Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-15 / 165. szám

A község modern, új, emeletes iskolájának igazgatói szobájá­ban ülök, s a régi anyakönyvi naplókat lapozgatom. 1938— 1939-es tanév. A nevek többsége mellett bejegyzés: „Sok mu­Nagy gondot fordítottak a falu építésére, szépítésére. Valamikor golyvásoknak hívták a sükös- dieket, mert a rossz ivóvíz miatt a lakosság nagy része megkap­ta ezt a betegséget. Érthető, hogy Épül az öregek napközije. A tervek szerint szeptember 15-én avatják fel. Képünkön Dujmov István tanácselnök, Kmetovics Józseffel, a tanáes építőbrigádjának vezetőjével folytat megbe­szélést. Az álláson Takács Lajos, Török István, Balázs József kő­műves dolgozik. minden harmadik házban csap­ból folyik a jó ivóvíz, s újabb golyvás megbetegedés nem for­dul elő. Szándékuk, hogy még 20 kilométer vízvezetékhálóza­tot építenek. Az idén az öregeknek épül napközi otthon KÖFA-ból, 350 ezer forintos költséggel. Jövőre tovább folytatják a járdaépítést, a művelődési házat pedig „kul- túrkomibináttá” kívánják átala­kítani egymillió forintos költ­séggel. Jobban, kulturáltabban akarnak élni a község lakói — összegezi a fejlesztési törekvé­seket Dujmov István tanácsel­nök. Két üxem Sükösdön két ipari üzem van. Az egyik a tőzegbánya, amely többszörös élüzem. Paddi János munkavezető arról tájékoztat, hogy tavaly éves tervüket 164 százalékra teljesítették. Most a dunai árhullámok magas vízál­lást idéztek elő a tőzegmezőn, ami erőteljesen hátráltatja mun­kájukat. Elhatározták, hogy szo­cialista komplex brigádot alakí­tanak a gép-, kismozdony-, sín- kuli és darálókezelőkből, hogy a lemaradást pótolják és ily mó­don az idei tervet is teljesíteni tudják. A másik üzem a Kalocsavidé- ki Fűszerpaprika- és Konzerv­ipari Vállalat sükösdi telepe. Azelőtt csak a paprikaszezonban működött, most hagymaszárítás­sal, szilvabefőtt, csemegeuborka, sárgabarackpulp készítésével is foglalkoznak. Sőt az év hátrale­vő részben ecetes alma, papri­ka, valamint dzsemalapanyag­gyártással bővül a profil. Azelőtt húsz munkást foglal­koztatott a telep, azt is csak paprikaszezonban. Jelenleg 50 személy egész éven át dolgozik, s kétszázan találnak kereseti le­hetőséget csúcsidőszakban. Az idén már gond lesz a szükséges létszám felvétele a községből. Az üzem fejlődését mutatja még, hogy az idén már 12 hely­beli dolgozó konzervipari szak- munkástanfolyamot végzett. Három közös gazdaság Három termelőszövetkezete van a községnek a Vörös Zászló, az állattenyésztés, az Arany­kalász pedig a szőlő-, gyü­mölcstermesztés fejlesztésére fordít nagy gondot. Az ÍJj Élet­ről úgy beszélnek, hogy most „lábadozik”. Betegségének oka a gyenge vezetés volt. Nemrég új vezetőséget választottak és máris biztatóak az eredmények a szövetkezet gazdálkodáséiban. Legjobban gazdálkodó tsz az Aranykalász. A fejlett agrotech­nikai módszereket is ennek a szövetkezetnek a gazdái alkal­mazzák leginkább. Elújságolták, hogy búzavetésük 80 százalékán vegyszeres gyomirtást végeztek. A növényápolást a sok esőzés ellenére is sikerült még az ara­tás előtt befejezniük. Árpából 13, búzából 11 mázsa átlagter­mést takarítottak be. Százhetven holdnyi új telepítés Százhetven hold új telepítésű szőlőjükből és gyümölcsösükből 20 holdnyi jövőre már termőre fordul. Szép jövedelmet várnak a kertészettől is. Jónak ígérke­zik hat hold paprikájuk, és négy hold paradicsomuk termése. A tsz vezetői azonban mindig újabb lehetőséget keresnek a bevétel növelésére. Elégedetle­nek például amiatt, hogy a szö­vetkezet palántanevelője az év 'kilenc hónapjában nincs megfe­lelően kihasználva. Most virág­kertészettel kísérleteznek, ezzel próbálják emelni a jövedelmet. A tsz gazdálkodásának ered­ményességét bizonyítja, hogy 1960-tól 1964-ig a közös vagyon négyszeresére, a géppark a hat­szorosára, az állatállomány öt­a szövetkezetbe. Áz Élet Tsz komlótelepének támrendszerét a gazdaság építőbrigádja készítette el. Műhelyeikben mindig szíve­sen kijavítják valamennyi szö­vetkezet gépeit. Jó lenne ... Merészség lenne azt állítani, hogy mindent elmondtam Sü- kösdről. Még sole eredményről — Az idén 780 ezer forint ér­tékű erő- és munkagéppel gya- rapodik szövetkezetünk — ma­gyarázza Szögi Mihály, az Aranykalász Tsz főagronómusa. és sok gondról is maradt fel­jegyzés füzetemben. Jó lenne — mondják többek között a köz­ség vezetői — ha a serdülőko- rúak kétéves iskoláját általános mezőgazdasági szakképzésre szerveznék át, amely erről bi­Korszerű üzem távol a várostól, de még a falutő! is. A Hosz- szúhegyi Állami Gazdaság sükösdi majorjában működik az évi 200 vagon kapacitású lucerna-gyorsszárító üzem. Képünkön Rácz Mihályné és Báló Ferencné lucernalisztet zsákolnak. szőrösére, a termelési érték pe­dig a háromszorosára növeke­dett. öt évvel ezelőtt egy mun­kaegység értéke 15,15, tavaly már 34,40 forint volt. A községben van a székhelye a Hosszúhegyi Állami Gazda­ságnak. Tizenhatezer holdjából háromezer van Sükösdön. A gazdaság anyagilag is segíti a község sportegyesületét és a helybeli tánczenekart. Am ami még fontosabb, igen jó a kapcsolat a gazdaság és a szövetkezetek között. Szögi Mi­hály, az Aranykalász Tsz jól képzett főagronómusa például az állami gazdaságból lépett át zonyítványt is adna. Elvégzése után pedig joga lenne a hall­gatónak — a szövetkezetek szükségletének megfelelően — harmadik évfolyamra beiratkoz­ni, ahol — kertész, tehenész, stb. — szakmunkás-bizonyít­ványt szerezhetne. Panasz van az áruellátásra' is. Ezenkívül a Baja és Vidéke Körzeti Földmű­vesszövetkezet bővíthetné és korszerűsíthetné már a község bolthálózatát. Lenne hát miről írni még, de erre majd más al­kalommal visszatérünk. Szöveg: Nagy Ottó Fényképezte: Pásztor Zoltán a községfejlesztési alapból első­sorban jó ivóvízről gondoskod­tak. Az elmúlt év végéig két mélyfúrású kutat és hat kilo­méter hosszú vízvezeték-hálóza­tot építettek. Sükösdön ma már lasztása miatt nem osztályozha­tó.” Miért? Dologra fogták a gyereket. Akkor ez így volt ter­mészetes. Az első osztályba a napló szerint még száz gyereket írattak be. Hatodikba már csak húszat. Kellett a kenyérkereső. Ki napszámba járt, ki otthon segített a munkában. Sükösd la­kosságának nagy része így anal­fabéta maradt. Magasabb osztályban — Azóta sok víz lefolyt a Du­nán — mondja Kapitány Ottó iskolaigazgató. — A felszabadu­lás után — de különösen a me­zőgazdaság szocialista átszerve­zése óta — nagy a becsülete az iskolának. A nyolc általánost minden iskolaköteles elvégzi, a felnőttek pedig pótolni igyekez­nek, amit gyermekkorukban a nyomorúság miatt kénytelenek voltak elmulasztani. Eddig több mint ötvenen vizsgáztak a nyol­cadik osztály anyagából a fel­nőttek iskolájában. Jó néhányan pedig közülük már a kertészeti és a közgazdasági technikum hallgatói lettek. Az idén vég­zett nyolcadikos fiatalok^ közül húszán jelentkeztek középisko­lába Jelenleg tizenkét sükösdi ifjú főiskolán, egyetemen tanul. Jó ivóvíz Az eltelt húsz esztendő pedig más vonatkozásban sem múlt el nyomtalanul a község felett. Folyik az évi nagy karbantartás a Kalocsavidéki Fűszerpap­rika- és Konzervipari Vállalat sükösdi üzemében. Képünkön a mázolóasszonyok a Dehydro típusú szárítóberendezés külsejét varázsolják újjá. A berendezéssel egyébként hagymát és paprikát szárítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom