Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

Lassan vonni le az ár Bajánál a vízállás: 924 centiméter Aratnak a mohácsi szigeten Tegnap százegyedik napjába lepett a megáradt folyó elleni megfeszített küzdelem, az ár­vízvédekezés. Ez az igen hosz- szú, soha nem tapasztalt idő­tartamú és igen magas vízállás nemcsak a védekezési munká­ban közvetlenül részt vevőket vette igénybe, de az egész or­szág érdeklődését, aggodalmát és segítségét a Baja—Mohács— országhatár közötti Duna-sza- kaszra terelte. Ügy néz ki, hogy a legne­hezebb helyzeten túl va­gyunk, bár az erőpróba to­vább tart. Bajánál a Duna vízállása teg­nap még mindig 14 centiméter­rel volt magasabb az I9E4. évi maximumnál, a mérce 924 cen­timétert mutatott. Az előrejel­zések szerint, bár igen lassan, de tovább apad a folyó és jú­lius 2-ára már „leszalad” 920 centiméterre. Ez a magasság azonban még mindig nagy, különös tekintet­tel a száz napja ázó töltések állapotára, s éppen ezért a vé­delmi munka lendülete nem csökkenhetett máig sem. Igaz, hogy a helyzet nyugodtabb 'már a gátakon, die korántsem ve­szélytelen. A Bajától északra terjedő Duna-szakaszon a munka inkább a figyelőszolgálatra terjed, Úszódnál és Ordas községnél különösebb baj nincs, a szivaty- tyúzás igen sokat segített. A Dunavölgyi-főcsatorna tájékán is egy kicsit felszabadult a vé­delem, ami szintén a szivattyú­zásnak köszönhető. Szó van ar­ról, hogy a csatorna által ve­szélyeztetett területekről kitele­pített családok hamarosan visz- szatérhetnek otthonukba. CFolytatás a 3. oldalon.) Tegnap a megyei tanácsház kultúrtermében ülést tartott a megyei tanács. A testület tagjait dr. Varga Jenő, a végre­hajtó bizottság elnöke köszöntötte, majd javaslatára a követ­kező megyei tanácstagok foglalták el helyüket az elnökségben: dr. Pilcz Károly, aki az ülést levezető elnöki tisztet töltötte be, dr. Tompa Béla, Madarász László, Bene András, a Kecske­méti Járási Tanács V. B. elnöke, dr. Cseh László és dr. Kocher László. Miután a tanácsülés elfogadta az ülés napirendjére vo­natkozó előterjesztést, dr. Pilcz Károly átadta a szót az első napirendi pont előadójának. ALLAMVIZSQA Ma. csütörtökön ünnepség ke­reteben veszik kézhez diplomá­jukat a Kecskeméti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum nap­pali tagozatának végzős hallga­tói. Ezt a számukra nagy jelen­tőségű pillanatot azonban két­évi szorgos tanulás és végül a legnagyobb próbatétel, az államvizsga előzte meg. A tanulmányait most befeje­zett 53 növendék közül 33-an megyénkben folytatnak majd szakmai tevékenységet; harmin­cán termelőszövetkezetben, a többiek pedig állami és kísér­leti gazdaságokban találnak munkalehetőséget, A képünkön felkészültségéről az államvizsga során éppen szá­mot adó ifjú Várnagy István például a Helvéciái Állami Gazdaságba kerül majd, ahol gyakorlati idejének letöltése után brigád vezető agronótnus- ként dolgozik tovább. A kép jobboldalán az I. szá- ■lú államvizsga-bizottság tagjai (balról jobbra): Szabó Árpád, a Felsőfokú Mezőgazdasági Tech­nikum gyümölcstermesztési tan­székének vezetője, dr. Tompa Béla, a megyei tanács vb elnök­helyettese, a vizsgabizottság el­nöke, dr. Mészöly Gyula Kos- suth-duas. az intézet igazgató­ja, dr. Kozma Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola rektorhelyet­tese és Mészáros Imre, a felső­fokú technikumok üzemszerve­zési instruktora. (Pásztor Zoltán felvétele) A Kecskeméti Járási Tanács és V. B. szervező, irányító, va­lamint ellenőrző munkájáról szóló jelentést Bene András, a járási tanács vb elnöke terjesz­tette elő. Elöljáróban a járás általános helyzetét ismertette a tanácsülés résztvevőivel. Mint elmondotta, a kecskeméti járás területét és lakosságát tekintve a megye legnagyobb járása. Jellegzetes és a tanácsi munka szempontjából feltétlenül fontos körülmény, hogy a lakosságnak 67 százaléka még mindig kül­területen él. A járás sajátossá­gai közé tartozik az is, hogy te­rületének 65 százaléka futó- és Av'.VVT egyéb homoktalaj, 14 százaléka pedig szikes, csak feltételesen termő vagy terméketlen terület. A járás lélekszámából 52 ezer fő, közel 20 ezer család, a me­zőgazdasági szövetkezetekben, szövetkezeti csoportokban talál­ható. A továbbiakban Bene elvtárs a tanács és a végrehajtó bizott­ság testületi tevékenységét — a vezetés színvonalát, az állandó bizottságok munkáját, a tanács­tagok választókerületi tevékeny­ségét stb. — ismertette a me­gyei tanács tagjai előtt. Mint el­mondotta, az 1963-as választá­sok során kedvezően alakult a kecskeméti járási tanácstagság összetétele is. A termelőszövet­kezeti tagok arányszáma a ta­nácsban 11 százalékról 25 szá­zalékra, az értelmiségiek száma 20 százalékról 25 százalékra, az | egyetemi, főiskolai végzettsé- j gűek száma 13 százalékról 20 i százalékra nőtt. Mindez kedve- j zően befolyásolta a járási ta- ! nács további működését, s kiha- | tott a munka színvonalának ja­vulására is. A tanácsülések igen aktívak. A napirendek közül különösen vitatottak voltak az elmúlt időszakban a tsz-ekben levő öregek helyzetével, az ál­lami irányítással, a tsz-demok- rácia betartásával, a járás ke­reskedelmi, egészségügyi helyze­tével kapcsolatos kérdések. A tanácsülés határozatai általá­ban alkalmasak voltak a fel­adatok eredményes végrehajtá­sára. Mint Bene elvtárs elmondot­ta, e határozatok végrehajtá­sáról szóló jelentések egy része azonban még mindig formális volt, így a testületnek nem nyílt alkalma megfelelően el­lenőrizni a munka eredményes­ségét, a döntések politikai, gaz­^SoÍKtoíós a 3. oldalon4 ót. ti«­Az Elnöki Tanács beiktatta Kállai Gyulát a Minisztertanács elnökét Az Elnöki Tanács szerdán délelőtt ülést tartott. A Népköztár­saság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége együttes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárát, érdemeinek elismerésével, a Minisztertanács elnökének tisztsége alól felmen­tette; dr. Münnich Ferencet saját kérésére, egészségi állapota miatt, érdemeinek elismerésével, államminiszteri tisztsége alól felmentette és nyugállományba helyezte; Pap Jánost, más irányú fontos pártmegbízatása miatt, érdemeinek elismerésével, a Mi­nisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette; Kállai Gyulát a Minisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökévé megválasztotta. Szerdán délben Dobi István, nácsa elnöke előtt Kállai Gyula, a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára, Biszku Béla, a Központi Bizottság titkára, Vass lstvánné, az országgyűlés elnöke. Fehér Lajos és Fock Jenő, a Miniszter- tanács elnökhelyettesei, dr. Er­dei Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, valamint Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára. (MTI) Világproletprieir egyesüljetek! a megyéi pártbizottság iäpjä a Népköztársaság Elnöki Ta- a Minisztertanács elnöke letette XX. ÉVF. 153. sz. Ara 60 fillér 1965. JÜL. 1, CSÜTÖRTÖK A járási irányítás módszerei és tapasztalatai Ülést tartott a megyei tanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom