Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-28 / 124. szám

Úttörő olimpia Baján Az országos kiírás alapján Ba­ján is megrendezésre került az Úttörő Olimpia kedves verseny- sorozata. Sok indulója volt a versenynek. Különösen az atlé­tika és a kispályás labdarúgás volt népszerű. Négy napon ke­resztül folytak a versenyek és az öt versenyágban a 191 fiú és 189 leány hatalmas küzdelmet vívott. Az első helyezéseket elért ver­senyzők: Atlétika: Leányok: 60 m: Mik­lós Bea, (Baja) 9,3. Magasugrás: Póka Eszter (Baja) 125. Távol­ugrás: Szalma Ibolya (Baja) 395. Kislabdahajítás: Bertok Ilona (Baja) 38.50. Fiúk: 60 m: Ozvald Márk (Bácsbokod) 8,8. Magas­ugrás: Sevaracz András (Baja) Május 30-án, vasárnap kerül sor az MHS motoros ÖHV ver­senyére Baján. A versenyt a ta­valyi útvonalon, 12 km-es pályán rendezik. A rajt délelőtt 9 óra­kor lesz a barátok temploma elől. A versenyre a helyszínen lehet nevezni saját motorkerék­párral, mindenféle kategóriá­ban. A különböző kategóriájú gépeket kettesével indítja a ver­senybíróság 3 percenként. A motorkerékpár-vezetőknek a KRESZ szerint kell közleked- niök, miközben akadályokat küzdenek le. Az első állomáson kerékszerelést kell végrehajta­ni, a másodiknál pvertyacserét, a harmadiknál a kispuskalőté- ren bukkanó célt kell leküzdeni és kézigránátot célba dobni. Ez­után felállított bábuk között bi­zonyítják be motoros-ügyességü­ket, végül a motort tolva, gáz­álarcban kell a célba érni. Á bajai MHS-tagok. de a kívül­állók, körében is lázas izgalom­mal készülnek a vasárnapi mo­toros ügyességi versenyre. Az MHS városi alapszervezet veze­tősége értékes jutalmakat tű­zött ki a legü®vesebb verseny­zők számára, akik majd részt vesznek a megyei motoros ÖHV­Serdülő birkózóink Budapesten Budapesten a Ganz-MÁVAG kui- túrotthonában újszerű versenyt ren­dezett a Magyar Birkózó Szövetség 16 és 17 éves korosztályúak ré­szére. A vidékiek igen jól szerepel­tek, s megyénkben fiataljainkkal is elégedettek lehetünk. A 17 évesek korcsoportjában Sza­bó, Kállai és Seres külön is nagy sikert aratott. Megyénk fiatal bir­kózói a következő eredményeket érték el. Szabadfogás: Könnyű­súly: 1. Seres (Kkfélegyházi Vasas). Kisváltósúly: 1. Szabó (KTE). Lég­súly: 2. Fodor (Tiszakécske). — Kö­töttfogás: Könnyűsúly: 1. Kállai (KTE). Középsúly: 2. Fejős (KTE). Pehelysúly: 2. Seres (F. Vasas). fl msgvei kézilabda* bajnokság állása ÉSZAKI CSOPORT Férfiak 1. K. BRG 5 5 ------- 143: 71 10 2. F . Fáklya 5 4 — 1 76: 68 8 3. Kiskőrösi VM 4 3 — 1 95: 53 6 4. Lajosmizse 5 3 — 2 139: 89 6 5. Kiskőrösi H. 5 3 — 2 87: 77 6 6. H. Rákóczi 6 3 — 3 103:113 6 7. Szsz. Honvéd 5 2 — 3 51:112 4 8. K. FGT 5 1 — 4 61:100 2 9. K. Mathiász 4 — — 4 67:107 — 10. Szsz. Ady 4 ------- 4 37: 35 — 11. Halasi Szilády visszalépett Nők 1. Városföld 6 6 — — 44:13 12 2. K. BRG 5 5 ------- 33:13 IC 3. K iskőrösi VM 3 3 — — 36: 1 C 4. Kiskunmajsa 4 3 — 1 11: 6 í 5. F. Móra Gimn. 4 2 — 2 31:24 4 6. Kerekegyháza 5 1 1 3 35:27 í 7. KTE 4 1 — 3 19:20 í 3. H. MÁV n. 5 1 — 4 17:55 í 9. Lajomizse 5 1 — 4 5:37 í 10. Hetényegyháza 2—112:2] 11. Felsőlajos 5 ------- 5 4:97 — 12. Kiskunmajsai G. visszalépett 130. Távolugrás: Mohai András (Baja) 466. Kislabdahajítás: Andrasics Sándor (Baja) 53,20. 600 m: Nagy István (Bácsbor- sód) 1,55:3. Kispályás labdarúgás: 1. Bács­almási Fiúiskola. Kosárlabda leány): 1. Bajai Kiscsávolyi Ál­talános Iskola Torna: leány: 1. Kiss Melánia (Baja), fiú: 1. Ko­vács T. László (Baja). Úszás: leány: 50 m mell: 1. Rados Zsu­zsanna (Baja) 44,9. Fiú 50 mell: 1. Molnár György (Kiskunhalas) 47,8. 50 m gyors: 1. Molnár György (Kiskunhalas) 41,0. A kiírás szerint első helyezet­tek a területi döntőn Pécsen in­dulhatnak. Ez a verseny valószí­nűleg június első napjaiban ke­rül megrendezésre. versenyen is. Reméljük, hogy a bajai fiatalok, akik közismer­ten ügyes motorosok, tudásuk legjavát adják a vasárnapi ver­senyen. A bajai járásból és a nagyobb községek MHS-alap- szervezeteinek motorosait is vár­ják a városi ÖHV-versenyre. Szombaton és vasárnap két­napos verseny keretében folyt le a Csongrád megyei Vívószö­vetség rendezésében Szegeden Eács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest megyék válogatott ser­dülő (14—15 évesek) egyéni ví­vóversenye. A versenyeken a négy megye legjobb versenyzői jöttek össze az utánpótlás se­regszemléjére. Megyénkből 3 fiú tőrÖ2Ő, 4 leány tőröző és 3 kard­vívó vett részt a versenyben és izgalmas selejtezők és közép­döntők után minden fegyver­nem döntőjében ott voltak a kecskeméti vívók legjobbjai. El­ső napon a férfi tőrverseny folyt le, amelyben Horváth János (Bács-Kiskun megyei Sportisko­la) formáján alul vívott, de így is az igen értékes 4. helyezést érte el. Vasárnap reggel leány tőrözőink és kardozóink léptek pástra. A leány tőrversenyben Közeleg a félévi beszámoló- jelentés ideje, tehát a Kilián Testnevelési Mozgalomban is számot kell adni sportkörök­nek, iskoláknak és egyéb sport­szerveknek, hogy milyen mun­kát végeztek, hány új kiliánost szerveztek be a mozgalomba és ebből hányán szerezték meg a jelvényt Ha megnézzük Baján és já­rásában, hogyan állunk a je­lentkezéssel, megállapíthatjuk, hogy jelentkező sok van, csak éppen a pontokat többnyire nem írják be a könyvecskékbe. Vasárnap Kecskeméten ren­dezte meg a megyei asztalite­nisz-szövetség az országos ifjú­sági seregszemle területi dön­tőit. Békés, Csongrád és Bács- Kiskun megyék legifjabb ver­senyzői álltak asztalhoz és igen szép mérkőzéseket vívtak. A három korosztályban összesen 31 fiú és 21 leányversenyző vett részt a küzdelemben. A verseny részletes eredmé­nyei: 1949—50-es születésűek. Fiúk: 1. Csasztvan (Békés), 2. Rigó Kosárlabda NB II. Budapesti Spartacus— Kiskunfélegyházi Reménység 71:51 (35:26) NB II. férfi, Kiskunfélegy­háza, vezette: Weidinger, Bacs- fay. KRVSC: Borda (1), Szolnoky (4), — Újvárosi (10) — Görög (20), Rádi dr. (4). Csere: Fehér (12), Hudik, Szőllős. Edző: Soltész Dezső. Mintaszerű játékvezetés mel­lett alacsony színvonalú mér­kőzést vívott a két csapat. A Vasutas két legjobbja nélkül állt ki. Kerék ismét kézilabda­mérkőzést játszott, Bottlik még mindig sérült. Játéka sajnos, a jövő héten is kétséges. A Spar­tacus végig vezetett. A máso­dik félidő közepén fellelkesült a tartalékos Vasutas és ekkor 46:42-re megközelítette ellenfe­lét. Ezután azonban alapvető védekezési hibákat követtek el a tapasztalatlan játékosok, és a budapesti csapat könnyen ér­te el kosarait. A teljes KRVSC győzhetett volna a tervszerűtle- nül játszó Spartacus ellen. Jók: Görög, Újvárosi, Fehér, Szol­noky. A Spartacus legjobb do­bói: Sikok 31, Almási 14. két kecskeméti leány került a döntőbe. Brettz Katalin és Ta­kács Katalin, mindketten a Bács-Kiskun megyei Sportiskola versenyzői. Brettz Katalin ve­retlenül nyerte a versenyt, míg Takács Katalin, aki mindössze egyéves vívómúltra tekinthet vissza, a VIII. helyet foglalta el. A kardverseny is bővelke­dett izgalmakban, különösen a döntő, ahol az 1. helyezésért holtversenyt is kellett vívni. Szabó Szilárd (Bács-Kiskun me­gyei Sportisk.) 6 győzelemmel, a holtversenyt 5:2 arányban nyerve, megszerezte az I. he­lyezést. Vívóink ezzel a szerep­lésükkel is igazolták, hogy me­gyénk vívósportja felfelé ível. Két hét múlva Békéscsabán a 16—17 éves serdülők hasonló versenye kerül sorra, reméljük itt is kitesznek vívóink magu­kért Kilián Tesíneyelési Mozgalom a bajai járásban * Asztalitenisz-seregszemle Kecskeméten Az utóbbi időben mégis sokan jelentkeztek jelvényekért a já­rási sportszövetségnél. 252 vas-, 126 bronz-, 73 ezüst és 7 elő­készítő-jelvényt vittek el és ez a szám állandóan emelkedik. Legjobb munkát végeztek a vaskúti iskola. Bácsalmási Gim­názium. bajaszantistváni is­kola, Bajai Tóth K. Gimn., Dá- vodi isk., Bácsborsodi Sportkör, Nagybaracskai Sportkör, Her­cegszántói Sportkör és a Bajai Kismotor és Gépgyár. Horváth Máté (Bács-Kiskun), 3. Berger (Bács- Kiskun). Leányok: 1. Pápai (Bács-Kiskun), 2. Gogh (Békés), 3. Tomyi (Békés). 4951—52-es születésűek. Fiúk: 1. Nagy (Bács-Kiskun), 2. Sáj- ben (Békés), 3. Csenki I, (Bács- Kiskun). Leányok: 1. Fekete II. (Bács-Kiskun). 2. Farsang (Bé­kés), 3. Csáki (Bács-Kiskun). 1953—54-es születésűek: Fiúk: 1. Csenki II. (Bács-Kiskun), 2. Apró (Békés), 3. Lekk (Békés). Leányok: 1. Vikor (Csongrád) 2. Csorán (Békés), 3. Eordás (Bé­kés), MHS híradó Motoros ÖHV-verseny lesz vasárnap Baján Két ©5ső Síelje! szereztek serdihő vívóink Apróhirdetések ÉRETTSÉGIZETT, katonaviselt fia­talembert keresünk eladási ügyin­tézői munkakörbe, 1002-es TÜZÉP­telep._ Kecskemét. ________________2789 EL ADÓ részben beköltözhető két­lakásos villa 194 n.-öl területtel. 2 szobás bérházi cserelakás szüksé­ges. Kecskemét, Sétatér utca 19. 2787 700-AS DKW személykocsi eladó. Kecskemét, Úttörő utca_17.__ 2786 NÉ GYHÖNAPÖS süldők eladók. — Kecskemét, Talfája 84. (Hegedűs- közben, 5 km-nél). Kiss Pál. 2785 ELADÖK kedvezményesen gyönyö­rű kétszemélyes rekamiék, rekamié- garnitúra, politúros hármasszekrény, modern, szép hálóbútorok, konyha­bútorok, ágysodronyok, sezlon, ol­csón. Kecskemét, Vak Bottyán utca 9. Rákóczi út végén. ____________2784 EL ADÓ Kecskemét. Arpádváros 7/a szám alatt azonnali lebontásra való 13 méteres épület. Érdeklődni: 2. sz. Konzervgyárral szemben. Bertáik­nál. Palántatelepen.______________2783 HÁ LÖBÜTOR és rolós üzletajtó ol­csón eladó. Kecskemét, Nyíl utca 2. 2782 EGYÉVES gyermek mellé az iskolai szünet alatt, június 1—augusztus 31-ig egészséges, tiszta kislányt ke­resek. Kecskemét, SZTK. II. 220. szoba. _________ 2779 FA J pulikölykök eladók. Kecske­mét, Zöldfa utca 30. 2778 622 N.-ÖL szőlő eladó Csáktornyá­ban, a Konzervgyár hát'a mögött. Érdeklődni csak vasárnap egész nap Kecskemét, Bethlen körút 41. 2777 ELADÓ kisipari asztaltűzhely, ol­csón. Kecskemét, Csongrádi út 136. 2776 ELADÓK 11 hónapos süldők, 7 man­galica és 3 barn'aszőrű. Kecskemét, Budaihegy 57. Hegedűs-köz. Magro­vics-féle ház. Szabó Lajos.______2775 EL ADÓ 1 és háromnegyed hold szőlő Máriahegy 80. szám alatt, el­foglalható lakással. Szőlő két rész­ben is. Kecskemét, IV., Árok utca 14. SZ.________________________ 2774 Ó- ÉS ÚJBOR 25 literen felüli té­telben eladó. Kecskemét, Széchenyi körút 43. 2773 ELADÓ szép háromajtós kombi- náltszekrény. könyvszekrény, nagy hangulatlámpa. Kecskemét, Kölcsey utca 13. 2772 HORDOZHATÓ cserépkályha, reka- mié, farkaskutya minden jószág őr­zésére alkalmas ,eladó. Kecskemét, Kölcsey utca 13.______________ 2771 ZO NGORA, fekete, rövid, szép ál­lapotban. Alkalmi vétel. Hangszer­üzlet. Kecskemét, Nagykőrösi utca 7. sz. 2770 ELADÓ Kecskemét. Bethlenváros 63. számú ház, 330 n.-öl telekkel, rész- ben elfoglalható. __________________2769 FE KETE Pannónia eladó. Kecske­mét, Bud'aihegy 134. sz. (Vacsi köz.) Miklósék. 2768 ZONGORA, egészen rövid, bérbe­adó. Hangszerüzlet, Kecskemét. = Nagykőrösi utca 7._____ 2767 EL ADÓ Kecskemét, Ballószögben a határúti buszmegállónál cserepes téglaépület, bontási engedéllyel a Bencsik-jszőlőb£n. Érdeklődni: He­tényegyháza. Hunyadi utca 7. sz. Futballpályánál. _________2*66 KÉ ZI kötőkészülék el’adó. Kecske- mét, Klapka utca 41. Nagyék. 2565 FÁKLYA kombináltszekrény és re- kamié fotelokkal eladó. Kecskemét, Füzes utca 2. I. emelet 2. Délután 5-től. 2764 HÁROMHÓNAPOS malacok eladók. Kecskemét, Cimbalmos utca 14. 2763 KECSKEMÉTI 2 szob»a összkomfor­tos lakásomat elcserélem szegedi hasonlóért. Ajánlatokat „Szép lakás 88 837” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe. ___________________2761 VE SZEK kisméretű jeges jégszek­rényt. Kecskemét, Budai utca 13. 2760 WARSZAWA személykocsi kifogás­talan állapotban eladó. Végh Bálint. Orgovány, III. kér. 41.___________2758 SÜ LDŐK eladók. Kecskemét, Tal- fája 143. Szabó Pál. 2757 KERESKEDŐI szakmában jártas áruátvevői beosztásba férfi mun­kaerőt felvesz a kecskeméti BAR­NE VÁL. 2755 FEKETE Pannónia motorkerékpár oldalkocsival eladó. Kecskemét, Per- czel Mór utca 14. 2751 KECSKEMÉTI 2 szobát több mellék- helyiséggel budapesti 2 szobásra cserélek. Koháry utcai hírlapbolt. 2750 ELADÓ bécsi pianinó, karfapedálos. Érdeklődni Kecskemét, Horog utca 9. sz. 2749 HÁZASSÁG céljából keresem elvált vagy özvegy 'asszony ismeretségét 50 =-60 évig, aki nyugdíjas férjet sze­retett otthonába fogadna. Leveleket .,Piros rózsa 88 826” jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe._______2746 EL ADÓK választási malacok. Kecs­kemét, Szolnokihegy 29., Horváthék- nál, volt halászcsárdával szemben. ______________ 2745 EL ADÓK szép hálóbútorok, konyna- kredencek, páros ágyak, szekré­nyek. Kecskemét, Kossuth körút 23. _______ 2742 EL ADÓ ekekapa. príma porozó, lő- csös kocsi, féderes kocsi Winter-ten- gellyel, borona, henger, permetező, daráló. Kecskemét, Munkácsy utca 12-___________ 2741 SZ OBA-konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. — Kecskemét. Szegedi Lajos utca 12/b._________2739 MÁ SFÉLÉVES heréit sertések el­adók. Kecskemét, Talfája 23. 7-es km-nél, Bogos András. 2792 1 ÉVES süldők eladók. Kecskemét, Szolnokihegy 34., Molnár János. 2791 BÚTOROZOTT szoba férfiak részére kiadó. Kecskemét. Holló utca 15. 2790 POBJEDA személygépkocsi generálo- zott motorral igen jó állapotban eladó. Kisebbért cserélek meg­egyezés szerint. — Leveleket „Wartburg 900-as, Trabant Combi” jeligére a Kecskeméti Magyar Hir­detöbe. __________________________2736 KO MPLETT IZS teleszkóp eladó. Nagykőrös, Szolnoki út 103._____2730 HA TÉVES, mindenórás vemhestehén eladó. Kecskemét, Mötkó 52. Ko­vács László. 2727 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó 2 személy részére. Kecskemét Dankó utca 44.___________________2725 EL ADÓ ház Kecskemét, Matkói út 85., Rendőrfaluban. Érdeklődni le­het Csóka utca 40. alatt, délután 4—G-ig. Szabó Gergely.___________2724 POBJEDA személykocsi el'adó. — Lászlófalva, Úttörő utca _3.______2723 EL ADÓ fürdőkád. Kecskemét, Séta­tér utca 10._______________________2721 JÓ állapotban teatűzhely eladó. — Kecskemét, repülőtér, 3-as épület. I. emelet 36., délután 5-től._____2720 EVES borjúk eladók. Orgovány, Ko­vács Bálint. 24-es km-kő irányá­ban^ ________________________________2676 EL ADÓ 1400 n.-öl háztáji, 250 n.-öl jól karbantartott szőlő gyümölcs­fákkal és jó lakással. (Konyha, szoba, speiz, kamra, nyárikonyha, istálló.) Jakabszállás, III. kér. 58. sz. alatt. Kun József._________________6911 ELADÓ 770 n.-öl szőlő a kiskőrösi úton 3 és fél km-re. Érdeklődni: Kecskemét, Batthyány u. 17. Szabó­műhely.____________________________6912 LÓ eladó. Méntelek. Sóhordó úti is- kolánál. Héjjas-tanya. 6914 SIMCA Aronde eladó. Megtekint­hető vasárnap 7—13 óráig. Kecske­mét, Báthori u. 4. 6920 NAGYKÉPERNYÖS tv, Erkel mag­nó, 320-as betongerenda eladó. — Kecskemét, Báthori u. 4. 6921 Tiszaugi strandon 3 helyiséges, fe­dett terraszos nyaraló eladó. Érte­kezni Kecskemét, Báthori u. 4. 6922 ELADÓ Kecskemét, Rendörfalu, Lő­csei u. 32. sz. ház. Érdeklődni 3 órától. 6923 SZIKVlZKIHORDÓT azonnal felve­szek. Kecskemét. Lugossi I. u. 5. 6924 HÍZOTT sertés eladó. Kecskemét, Fehér u. 3. 6925 DUNA tv eladó. Kecskemét, Gubá- nyi u. 6. (Rendőrfalu.) 6926 ELADÓ rekamié, fotel, szék, asztal. Kecskemét, Lenin tér 4. II. em. 27. Batthyány u. végén, szürke épüiet. 6927 ELADÓ 80 basszusos tangóharmoni­ka kifogástalan állapotban, s ugyan­ott vályognak való törek. Kecske­mét, Méhesfalu. Üj osztás. Köny­vesek. 6928 ÉVES süldők és fürdőkád eladó. Kecskemét, Hajnva J. u, l. sz. 6930 ADLER Junior autó príma állapot- ban eladó. Cegléd. Déli út 46. 6931 407-ES, 4 sebességes Moszkvics el­adó. Kecskemét, Gáspár A. u. 3. Kovács.___________ 6932 7 D B 7 hónapos és 3 db 1 éves sertés eladó. Kecskemét, Epreskert u- 64/a._________________________ 6933 EL ADÓ 2 db vízhúzó szivattyús mo­tor. Érdeklődni Kecskemét, nagy­kőrösi betonút mentén, Kúti bol­tossal szemben. 6908 ELADÓ beköltözhető családi ház 223 n.-öl gyümölcsös telekkel, v*agy elcserélem kisebbel, megegyezés sze­rint. Kecskemét, Dárdai telep, I. u. 4- sz. 6907 ELADÓ 6 éves, bőtejelő fias tehén. Kecskemét, Talfája 20. Budai úton a 6. km-nél. Bogos Sándor. _____6906 2 DB éves süldő eladó. Kecskemét, Völker telep, XII. u. 4. 6900 ÉVES süldők eladók. Koncz Gábor­nál. Kecskemét, Nagykőrösi beton­út mellett, 6. km-nél. 6898 26 000 km-t futott MOSZKVICS el­adó. Kecskemét, IV. kér., Semmel- weisz u. 11. 6897 ELADÓ 12 darabból álló lengyel garnitúra. Kecskemét, Puskin u. 30. II. em. 1. Du. 5 óra után. ______6896 EL ADÓ menyasszonyi ruha. fátyol, hároma.itós szekrény. Érdeklődni: Kecskemét, Csongrádi út 44. sz. 6887 STUKATÜRNÁD, nádnalló kapható. Nagykőrös, Vági István u„ X. kér. Üj ház. Szaniszló István. 6883 ELADÓ príma állapotban Jawa Pio­nír motorkerékpár. — Kecskemét, László Károly u. 2. 6882 ELADÓ vagy kisebbért elcserélném Kecskemét, Szalvai Mihály krt. 7. sz. ház fele részét beköltözhctőség- gel. Érdeklődni: reggel 7 óráig, este 6 óra után. Csorba. 6881 WARTBURG 900-as kifogástalan ál­lapotban eladó. Megtekinthető hét­köznap du. 5 órától. Kecskemét, Arany János u. 8. I. em. 1. Váradi István.__ 6376 KÜ LÖN bejáratú bútorozott szoba férfi részére kiadó. Kecskemét, Csongrádi út 120. 2781 250-ES J*awa motor eladó kifogás­talan állapotban. Kecskemét, Kere­kes u. 17. sz. Érdeklődni csütörtö­kön-_____________________ 6873 30 HÓNAPOS mangalica süldő és egy bőtejelő, mindenórás tehén el­adó. Kecskemét, Talfája 340. KJ<=- talfáji út.__________________________6843 PANNÓNIA oldalkocsi eladó. Bo­csa, II. kér. 46. sz. alatt. Érdeklődni ugyanott. 6904 VILLANYSZERELŐ tanulót é« szak­munkást felveszek. Mánvoki Ferenc villanyszerelő mester. Kecskemét Erdőéi Imre utca 6. 9706 SZALAGFŰRÉSSZEL való léc- éí deszka vágáshoz értő szakembert ál­landó munkára felveszünk azonnal Aranykalász Tsz, Kecskemét Szarvas-tanya. 9735

Next

/
Oldalképek
Tartalom