy képes-e utánozni az emberi sza­vak formáját és hang- magasságát is. Feloldozó« A Figaro Littératre a következő hírt közli: „Az egyház irányítását kö­vető katolikus hívek ezentúl félelem nélkül ol­vashatják a következő műveket: Dumas: „A három testőr” és Hugo: „A nyomorultak”. A két regényt, valamint Sten­dhal, Flaubert és Diderot több művét törölték a uioö köBXvek mdexép«, Figyelmesség A figyelmesség mindig jólesik. Tehát ezúttal is, amikor gondolatban üdvözöljük a kecskeméti városi tanácsháza oldalán az új üvegtáblát. Kecskemét sematikus térképe látható rajta, s benne a fő autóbuszközlekedési útvonalak. Más-más színnel a különböző járatok, szemléltetve a megállóhelyek. Szép, egyszerű, áttekinthető tájékoztató. Dicséretes ötlet volt a kifüggesztése. Nem mindenütt található ilyen, pedig még kisvárosokban is elkelne. Ahol mellőzik az effajta járattérképet, még abban az egyoldalú hiedelemben élnek, hogy az autóbuszok­kal csak helybeliek közlekednek, akikbe régtől be- idegződött már, hová lehet eljutni a 2-es kocsival vagy a á-essel. Nem gondolnak az idegenekre, át­utazókra, vendég e-kre, akik számára nem „termé­szetes’», hogy például a kecskeméti 1-es busz a vasút­állomásra megy és nem a méheslaposi iskolába. Egy ügyes, ízléses tábla sok apró bosszúságtól menti meg az embereket. Hány helyen nem is any- nyira a költségen, mint inkább a figyelmesség hiá­nyán múlik, hogy eggyel több a bosszantó apróság, mint kellene. (t) — ELVIRÄGOZTAK a teafák. Megyénk li­geteiben, az út menti ezüsthársakról 17 ezer kilogramm teának való levelet gyűjtöttek ösz- sze. s adtak át a föld­művesszövetkezetnek■ — DUNAVECSÉN ma délben 12 órakor j Vikár Béla halálának 20. évfordulója alkal­mából emlékünnepsé- get rendeznek a kiváló etnográfus és népdal- gyűjtő dunavecsed lak­helyén elhelyezett em­léktáblánál- A Hazafias Népfront által rende­zett ünnepséget egybe­kötik Vikár Béla írá­sos emlékeinek kiállí­tásával. ,§Mkí&M Vailland, Roger: 325 000 FRANK — SZÉP MASZK A nemrég elhunyt Gon> court-díjas író a francia munkásosztály életének egyik, legavatottabb tollú ábrázolója volt. E két magyarul már több ízben megjelent, s nagy sikert aratott regényében is a mai francia élet realista ábrázolásával tűnik ki. Pap Gábor és Tardos Ti bor fordításai. — KEDDEN Szóm- bathelyen megkezdő­dött az ország tanító- és óvónőképző intéze­tei vezetőinek kétna­pos tanácskozása. A ta­nácskozáson két napi­rendi pont szerepel: az új tan terv végrehajtá­sából adódó tanító- és óvónőképző intézeti feladatok és a vezetés­sel összetüggő kérdé­sek. — ŰJ GYÓGYMÓ­DOK a Szovjetunióban címmel filmvetítéssel kísért előadást tart dr. Mándoki Antal SZTK főorvos ma este fél hatkor a Kecskeméti Művelődési Ház Szilá- dy Károly utcai klub­jában. Ismerteti több érdekes sebészeti prob­léma megoldását. így például a műanyagok felhasználását, a mű­szív alkalmazását, az új típusú altatókészüléket, az agyba épített elekt­ródákkal történő gyó­gyítást. valamint a rákkutatás eredménye­it. Betakarították a silókukoricát Az állami gazdasá­gokban a szép sikerrel zárult gabonabetakarí­tási verseny után szé­les körben megszervez­ték a silózásban, illet­ve a kukoricabetakarí­tásban részt vevő gépek sített brigádok verse­nyét. A legutóbbi je­lentések szerint a fő vetésű silókukorica be­takarítását a Bács-Kis- kun megyei állami gaz­daságok befejezték­— Egymaga 85 má­zsa csukát, és 50 má­zsa pontyot, valamint nagyabb mennyiségű keszeget fogott a bajai Új Élet Halászati Ter­melőszövetkezet tagja. Éváid József. A sze­rencsés halász rendkí­vüli teljesítményére 18 ezer forint előleget ka­pott a tsz-tőL — ÉTELÍZESÍTŐ nyersanyagát exportál­ja a MÉK az NSZK-ba. A húsos paradicsom- paprikát szeletelve kül­dik — mintegy 3 va­gonnal — a nyugatné­met megrendelőknek­— Űj szamócásokat telepítenek megyénk termelőszövetkezetei­ben. Ezekben a napok­ban 40 holdon ültetik a töveket, s így közel 600 holdra nő a kora tavasszal gyümölcsöt hozó földieper-termő- terület. Igénytelen Jóim Nest mér nőit Lon­donban megkezdte, olyan ötüléses „zsebgépkocsi” előállítási kísérleteit, amelynek ára nem ha­ladja meg a 3000 fran­kot. Az új kiskocsi jó­formán semmi karban­tartást nem igényel; az elkopott vagy sérült al­katrészeket eldobják és azonnal kicserélik, bele­értve a motórt is, amely tíz perc alatt leszerelhe­tő. A kocsi elsősorban a városi forgalom céljait szolgálja: maximális se­bessége óránként 60 km. — DICSÉRIK a MÉK Vállalatot a vasútnál- Konzervgyárak részére küldött szállítmányait ugyanis az úgynevezett rakodólapos rendszer­rel helyezik a vago­nokba, illetve rakják ki azokból. Ez különö­sen a hét végi szállítá­si torlódásoknál jelent könnyebbséget a kocsi­irányításban. — Eltiltottak a mun­kától két vasutast Kis­kunhalas állomásán. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a dolgo­zók egy része nem tart­ja be a balesetelhárítá­si szabályokat, s ennek következtéiben — egyébként elkerülhető — súlyos balesetek tör­ténnek. Az ötnapos el­tiltás megfelelő hatást gyakorolt­— Eszperantista út­törők. Üj szakkör kezdte meg működé­sét a kecskeméti Űt- törőházban, az eszpe­rantó-nyelvszakkor. A kezdőik szeptember vé­géig j elen tkezhetnek még részvételre. 200 éve, 1765. szeptem­ber 22-én született Ved­res. István, Szeged város sokoldalú mérnöke, a vízszabályozás úttörője, a múlt század elején az eredményes tiszai ármen­tesítési munkálatok ter­vezője és vezetője. A Pestet Szegeddel össze­kötő, hajózható Duna— Tisza-csatorna tervét könyvalakban is kiadta. Ebben nemcsak a techni­kai kivitelezést tárgyalja, hanem zseniálisan körül­tekintő pénzügyi szám­vetéssel, pontos tábláza­tokkal bizonyítja a jöve­delmezőséget a szállítás­nál, valamint az egyéb előnyöket, az öntözést és lecsapoláet. Gazdag kép­zelőerejével, korát meg­előzve, kidolgozta orszá­gos vízhálózat tervét, s tervezett közraktárakat eleség tárolására, téli ki­kötőt hajójavító állomás­sal, folyami kikötőket. Indítványozta az Alföld erdősítését, ültette tett eperfákat, kísérletezett gy a po ttermesztéssel, s mintagazdaságok létesíté­se foglalkoztatta. A mű­velődés terén is elöl járt. Építtetett színpadot és számos közgazdasági munkája mellett írt köl­teményeket, nyelvészeti művet, valamint egy színdarabot is, amelyet előadtak. Villanyt kap Újsolt Solton az idén az egészséges ivóvízellá­tásra fordították a köz­ségfejlesztési alap be­vételeit, de jövőre a villanyhálózat tovább­fejlesztésére költik. Egymillió-százezer fo­rintos költséggel meg­kezdik a község egyik településének, Üjsolt- nak a villamosítását is. A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Szeptember 20- án a középhőmérséklet 14,4 (az ötvenéves átlag 16,1), a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 18,6 Cel- sius-fok volt. Napsütéses órák száma 2. Szeptember 21- én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 10,9, a délután 2 órakor mért hőmérséklet 20,0, a leg­alacsonyabb nappali hő­mérséklet 9,9 Celsius-fok. Csapadék 1,1 milliméter. Várható időjárás szerdán estig: kisebb felhőátvanulások, eső nélkül. Hajnalban he­lyenként párásság, köd. Á nappali felmelegedés lényegesen nem válto­zik- Várható legmaga­sabb nappali hőmér­séklet szerdán 18—22 fok között. II szállítással van baj Nagy tömegben, lökésszerűen érkeznek a segély-ké­relmek az OTP-hez az ár- és belvízkárosultaktól. Az OTP megyei fiókja áldozatkész munkával, soronkívül foglalkozik a kére Írnek elbírálásával. Ennek eredmé­nyeként gyorsan kerülnek az ügyek az építőipari kfcsz-ekhez. A helyreállítást megfelelő ütemben vég­zik. Jelenleg 41 ház helyreállítása van folyamatban, de hozzákezdtek 1B újjáépítéséhez is. Sőt, 25 épületei már helyre is állítottak. Valamennyi építkezési mun­kára megkötötték a szerződéseket, elkezdődött a köl­csönök folyósítása is. A nagyobb ütemű építési mun­kálatokhoz szükség lenne olyan intézkedésre, amely­nek révén megszű nne a tégla és más építőanyag rendszertelen szállítása és az folyamatossá válna. A Posta Központi Hírlap Iro­da által rendezett hírlap- és szakfolyóirat-kiállítás, ma dél­után (szerdán) 5 órakor nyitja meg kapuit a Városi Művelődé­si Házban. A kiállítás bemutatja a Ma­gyar Posta által terjesztett bel­földi és külföldi hírlapokat, szaklapokat, folyóiratokat és di­vatlapokat. Bemutatja -1951 óta a hírlapok számának emelkedé­sét, megoszlását országosan és a megyére vonatkozóan. Az ér­deklődők fényképeken kísérhe­tik figyelemmel a Petőfi Népe készítését a szedőgéptől a rotá­ciósig. A hírlapárusító pavilonokban a vásárlók legfeljebb 50—60 fé_ le lapot láthatnak, ezzel szem­ben a posta előfizetés útján 600 félét hoz forgalomba A kiállí­táson láthatók csak előfizetés útján terjesztett újságok, folyó, iratok is. Megtalálhatók itt a szocialista országok vezető lap­jai és a nyugati áilamok haladó szellemű politikai folyóiratai. Nagy érdeklődésre tarthatnak számot a múlt érdekességei: a 260 éves első magyar újság, az első — közel 100 éves — kecs­keméti újság. A Tanácsköztár­saság és a felszabadulás első kecskeméti kiadványai. De a többféle külföldi és bel­földi divatlap, divatújság is, amelyekre a helyszínen elő le­het fizetni, illetve a kiállításon megvásárolhatók. A kiállítást Sántha Lajos, a Kecskeméti Városi Tanács el­nökhelyettese nyitja meg dél­után 5 órakor a Városi Műve­lődési Házban. A kiállítás négy napon ke­resztül 10 órától este 8 óráig tart nyitva. A kiállítás megtekintése díj­talan. U. M. Megyei értekezlet az anyavédelemrol Tegnap a megyei tanács kul­túrtermében értekezletre gyűl­tek egybe a látási és városi fő­orvosok. kórházi szakfőorvosok, szülőotthonok vezetői, körzeti és járási gyermekorvosok, va­lamint a körzeti védőnők. A tanácskozás napirendje sze­rint dr. Bacsó Károly megyei szülész-nőgyógyász főorvos adott áttekintést a múlt év szülészeti eseményeiről, s az anyavédelem munkájáról. Dr- Kesztler Tiva­dar megyei vezető gvermekgvó- gyász-főorvos pedig a csecse­mőhalálozás adatait ismertette. A beszámolót követő vitában a felszólalók többsége a saiát munkaterülete tapasztalatairól számolt be. Eredményként köny­velték el a munkaértekezlet résztvevői, hogy a gondozási munka mutatószámai — a tev- hestanácsadáson való megjele­nés. a csecsemők bemutatása. il- letve látogatása stb. — általá­ban kedvezőbbek az előző évi­nél. s nem maradnak le az or­szágos átlag mögött. Viszont az országos átlagnál magasabb a koraszülések száma (az orszá­gos 9,4, a megyei 10,7 százalék)­A gondozási munka javulását bizonyítja, hogy csökkent az egy-tizenkét hónapos korú cse­csemők elhalálozása. A tanácskozás résztvevői so­ron következő feladatként töb­bek között az orvosok és a vé­dőnők közötti még iobb együtt­működést jelölték meg. 60 méteren át ércréteghen haladt a fúró Európa legvastagabb bauxitrétegét fedezték fel A magyar bauxitkutatás tör­ténetének egyik leaielentősebb felfedezését tudományos záróie- lentés formái ában összegezték a Balatonalmádi Bauxitkutató Vállalat munkatársai, akik a Veszprém megyei Fenyőfő és Bakonyszentlászló községek tér­ségében hatévi geológiai mun­kával úi lelőhelyekre bukkan­tak- A községek közötti terület sokáig az „eredménytelen” mi­nősítést kapta a földtani jelen­tésekben. bár a talaj felszínén több helyen is bauxitnvomok mutatkoztak. A Bauxitkutató Vállalat a fehér foltként sze­replő területen 1959-ben újítot­ta fel a kutatásokat. A kutatási elképzelésnek meg­felelően telepített első két mély­fúrás még sikertelen volt. a harmadik azonban telibe találta Európa eddig ismeretlen, legvas­tagabb bauxitrétegét. A fúró- szerkezet hatvan méteren át, megszakítás nélkül ércrétegben haladt és ezzel újabb, bauxit- ban gazdag vidék Került fel a hazai lelőhelyek földtani tér­képére. A siker láttán fokozott erővel megindított felderítés összesen tizenhárom lelőhelyet tárt fel. Az alapos geológusmunká­val sikerült egészen pontos ké­pet rögzíteni a területről. Az eddig felkutatott tizenhárom le­lőhely érce általában jó minő­ségű és hazai szabványoknak megfelelő- Sikerült olyan érc­kincsről is képet nyerni, amely­nek aiumíniumoxid tartalma 72 százalék. Az eddig ismert te­lepeink között ez a „legneme­sebb” hazai telep. (MTI) Véres családi dráma Kecskeméten Vasárnap délután egy óra tájban véres családi dráma ját­szódott le Kecskeméten a Für­dő utca 14. szóm alatti házban. Tóth István 66 éves nyugdíjas egy házban lakott Kemény Já­nos 58 éves nyugdíjassal és an­nak feleségével- A két férfit rokoni szálak fűzték egymás­hoz, ugyanis Tóth István el­hunyt felesége Kemény János- né testvére volt. A vőtársak között hosszabb idő óta szinte napirenden voltak a nézetelté­rések. Vasárnap a déli órákban Tóth István, aki enyhén ittas volt. összevitatkozott Kemény Já- nosnéval. A vita hevében Ke- inényné néhány botütést mért Tóth Istvánra. Eközben haza­érkezett Kemény János is. aki felesége segítségére sietett. A férfiak ismét vitatkozni kezd­tek, amikor Tóth beszaladt a lakásába, s egy késsel tért visz- sza. Tóth először megfenyeget­te Keményt, maid egy óvatlan pillanatban mellbeszúrta vőtár- sót­Kemény Jánost súlyos, élet- veszélyes sérüléssel szállították a kórházba, ugyanis Tóth kés­szúrása a szív mellett a tüdőbe hatolt. A megyei rendőrfőkapi- tányság Tóth Istvánt előzetes letartóztatásba helyezte, s el­lene emberölés kísérlete miatt indított büntetőeliárást. A csa­ládi dráma ügyében a vizsgá­lat még tart. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom