Petőfi Népe, 1965. június (20. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

/ Ärvizredelmi készültség Újabb árhullám várható Az Alsó-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Duna Baja—Mohács, va­lamint az országhatár közötti szakaszán éjjel—nappal dolgoz­nak a bajai és a szegedi vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi osz­tagai. Bár a vízállás csökkent, a meteorológiai előrejelzések szerint újabb árhullám várható. Az eddig is hosszan tartó ma­gas vízállás miatt megrongáló­dott gátak további javításra, megerősítésre, tömítésre szorul­tak. A munkabrigádok nyolc­óránkénti váltással szünet nél­kül dolgoznak az átszivárgások eltömítésén, a gátak erősítésén. Nemrégiben újabb kő- és ho­mokzsák-szállítmány érkezett a veszélyeztetett helyekre. Vasár­nap összesen háromezer homok­zsákot raktak le a töltések men­tén. A kárt azonban így sem sikerült teljes mértékben elke­rülni, illetve megelőzni. Jelen­leg mintegy kétezer holdnyi te­rület — rét, legelő, szántó és erdő — van víz alatt. Legna­gyobb területet Szeremle köz­ség határában öntött el a Duna, de jelentős földterületet borít a víz Baja alatt is. Nemcsak a Duna, de a főcsa­tornák gátjai is erősítésre szo­rulnak. Legnagyobb védekezési munka a sükösdi szakaszon van, ahol az egyik hídfőnél meglazult a töltés. Az elöntött földekről állandóan szivattyúz­zák a vizet. Az esetleges na­gyobb veszély elhárítására ké­szenlétben vannak a budapesti igazgatóság emberei, gépei is. Tegnap véget ért a budapesti Nemzetközi Vásár Hétfőn bezárta kapuit az idei Budapesti Nemzetközi Vásár, amelyen a tavalyi forgalom több mint másfélszeresét bonyolítot­ták le. Dr. Vitéz András, a Bu­dapesti Nemzetközi Vásár igaz­gatója a következőkben össze­gezte az idei tapasztalatokat: — Ügy érezzük, hogy az idei Budapesti Nemzetközi Vásár is híven szolgálta a békés egymás mellett élés gyakorlati megva­lósítását. Egyik példája a békés versengés nagyszerű lehetőségei­nek és realizálódásának, s fóru­ma a kölcsönös előnyökön ala­puló gazdasági kapcsolatok épí­tésének. Az idei Eudapesti Nemzetközi Vásár örvendetes vonása, hogy a vásár megnyitása előtti he­tekben, hónapokban zsűrizték a kiállításra szánt magyar termé­keket és csak azoknak a bemu­tatásához járultak hozzá, ame­lyeknek szállítására megvan a reális alap. A KGM csak olyan termékek kiállításához járult hozzá, amelyeket egy éven be­lül sorozatban lehet gyártani. Segítette az eredményes üzleti tárgyalásokat az is, hogy a kül­kereskedelmi vállalatok az idén sokkal hatásosabban, eredmé­nyesebben befolyásolták a gyá­rakat, hogy mit állítsanak ki — mondotta. (MTI) Diavetítők az iskolában A Művelődésügyi Miniszté­riumban kidolgozták 1970-ig az általános iskolák szemléltetőesz­köz-ellátási tervét. Jelentős elő­rehaladás várható az audio-vi­zuális szemléltetés területén. Fo­kozatosan ellátják az iskolákat gyakorlati, kísérleti eszközökkel. A nagyszabású terv előirányoz egyebek közt 7000 darab komp­lett diavetítőkészletet, amely nappali használatra is alkalmas. 'r XX. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ara 60 fillér 1965. JŰNIUS 1, KEDD Világ proletárjai, egyesüljétek! Nyers Rezső adta át a vándarzászlét a kitüntetett hartai Új Élet Termelőszövetkezet gazdáinak Verőfényes reggel virradt va­sárnap a hartaiakra. Az Üj Élet Termelőszövetkezet köz­pontjában ünnepi díszben vár­ták a vendégeket: Nyers Rezsőt, az MSZMP Központi Bizottsá­— természetszerűleg szükség van demokratizmusra, ugyanak­kor azonban nagyobb munkafe­gyelemre is. „Uradalmi” módon a tsz-ben nem lehet parancsol­gatni. De az irányítást, az uta­Ezt a vándorzászlót a tavalyi eredményeikért kapják. Már el­vetettük azonban az idei termés magját is, s mindinkább a nyár felé tekintünk. A tavalyi ered­ményekből kell tudást és ta­— Örömmel látom, hogy évről évre korszerűbben gazdálkodnak — mondotta a hidegle­vegős szénaszárító berendezés megtekintésekor a Központi Bizottság titkára Leitheizer Imre elnöknek. Jobbról dr. Molnár Frigyes, a kép bal oldalán a háttérben pedig dr. Varga Jenő és Búza Dezső, a Dunavecsei Járási Tanács V. B. elnöke. gának titkárát, dr. Molnár Fri-1 gyest, az MSZMP megyei bi­zottságának e'ső titkárát, dr. Varga Jenőt, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnö­két, a dunavecsei járás párt- és tanácsvezetőit. A szívélyes fo­gadtatás és az üdvözlések után határjárásra került sor. Tíz órakor a községi filmszínház­ban ünnepi közgyűlésre jöttek össze a hartai és több környék­beli tsz vezetői és gazdái. Leitheizer Imrének, az Űj Élet Tsz elnökének a gazdaság eredményeit ismertető beszámo­lója után Nyers elvtárs mon­dott ünnepi beszédet. — Ebben a virágzó községben — mondta — nincsenek gyenge eredménnyel gazdálkodó tsz-ek, adottságaikkal valamennyien jól sáfárkodnak. Mikor a szö­vetkezésre buzdítottunk, ilyen eleven, kezdeményező gazdasá­gokat képzeltünk el. Az elnöki beszámoló kitért arra, hogy a tsz vezetői és a gazdák bizonyos fokig még elé­gedetlenek az elért eredmé­nyekkel. Megbecsülendő elége­detlenség ez, amely még na­gyobb eredményekre sarkall. Ha ma valamelyik Teleki gróf vissza találna jönni, azt kellene látnia, hogy gazdaságukat a hartai termelőszövetkezetek bár­melyike túlszárnyalta. Határszgmlénk alkalmával so­kat tapasztaltunk. Láttunk itt korszerű baromfitenyészetet, hi­deglevegős lucernaszárító beren­dezést és szerfás istállókat, me­lyeket olcsón, jól és ésszerűen téliesítettek. A korszerűség sem­miképpen nem ellentéte az egyszerűségnek. Korszerű az a gazdaság, amely a meglevő, sokszor csekély összeget jól for­gatja meg, leleményesen kama­toztatja. A szocialista nagyüzemben — folytatta beszédét Nyers elvtárs sítást mégsem lehet száműzni. A szövetkezet tulajdonosai va­gyunk mindahányan, a szántó­földön azonban mégsincs egy­forma szavunk. Ebből a szem­pontból a fölé- és alárendeltségi viszony nem különbözik a régi­től. Csak a módszer, a hang­nem, a cél teszi a parancsokat „kommunistává”! Nem vagyunk nyersanyagban gazdag ország, mégis vannak igazi kincseink: a munka, a jó szervezés, a cél- tudatosság. És nem utolsósor­ban közéjük tartozik az egymás gondjainak vállalása is: ha a gazdaság bármelyik ágában zökkenők, hibák, nehézségek fordulnak elő — ezek megszün­tetésén a gazdák mindegyiké­nek egy emberként kell fára­doznia. pasztalatot meríteniük, s a jö­vőben ezeket tovább hasznosí­taniuk. Befejezésül Nyers elvtárs el­sősorban az országos termelési versenyben harmadik helyezést elért Üj Élet Tsz gazdáinak fe­jezte ki elismerését, de egyút­tal mindhárom hartai termelő- szövetkezet vezetőit és tagságát is melegen köszöntötte. Ezután átadta a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány ván­dorzászlaját és elismerő okleve­lét a termelőszövetkezet elnö­kének, majd dr. Varga Jenő nyújtotta át a szövetkezet négy gazdájának a Kiváló termelő­szövetkezeti tag, illetve Kiváló állattenyésztő jelvényt és okle­velet. J. T. A vándorzászlót Nyers Rezső elvtárstól Leitheizer Imre, a hartai Űj Élet Tsz elnöke vette át. Tito elnök a Szovjetunióba látogat A Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának és azSZKP Központi Bizottsága Elnökségé­nek meghívására Joszip Broz Tito elnök felesége társaságában június második felében hivata­los látogatást tesz a Szovjet­unióban. Magyar—jugoszláv atomenergia- tárgyalások Belgrádban befejeződtek a Magyar Országos Atomenergia Bizottság és a Jugoszláv Szövet­ségi Atomenergia Bizottság tár­gyalásai, amelyeket magyar részről Kökény Mihály, az Or­szágos Atomenergia Bizottság titkára, jugoszláv részről Suica Salo professzor, a Szövetségi Atomenergia Bizottság titkára vezetett. A delegációk megállapították: fennáll a lehetőség a magfizi­kai kutatások, az izotóp-terme­lés, valamint a mezőgazdasági, az orvosi és az ipari izotóp al­kalmazásának területén folyta­tandó együttműködésre. Megállapodás történt abban, hogy ez év őszén jugoszláv kül­döttség látogat a Magyar Nép- köztársaságba, hogy megismer­kedjék a nukleáris energia bé­kés alkalmazásában elért ma­gyar eredményekkel. (MTI) Légelháritélüzisen az amerikai kaSózgépek SAIGON. (MTI) Tizenhat amerikai repülőgép hétfőn délután harmincöt tonna bombát dobott félórás kalóztá­madása során a Hanoitól 12 ki­lométerre délre fekvő Hoai An helységre. Amerikai gépek má­sik csoportja a Hanoitól 110 ki­lométerre délre fekvő Thanh Hoa mellett egy vasúti hidat támadott. Tizenkét amerikai és két dél-vietnami repülőgép a de- militarizált övezet közelében le­vő Vit Thu Lut támadta. A tá­madó gépeket erős légelhárító tűz fogadta. Amerikai repülőgépek siettek a Quang Ngai környékén szo­rongatott helyzetben levő dél­vietnami kormánycsapatok és amerikai egységek segítségére. A súlyos harcokban, a UPI je­lentése szerint, a kormánycsa­patok 600—700 embert vesztet­tek, a szabadságharcosok vesz­teségei ennél jóval kisebbek. Hétfőn délelőtt Saigonból légi úton egy zászlóaljnyi dél-viet­nami tengerészgyalogost szállí­tottak Quang Ngai körzetébe. A Da Nangból a kormánycsapatok támogatására küldött erősítések ugyanis nem könnyítettek a szo­rult helyzetben levő dél-vietna­mi csapatok helyzetén. Az AP saigoni tudósítója sze­rint a dél-vietnami belpolitikai helyzet továbbra is „zavaros és veszélyes”. A belügyminiszter és a gazdaságügyi miniszter levál­tásának problémája még mindig nem oldódott meg. A feszült helyzetre való tekintettel Taylor amerikai nagykövet, aki még pénteken jelentéstételre Wa­shingtonba akart utazni, egyelő­re a dél-vietnami fővárosban marad. A saigoni amerikai fő­hadiszállás a katonai helyzetet zavarosnak ítéli. A Béke-világtanács javaslatára május 23-a és 30-a között más országokhoz hasonlóan, a Szov­jetunióban is megtartották a Vietnami Szolidaritás Hetét. A szovjet városokban tömeggyűlé­seket tartottak, amelyeken a dolgozók támogatásukról bizto­sították Vietnam harcoló népét

Next

/
Oldalképek
Tartalom