Petőfi Népe, 1965. augusztus (20. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-28 / 202. szám

!S©1 augusztus 28_ szombat 8. olfaí Gondok és lehetőségek Bácsszentgyörgyöm Miféle látnivalót rejtegethet a háztáji gazdaságoknak sem egy akkora község, mint Bács- kell szégyenkezniök: nem egy szentgyörgy? Milyen gondok porta van, ahová esténként egv gyűrűznek a poros, szűk utcára egész csapat sertést behajtanak, bámuló ablakok mögött? Gazdag, nagy legelő veszi körül Betakarítják a lucerna másodszor kaszált termését. A felvételen Kaszás János, Horváth Márk és Kakány József látható. A falu szélső házainál már az erszághatárra látni, a kövesutat derékban kettészelő sorompóra. Mi érdekeset lehetne írni az •Syetlen szövetkezeti gazdaság­ról, amelynek közös szántóterü­lete még a 900 holdat sem éri el? Látszólag valóban nincs semmi feljegyzésre érdemes. Az Ezüstkalász Tsz jól gépesített gazdaság: nyolc traktora van ennek is köszönhetik, hogy au­gusztus első napjaiban már a eséplést is befejezték. Még az árpapelyvát is újratisztították, hogy a benne levő mag sem vészén kárba. Ipari növényt is termesztenek: cukorrépát 30, vöröshagymát tíz holdon. A lu­cerna másodszor lekaszált ter­mését most hordják kazalba, s hogy a harmadik kaszálás is jó hozammal fizessen, megöntözik a területet Sümegi András elnök az állat- tenyésztéssel büszkélkedik. Jog­gal. Több mint ezer sertésük és szarvasmarhájuk van. Az idén 700 hízót értékesítenek. Elgon­dolom: ha területéhez mérten minden közös gazdaság ilyen állattartással rendelkeznék, sok­féle, ma még jócskán meglevő gond eltűnne. a falut. A közösben elérhető ré­szesedést 11 250 forintra tervez­ték erre az évi'e. A munkaegy­ség mellett a százalékos elosz­tás is érvényben van: a gazdák a kapás kukorica termésének a hetnének. hiszen a bőséges ta­lajerőpótlásra és az öntözésre megvan a lehetőségük. Egyelő­re még kevés a munkaerő, a tsz nyolcvan gazdája között csak egynek — Ili Antal sertésgon­dozónak — az életkora van 30 év alatt. De éppen a nagyobb jövedelem lehetősége késztetné ittmaradásra a fiatalokat. Véle­ményünk szerint a belterjesebb gazdálkodásra már jövőre át kellene térniük. Aggasztó tünet, hogy a fiatal­ság szinte nem is képviselteti magát a közösben. Minimálisak a szórakozás lehetőségei, a köz­ségi művelődési klub -— bár állandó, érdekes és sokoldalú programja van — kihasználása nem megfelelő. Ez bizony nem kis részben a tsz vezetőin is múlik. Több kezdeményezésre lenne szükség, hogy az embere­ket „átcsalogassák'’ a földmű­vesszövetkezet riasztóan elha­nyagolt külsejű italboltjából. Mellesleg még ez az „intéz­mény” is méltóbb külsőt érde­melne — mert csak a kulturál­tabb környezet igényelhet kul­turáltabb magatartást. Igaz, Bácsszentgyörgy „isten háta mö­götti falu”, ám az fmsz figye­lembe vehetné, hogy azért itt is emberek élnek ... Hatvani Dániel Nagy a zsúfoltság a sertésfiaztatóban. A háttérben Ili sertésgondozó és Sümegi András tsz-elnök. Antal Több fiatal munkaerő — hatásosabb anyagi ösztönzés A PETŐFI NÉPE augusztus i 1-i számában „Üj szőlők, új gyümölcsösök, munkaerőgondok , j és a megoldás” címmel figye- j : lemre méltó cikk jelent meg. í Jelentőségét fokozza témája sokoldalú vizsgálatának a szük- ! ségessége. Hozzászólásommal a munka­erő-problémával kapcsolatban néhány gondolatébresztő felve- i tés a célom. Előstzör is: a mező- gazdaság említésekor nagyon sokan csak a termelőszövetkeze- j tekre gondolnak. Pedig a mező- | gazdaság fogalma magában fog- j lalja a három — az állami, a szövetkezeti, az egyéni — szék- ! tort; a szövetkezeteknél a leg- j alacsonyabbtól a legfejlettebb formákat is. Ezt tehát figye­lembe kell veaanünk, amikor a! mezőgazdaságnak a munkaerő­vel kapcsolatos gondjait fesze­getjük. Mi a magyarázata an­nak, hogy a mezőgazdaság fo­galma sokaknak egyet jelent a I termelőszövetkezetekével? Az okok összetettek, de nyilvánva­lóak. A tsz-ek a legszámotte­vőbb területen gazdálkodnak; munkaerő-gazdálkodási szem­pontból pedig — a jövedelem- elosztással kapcsolatos eltéré­sek. lehetőségek és egyéb okok miatt — a legprot>lematikusab- bak. A CIKKBEN szereplő orgo- ványi Sallai Tsz munkaerőgond­jai ma már nem egyedülállóak a megyében. Hasonló probléma, mint kezdeti tünet, másutt is jelentkezik. A megye összes dolgozójának ; jelenleg is több mint a fele a mezőgazdaságban keresi meg a j kenyerét. Területenkénti meg- : oszlásuk azonban egyenetlen. ! Ennél is nyugtalanítóbb a me- j zőgazdasági dolgozók korössze­tétele. A tavaly még munkáké- J pes korban levő gazdáknak j 197Ö-ben csaknem a fele lesz túl a nyugdíjas korhatáron. A tapasztalatok szerint ugyanak- j kor évente az egy százalékot ] sem éri el a tsz-ekbe belépő j fiatalok aránya. ‘ Két évvel ezelőtt termelőszö­vetkezeteink munkaképes korú gazdáinak következő volt a kor- összetétele: 17—26 éves volt a tagság 9,5 százaléka. 50—64 éves pedig a 43,8 százaléka. Szembe­tűnő, hogy a 17—20 évesek a tagságnak csak a 2,6, majd 1964-ben már csak a 2,2 száza­lékát tették 1 ki. AZ IDÉN a Megyei Pálya- választási Tanács figyelemmel kísérte az általános iskolák nyolcadik osztályában végzett fiatalok pályaválasztási szándé­kait. Sajnos, még a falusiak kö­rében is minimális azoknak a száma, akik a mezőgazdasági munkát választják. Arr« » désre, miért nem mezőgazdasági pályát választanak, sokan azt felelték: ..Mert tovább akarok tanulni.” Ez a válasz arról a szemléletről árulkodik, amely szerint a mezőgazdasági mun­kát. nem kell tanulni. Az eddigiek a kivetkező főbb tennivalóikra irányítják a fi­gyelmet: A munkaerő már meglevő hiányainak a csökkentésére, il­letve megszüntetésére az anya­gi ösztönzést hatékonyabban kell alkalmazni: ugyanezt a célt szolgálja a fokozott gépesítés. A pedagógusoknak, s nem ke­vésbé a közös gazdaságok ve­zetőinek, meg kell értetni ők a fiatalokkal és a szülőkkel is, hogy a mezőgazdálkodás egyike a legtöbb ismeretet igénylő szakmáknak. Ki kell alakítani a mezőgaz­dasági szakmák tanulásának és szemléltetésének vonzó gyakor­latát. TNOr>frr>*rr megszüntetni azt az esetenként tapasztalható szemléletet, amely szerint a szakképesítéssel rendelkező fia­talok — különösen a leányok — foglalkoztatásától idegenkednek a közös gazdaságok. Tóth Imre, a megyei tanács vb munkaügyi osztályvezetője A megyei könyvtár a főhiva­tású, valamint tiszteletdíjas könyvtárosok részére négynapos továbbképző tanfolyamot ren­dezett Kecskeméten. A tovább­képzésen budapesti és helyi előadók tartottak előadást szak­mai és irodalmi kérdésekről. Az utolsó előadást. Hegedűs Géza József Attila-di.ias író tartotta, majd Fenyvessiné Góhér Anna megyei könyvtárigazgató össze­gezte a négynapos tanfolyam eredményeit. Az állattenyésztés és a hizla­lás azonban Bácsszentgyörgyön sincs híjával a gondnak. — Férőhelyre még nem kap­tunk beruházást — panaszkodik Böröcz István mezőgazdász. — Ha csak nem számítjuk a pár év előtt felújításra kapott száz­ezer forintot. Nagyon kellene egy új hizlalda. Mert az már- már kockázatos állapot, hogy 50 férőhelyes ólban 169 süldőt tartunk. Segíthetne a járás ... Á segítés valóban elkelne. Er­refelé hagyományai vannak az állattenyésztésnek. És jelenleg 25. a vegyszeresének pedig a 16 százalékát kapják. Ahhoz képest, hogy három évvel ezelőtt még csak 36 anya­kocából állt a közös állatállo­mány, hogy télen megfagytak a malacok, s a kukoricaszár lábon maradt a határban — a jelen­legi összkép kedvezőnek mond­ható. Mégis, tovább kellene az Ezüstkalásznak lépnie. Adottsá­gai ugyanis olyanok, hogy a mostani jövedelemnek akár a kétszeresét is elérhetnék a gaz­dái. Zöldségkertészetet létesít­Lehangolo látvány: az fmsz italboltja, (Pásztor Zoltán felvételei..) Felkészülés az őszi csúcsforgalomra Ötmillió tonna árat kell továbbítani a vasútnak a második fél évben A Szegedi MÁV Igazgatóság irányítása alá tartozó vasútál­lomások, csomópontok, párt-, gazdasági és tömegszervezeti aktivistái értekezletet tartottak, amelyen értékelték a szállítá­sok első félévi tapasztalatait, s megvitatták az elkövetkező négy hónapban előttük álló felada­tukat. A tanácskozáson 50 vas­utas szocialista brigád vezetője is részt vett. Borsodi János, az igazgatóság vezetője beszámolójában rámu­tatott, hogy az első fél évben a vasút a különböző fuvaroztató vállalatok minden szállítási igé­nyét kielégítette. Ennek ellenére szállítási tervét csak 88,6 százalékra teljesítette, mert 410 ezer tonnával kevesebb áru és anyag továbbítására kapott megrendelést. Ezután az igazgatóság veze­tője arról beszélt, hogy az első félévi lemaradást is figyelembe véve 5 millió tonna árut kell elszállítani az év második felé­ben. Ez 68 százalékkal nagyobb mennyiség, mint amennyit ja­nuártól júniusig fuvarozott a vasút. Ezt a feladatot csak a különböző vasúti szolgálati ágak szoros együttműködésével lehet végrehajtani. Nagy szerep hárul ugyanakkor a vasutas pártszer­vezetek, KISZ- és szakszerve­zetek aktivistáira. — Az első félévi, s a koráb­bi esúcsforgalmi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy politikai­lag jól képzett aktivistáink ké­pesek a szorgalmasan, becsüle­tesen dolgozó vasutasokat na­gyobb célkitűzések megvalósítá­sára is csatasorba állítani — hangsúlyozta Borsodi elvtárs. — Erőnket növeli, hogy 727 szo­cialista brigádunk 5600 tagja készül az őszi csúcsforgalomban való helytállásra. Az előadó ezután arról be­szélt, hogy a fuvaroztató vállalatok nagy része szombaton, va­sárnap és éjszaka nem ra­kódik, sőt nappal is csak egy műszak­ban végzik ezt a munkát. In­kább fizetik a kocsiálláspénzt mintsem állományon kívüli bér­alap vagy akár a túlórakeret terhére foglalkoztatnák rakodó- munkásaikat, fogadnák a ré­szükre érkező árut és kiüríte­nék a vagonokat. Ezzel a maga­tartással jelentős mértékben akadályozzák a vasút munká­ját. Az igazgatóság vezetője java. solta, hogy az őszi csúcsforga­lom sikeres lebonyolítása érde­kében a vasutas pártszerveze­tek és tömegszervezetek létesít, senek kapcsolatot a fuvaroztató vállalatok hasonló mozgalmi szervezeteivel, s közösein tár­gyalják meg a tennivalókat. A második félévi szállítási felada­tok végrehajtása népgazdasági érdek, s úgy a fuvaroztató, mint a szállító vállalatok dolgozóinak ily módon közős politikai fel­adata is. Bács-Kiskun megyé­ben még fokozottabb gondot kell erre fordítani, mert Cegléd, Kecskemét, valamint Vá­rosföld és Kiskunfélegyhá­za között korszerűsítési munkálatok miatt több órás vágányzárlat lesz időnként elrendelve. A beszámoló elhangzása után az értekezlet résztvevői szolgá­lati áganként vitatták meg az elkövetkező hónapok feladatait, Sziládi Sándor Befejeződött a könyvtárosok továbbképző tanfolyama

Next

/
Oldalképek
Tartalom