Petőfi Népe, 1965. augusztus (20. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-17 / 193. szám

<Vv ptól&tárjalf «gyesuljéfek! XX. ÉVFOLYAM, 193. SZÄM Ara 60 fillér 1965. AUGUSZTUS 17, KEDD Az országban elsőnek a szeremlei Augusztus 20-án nyitják mikro-szélesvásznú mozit Augusztus 20-án ünnepélyesen avatják fel az ország első úgy­nevezett niikro-szélesvásznú mo­ziját Szeremlén. A modern, 220 személyes mozit a községi ta­nács anyagi hozzájárulásával építette a Megyei Mozi üzemi Vállalat. A szeremlei mozit ere­detileg keskenyfilmes vetítésre tervezték. Rorhbacher Béla mű­szaki vezető és Baranyi Ferenc műszerész újítása következtében azonban megfelelő átalakítással bármelyik keskenyfilmes vetítő­gép alkalmassá tehető a nagy fényerőt igénylő szélesvásznú vetítésre. A szeremlei mozit te­hát már ennek figyelembevéte­lével építették. A MOKÉP az egész országban bevezeti az újítást. Ennek kö­vetkeztében a filmgyártás is megkezdte a szélesvásznú fil­mek 16 milliméteres kópiáinak készítését. Az első két film gyár­tását már be is fejezték. A sze­remlei megnyitón a Mit csi­nált felséged 3—5-ig című szí­nes magyar filmet vetítik, Jász- szentlászlón pedig, ahol ugyan­csak augusztus 20-án adják át a felújított mozit, a Hölgyeim, vi­gyázat! című francia filmet mu­tatják be — gyakorlatilag egy időben a fővárosi és vidéki be­mutató mozikkal! Az országban egyébként az újítás bevezetésének első szaka­szában nyolcvan falusi mozi kezdi meg a mikró-szélesvász­nú vetítést. Ez mintegy kétmil­lió devizaforint megtakarítást jelent. Összegben ki nem fejez­hető nyereség azonban a falusi közönség számára az, hogy ez­után megnézheti azokat a nagy sikerű filmeket is, amelyek csak szélesvásznú változatban készül­tek, s így eddig el voltak zárva tőlük. A moziüzemi vállalat „Balázs Béla” műszaki brigádja terven felül végzi a keskenyfilmes gé­pek átalakítását. A brigád ed­digi munkája 280 ezer forint megtakarítást jelent. Az év vé­géig összesen 10 mikro-széles­vásznú mozi üzembe helyezését végzik el a megyében. Az alkotmány ünnepén adják át a közönségnek a normálmo­ziból szélesvásznúvá átalakított bácsalmási, hajósi és orgoványi mozit is. Az év végéig a megye valamennyi normálmozijának átalakítását befejezik. Tsz-ek segítsége az építőiparnak Tizennégyezerre növekszik MÁSODVETÉS Nyári mélyszántással megforgatták a taiajt a bátyai Piros Arany Tsz letakarított gabonaföldjén. Ezt követően a búza he- ilyén, 230 holdon, másodvetést végeznek — zöldtrágyanövény termesztése végett. A napraforgó, cirok és a káposztarepce mag­jának a keverékét juttatják földbe. Ügy tervezik, hogy a „nö­vényi hármast” október elején — miután holdanként négy má­zsa szuperfoszfátot is kiszórtak — 40 centi mélyre forgatják alá. ily módon táperőben gazdag talajt készítenek a jövő évi fű- szerpaprika és kukorica részére. Felvételünkön Anisity János növénytermesztési brigádve­zető, Guzván József gépcsoportvezető és Siskovics Rudolf trak­toros megbeszéli, hogy a háromféle mag milyen arányban és mennyiségben kerüljön elvetésre. a gázfogyasztók száma év végéig a megyében Tegnap Kecskeméten az SZMT-székházban a megyei ta­nács vb építési, közlekedési és vízügyi osztálya értekezletet tartott az irányítása alá tarto­zó vállalatok vezetői részére. A tanácskozáson Bakonyi Ferenc osztályvezető ismertette a válla­latok első félévi eredményeit. Megállapította, hogy az építő­ipar 22,9 millió forintos terme­lési értékkel maradt el tervé­től. Ebből 14,3 milliós lemara­dás a Bács-Kiskun megyei Épí­tési és Szerelőipari Válalatnál mutatkozik. Ez érzékenyen érin­ti a megye beruházási prog­ramját, mert a tsz-létesítmé- nyek építése húzódik el. A beszámoló a továbbiakban bírálta a vállalatok gazdálkodá­sában mutatkozó hiányosságo­kat. Felhívta a figyelmet a munkaerkölcs megjavítására, a munkaverseny helyi sajátossá­goknak megfelelő formában va­ló kiszélesítésére. Elismeréssel szólt az előadó a tervezőiroda, a kéményseprő vállalat, valamint a kecskemé­ti, kiskunfélegyházi, kiskunhala­si községgazdálkodási vállalatok tervtúlteljesítéséről. Hangsú­lyozta, hogy igen dicséretre- méltó munkát fejtett ki a Bajai Gázmű Vállalat a gázfogyasztók számának növelése, valamint a propán-bután gáz forgalmazása területén. Minden biztosíték megvan arra, hogy a megyében a gázfogyasztók száma az év végéig elérje a 14 ezret. A második félévi feladatokról szólva Bakonyi elvtárs a hiá­nyosságok felszámolására, az éves tervek, elsősorban a ter­melékenységi és jövedelmezősé­gi előirányzatok teljesítésére vonatkozó párt- és kormányha­tározatok végrehajtása szólítot­ta fel a vállalatok vezetőit. El­mondta, hogy az ÉPSZER Vál­lalat lemaradásának pótlása cél­jából az építési, közlekedési és vízügyi osztály, a Beruházási Iroda, a járási tanácsok és ma­ga a vállalat munkaerő-segítsé­get szervezett a tsz-ek körében. Y-r. az akció sikeresnek bizo­Megerősödött a szervezeti élet, több mint száz új aktivista A járás asszonyainak tanácskozása Kiskőrösön nyúlt az érintett termelőszövet­kezetek építőbrigádjaiból mun­kaerőket kölcsönöznek az ÉP­SZER Vállalatnak a tsz-létesít- mények kivitelezésére. A szö­vetkezetek által rendelkezésre bocsátott építőmunkások előre­láthatólag mintegy 8 millió fo­rint értékű építőmunkát vé­geznek el. N. O. „Fésülik“ a tarlót Mint óriási fésű. úgy végzi a kombájnszalma lehúzását a soltvadkerti József Attila Tsz tarlóin a fémrudakból és huza­lokból készített ötletes szerke­zet. A Lakner József és Sajdik Károly erőgépeihez illesztett szalmalehúzó Surányi István és Sajdik József szövetkezeti gaz­dák szakszerű irányítása nyo­mán a tarlókat pár nap alatt megtisztítja. Ünneplőbe öltözött asszonyok, lányok vették birtokba tegnap a kiskőrösi pártszékház nagy- ,termét. Az esztendő végén sor­ira kerülő nőkongresszus előké­születei jegyében ezúttal a já­rási nőtanács tisztikarát válasz­tották újjá. Az utóbbi két év munkáját összegező, s a továb­bi feladatokat megjelölő veze­tőségválasztó küldöttgyűlésen részt vett és felszólalt többek között Büki Tibor, az MSZMP járási bizottságának osztályve­zetője, Szűcs Béláné, a megyei nőtanács munkatársa és Kele­men Sándor, a Hazafias Nép­front járási titkára Pénzes ' Jánosné, aki mint megbízott titkár irányította a járás nőmozgalmát, az elmúlt két évben elért dicséretes ered­ményekről adhatott számot. Amellett, hogy a közös gaz­daságokban jórészt az asszo­nyok jóvoltából évről évre nö­vekszik a baromfinevelés és ér­tékesítés, kitesznek magukért a nők a háztáji gazdaságokban is. Míg tavaly 870 mázsa baromfit, több mint hárommillió tojást értékesítettek szerződésre a háztájiból, addig az idén 990 mázsa baromfit, és közel ötmillió tojásra szerződtek. Ismertette a beszámoló, hogy a pártoktatásban például leg­utóbb hétszázötven nő vett részt a járásban. Tekintélyes az általános és középiskolai ok­tatásban részt vevő nők száma is. Nem is szólva a múlt télen szervezett 59 különböző (főző-, szabás-varrás. díszítőművész, játékkészítő stb.) tanfolyamról, amelyek ugyancsak közkedvel­tek, s igen látogatottak voltak. A szervezeti életben elért megerősödést és új erőkkel való felfrissülést bizonyítja, hogy a községi nőtanácsok “ tisztikarába több mint száz új aktivista ke­rült be. A nőkongresszus előké­születei jegyében lezajlott tsz-, tszcs- és szakszövetkezeti nő­bizottságok vezetőségválasztó gyűlésein 1193. a községi nőta­nácsok újjáválasztó gyűlésein 1210 asszony vett részt és több mint két és fél százan kapcso­lódtak a vitába, amely főleg ezt vázolta: hogyan tovább? S ez volt jellemző a járás asz- szonyainak küldöttgyűlésére is. ahol például a bócsai asszonyok küldötte. Skrobár Miklósáé be­jelentette, hogy a helyi nőta­nács újjáválasztása óta eltelt rövid idő alatt nemes vetélkedés bontako­zott ki a Béke és a Szőlős­kert Tszcs-k nőbrigádjai kö­zött. Az új ültetvények feletti gond­nokságra vállalkoztak az asz- szonyok. A küldöttgyűlés 51 tagú já­rási nőtanácsot, 13 tagú végre­hajtó bizottságot és hat küldöd tét választott a megyei nőta­nács gyűlésére. Kancsár János­né személyében, pedig a járási nőtanács újonnan megválasztott titkárát köszöntötték. p i

Next

/
Oldalképek
Tartalom