Petőfi Népe, 1965. szeptember (20. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XX. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Ara 60 fillér 1965. SZEPTEMBER 1. SZERDA Az egészségügyi munka Ztu helyzete és feladatai a megyei tanács végrehajtó bizottsága Az ér végéig befejeződkef a helyreállítás 110 millió forint értékű építőanyag Az idei nagy áradások, esőzé- : sek és belvizek — a megyei ta­nácsok felmérése alapján — összesen 4392 lakóépületet ron­gáltak meg az országban. Több épület sérült meg, mint ameny- nyit az előzetes felméréskor je­lentettek. Sok ház fala ugyanis csak később, a víz visszahúzó­dása után, a talajnedvesség csökkenésével járó kisebb föld­mozgás következtében repede­zett meg. A súlyosan megron­gálódott személyi vagy tanácsi tulajdonban levő házakból 975 nem helyreállítható. Ezeknek az épületeknek túlnyomó része a legveszélyesebb helyen, a gyakran víz alá kerülő hullám­térben állt- Most másutt, biz- ! tonságos területen építik az új házakat és nem engedélyezik a hullámtéri terület beépítését. A megrongálódott, de helyre­állítható épületek könnyebb sé­rüléseinek kijavításához sok he­lyen a rendelkezésre álló OTP- kölcsönt sem igénylik a káro­sultak és saját erőből végzik el a munkálatokat. Az Építésügyi Minisztérium szakigazgatási főosztályának szakemberei sze­rint országszerte kielégítő a helyreállítás üteme és nagyobb fennakadás ezután sem várha­tó. A Belkereskedelmi Minisz­térium eddig mintegy hatvan- millió forint értékű építőanya­got küldött soronkívül az ár- és belvízkárosult területek TÜZÉP-telepeire és még csak­nem 50 millió forint értékű anyag szállításáról gondoskodik, így az előírt határidőig, az év végéig, mindenütt lakhatóvá te­hetik a megrongálódott vagy az újjáépülő házakat, befejezhetik a helyreái,ítási munkákat. Tegnap ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Elsőnek a megyei tanács vb egészségügyi osztályának mun­kájáról szóló jelentést szerepelt a napirenden. A tanácskozáson a vb tagjain kívül részt vett és felszólalt Zagyva Imre. a Mi­nisztertanács Tanácsszervek Osztályának képviselője is. A jelentést, melyet a minisz­térium részéről végzett vizsgá­lat előzött meg dr. Mosolygó Dénes, az Egészségügyi Minisz­térium főosztályvezető-helyettese terjesztette elő. A beszámoló kitért az egészségügyi osztály kapcsolatára a különböző felet­tes és társ-szervekkel, foglal­kozott az osztály szervező, irá­nyító és ellenőrző munkájával, s ezen túlmenően a megye egészségügyi helyzetének alap­vető problémáival, például a fekvő- és járóbeteg-ellátás, anya- és gyermekvédelem, köz- egészségügy és járványügy, az egészségügyi továbbképzés, minősítés, szociális igazgatás. Mint dr. Varga Jenő, a me­gyei tanács vb elnöke összefog, lalójában megállapította: Az egészségügyi feladatok a községfejlesztési munkában nem kapták meg a szüksé­ges hangsúlyt és figyelmet, s ezen a helyzeten a jövőben változtatni kell. Kérte azonban, hogy az Egészségügyi Miniszté­rium is fordítson az eddiginél nagy obb gondot az egészségügyi kisebb egységek létesítésének lehetőségeire, s ehhez nyújtson — a helyi szervek kezdeménye, zését felkarolva — segítséget. A megyei egészségügyi állan­dó bizottság nevében dr. Lestár Béla, az állandó bizottság elnö­ke számos hasznos és közérde­kű javaslatot terjesztett elő. A továbbiakban a vb elfogad­ta a szőlőfeldolgozási és bortá­rolási helyzetről szóló, a pince, gazdaság részéről előterjesztett beszámolót. Ennek során a múlt évi tapasztalatok hasznosítására hívta fel a figyelmet. Mint Var­ga Mihály, az Alföldi Állami Pincegazdaság igazgató-helyet, tese bejelentette, a felettes szer­vek a szerződési megkötöttsé­geket megszüntették. záros határidőig korlátlanul lehet szerződést kötni must- és borértékesítésre, a ház­táji és egyéni termelőknek is. A végrehajtó bizottság ezután foglalkozott a helyi csatornázási feladatokról szóló előterjesztés, sei, melyet a városi tanácsok részére megalkotandó szabály- rendelet irányelveként fogadott el. Jóváhagyta az 1964/65. évi iskolai takarékossági verseny értékelését, valamint az október 30-tól november 10-ig tartó takarékossági napok megrendezésének programját Tudomásul vette a harmadik ötéves terv út-, hídfelújítási tervéről szóló előterjesztést. A továbbiakban a vb bejelen­téseket tárgyalt. Nasszer befejezte tárgyalásait Moszkvában Fogadás a vendégek tiszteletére Szovjet— egyiptomi barátsági nagygyűlés a Kremlben MOSZKVA (TASZSZ) Kedden a Kremlben befeje­ződtek Nasszer és a szovjet vezetők tanácskozásai. Az utol­só megbeszélésen részt vett Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin, Anasztasz Mikojan és több más személyiség. Nasszer, az EAK elnöke és a kíséretében levő személyisé­gek, kedden látogatást tettek a páncélos alakulatok akadémiá­ján. Az arab vendégek megte­kintették az intézet laboratóriu­mát és a páncélosparkot. Gamal Abdel Nasszert elkí­sérte Polubojarov, a páncélos Még az idén elkészül December 31, az öt épületből álló MHS-garázs átadásának határideje. Húsz gépkocsi és mintegy 80 motorkerékpár ga- razsírozását, javítását végzik majd itt. Helyet kap az akku­mulátortöltő. valamint az esz­tergaműhely is, és az anyag rak­tározása sem lesz gond. Ugyan­akkor a Felsőfokú Gépipari Technikum visszakapja a Ma­gyar Honvédelmi Sportszövet­ségnek kölcsönadott épületeket, helyiségeket, Az Építési és Sze­relőipari Vállalat vezetői és dol­gozói ígéretet tettek arra, hogy­ha az időjárás és egyéb körül­mények kedvezően alakulnak, már november végén átadják rendeltetésének az épületeket, Képünkön Borbély István és Gaics Mihály kőműveseknek daruval adják fel az építőanya­got. a gyógyszer- és muszereuaxas, a gazdálkodás és tervezés kér­déseivel. Az előterjesztés és az igen élénk -vita. amely érintette a megye egészségügyi és szociális kérdéseinek majd minden lé­nyeges vonását, főként az irá­nyító tevékenység helyzete és feladatai tükrében foglalkozott az említett problémákkal. Felhívta a figyelmet a gazdasági munka gondo­sabb elemzésére, az arány­talanságok megszüntetésére. Több kritikus észrevételt tett a gyógyszer. és műszerellátás hiányosságaira vonatkozóan. Az irányítás megjavításában külö­nösen a bázisintézmények, kór­ház, rendelőintézet stb. — mun. kájára való fokozott támaszko­dást hangsúlyozta a jelentés. Javaslat, illetve határozat szü­letett az egy székhelyen levő járási és városi egészségügyi in. j tézmények munkájának jobb összehangolására, s helyenként a fokozatos öszevonás lehetősé­geinek megvizsgálására. 'alakulatok marsallja és több magas rangú szovjet katona­tiszt. A Szovjetunió Legfelső Taná­csának Elnöksége és a szovjet kormány kedden a Kremlben fogadást adott Nasszer, az Egye­sült Arab Köztársaság elnöke tiszteletére. A magas rangú ven­dégen kívül jelen voltak a kí­séretében levő államférfiak is. Szovjet részről Leonyid Brezs­nyev, Alekszej Koszigin. Anasz­tasz Mikojan, Alekszandr Sele- pin és más hivatalos személyi­ségek vettek részt a fogadáson. Kedden a moszkvai Kreml Nagypalotájának üléstermében szovjet—egyiptomi barátsági nagygyűlést rendeztek abból az alkalomból, hogy Nasszer az EAK elnöke befejezte moszkvai tárgyalásait. A nagygyűlésen megjelent Nasszer és kísérete, valamint Mikojan, Koszigin, Brezsnyev és több más szovjet vezető. Iszajev, a moszkvai városi ta­nács elnökhelyettesének beve­zető szavai után Mikojan beszé­dében részletesen elemezte a szovjet—egyiptomi barátság, a gazdasági és kulturális kapcso­latok, az önzetlen segítés, vala­mint a nézetek azonosságának és közelségének különböző ol­dalait. Szólt az EAK szilárd el nem kötelezettségi politikájáról és pozitív semlegességéről. A vietnami kérdésről szólva elmondotta: Ezt a kérdést csak i akkor lehet rendezni, ha szigo­rúan betartják az 1954. évi genfi egyezményeket, beszünte­tik a VDK bombázását, kivon­ják Dél-Vietnamból az ameri­kai és a velük szövetséges fegy­veres erőket, elszállítják az amerikai fegyvereket és a viet­nami népet feljogosítják arra, hogy maga döntsön sorsa felett, j Ezután Nasszer emelkedett szólásra. Kijelentette: — Az arab—szovjet barátság az a cél, amelyet minden utunk­ban álló akadály, minden ne­hézség és minden ellenünk in­tézett támadás ellenére elér­tünk. Az Arab Szocialista Unióról kijelentette: hogy az a valódi demokrácia politikai megteste­sülése. Az unió irányítja a har­cot egy olyan társadalom fel- , építéséért, amelyben eltűnnek az osztálykorlátok. Nasszer végül kijelentette, ■ogy az EAK népe mindig tö- ekedett az afro-ázsiai szolida- 'tás erősítésére, s mindig élen- rt azoknak, akik az el nem "'telezettségi politikát hirdet- k. Hangsúlyozta, hogy az iyiptomi nép ingadozás nélkül . végsőkig támogatja a nemzeti ■ felszabadító mozgalmai. A mezőgazdasági újítók seregszemléje kai alkotások a legtöbb esetben megmaradnak abban a gazda­ságban, ahol létrehozták, illetve kidolgozták azokat? Ennek az az alapvető oka, hogy a tsz-ek újításainak köz­kinccsé tétele nincs megnevez­ve. A mezőgazdaság egyéb szek­toraiban — a gépállomásokon, állami gazdaságokban, erdőgaz­daságokban, kutatóintézetekben — létrehozott újításokat sem alkalmazzak a közös gazdasá­gokban.A gépállomások megyei igazgatósága például az idén már négy újítást javasolt elter­jesztésre — a gép- és gépjavító állomásokon. A mindinkább gyarapodó gépparkkal rendel­kező közös gazdaságok alkalma­sint ezeknek is jó hasznát ven­nék. Talán nem tűnik „ünnepron­tásnak”, ha mindezeket a ma kezdődő és szeptember 11-ig tar­tó Országos Mezőgazdasági Újí­tási Kiállítás megnyitásának napján mondjuk el. E seregszemlén egyébként megyénk bizonyára nem szere- ! pel rosszul, hiszen csupán ál- 1 lami gazdaságaink 11 újítással vesznek részt rajta. Ezek leg­többjének alkalmazása a tsz-ek | szőlő- és gyümölcstermesztési problémáinak a megoldásában sokat segíthetne. Néhány tsz is J részt vesz a megyéből a kiállí­táson. , Tájékozódásunk alapján any-1 . nyit már kijelenthetünk, hogy a i mostani kiállítás mindenképpen 5 hasznos és úttörő jellegű. De r igazában csak akkor lesz ered- I ménye, ha kezdő aktusa lesz a ; mezőgazáasági újítások rfter- t jesztésének. És ehhez az is szűk . séges, hogy termel őszövetkez” teink gazdái, vezetői is más ne” _ üzemek dolgozói közül mir , többen megtekintsék! H. D. Lé pten -n yomon hallani ter­melőszövetkezeteinkben : itt is, ott is szerkesztettek egy szelle­mes masinát, vágy javították, továbbfejlesztették a meglevőt, — vagyis olyasmit csináltak, ami által könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá vált a munka. A hartai Béke Tsz-ben például ócskavasból trágyalészippwntót, a kunszentmiklósi Kiskunság Tsz-ben legelőn alkalmazható mútrágyaszórót, a mélykúti Al­kotmányban traktorra szerelhe­tő fúrészgép>et készítettek. A csávolyi Egyesülés Tsz-ben a ventillátoros szénaszárítót alkal­mazzák ősszel a kukorica szárí­tására. Ez utóbbinak az idén felbecsülhetetlen lesz a jelentő­sége. Vagy: az izsáki Sárfehér Tsz egyik gazdája motorral hajtja a gumiskocsiját. Az újítás elterjesztése milyen nagy szol­gálatot tenne a háztáji földek terményeinek a hazaszállításá­nál! Az orgoványi Sallai Tsz- ben az idei nedves tarlón sem süllyedt el a kombájn, meri „megduplázták” a kerekeit. A rendelkezésre álló talajja­vító anyag minél gazdaságosabt felhasználása késztethette £ szakembereket a különböző sor­trágyázó gép>ek megalkotására A bajai járásban meglehetőser tért hódítottak e konstrukciók Nem úgy a homoki járásokban pedig ezekben sem kevésbé let volna indokolt az alkalmazásuk És lehetne még sorolni a szűk ség parancsolta helyi megoldó sokat. Mondhatnánk, hogy a újítási lehetőségek köre szint kimeríthetetlen. És manapsái már mind több közös gazdaság ban élnek is a lehetőségekkel barkácsoló, újszerű ötleteke szülő emberek mindenütt talál hatók. Miért fiát, hogy ezek a hasz nos, a termelőmunkát cedmé nyesebbé tevő szellemi és fizi

Next

/
Oldalképek
Tartalom