Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-28 / 124. szám

1965. május 28, péntek 5. oldal Háromszáz beiratkozott tagja, ám a családtagokkal együtt köze] kétezer olvasója van a hajósi könyvtárnak. A két évvel ezelőtt avatott új, modem művelődési otthonban kapott helyet a több ezer kötetet számláló könyvtár, ahol naponta tartanak könyvismertetőket, sőt időnként, a tagok részére klubnapokat is. A televízió és a népművelés A közelmúltban labda­rúgó-mérkőzést közvetített a te­levízió Londonból. A falusi mű­velődési otthonok százaiban tö­megek gyülekeztek a készülé­kek előtt. Izgatottan várakoz­tak és figyelték a „Kapcsoljuk Londont” feliratot. Nem min­denütt volt ilyen néma a vára­kozás. Egy vidéki tanítónak, népnevelőnek eszébe jutott: meg kellene próbálni ezt az alkal­mat is felhasználni az emberek ismereteinek gyarapítására. Így a művelődési otthonban a kül­földi sportközvetítések előtt tíz- tizenöt perces ismeretterjesztő előadást tartott arról az ország­ról, ahonnan a közvetítés tör­tént. Bizonyára nemcsak egyetlen ilyen pedagógus van, mert ezt a tapasztalatot — sok más ha­sonlóval együtt — a Népműve­lési Intézet egy kis füzetben közzétette. Előzőleg felmérést végeztek tízegynéhány művelő­dési házban a televízió felhasz­nálásának lehetőségeiről a nép­művelésben. Így kapták a labda­rúgást ismerettterjesztéssel összekötő példát. De sok más érdekességet is. Nem kevés mű­velődési otthon akad, ahol a kü­lönböző szakkörök, foglalkozá­saikat úgy szervezték meg, hogy egybeesnek a televízió hasonló témakörű adásaival. A képző­művész szakkörök például be­építették programjukba a tele­vízió képzőművészeti jellegű adásait. Az irodalmi színpadok, színjátszó körök együtt nézik meg a televízió színházi közve­títéseit, együtt beszélik meg az irodalmi, dramaturgiai és szín- játékbeli problémákat. Felsorol­ni is nehéz, hányféle formája lehetséges a televízió hasznosí­tásának. Mindenekelőtt azt kellett tisztáznia a televíziónak, hogy a népművelés mely ágához kap­csolódik szervezetten. Kézenfek­vő volt, hogy az iskolai oktatás­hoz, de mindinkább az iskolán kívüli népműveléssel is szoros kontaktust tartson. (Ennek ér­dekében az elmúlt év nyarán Salgótarjánban tanácskoztak a népművelők és a televízió ve­zetői.) Az iskolai népművelés támo­gatására immár több mint egy esztendeje rendszeresen műkö­dik az iskolatelevízíó. Hatása és jövője szinte felmérhetetlen. Különösen a vidéki pedagógu­sok emlegetik nagy dicsérettel az általános iskolásoknak szóló adásokat. Mérhetetlenül nagy segítséget jelent számukra, hogy olyan dolgokat mutathatnak be a gyermekeknek, amelyeket egész életükben sem láthattak volna .talán. Még nagyobb je­lentősége va n a pedagógia mód­szertani problémáinak megoldá­sában, a vidéki pedagógusok pe­dagógiai szakképzésének növelé­se tekintetében. Ez azonban, is­mételnünk kell, a televízió és népművelés kapcsolatának csu­pán egyik és nagyon körülhatá­rolt oldala. — Jelentősebb és fonto­sabb az a segítség, amit az is­kolán kívüli népművelésben tud nyújtani. Szinte alig van olyan adástípus, amelyik közvetve vagy közvetlenül ne segítené ezt a munkát. Vegyük mindjárt a legkedveltebb televíziós mű­sort, a híradót. Rendkívüli je­lentősége van annak, hogy em­berek, akik olvasva talán iga­zán oda sem figyelnének bizo­nyos kül- vagy belpolitikai ese­ményekre, most a látvány ere­jével a legszorosabb kapcsola­tot tartják fenn a világ és az ország változásaival. Érdekes megfigyelés egyébként — Ang­liában végeztek ilyen irányú ku­tatást —, hogy a gyerekek és az egyszerűbb nézők a televízió híradójának hatására olyan ese­ményeket is valóságosnak fo­gadnak el, amelyeket, ha mozi­ban látnak, csak játéknak, mű­vészetnek, és semmiképpen sem valóságként könyvelnék el. Ezért van ilyen nagy jelentősége po­litikusok szereplésének is a kép­ernyőn. (Közismert, hogy —egy amerikai közvéleménykutató in­tézet tanúsága szerint — Ken­nedy győzelme Nixon felett annak is volt köszönhető, hogy a televízióban rokonszenvesebb benyomást keltett a nézőkben.) Míg a híradó ilyen agita­tív jellege kézenfekvő, egyes más műsoroké látszólag nem annyira. A salgótarjáni tanács­kozás azonban jól bizonyította: valóban alig akad olyan műsor­típus, amely megfelelő ötletes- séggél ne lenne fehasználható a népművelők számára. A színhá­zi közvetítéseket már említettük. Ám a műélvezeten túl ezek sem egyedül csak a színjátszókor tagjai számára hasznosíthatók. Sok helyen eredményesen kísér­leteznek — akár van a televí­zióban színházi jegyzet, akár nincs — helyi előadóval, aki az előadás előtt vagy után még irodalmi ismereteket közöl, majd vitát rendeznek a látot­takról. Hasonlóképpen lehet hasznosítani a filmeket is. Ugyancsak kimeríthetetlen népművelési lehetőségeket rejt a különböző kérdezz—felelek műsorok, ki mit tud-ok köz­vetítése. Itt is találkozhattunk már olyan megoldásokkal, hogy helyi népművelő, ismerve a je­lenlevő tv-nézők felkészültségét tovább folytatta vagy kiegészí­tette azt a játékot, amit a kép­ernyőn láttak. A legkívánato­sabb természetesen a különbö­ző, televízióban elhangzó nép­művelési jellegű előadások, film- bemutatók hasznosítása. A leg­jobb művelődési házakban azon­ban itt sem elégednek meg az­zal, hogy a hallgatók, nézők a készülék előtt ülve, pusztán be­fogadják a látottakat. Módot ta­lálnak arra, hogy valamilyen formában a jelenlevőket is ak­tivizálják, ami azért lényeges, mert így hatékonyabb a nép­művelés. Ez a problémakör egyben rá­világít a televízió és népmű­velés kapcsolatának legfonto­sabb és mindig aktuális kérdé­sére. A televízió országos jelle­gű műsorokat sugároz. Akkor és ott lehet kibővíteni, alkalmazni ezeket a műsorokat, ahol olyan előadók, népművelők élnek, dol­goznak, akik kitűnően ismerik a helyi körülményeket, sajátos­ságokat. hz ugyanis a kulcskérdés. Ha nem tud adni valami olyan pluszt, amit a tv nem, s csak az ott jelenlevő nyújthat, akkor nincs értelme kibővíteni a látot­takat. Akkor jobb megmaradni a képernyőn látható műsor be­fogadásánál.. Már ez is oly mér­vű forradalma kulturális éle­tünknek, amelynek következmé­nyeit ma még csak alig, vagy kis részben tudjuk érzékelni és hasznosítani. D. T. dezvény, nincs népi tánccsoport, pedig olyan sokan szeretnénk táncolni! A KISZ csak a sport­tal törődik. Velünk nem. Sem­mi műsoros rendezvényt nem engednek meg az iskolában. Ez nem jól van így... Hát bizony ez afféle vádbe­széd —, nemhiába akar Julika jogász lenni. Tud is pattogni, ha jogsérelemről van szó. Ám arról van-e szó valójában? REt szól ehhez Irénke néni, az igazgató? — Nem egészen úgy van, ahogy Julika látja. Ö olyan, hogy szeret „odamondogatni”. A kollégiumi tanácsba is bevá­lasztották volna, de — dicsére­tére váljék az önkritika! —nem vállalta ezt a szerepet, mert „ak­kor mindig az övé lett volna az utolsó szó”. Ami a fegyelmet illeti? Mi lenne itt a kollégium­ban, ha minden kislány annyit viháncolna, amennyit csak akar? Valami rendet kell tartani. Nincs is velük komolyabb baj, jó gyerekek valamennyien. Persze, a diák mindig sötéteb­ben látja a saját érdekében való fegyelmet. Ezt végül Julika is elismeri. — Milyen a többi kislány? — Itt a kollégiumban mind nagyon rendes. A kollégium át­lageredménye 3,93. Sok a jó ta­nuló és kevés a gyenge. — És a fiúk? Levelezés? Sze­relem? 1/ amaszosan legyint Julika: " Arra nem érünk rá. Egy­két levél jön néha, az meg is van engedve. Aztán meg va­sárnap látogatási idő alatt ta­lálkozhatunk. Nagyon szép tár­salgónk van. De egyébként nem érünk rá mostanában a fiúkkal foglalkozni. Tetszik tudni, na­gyon sok a tanulnivaló... Balogh József Érdekes kisfilmek a kecskeméti művészklubban Május eleje óta új program­mal bővült a kecskeméti mű­vészklub munkája. Hétfő es­ténként a városi művelődési ház Rákóczi úti nagytermében rövidfilmeket vetítenek. A klub vezetőségének törekvése az, hogy az immár világhírű magyar kis- fllmgyártás legértékesebb, s a mozik műsorán ma már általában nem látható művészeti alkotásait tegyék hozzáférhetővé az érdek­lődőknek. A jövő hétfőn négy kitűnő filmet láthat a műsorban a kö­zönség. Gerelyes Endre „9 perc” című filmjét, s egv képzőművé­szeti filmet „1514. Dózsa György” címmel. Ezenkívül a Kis Western című lengyel és a Hullámőrület című francia fil­met. Nem egészen érthető Érettségi előtt J ulika kecskeméti lány, de mint árva, idekerült a kalocsai leánykollégiumba. Má­sodik gimnazista volt, amikor édesanyja meghalt. Édesapját szélütés érte. Hatan vannak testvérek, ő az ötödik. Ritkán jár haza Kecskemétre. Most is, ahogy a negyedikesek eltávo­zást kaptak a kollégiumból, ő itt maradt, másodmagával, és — tanul. Az első próbán, az írásbelin már túl vannak. — Nehéz volt? — Kicsit drukkoltam. De azért ment. Igazít egyet hosszú haján. — Nagyon komolyan veszem az érettségit, mert egyetemre szeretnék menni. Pécsre. — Milyen pályára készül, Julika? — Jogra. Bíró szeretnék lenni. — Átlaga? — Elég jó. 4,9. Azt hiszem, felvesznek. De azért valami kis bizony­talanság bujkál a szavában. Ért­hető, drukkol az ember, ha va­lami nagy dolog előtt áll. — Milyen tárgyakat szeret? — Szeretem a történelmet, a földrajzot. Nyelvek közül a né­metet és az oroszt. — Sokat kell tanulni? Int a kezével: — Ajjaj! Nagy baj itt a kol­légiumban, hogy a negyedik osz­tályban kevés a tanulóóra. Nem tudunk hol tanulni, mert vagy mi zavarunk másokat, vagy má­sok zavarnak bennünket. Sok­szor még illegálisan is tanultunk. Volt úgy, hogy egy órával ko­rábban keltünk néhányan. El­nézték nekünk, bár tilos az ilyes­mi. Nagyon sok az anyag. Tan­tárgyanként 32 tételt kell betéve tudni. — Mit jelent az, hogy betéve? — Hát azt, hogy ha az ember tud valamit, azt becsületesen tudja. Ne csak akárhogy. Julika gyorsan beszél. Dr. Pummer Sándorné, az igazgató­nő inti is eleget: Julika, ha jogra akarsz menni, akkor kavicsot tegyél a nyelved alá, hogy megértsék a szavadat. Ha ügyész, ha bíró le­szel, szépen kell ám beszélned! Kegyelmezi is magát, de ha tűzbe jön, akkor megint csak pereg a nyelve. Mint most is: — Nekünk itt a kollégiumban nem könnyű. Tessék elképzelni: a „külsők” mehetnek szórakoz­ni, moziba, sétálni. RE csak ki­ülünk az ablakba és nézzük az Érsek-kertben napfürdőzőket. Ha nevetünk, az a baj, ha nem nevetünk az is ba.i. Minden sza­bálysértés azzal jár, hogy elvon­ják a szórakozást. Mikor úgyis olyan keveset szórakozunk! Hát baj az, ha vidámak vagyunk? Nincs az iskolában semmi ren­— érti-e a gyerek, miért úgy kell a leckét folytatni, ahogyan a magnó mondja? 7. Nem egyszerű „gépkezelői” ügyesség­gel kerüli el a diák, hogy a gép feljegyezze, hol akadt meg? Végig­hallgatja az egész fel­adatot, illetve annak megoldását, aztán meg• írja a leckét. Ki álla­pítja meg, hol nem tudta volna? 8. Ha pedig ezt meg lehet csinálni, nem lenne egyszerűbb pél­dául a számtanpéldá­kat teljes levezetéssel, megoldással kinyomat­ni a matematikakönyv­ben? Akkor viszont rá le­hetne írni a könyvek­re: Házi másolási gya­korlatok. (t) gyereknél visszahall­gatja a magnót, vajon hol hibázott volna, ha a puskázógép ki nem segíti? Bele se néz a gyerekek füzetébe, hi szén azok mindegyiké­kében egyformán jól megoldott a feladat? 5. Az nem történhet meg, hogy a puskázó­gép mentesíti a tanu­lót a fejtöréstől, mert hisz végig elr.ondja a megoldás menetét? 6. A „puskázást” a gép feljegyzi, így a tanító tiszta képet kap arról, mit ‘adott a diák s mit nem — mondja a hír. Eddig nem azt tudta meg, ha a tanuló jól vagy kevésbé sike­rültén oldotta meg a feladatot? Vajon a gépi tanítás után nem kell-e ugyanúgy meg­győződnie a tanítónak 1. Akkor válhat ál­talánossá a használata, ha például minden fa­lusi iskolásgyereknek lesz otthon magnója, melyről lehallgathatja a házi feladat megol­dását. 2. Ha már most igénybevehető a gép, ez hogyan történik? A gyerek otthon elakad a leckével, felmegy az iskolába, elkéri a mag­nót, és „ketten” foly­tatják a feladatot? 3. Nem fogja-e a ta­nuló inkább testvéreit, szüleit, osztálytársait megkérdezni, hogyan is csinálja tovább a feladatot? Ügy. mint eddig. így kikerüli azt is, hogy a tanító meg­tudja, hol állt meg a tudománya. 4. Miből áll a tanító házifeladat-javító munkája? Minden OLVASSUK, hogy a Győri Tanítóképző In­tézet három tanára ta­nítógépet szerkesztett. Magnószalagra rögzítik a házi feladatok meg­oldását. A tanuló igény­be veheti ezt a „pus­kát” úgy, hogy meg­hallgatja a szalagot azon a helyen, ahol a feladat megoldásában elakad. A „puskázást” a gép feljegyzi, így a tanár tiszta képet kap arról, mit tudott a diák, s mit nem. Az újsághír szerint ez a puskázógép meg­könnyíti a falusi és ta­nyai iskolák tanulói­nak, tanárainak a házi feladatok elvégzését és kijavítását. Ügyes gép lehet. A szűkszavú hír azonban sok mindent nem ma­gyaráz meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom