Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-09 / 108. szám

1963. május 9, vasárnap 4. oldal L: NAFTÁÉ 1965. május 9, vasárnap. Névnap: Gergely. Napkelte: 4 óra 16 perc. Napnyugta: 19 óra 6 perc. 1 J — ÜGYELETES or­vos: Május 9-én, vasár­nap dr. Chiovini Ká­roly orvos és dr. Do­mokos Jusztina gyer­mekorvos látja el az ügyeletet egész nap a Kecskeméti SZTK- székházban. A szolgá­lati idő alatt, délelőtt 8—10-ig a járóbetegek és injekciós kezelésben részesülő betegek ellá­tását az SZTK-székház orvosi rendelőjében végzik. — A MŰVÉSZ­KLUB rendezésében hétfőn, 10-én este 7 órakor Rákóczi út 3. I. emeleti nagytermé­ben dokumentum- és kísérleti rövidfilmek vetítése lesz. A Cigá­nyok, Oda-vissza, Va­riációk egy témára és Mesék a kézről című filmeket láthatják az érdeklődők. — A Zeneműkiadó Vállalat gondozásában az ünnepi könyvhétre jelenik meg az Üj Ze­nei Lexikon első kö­tete. Világhírű rákkutatók a fővárosban A Magyar Tudomá­nyos Akadémia meghí­vására a jövő héten több napot töltenek Magyarországon a vi­lághírű londoni Chester Beatty rákkutató in­tézet vezető kutatói: A. Haddow professzor, az intézet igazgatója, a Nemzetközi Rákellenes Unió főtitkára, vala­mint F. Bergei, E. By- land, G. Galton és P. C. Koller professzorok. Miniatűr Callas és a királynő Maria Callas hosszas tárgyalásokat folytatott a londoni operaház vezető­ségével, amíg végre bele­egyezett, hogy július 5-én fellép a Covent Garden- ben. Állítólag azzal a fel­tétellel kötötte meg a szerződést, hogy az elő­adáson az operákért egyébként a legkevésbé sem rajongó Erzsébet ki­rálynő is megjelenik. Alvásverseny A korzikai ' Bastlában július 14-én nagyszabású alvásversenyt rendeznek. A versenynek az lesz a győztese, aki a legtovább alszik. Különleges bizott­ság ellenőrzi, hogy a versenyzők nem használ­tak-e altatót.' Az első díj s,aranyozott hálósipka” lesz. — KEDDEN este 7 órakor, a városi mű­velődési ház díszter­mében kerül sor az évad utolsó kamara­hangversenyére Kecs­keméten. Az eddigi szokásoknak megfele­lően a helyi zenetaná­rok lépnek ez alka­lommal a pódiumra. ják ki. Kétezer hold párád csőm A csapadékos időt ki­használva befejezték a korai paradicsom kiül­tetését, s így már mint­egy kétezer holdon fej­lődnek a növények. Most a konzervipari fajtákat palántálják a szabadban. — Az Idén először rendezett közös megbe­szélést a termelő felek­kel a Kecskeméti Kon­zervgyár. Az elmúlt héten négynapos ta­nácskozáson vitatták meg 120 termelőszövet­kezet képviselőivel az ipari zöldség- és gyü­mölcstermesztéssel kapcsolatos kívánalma­kat. A tapasztalatcsere igen hasznosnak bizo­nyult, ami alapot te­remt ahhoz, hogy az előző évinél folyama­tosabb legyen a kon­zervgyár áruellátása. Emellett megfelelőbb minőségű nyersanya­got küldhetnek a szö­vetkezetnek, mert a termelők megismerked­tek a gyár igényeivel. Lottótáiékoztató A 19. játékhétre be­érkezett 6 284 492 db lottószelvény, öt talá­lat nincs. Négy talála­tot 51 fogadó ért el, a nyereményöss zeg egyenként 92 418,75 Ft. Három találatot 4561 fogadó ért, el, nyere­ményösszeg egyenként 516,25 forint. Kéttalála- tos szelvények száma 140 699 db, ezekre a nyereményösszeg egyenként 16,70 forint. Az eheti nyerőszámok: 27, 35, 49, 50, 74. — BÁCSALMÁSON tsz-közi sertéskombinát épül. A helybeli Petőfi és Táncsics közös gaz­daságok összefogásával két, egyenként 300 fé­rőhelyes hizlaldával el­látott sertéstelep ké­szül idén. — ŰJABB tízezer rántani való csirkeszál­lítmányt indítottak út­nak a feldolgozó üzem­be a tataházi Petőfi Tsz baromfitelepéről. Ezzel eddig 50 ezer pe­csenyecsirkét adtak át a közfogyasztásra. Az év végéig 150 ezer rán­tani való csirkét érté­kesítenek. — Tavaszi—nyári mű­soros divatbemutatót rendeznek vasárnap este 7 órai kezdettel a kalocsai városi műve­lődési házban. A mű­sorban fellépnek: Hol­lós Ilona, Ajtay Mária, Szegedi Gyula, vala­mint a művelődési ház klub j án aktánczenekar a. — 185 ezer forintot fordít az idén a Bács- Kiskun megyei Gabo­nafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat szociális létesítményeinek bőví­tésére. 100 ezer forintba kerül a fürdő és öltöző felépítése. Virágzik a gyöngyvirág A tavasz legkedve­sebb virága, az erdei gyöngyvirág már illa­tozik megyénk homoki erdejében. A kunada- csi és a nyárjasi erdők alját valóságos gyöngy­virágszőnyeg borítja. A napokban megérkeznek majd a virágszedők, és több millió csomó vi­rágot kötnek a buda­pesti Virágértek ré­szére. — Németh László-est szerepel a kalocsai könyvtár drámasoro­zatának következő, má­jus 11-i programján. Az előadás este fél nyolckor kezdődik a könyvtárban. Szétárkiadúk konferenciája Május 11—14-e kö­zött Budapesten, a Ma­gyar Tudományos Aka­démián rendezik meg a szótárkiadó vállala­tok a nemzetközi kon­ferenciát (MTI) — A SZOLNOKI rádió egyre gyakrab­ban közöl Bács-Kis- kun megyei vonatko­zású híreket, tudósítá­sokat. Legutóbb Kecs­kemét 2000-ben cím­mel sugároztak érde­kes műsort. A stúdió mindennap este 6 óra­kor jelentkezik a 222 méteres középhullámon Kecskeméten nagyon jók a vételi lehetősé­gek. 160 éve, 1805. május 9-én halt meg, alig 45 éves korában Friedrich Schil­ler, a német irodalom klasszikusa, a legszaba­dabb lelkű költők egyike. Pályáját irodalmi forra­dalmárként kezdte: 18 éves korában írta Hara­miák című első drámáját. Első előadása után Würt­temberg uralkodója meg­tiltotta számára, hogy költői műveket írjon. A zsarnokság elől megszö­kött. További műveiben is milliók meggyőződé­sének adott hangot. Lán­goló. meggyőző szavak­kal hirdette, hogy szük­séges a társadalmi álla­potok gyökeres átalakítá­sa; gyűlölettel szólt a zsarnokság, az önkény el­len. ö jutott először az elnyomott tömegek, a va­lóban történelmet formá­ló nép színpadi szerepel­tetésének gondolatára és megvalósítására. Klasszi­kus tömörségű színmű­veiben — többnyire — nagy szabadságharcok hő­seit szólaltatja meg. Köl­tői művei fel nem mér­hető hatást gyakoroltak a világirodalomra, különö­sen a közvetlenül utána következő költőnemzedé­kekre. — A KULTURÁLIS szemle keretében ma tartják Baján a társas­tánc-versenyek megyei döntőjét. Az egész na­pos bemutatót a Jó­zsef Attila kultúrház Dózsa-termében ren­dezik meg. Várható időjárás va­sárnap estig: ma észak­nyugat felől fokozatos időjavulás. időnként élénk nyugati, észak- nyugati szél. A nap­pali felmelegedés a Dunántúlon erősödik. Keleten általában lé­nyegesen nem változik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 13 —18 fok között, a Du­nántúlon helyenként 20 fok közelében. Különvonat a lipcsei vásárra Az idén ünnepli nyolcszázadik évfordulóját Lipcse városa annak az eseménynek, hogy elő­ször rendeztek vásárt falai között. A megyében is igen nagy érdeklődés nyilvánul meg a ju­bileumi lipcsei őszi vásár iránt. A tavaszi vá­sárra több százan nem tudtak elmenni, mert az IBUSZ nem tudott elegendő helyet biztosí­tani. Ezért az IBUSZ kecskeméti fiókja az őszi lipcsei vásárra szeptember 6-án a megyeszék­helyről ötszázszemélyes különvonatot indít. A hatnapos vásárlátogatásra május 30-ig a megye bármely részéből lehet jelentkezni a kecskeméti és a kiskunfélegyházi IBUSZ-kirendeltségnél. Baján alakul a megye legnagyobb tehenészete Tovább fejlesztik a szarvasmarha-tenyésztő üzemágat a Bajai Állami Gazdaságban. Három, egyenként 108 férőhelyes tehénistálló épül az idén, továbbá elletőkkel, borjú nevelőkkel bőví­tik a tenyésztőiközpontokat. A gazdaságban ez­zel a megye legnagyobb tehenészetét alakít­Hideg, borult, esős vol! az április Az átiagos hőmérsékletű, derült és száraz március­nak merőben ellentéte volt április, a maga hűvös, napiényben szegény és csapadékos időjárásával. A 9*6 fokos havi középhőmérséklet másfél fokkal alacsonyabb az átlagnál. A 10,2 fokos középértékű első harmad után a többi napok hőmérséklete még a 10 fokig sem emelkedett. A legmelegebb napon, 5-én, 20,4 fokig kúszott a higanyszál. Ezzel szemben öt esetben mértek talaj­menti fagyot, amikor egy alkalommal mínusz 4,3 fokra süllyed» a hőmérséklet. Jellemző a/ április borús voltára, hogy a napsüté­ses órák száma 28-cal volt kevesebb, mint az átlagos 186. Különösen a hó közepe volt rendkívül „sötét’*: tíz napban mindössze 18 órán keresztül sütött a nap. A lehullott 58 mm csapadék 10 mm-rel haladta meg az átlagot. E tekintetben a hónap utolsó har­mada tartja a „csúcsot” 34 mm-rel. A hónapban a legnagyobb csapadékmennyiséget — 24 óra alatt 11,5 mzn-t — 21-évi mérték. Zivatar egy ízben volt, 26-án pedig. néhány percen át jég is esett. Állandó bizottsági elnökök tanácskozása Solton A megyei tanács állandó bi­zottságainak elnökei tegnap Solt-Kalimajorban tanácskozás­ra gyűltek egybe. A megyei ta­nács végrehajtó bizottsága által összehívott értekezleten beveze­tőül dr. Varga Jenő, a vb elnö­ke értékelte áttekintően az ál­landó bizottságok múlt évi mun­káját. Majd az állandó bizottsá­gi elnökök adtak számot a bi­zottságok tevékenységének a további munka szempontjából figyelemreméltó tapasztalatai­ról. Ezúton az idei feladatok igen sokoldalú megvitatása került sorra. A megyei tanács vb intéz­kedési tervének figyelembevéte­lével főleg a költségvetés, a me­zőgazdasági termelési, egészség- ügyi, művelődési tervek végre­hajtásával, valamint a tanács tömegkapcsolatának további szé­lesítésével kapcsolatos tenniva­lókat vitatták meg az értekezlet résztvevői. » Építkezés közben érdekes leielekre bukkantak Nyárlőrincen A pénteki telefonüzenet mind­össze azt tartalmazta, hogy is­tállóépítés közben — a földmun­ka során — csontvázat találtak Nyárlőrinc határában. Állítólag törökkori maradványok. Tegnap a Katona József Mú­zeum szakembereivel, Horváth Attila igazgató és Horváth Atti- láné régész társaságában felke­restük a helyszínt. — Itt, az Aranykalász Terme­lőszövetkezet területén találtuk ezeket a csontokat — mutat Bartos elvtárs, a helyi iskola igazgatója a már összeállított csontvázakra. — öt embert te­mettek ide, de a feltárás során megállapítottuk, hogy a halotta­kat — mint általában a közös síroknál szokásos — minden rendszer nélkül hántolták el. A két régész tanácstalanul áll. A sírokban nincs olyan tárgy, amivel meg lehetne határozni a temetkezés pontos korát. — Érdekes, — mondja Hor­váth Attila — az egyik kopo­nyán, valószínűleg kardtól eredő mély vágás található... — Egyébként, bár nincs bizo­nyító adat birtokunkban, a sír valószínűleg a XVII., XVIII. századból való ... Helytörténe- tileg is érdekes, ugyanis a ha­lottakat mésszel öntötték le — magyarázatképp mutat a fehér foltokkal tarkított csontokra —, tehát valamilyen járvány követ­keztében pusztultak el. Az egykori feljegyzések sze­rint a lelet közelében az 1700-as években nagyobb település nem volt, így bizonyára, félve a fer­tőzés további veszélyétől (ami pestis, vagy kolera lehetett), temették ilyen távolra ... — Feltétlenül érdekes leletre bukkantak a nyárlőrlnciek — mondja Horváth Attiláné. Ezen a tájon ugyanis ritka az ilyen jellegű sír. A kor pontos meg­állapítása viszont már nem a múzeológus, a régész feladata, így a további kutatást a szege­di antropológusok fogják majd végezni. K. M. A lakosság a háztetőre kényszerült Árvizek Jugoszláviában LESZKOVÁC. (TANJUG) A szerbiai Leszkovácon em­beremlékezet óta nem volt olyan nagyméretű árvíz, mint most. A megáradt Veternica kiöntött, és mintegy ezer ház került víz alá. A szombatra virradó éj­jelt az iparváros lakosságának nagy része a háztetőkön töltötte. A mentőosztagok erejük meg­feszítésével igyekeznek segíteni a lakosságon. A mentési mun­kálatokra kivezényelték a had­sereg egységeit Is. A folyócska vize még mindig árad, s egyre több lakóházba tör be. Dél-Szer- biában a többi folyó is árad. Két haláleset, egy súlyos sérülés A hét végén ittasságból és figyelmetlenségből nemcsak közúti, hanem üzemi baleset és egy öngyilkosság is történt. A három eset közül kettő ha­lálos áldozatot is követelt. Leesett a kocsiról Kecskemét belterületén haj­totta salakkal megrakott lovas­kocsiját Molnár István 46 éves kecskeméti lakos. Mielőtt a bakra felült volna, nagyobb mennyiségű italt fogyasztott. Az ittas lóhajtó menet közben leesett a kocsiról, a kerekek alá került. A súlyosan megra­kott jármű keresztül ment Molnár Istvánon. A mentők sú­lyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a megyei kórházba. Öngyilkos a síneken Tragikus eset történt pénte­ken este röviddel 9 óra után Orgovány és Jakabszállás kö­zött. Ifjú Csorba Mihály 29 éves orgoványi tsz-gazda ittas állapotban ma még ismeretlen ok miatt a keskeny nyomközű vasút vágányára feküdt. A Kecskemétről Kiskőrösre köz­lekedő 5628-as számú vonat ve­zetője a sínen fekvő férfit fék­távolságon belül vette észre, s hiába fékezte le a szerelvényt, az elütötte a fiatalembert. Ifjú Csorba Mihály oly súlyos sérü­léseket szenvedett, hogy a hely­színen meghalt. Az öngyilkos­ság Qka eddig még ismeretlen. Halálos üzemi baleset Pénteken délután Pálmonos- torán halálos kimenetelű üzemi baleset történt. Fehér Attila 19 éves kiskunfélegyházi lakos a DÁV villanyszerelője munka­társával, Német Ferenccel dél­után fél kettőkor Pélmonosto- rán a villanyhálózatot akarták karbantartani. Az egyes számú transzformátorállomáson Német Ferenc kikapcsolta a nagyfe­szültséget, eközben Fehér At­tila a kapcsolószekrényből fes- tékes dobozokat akart kiszedni. Egy figyelmetlen mozdulata kö­vetkeztében kezével hozzáért az egyik áram alatt levő vezeték­hez. A szerencsétlen fiatalem­bert munkatársa elrántotta a vezetéktől, azonnal elsősegély­ben részesítette, de Fehér At­tila az elszenvedett áramütés következtében fél órán belül meghalt. ß. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom