Petőfi Népe, 1965. augusztus (20. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-08 / 186. szám

KÖLCSEY FERENC 1T5 éve született a reformkor nagy költője. Unokaöccséhez, Köl­csey Kálmánhoz intézett eszmei végrendeletéből, a Parainesősből idé­zünk rejtvényünkben: ,,Mi lenne az emberiségből... (Folytatása a víz­szintes 1. és a függőleges 12. sz. sorban.) VÍZSZINTES: 12. Versenyszánkű. 13. Kabátanyag. 14. Hiszékeny, be­csapható. 15. Korjelző rövidítés. 16. Koasuth-díjas klasszikus filológus (Károly). 18. ... hegy (rádióállomás). 19. Bűntény. 20. Dallam. 22. Tün­dérkirály a mitológiában. Titánia férje. 24. Jégszekrény-márka. 25. Kávé! 26. Híres. 27. Nagy erejű cseh vitéz, akit a monda szerint Mátyás király párviadalban legyő­zött, 28 .............Montand. 30. Nedves. 31. S úly rövidítés. 32. Franciaországi fasiszta terrorszervezet névbetűi. 33. Ostobaság. 35. Kopasz. 36. S. N. 37. Akadozva, • dadogva és magas han­gon beszél. 38. Nagy japán kikötő­város. 39. Széptevők. 40. Idegen női név. 41. AAAA. 43. Fejleszt. 44. Időmérő. 45. Kettőz, ikerít (mással­hangzót). 47. Város a Belorusz SZSZK-bam. 4«. Állat. 49. Számol. SO. Ver. 51. Tételek. 53. Ritkás erdő. 54. Névutó. i A KECSKEMÉTI Konzervgyár Szolnoki úti telepe és a reszelő­gyár közötti hepehupás, gödrös tér­ség jó kétharmad része nagyobb esőzések alkalmával víz alá kerül, ha viszont száraz az idő, akkor meg az ott parkoló tehergépkocsik ve­rik fel róla a port. De a régi és ugyancsak tönkrement Szolnoki út is itt halad el a Körösi- és Szol­nokihegy lakóházai feléi s a víz azt is elborítja. A tér alsó végében van a Szívós- féle kis élelmiszerbolt is — mond­hatni, igen mostoha körülményeit között, mivel környéke a higié­nia legelemibb követelményeinek sem felél meg. Szabó István, a Kőrösihegy egyik régi lakója, levélben hívta fel szer­kesztőségünk figyelmét a fentebb leirt áldatlan állapotokra és kérte, hogy vizsgáljuk ki: mi az oka an­nak, hogy bár többször Is folya­modtak az illetékesekhez, a térség és a tönkrement makadámút rend­behozására mégsem történt semmi olyan intézkedés (néhány dömper salakot ugyan vittek oda, de nem volt benne köszönet!), ami huzamo­sabb időre megoldaná az egyre in­kább súlyosodó problémát. A levéllel először is felkerestük a Kecskeméti Konzervgyár igazga­tóját, aki nem zárkózott él a kis térség rendbehozása élői, sőt, azon­nal intézkedett, hogy még aznap dózerolják simára, utána terítsék le salakkal és hengereljék a lehető legkeményebbre, a makadámút ki­javítását azonban nem vállalhatja, mivel az a városi tanács hatáskö­rébe tartozik. az építési osztály — miután ismertettük a panaszt — helyszíni vizsgálatot tartott* s annak eredt FÜGGŐLEGES: 1. Prémes vízi rágcsáló. 2. Kereskedelmi műszó. 3. Gondos, lelkiismeretes. 4. Hajnal­ban. 5. Tartozik. 6. A német ábécé utolsó betűje. 7. K. N. 8. Z. B. 9. Éneklés. 10. Megválik tőle. 11. Szá­mukra. 16. Erkölcs. 17. Másolat ké­szítése kliséről. 19. Fogás ebédnél. 20. Operaénekes (György). 21. Üszik a levegőben. 23. Elhunyt angol politi­kus, a Munkáspárt balszárnyának vezére volt. 24. Sportot űz. 29. Ju­goszláv város a Duna mentén. 31. Lovas, nomád török nép. 33. Má­zol. 34. Átvészeli a hideg időt. 35. Büntet. 37. A végleges, vágott és kevert televíziós kép, amelyet már sugároznak. 38. Idegen férfi név. 40. Kályhabélés. 42.............. Atatürk, török államférfi (1881—1938). 44. Tá­vol-keleti állam. 46. Milyen? 47. Holland festő (Vincent van, 1853— 1890). 49. SÍT. 50. Helyet foglalt? 52. Kicsinyítő képző. 53. Skálahang. 54. Rokonhangzók. Az augusztus 1-én közölt rejtvény fő sorainak megfejtése: Vízszintes 1: Felemelje az embe­reket abba a világba, ahová vágy­nak. Vízszintes 23: Liliom. 46. Shy- Iock. 53: Hippolit, a lakáj. Függő­leges 6: Lucifer. 43: Falstaff. ményéről ilyképpen tájékoztatott bennünket: — A Körösi- és Szolnokihegy la­kóinak panasza, bár jogos, a rossz út miatt, soronkívüli újjáépítése mégsem olyan egyszerű, mint azt elképzelik — mondta többek között Gyöngyösi Imre osztályvezető. — Arra a tanácsnak az idén már nincs pénze. így tehát csak a jövő évi költségvetésben lehetséges a megfe­lelő összeg betervezése, illetve a folyamatos útépítési programba va­ló beiktatása. Érdeklődésünkre, hogy a kérdéses útszakasz rendbehozásáig mégis milyen elfogadható megoldással le­hetne segíteni a Szolnokihegy lakói­nak egyébként elég régi útgondjain, az osztályvezető többféle magyará­zatot is adott. Hangoztatta például, hogy az út egyébként is kiesik a közforgalomból: a reszelőgyártól már van gyalogjáró (?) a Szolnoki­hegy felé; feltehető, hogy az új BE- garázs üzembe helyezésével az érde­keltek az utat is rendbehozzák stb. MINDEZ arra enged következtetni tehát, hogy a tanács illetékes osz­tálya, habár elismeri a szóbanforgó környék lakóinak jogos panaszát, az orvoslásra nem talál kivezető utat. Pedig nem nehéz elképzelni, hogy kiadós esők után — nem is szólva az őszi és téli csapadékokról — milyen sártengerré válik egy olyan útszakasz, amelynek szintje sokkal alacsonyabb csak az emlí­tett kis térnél is, és ráadásul a közelmúltban ott befejezett csator­naépítés nyomait sem tüntették el. MEGGYŐZŐDÉSÜNK, hogy többet kellene törődni ezzel a problémá­val,- s megoldását végül is meg le­hetne találni. St L [ 4 mim oSvasája volt u ifjúsági könyveknek A megyei, városi és községi i Könyvtárhálózaton belül ma már } országszerte 130 önálló intéz- j mény, illetve részleg foglalko- i zik a legfiatalabb olvasók ki- i szolgálásával, irodalmi ízlésének ] fejlesztésével. A 130 gyermek- ! kölcsönzőben jelenleg több mint j 650 000 kötet áll az általános i iskolások rendelkezésére. A leg- j utóbbi költségvetési évadban I több mint 2,5 millió forintot fordítottak állománygyarapítás­ra. Ebben az összegben nem szerepel az iskolai könyvtárak fejlesztése, csupán a helyi taná­csok irányítása alatt működő nyilvános kölcsönzőké. A gyer­mekkönyvtárakat mintegy I 123 000 állandó beiratkozott ol- | vasó veszi igénybe. Az ifjúsági i irodalom minden értékes alko- | tását magában foglaló _ állo- j mányból az elmúlt tanévben mintegy négymillió kölcsönzést bonyolítottak le. Timföldgyár Korbába India egyik legújabb nagy ipartelepének építésében ma­gyar szakemberek is részt vesz­nek. A Madhya Pradesh ágam­ban Korba mellett létesítendő timföldgyár tervei Budapesten az Alumíniumipari Tervező In­tézetben készülnek. A tervek el­készítésére, illetve szállítására tavaly kötött szerződést a Che- mo komplex Külkereskedelmi Vállalat. A gyár évente 120 ezer tonna timföld előállítására lesz alkalmas. A napokban Budapestre láto­gatott az alumíniumipar főfel­ügyeletét is ellátó indiai acél- j és bányaügyi minisztérium ái- ] lamtitkára, N. C. Shrivastava. I Az államtitkár a magyar szak- ! értőkkel megbeszéléseket folyta­tott az indiai alumíniumipar I fejlesztésének kérdéseiről, külö­nös tekintettel a magyar közre- 1 működéssel épülő timföldgyár- ■ ra. N. C. Shrivastava. V. V. Pa- | tel, az Indiai Köztársaság n a- I gyarországi nagykövete iársasá- ! gában megtekintette az ajkai timföldgyárat és alumíniumko­hót, és az inotai alumíniumko­hót. Nemzetközi vásár Algírban Algírban szeptember 4-e és 19-e között másodszor rendez­nek nemzetközi vásárt, az első tavaly volt. Ez évben a kiállí­tók között ott lesznek a ma­gyar vállalatok is. A Magyar Kereskedelmi Kamara rendezé­sében tizenkét vállalat ad tá­jékoztatást exportkínálatáról az afrikai kontinensről odaérkező kereskedelmi és ipari szakem­bereknek. A moszkvai rádióban is szerepeitek Visszaérkezett a Szovjetunió­ból a Magyar Néphadsereg Vö­rös Csillag Érdemrenddel kitün­tetett művészegyüttese. Katona­művészeink, akiket ezúttal elő­ször láthatott a szovjet közön­ség, kéthetes vendégszereplésük során Moszkvában, Kijevben és Lvovban léptek fel, s 13 előadá­son — minden alkalommal telt nézőtér előtt — nagy sikerrel mutatták be kórusművekből, né­pi zenekari számokból és tánc- jelenetekből összeállított műso­rukat. Moszkvában és környé­kén — a Vörös Hadsereg Szín­házban, és a Gorkij Parkban — öt alkalommal jutalmazta taps­sal a közönség kimagasló mű­vészi teljesítményüket, s meg­érdemelt sikert arattak Kijev reprezentatív szabadtéri pódiu­mán, az úgynevezett Zöldszín­házban bemutatott produkcióik is. A szovjet lapok kezdettől fogva nagy figyelmet szenteltek katonaművészeink szovjetunió­beli szereplésének, a Moszkvai Rádió pedig három alkalommal sugározta a műsorukról készí­tett hangfelvételeket. A NÉGERGYÜLÖLŐ JENKI — Lujza, már jöhetsz: a lady kifehéredett. Jogos panasz - miért nincs nrvnslása Apróhír JAKABSZÁLLASON 1 hold szőlő 800 négyszögöl gyümölcsös, lakható cserepes épülettel, mellékhelyiséggel 30 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni Sze­gedi út 1. Autójavító Ktsz, Kecs­kemét, Katona. 4861 KÉT háromszobás házat veszek köz­pontban. Kecskeméten. Ajánlatokat „Kettőszáz ezerig” jeligére a kiadó- hivatalba kérek. 4899 ELADÓ 5 éves bőtejelő tehén. Var­ga Sándornál, Páhi, II. kér. 25. 4905 CSALÁDI ház eladó. Beköltözhető. Megtekinthető 15—18-ig. Kecskemét, Méhesfalu, IV. u. 16. 4910 JÓ állapotban levő mély ikergyer­mekkocsi eladó. Kecskemét, Bercsé­nyi u. 18. 4911 TRABANT 50O-as eladó. Kecskemét, Kisfaludy u. 25. 4913 SZOBAFESTŐ ipari tanulót felve­szek. Jelentkezni: Kecskemét, Hala­si út 1. H. em. 22. 4914 ELADOK: 8 méteres villanyoszlo­pok, 4 méteres betongerendák és betontálcák. Kecskemét, Mathiász János u. 1. sz. 4922 KERESEK közigazgatásilag (tanácsi- lag) Kecskeméthez tartozó tanyát, földhasználat nélkül, költségmegté­rítéssel. Kecskemét, Vacsihegy 101. sz. Nánási. 4923 BEKÖLTÖZHETŐ, központon levő nagy ház eladó. Fele részben is, közületnek is alkalmas. Kecskemét, Villám István u. 5. Megtekinthető 11—12-ig, 18—19-ig. 4924 70ö NÉGYSZÖGÖL szőlő eladó, ház­helynek is alkalmas. Kecskemét, Máriahegy 67. Budai betonúton, Irsay megállónál, Irsay-szőlő. 4925 NYUGATI márkájú gépkocsi eladó Igényesnek. Érdeklődni lehet a kecs­keméti színháznál, 16 órától. 4926 ELADÓ 2607 négyszögöl téli almás gyümölcsös, két lakóházzal. Kalo­csa, Cziglédi Kertel 11. sz. 4225 SKODA üzemképes, 15 0O0Tért eladó. Nagykőrös Bálvány u. 68. 4300 A KALOCSAVIDÉKI Fűszerpapri­ka- és Konzervipari Vállalat állan­dó munkára felvesz gyakorlattal rendelkező csőszerelő, esztergályos, géplakatos szakmunkásokat. 4301 PANNÓNIA motorkerékpár eladó 4000 km-t futott. Kecskemét, Budai utca 10. 4316 MOSZKVICS 407, CF rendszámú, személykocsi 42 000 km-rel eladó. Kecskemét, Nagykőrösi u. 9. Vasár­nap, 11—13 óráig. 4325 ELADÓ világos hálószobabútor ágy­betéttel, konyhabútor, zománcos tűzhely. Érdeklődni este 6 után, vasárnap egész nap. Kecskemét, K. Szegedi út 3. 4329 GARÁZS kiadó, olcsó bérlettel, hosszabb időre. Kecskemét, Sétatér utca 13. 4357 ELADÓ .kertes ház nagy udvarral, beköltözhető lakással. Kecskemét, Kazinczy utca 25. Bánék. 4358 HÁLÓBÜTOR, sezlon, 6ezl©nterítő, igényesnek gobelin Madonna, 2x2 deszkabódé, kétszárnyú teleajtó, méhcsaládok eladó. Kecskemét, Má­ria körút 5/a. 4359 ELADÓ 25 mázsáig bíró gumikere­kű kocsi. Kecskemét, Felsőszéktó 158. 4361 KÉT szoba, összkomfortos szövetke­zeti lakást keresek megvételre. „Szeptember 115 498” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 4364 GUMISKOCSI és egy ló eladó. Si­mon Ferenc, Hetényegyháza, Belső­nyír 117. Orvos mellett. 4365 HÁROMSZOBÁS ház, szőlővel, gaz­dálkodásra alkalmas, Baján, a vá­sártéren, buszmegálló mellett eladó. Egy szoba, összkomfortos bajai fő- bérletet beszámítok. Válaszokat „Julianna” jeligére kérek a bajai Hirdetőbe. 4369 EGY szoba, összkomfortos főbérle­tet keresek Baján. Válaszokat „öt találat” jeligére kérek a bajai Hirdetőbe. 4370 ELCSERÉLEM egy szoba, összkom­fortos lakásom. Kecskemét, Csányi utca 7. 4374 407-ES Moszkvics személykocsi el­adó első kézből, 47 000 km-rel, 52 ezer Ft-ért. Levélcím: Kecskemét, postafiók 170. Megtekinthető vasár­nap, Erkel utca 15. 4375 KRIPTA vaskerítést megvételre ke­resek. Kecskemét, Nagykőrösi utca 35. Mészáros István. 4376 HALÓSZOBABÜTOR eladó. Kecske­mét, Bethlen város, Mikszáth Kál­mán körút 26. Farkas-villa mögött. 4377 ELADÓ ház, részben is. Kecskemét, Batthyány utca 15. 4379 JAWA Ideal motorkerékpár eladó. Érdeklődni: Délután fél 4-től, Kecs­kemét, Hargita utca 1. 4380 IGÉNYES fiatal mérnök külön be­járatú albérletet keres szeptember 1-től. Levélcím: Kristóf András. Kecskemét, K. Szegedi út 2. 4381 WARSZAWA személykocsi kifo­gástalan állapotban, első kézből el­adó. Kecskemét, Kaszap utca 15. 4382 detéisk KÉTSZOBÁS, kertes családi htí eladó. Nyárlőrinc, Petőfi Sándor utca 2. Kiss Lászlóné. Érdeklődni a helyszínen. 4333 15 000 KM-T futott fekete Pannónia motorkerékpár eladó. Kecskemét. Vacsihegy 51. Szalai József. 4384 KECSKEMÉT, földvári betonúiban^ lövöldén belül, 2 hold föld tanyá­val, legnagyobb része kaszáló, el­adó. Hajós József. 4383 G Y ERMEKGONDOZ AST nappalra vállalok. Kecskemét, Kuruc körút 25. sz. 4368 ELADÓ bécsi príma pianínó. Ér­deklődni Kecskemét, Horog utca 9. szám. 4337 ELADÓ Kecskemét, Csongrádi út 105. számú beLsőportás ház, teljes egészében elfoglalható. 4388 ELADÓ gyengefias tehén. Kecskc- mét, Budaihegy 26. 4392 BONTÁSBÓL való ajtók, gerendák és szegedi cserép eladó. Érdeklődni csak vasárnap egész nap. Kecske­mét, Cserép u. 25. ________________4875 KÖ NNYŰ gumis- és stráfkocsi el­adó. Kecskemét, Kossuth krt. 9. ____________________________________4880 EL ADÓ 2 db rekamié. Kecskemét, Arany János u. 10. Házfelügyelő. _________________________________ 4881 ELADÓ gyengefias bőtejelő tehén. Kecskemét, Méhesfalu, Felszabadu­lás út, Kiss Istvánéknál. 4862 ALBÉRLETI szobát egy évi előre fizetéssel kiadok. Leveleket „Szép szoba” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 4860 ÜJ KÉTSZEMÉLYES REKAMIÉ, két fotel, négy szék fizetési kedvez­ménnyel eladó. Kecskemét, Rákóczi Út 2.________________________________4256 SZOBA, konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. Kecskemét, Cserép utca 13. ___________________4258 EL ADÓ tanya 800 négyszögöl sző­lővel. Szabó Sándorné, Kecskemét, Benei úton, felső méntel éld. állomás és autóbuszmegálló mellett.______4261 KE CSKEMÉT, Méntelek 358. számú tanya 800 négyszögöl földdel eladó. Laczi János. _____ 4262 BE KÖLTÖZHETŐ családi ház el­adó. Érdeklődni vasárnap, a hely­színen. Kecskemét, Honvéd utca 14. sz.______________________________4280 SZ ÉP új rekamié, székek, fotelek, háromajtós szekrény eladó. Érdek­lődni délután 5—7-ig. Kecskemét. Dankó utca 1. 4280 ELSŐRENDŰ nagy ponyva eladó. Kecskemét, Beloiannisz tér 1. I. em. 4. (Főpostával szemben.)________4284 EG Y éven felüli mangalica süldők eladók. Kecskemét, Kisfái 264. Csongrádi útban, autóbusz-végállo­máshoz 1 km-re, Bakos Jánosnál. ____________________________________,4291 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Kecskemét, Bánfy u. 2/a. Galamb u. bejárattal.__________ 4308 ELADÓ jó állapotban levő fekete Pannónia motorkerékpár. Kecske­mét, Miklovicsfalu, H. 1. Érdeklőd­ni hétköznap délután 4-tőL, vasár- nap egész nap. ___________________4317 HÁ ZRÉSZT veszek belterületen, fi­zetési kedvezménnyel. Lehet kam­ra, magtár, mellékhelyiség. Levele­ket „Huszonötezer Ft készpénz” jel­igére kérek a kecskeméti Magyar Hirdetőbe.____________________ 4315 ELADÓ férfifodrász-üzletberendezés. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Cse- rép utca 3._______________________4330 MO ST felújított EMAG 1070-es le­mezoldalas cséplőgépek eladók. Kos­suth Tsz, Mohácssziget, Homorúd. 4196 PÁNCÉLSZEKRÉNY eladó. Kecske­mét, Bajcsy-Zsilinszky út 33. Ér­deklődni este 6—7 óráig. 4283 WARTBURG 900-as személygépkocsi eladó „Jó állapotban” jeligére a bajai Hirdetőbe. 4271 PANORÁMÁS Opel Record, zöld­fehér tetős eladó. Megtekinthető: vasárnap, Baja, Vasvári Pál u. 11. Köznapon: Gara, Kossuth utca 97. szám. 4273 GÉPHIMZOKET felvesz a Kecske­méti Háziipari Szövetkezet. Jelent­kezés, László Károly utca 10. 4319 SUPER Octavia személygépkocsi el­adó. Kecskemét, Nagykőrösi utca 40. sz. 4328 ELADÓ Jawa Ideal motorkerékpár. Kecskemét, Hunyadiváros, Dévény utca 6. 4360 OLAJFÜTÉSES fürdőkályha, gyer­mekautó, beleülhető, 20-as gyermek­bicikli, salgótarjáni Fáklya kályha eladó. Kecskemét, Galamb u. 3. Óvónőképző mögött. 4915 P 70-es személygépkocsi príma ál­lapotban eladó. Rumi Ignác, Szak- már-Felsőerek 54. 4270 1000-ES Wartburg személykocsi el­adó. Jakabszállás, Dózsa Gy. út 9. Este 6 után és vasárnap egész nap. 4282 CH-s OPEL Olimpia gépkocsi, ki­tűnő, eladó. Kiskunualas, Kórház utca 4. 4351 NYÍREGYHÁZI, központban levő, két szoba, összkomfortos lakásom elcserélem kecskeméti hasonlóért. Érdeklődni: Nyíregyháza, Dózsa György 10. I. emelet 5. Telefon: 16-31, 437*

Next

/
Oldalképek
Tartalom