Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-29 / 177. szám

1965. Julius 39, csütörtök 5. oldal A könyvtáros és olvasói Érdekes szenzációja van a solti könyvtárnak. Megjelent dr. Nagy Béla gimnáziumi igaz­gató könyve Adatok Solt köz­ség történetéhez címmel. Az első kötetet a könyvtár­nak adta a szerző. Ez a könyv az igazgató doktori disszertá­ciója, de egyben hézagpótló monográfia is a község történe­téből. Régen várták. Most itt van, a könyvtár nagy becsben tartja, egyelőre csak idebent lehet megtekinteni. Jellemző és megható, hogy az „újszülött” fölött érzett örömét ide hozta a monográfia írója a szépen berendezett községi könyvtárba. Hadd örüljön a többi könyv is, az új testvérké­nek. Sági néni pontjai Mert szép ez a könyvtár, tá­gas terem, szabad polcokkal, sok-sok kötettel. Teltek a pol­cok, példás rendben a könyvek rajtuk. Az egyik sűrű polc előtt idős asszony áll. Lapoz a köny­vekben. Kettőt már kiválasz­tott. Most tűnődik a harmadi­kon. — Nagy bajban vagyok — mondja. — Nem tudom, ezt a Jókai-t olvastam-e már. Tetszik tudni, régebben az volt a szo­kásom, hogy a borító belső sarkába ceruzával tettem egy pontot. Azt jelentette: már ol­vastam. De Jucika észrevette és megtiltotta'. Nem szabad, azt mondja, a könyvet a könyveket bepiszkolni. — Nem ám. Sági nénil — szól oda Jucika. Kerti Istvánná könyvtáros. — megmondom én a kartonról, hogy olvasta-e ezt a könyvet? Fel van az nekem írva. Nézzük csak Sági néni kar­tonját. Mit mond ez a kis la­pocska? Sági Gáborné. 71 éves özvegyasszony. Az., idén most viszi ki a könyvtárból a har­mincadik könyvet. Tőle magától megtudom még- hogy 12 éve özvegy, két fia ma­radt oda a második háborúban. És hogy mindene az olvasás. Kertiné így véli: — Sági néni a mi állandó vendégünk, egyik legszorgalma­sabb olvasónk. De nagyon sok a. hasonló szorgalmas olvasó a solti könyv­tárban. „Fiatal olvasók klubja“ A könyvtáraaplót idézem: „Fiatal olvasók klubja. Május 31. Fejes Endre: Rozsdatemető. Sajtóbibliógráfia készül Nőmozgalmi sajtóblbliográfiát készít Fenyvessiné Góhér Anna, a kecskeméti Katona József könyvtár vezetője. Rövidesen befejezi az anyaggyűjtést a nő­mozgalom megyei eseményeivel kapcsolatban. A mintegy 200 címleírást és ugyanennyi cikk­kivonatot tartalmazó bibliográ­fiát a decemberi nőkongresszus tiszteletére adják majd ki dísz­kötésben. Ráadják Hosszú évekig terményfelvá­sárló telep, meg birkahodály volt az a hosszú ütött-kopott ház Szalkszentmártonban, amelynek falai történelmet lát­tak. A homlokzati részen bom­lik a fal, hullik a malter és szokatlan sötétvörös minták tűn­nek elő az ódon téglák fölött. Százévesnél idősebbek ezek a festett minták, amelyek még abból az időből valók, amikor Petrovics István latolgatta a húst és iccézte a bort ezekben a helyiségekben. Végre valahára sor kerül a szalkszentmártoni öreg ház restaurálására. A múlt héten Előadó: Gáspár László. Részt­vevő: 32 fő.” — Hát ez mi? — kérdezem. — Havonta egyszer összejön a klub. Tagjai KISZ-fiatalok, értelmiségiek, meg fizikai dol­gozók és diákok. Előre publi­kálják a klubest témáját, ad­digra elolvassák a szóba kerülő könyvet és aztán teljesen „fel­boncolják”. Igen termékeny vi­ták kerekednek itt. de kapós is nálunk a könyvtárban a mai magyar irodalom. Megtudom, hogy az egyik leg­szorgalmasabb vitavezető az J előbb említett Gáspár László, az állami gazdaság KISZ-tit- kára, „civilben” technikus. A klubnak 30 állandó tagja van, de erjesztő kovászként ér­ződik a hatása a könyvtár ol­vasótáborának számszerű gya- ; rapodásában is. Egyik ajánlja a másiknak, és az megint to- ! vább. Mikor árt a szerénység? Egy másik bejegyzés a könyv­tárnaplóban: „Átutazóban meglátogattuk. Példás rendet találtunk. Feny­vessiné megyei igazgató.” A dunavecsei könyvtárban kapott tájékoztatás szerint Ker­ti Istvánná a járás egyik leg­jobb könyvtárosa. Eredményei fölötte vannak a járási átlag­nak. Kilencszáz beiratkozott olvasó kívánságát elégíti ki a hat és fél ezer kötet könyv. Az első félévben csaknem tizenötezer kötet könyvet olvastak el az 6 „ügyfelei”. Harmincezer kö- | tét az évi terve. Az első félév- | ben sok volt az akadály, a zök­kenő. A tervet nyilván túl fog­ja teljesíteni év végéig. Halk, szerény asszonyka Kér- ! tiné. A szerénységet jelen eset- I ben hibának is róják fel nála. Ezt mondják a járásnál: , — A solti Szikra Tsz ötezer forintot adott a könyvtár csi­nosítására. Nyilván mások is adnának segítséget, de hát azt legtöbbször kérni kell. Kertiné nem szeret kérni. Túl szerény. Félénk. Ez helytelen, semmi oka a félénkségre. De valami mégis. Elárulja ő maga: — Hét év óta vagyok függet­lenített könyvtáros. 1200 forint a fizetésem. Kétéves középfokú könyvtárosi végzettségem van. Több új könyvtárost függetlení­tettek nemrégiben 1700-zal, szakképesítés nélkül. Én csak ennyit kapok. Ez bánt. Valóban kedvet szegő, furcsa helyzet ez. Mit mond róla a já­rási könyvtár? — Igen, tudjuk. Igaza van Kertinének. ö hét évvel ezelőtt kezdte, közben emeltük is a fi­zetését. A most kinevezettekre más szabályok érvényesek. De azért amint lehet, segítünk. Helyes lenne minél előbb, mert így valóban nem csoda, ha kedvetlen és bátortalan va­laki. Balogh József regi köntösét az Országos Műemléki Felügye­lőség kiküldte Szalkszentmár- tonba restaurátorait, Reisinger Mártát és Kőcs Istvánt, akik megvizsgálták az épületet és tervet dolgoztak ki annak res­taurálására. Meglepő dolgokra jöttek rá. Elmondották: a jelek arra mu­tatnak, hogy nemcsak az épü­let utcai részén, hanem az ud­var felől is rejtőzhetnek a va­kolat alatt korabeli népi díszí­tések. Ha ez valóban így van, akkor ritka népi díszítőele- j mekkel gazdagszik műemlék­állományunk és irodalmunk i Szegedi Szabadtéri Játékok 1965. KÉT NAP - KÉT BEMUTATÓ Elcsendesedett az évek óta gj'űrűző vita. Egyre kevesebben próbálják Szegedet a Margit­szigettel szembeállítani, egyre kevesebben vonják kétségbe a Dóm téri színpad országos, sőt európai jelentőségét. Szegedet járt tízezrek — sőt a televíziós közvetítéseknek köszönhetően százezrek — őrzik emlékezetük­ben az Aida, a Trubadúr, a Jo­hanna a máglyán vizuális és ze­nei élményét, a forró siker pilla­natait. Az igényességre való tö­rekvés gyümölcsöt érlelt: az idén több mint hatvanezer jegy kelt el elővételben — Szeged bizal­mat kapott. Szombaton este a fanfárokon felharsanó immár ismerős dal­lam jelezte: megkezdődött a bi­zonyítás időszaka. Hazai és kül­földi nézők — egyszerű munkás­emberek és a terjedő hírnév vonzotta szakértők — ültek be a hatalmas tribün széksoraiba. Uj Bánk bán A megnyitó a hagyományok­hoz, a tudatosan vállalt Erkel- kultuszhoz igazodott. Mégis ho­zott meglepetést. A már bevált sikeres produkció felújítása he­lyett Békés András rendező egy szinte teljesen új Bánk bán-elő­adást állított színpadra. Az új jelző itt nem csak Forral Gábor­nak a Dóm tér építészeti stílu­sával teljesen azonosuló díszle­teire, Márk Tivadarnak a meg­szokottat kevésbé naturálissal felcserélő könnyebb jelmezeire vonatkozik: új a szereposztás (amelyben ezúttal először van képviselve az ország valamennyi a húsra Majsai Károly, a helyi úttö­rőcsapat vezetője lelkes és szor­gos munkával sok értéket men­tett meg ebben az öreg házban. Úttöröotthonnak rendezte be, majd itt gyűjtötte össze a falu­múzeum kincseit is. Számos Pe- tőfi-relikviát őriznek ezekben a csendes szobákban. Száztizen- két vers történetét is beszélik az öreg papírosok. Ennyi verse született itt a költőnek. Majsai Károly most írásban rögzíti azt a két esztendőt, amit itt töltött Petőfi. Sok-sok érde­kes, vonzó emlék, történet és történelem. Kovács Sándor operaegyüttese), és újdonság ere­jével hat a felszabadult szín­padi játék is, hiszen a berögző­dött deklamáció helyett a moz­galmas cselekmény átélt tolmá­csolását kapja a néző. Békés András — érdekes mó­don éppen ezen a nagy színpa­don megkísérelte a Katona Jó- zsef-i gondolatok felé visszate­relni a látványos operát és a sze­replők, a statisztéria átgondolt mozgatásával hangsúlyozni a dráma erővonalait, az egyéni tettek mögött húzódó társadalmi indulatokat. Hogy ez a törekvés sikerrel járt, az a széles körből válogatott szereplőgárdának, az utasításait nagyszerűen végre­hajtó — színészi feladatokat is megoldó — kórusnak köszön­hető. Az együttes-jellegű produkció­ból akaratlanul kiemelkedett Moldován Stefánia csodálatos Melinda-alakítása. A cselek­ményre kitűnően reagálva, a leg­finomabb árnyalatokat is ér­vényre juttatva énekelt. A Ti­sza - parti jelenetben a lehető legtöbbet nyújtotta. A Gertrud szerepét először éneklő Komlós- sy Erzsébet új: fiatal, lobbané­kony, szép királynőt — asszonyt — formált. Szép hangját jól ér­vényesítette, látható élvezettel használta ki a játékbeli lehető­ségeket. Simándy József indisz­ponált kezdés után egyre jobban belefonódott az együttesbe. Szi­geti László (Ottó), Virágos Mi­hály (Tiborc), Szabady István (Petúr), Tréfás István (Biberach) hangban és játékban egyaránt rászolgált a percekig zúgó taps­ra, a siker fő részese volt. Marczis Demeter érezhetően re­kedtséggel küzdött. Partidé# ssereposxtású Turandot Szeged eddigi legnagyobb si­kerei a külföldi vendégművé­szek közreműködésével bemuta­tott operákhoz fűződtek. Ebből adódóan érthető nagy várakozás előzte meg Puccini utolsó, mo­numentális operájának Dóm té­ri bemutatóját is. Ha azt mond­juk, hogy a vasárnap esti elő­adás mindenben megfelelt a felfokozott várakozásnak, akkor túlzóan szerényen értékeljük a látottakat. A szabadtéri játékok új Turandot-produkciója (a ré­git 1938-ban A*ídasdy Kálmán rendezte) ugyanis olyan kima­gasló esemény, amely koncep­ciózus színpadi megfogalmazá­sának, a magas fokú zenei meg­valósításnak, a közreműködő művészek remeklésének köszön­hetően a legnagyobb hagyomá­nyú európai fesztiválok produk­cióival is állja a versenyt. Színe tár Miklós rendező — és a színpadra állításban döntő sze­repet kapó Fülöp Zoltán díszlet- tervező — Gozzi meséjéből a szűnni nem akaró bosszúállás értelmetlenségét hangsúlyozza. Az egész színpad a mondanivaló szolgálatában áll. Az első fel­vonás súlyos, misztikus sötét­sége, a második felvonás fehér- ben-aranyban ragyogó kripta­palotája ugyanazt mondja amit a három miniszter énekel triójá­ban: itt a bosszúállás már ön­magáért való értelmetlen külső­séggé vált. A falak előtt zúgo­lódó tömeg pedig azt jelzi, hogy az egykor ért sérelem újból és újból való felelevenítése, a meg­békélni nem akarás népszerűt­len, tarthatatlan. Ez, a megbékélés és a szeretet megtalálásáig nyúló értelmi ív, olyan alapot ad a rendezőnek, amire az opera minden díszét rá lehet építeni: a látványosság or­namentikáját is. A szegedi elő­adás legfőbb értéke: úgy nyújt felejthetetlen látványt, hogy azzal a mondanivalót, az opera gondolati magját hangsúlyozza, hogy a széles hömpölygésű. gazdag színskálájú zene hangu­latát vizuálisan is ki tudja fe­jezni. Ha csupán a magyar szerep­lők nevét soroljuk fel — Szal~ ma Ferenc (Timur), Radnai György, Réti József, Palcsó Sán­dor (a három miniszter), Réti Csaba (Altum császár) és Gregor József (Mandarin) — már akkor is sejthető az előadás zenei színvonala, hiszen az epizódo­kat is kiemelkedő művészeink éneklik — kitűnően. De úgy hi­szem nem tévedek, ha leírom: Nikola Nikolov bolgár tenorista (a New York-i Metropolitan és a milánói Scala tagja) az egyik legnagyobb művészegyéniség aki [ ezen a színpadon fellépett. Szárnyaló tenorja olaszosan haj­lékony, a legnagyobb magasság­ban is erőteljes kristálytiszta. Ráadásul a fiatal művészt külső adottságai is ideális Kalaffá avatják. Amy Shuard (a londoni Covent Garden tagja) királynői alkat. Különleges színű drámai szopránja szinte erre a szerepre predesztinálja. Nem véletlen, hogy világszerte Turandotot éne­kel. Rajta kívül kevesen lehet­nek, akik ennyire azonosulni tudnak a Puccini megálmodta hercegkisasszonnyal. Az igazi meglepetéssel azonban Jeanette Pilou szolgál. Az Olaszországban élő görög művésznőre már ko­rábbi budapesti fellépésekor is felfigyelt a közönség. A közben eltelt idő alatt azonban eszközei tovább gazdagodtak. Csodálato­san tisztán, könnyedén énekel. Nemcsak fiatalos bájával, az egész teret betöltő játékával ej­ti rabul a közönséget, hanem játékával is. Liu-ja felejthetet­len. A Vaszy Viktor által vezényelt zenekar és a Pless László által betanított kórus mindkét pro­dukció sikerének alapját jelen­tette. A budapesti és szegedi zenészek illetve énekesek ugyan­is a hatalmas tömegjelenetekre épülő produkciók legfőbb ténye­zőivé váltak, s mint az elmúlt években ezúttal is feladatuk magaslatán állottak. Hasonló­kat mondhatunk az operaház táncosairól, akik Barkóczy Sán­dor koreográfiáját vitték sikerre. Reméljük a kitűnő kezdetet jó folytatás is követi, s nem kell csalódniok azoknak a tízezrek­nek, akik a nem olcsó jegyek megváltásával szavaztak „ Sze­gedi Szabadtéri Játékok létjogo­sultsága mellett. Varga Ákos Jelenet a Turandot II. felvo násából. Fent: Turandot (Amy Shuard), előtte háttal Kalaf (Nikola Nikolov).

Next

/
Oldalképek
Tartalom