Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-20 / 117. szám

1963. május 20, csütörtök 5. oldal Tassi tervek - tassi lelkesedés Kéikilós buzgalom Értekezlet egyik tanácsunk művelő­dési osztályán. Na­pirenden: a nép­művelési dolgozók munkájának értéke­lése és a soron kö­vetkező feladatok. A beszámoló lapos, sablonos, terjedel­me felülmúlja az értekezletekről al­kotott legmerészebb elképzeléseket is. Unatkozó arcok, semmibe bámuló, érdektelen tekinte­tek. A sarokban diszkréten horkol valaki. Az előadó zavartalanul szóno­kol. Hirtelen mozgoló­dás támad. Az elő­adó fontossága tel­jes tudatában rán­colja homlokát. Íté­lethirdetés követke­zik, vagyis a jelen­levők felparcellázá­sa jókra, rosszakra. A módszer egé­szen eredeti: A se­lejtezés első áldoza­ta egy komoly, tisz­tes külsejű férfiú, akiről megyeszerte közismert, hogy megszállottja és napszámosa a mű­velődésügynek. A vád ellen pedig szól ekképp: — Az elvtárs fe­lelőtlen, hanyag. Két hónapja egyetlen jelentést se küldött. Bűn, nagy bűn!... A bizonyíték is elő­kerül. Lapos, vér­szegény dosszié. Ke­szeg, szegény rokon a jelentések százai­tól duzzadó, súlyos dosszié-nagybácsik között. — Kérem — til­takozik az „elitéit” — nem érek rá mindig cslp-csup ügyről oldalakat körmölni. A tények beszéljenek a mun­kámról, ne az ira­tok. Irodalmi szín­padokat szerveztem, felkutattam az anal­fabétákat, akik ma már írni-olvasni ta­nulnak és... — Szavak, nagy szavak — a hang vág, mint a frissen fent konyhakés. De írás van-e róluk? Papíron nem szere­pelnek, iktatva nin­csenek, tehát való­jában nem is létez­nek. Amiről nincs jelentés az annyi, mintha meg sem történt volna. Ha pedig nem történt 1 semmi, akkor az elvtárs nem is dol­gozott ... Ezek után néhány jelenlevő méltatása következik. Az egyiknek kimagasló érdemei, valamint példamutató buzgal­ma — azaz kétki- lós dossziéja — ju­talmául oklevelet nyújtanak át. Meleg szavak, kézfogás, stb. A többiek nyá­jas mosollyal leple­zik ellenvéleményü­ket. Majd a kilátás­ba helyezett ebéd minőségén és meny- nyiségén tűnődve csendben és gyorsan távoznak. Tanulság: ahol ki­lóra mérik a munka értékét, ott gyakor­latilag egy deka eredményre sem le­het számítani... Vadas Zsuzsa * Kitüntették a kecskeméti Hírős Együttest Kár, hogy kiesik ez a gyönyö­rű, hatholdas park a község szé­lére. Évszázados fák hajlanak össze, orgonák ontják az illatot. Padok a parkban. Gyerekek zsi- bonganak, szakköri foglalkozás lesz odabent. A park közepén, a kívül-belül ütött-kopott kastély­ban van a község művelődési otthona. Már huzamos ideje tanácsko­zunk itt az ősi fák alatt a köz­ség újraéledő művelődési ügyei­ről. Bedő Fereí.c párttitkár, Ta- kó József vb-titkár és Rutkai Imre művelődésiotthon-lgazgató tárják fel az utóbbi időben fel­serkent sok buzgalmat, a hát­ráltató bajokat — és elmondják az örömöket is. Mert öröm is van. Nem is kevés. Nemrégiben egységes vezető­ségi ülésen vetődött fel a gon­dolat: kellene már valamit csi­nálni a művelődés terén, mert a helyzet nem maradhat így tovább. Évek óta sablonosak, lélektelenek, irreálisak voltak a község művelődési tervei. A népművelési állandó bizottság és a művelődési otthon társa­dalmi bizottsága nem állt hiva­tása magaslatán­— Ami igaz, igaz: a pártve- zetőség nem sokat törődött a művelődéssel — teszi hozzá Be­dő Ferenc párttitkár. És a magukra ébredés kö­vetkeztében végrehajtott át­szervezés, egy-két személycsere, és a valóság mérlegre tétele után most úgyszólván a község minden zugában azon törik a fejüket: ki hogyan tudna köz­reműködni a tassi művelődési ügy fellendítésében. Egerek rágják a padlót... Bemegyünk a kastélyból át­alakított művelődési otthonba. Nem cél nélkül, hiszen a nagy­teremben kínálja magát a köz­ség felszabadulási emlékkiállí­tása. Ebben a kiállításban már megmutatkozik a felszabadult buzgalom: a szorgalom é; igyekvés jeleként szebbnél szebb tablókon sorakozik a be­számoló a község húszéves fej­lődéséről. A művelődési otthon 22 tagú honismereti szakköre es a fotókör 27 tagja derék mun­kát végzett. Az ő munkájuk tükrözi a község nagy előrelépé­sét a 20 éves úton. A kiállítás minőségén azon­ban nagymértékben lerontja a nagyterem belső kopottsága. Gyönyörű kastély lehetett ez valaha, de senki sem törődött vele hosszú évek óta, mállik a vakolat, ajtói-ablakai ósdiak, egerek Rágják a nyűtt padlót. Mondják, hogy csendes éjszakán koncertté erősödik a cincogá­suk. — Ez a legnagyobb akadály — mondja Rutkai Imre műve- lődésiotthon-igazgató- — Ha si­kerül is, — mert okvetlen si­kerül! — mozgósítani a népet, akkor sem jönnek szívesen eb­be a kopott épületbe. Otthon ma már mindenkinek kulturált, rendes a lakása, itt pedig olyan székre ül le a látogató, ameiy odacsípi a nadrágját, szoknyá­ját. Korszerűtlen, elhanyagolt ez a szép, nagy ház, pedig ha rendbe hoznák, nagyszerűen be- tölthetné hivatását. Kilenc nap — négy előadás A kiállítási tablókat elég ne­héz megközelíteni, mert a nagy­teremben hosszú asztalok fehér abroszokkal, tányérok sorakoz­nak, és várják a Petőfi Terme­lőszövetkezet 350 tagját. Fehér asztal mellett most zárják a ta­valyi évet. A színpadon is asztalok — te rítékkel. Ott kapnak helyet és vacsorát a színjátszó csoport tagjai. A Petőfi ugyanis igen közel áll a színjátszó csoport­hoz. Amikor az említett vezetősé­gi ülésen szóba került a szín­játszó csoport létesítése, Kovács István, a Petőfi Tsz elnöke fel­állott és annyit mondott: — Támogatjuk a gondolatot. És — támogatják. Elsősorban a Petőfiből jelentkezett a szín­játszók zöme- Aztán azóta is kifejeződik a szándék: csináljá­tok, csináljátok, mi majd segí­tünk benneteket. Itt is, íme, jel­képesen a nekik való helyre, a színpadra terítettek nekik. Mit is csinált ez az újsütetű színészgárda a községben? A ké­ső tavasszal megalakult csoport hallatlan szorgalommal nekifo­gott a János vitéz betanulásá­nak, május 1-én bemutatták, 8-án megismételték az előadást, 2-án Dömsödön, 9-én pedig Szalkszentmártonban játszották el, telt házak előtt! Kilenc nap alatt négy előadás: derék mun­ka volt. Kit dicsérjünk? Minden tag­ját a csoportnak, de talán még­is Fodor Juliska, Rabnetz Ist­vánná, Janovits Mária, aztán Szabados János, Csonka Bálint, Nonius István, Habaczeller György a legjobbak, és Rácz Lajos, aki „civilben” állatte­nyésztési brigád vezető, a szín­padon pedig rendező, maszk­mester és díszletező egy sze­mélyben. És Horváth Attila földrajz szakos tanár, festőmű­vész, akinek izmos tehetségről tanúskodó festményei a klub­szobát töltik meg a színpad mögött; ő segített a díszletek elkészítésénél. Negyedmillió kellene! Nagyon sok dologról kellene és lehetne itt beszélni: mi min dent akarnak és fognak csinál­ni a tassi művelődés intézői. Di­csérni kell az öttagú zenei szak­körüket, ők adták a János vi­téz zenei kíséretét, és adják minden mulatság talpalávalóját. Aztán a húsz lelkes modelle­zőt. A könyvtárat, amelynek ve­zetőjét, Farkas Istvánnét, mint példás könyvtárost tártján nyilván a megyei könyvtárban. Van itt pezsgés, tettre váltott jó szándék, de most már az újabb akadály meredezik: van műve­lődési ház és mégsincs. — Mi már szépen „megál­modtuk” a tennivalókat — mondja Takó József vb-titkár- — Az egész épületet kívül-belül rendbe kell hozni. Ajtókat, ab­lakokat részben cserélni, rész- ban festeni. A padlót okvetle­nül parkettára kell kicserélni. Az ember kitöri a lábát, ha nem vigyáz. Itt a nagyteremben például veszélyes dolog a tánc. Falakat vakolni, festeni, mind­ezt elterveztük... ... Igen ám, de miből?... — Elhatároztuk, hogy a ter­melőszövetkezethez fordulunk, meg a földművesszövetkezethez, meg a lakossághoz. •. Tudjuk, hogy megértik és méltányolják szándékunkat. Ilyen épületben, ilyen körülmények között nem lehet művelődni. Hiszen például sokszor kölcsönszékeket kell idehozni, mert kevés a székünk. Közönségben nem lesz hiány, ha megindul nálunk az „üzem'. A két termelőszövetkezet szíve­sen befuvarozza a tanyai La­kosságot, aztán meg itt vannaa a belterületiek is... Kétszázöt­ven ezer forint az, amit elő kell teremtenünk... És elő is teremtik biztosan- A helyi művelődés ügye — vizs­gálódásunk alkalmával ezt ta­pasztaltuk — helyes, jó vágány­ra került. Megérdemlik, hogy megkapják a segítséget terveik végrehajtásához. Balogh József A kecskeméti Hírős Együttest a Magyar-Szovjet Baráti Társa­ság országos elnöksége hazánk felszabadulásának 20. évfordu­lóján előadott műsoráért, vala­mint az elmúlt hat esztendőben a magyar—szovjet barátság ápo­lása terén végzett szorgalmas művészi munkájáért a Társaság aranykoszorús jelvényével és oklevéllel tüntette ki. A Hírős Táncegyüttes neve már túlnőtt Kecskemétéit és az ország határán. Számos alka­lommal mutatták be külföldön, több ízben a Szovjetunióban a magyar népi táncművészet szép­ségeit. Az együttes tagjai — diákok, üzemi dolgozók — büsz­kék lehetnek erre a legújabb elismerésre. Gratulálunk mi is a Hírős Együttes valamennyi tagjának! Szirmai István fogadta M. Solohovot Szirmai István, az MSZMP KB Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára szerdán fogadta Mihail Soloho­vot, valamint D. J. Majackijt, a Vesenszkajai Járási Pártbi­zottság első titkárát. A szívé­lyes, baráti hangulatú beszélge­tésen részt vett Dímény Imre és Púja Frigyes, a KB osztályveze­tői és Garamvölgyi József, a KB osztályvezető helyettese. Je­len volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagy­követe. (MTI) Kazánok érdekében lenül optimista gondolatai vol­tak ezek, s olyan mélyen hittek a fokhagymában, hogy Kra- tochvil, amikor bekenték a nád­pálcát, elsírta magát örömében. A koroupovi iskola kétségbe­esett reménysége volt ez, s mi a teljesületlen reményekről szó­ló szomorú fejezetnek nevezhet­jük. A páter, ha nem is egé­szen érthetően, de határozottan érezhetően magyarázta ezt meg nekik a nadrágjukon. Aztán ke­rek előadásban magyarázta meg nekik, hogy az, amit a nádpál­cával elkövettek, csalás volt, mint ahogy erről meggyőződhet­tek. A büntetés teljesen igazsá­gos, hiszen istent akarták be­csapni. Élénk színekkel festette le, milyen káros következmé­nyekkel járhat egész életükre, sőt túlvilági bűnhődésükre is. Hiszen ez az első fok az erköl­csi romláshoz és az elkárhozás­hoz. örök üdvösségébe merné lefogadni, hogy a fokhagymát is úgy lopták, s éppen ezért új­ból elveri őket. Nem kétséges, hogy mindannyian az akasztófán fogják végezni, kivéve persze Venouseket, az igazgató fiát és Zdeneket. Ezeket sohasem verte meg. Zdenek apja az iskolata­nács tagja vólt. Így teltek a napok, s a ko­roupovi fiúk úgy érez­ték, sohasem változhat ez meg. De a sánta Melhuba új irányt adott az egész vallási kérdésnek. A halastó mellett tartott előadásban fejtette ki egyszer a papír jelentőségét. Előzőleg otthon kísérletet vég­zett: papírral tömte ki a nad­rágját, s azután eltörte a tejes­bögrét. Apja a nadrágszíjjal ver­te el, de Melhuba csak fele olyan fájdalmat érzett, mint rendes körülmények között. El­kezdték tehát megbecsülni a pa­pírt, mint a tibeti lámapapok, akik minden papírdarabkát ösz- szeszednek, hogy megóvják az enyészettől. Ebben az esetben ugyan a papírnak kellett őket megóvni. Miszterka, a szatócs fia nagyban szállította a védő­eszközt, s a kegyes páter úgy látta, hogy az utóbbi időben ke­vésbé jelentkeznek a fájdalom jelei, ezeknek a csibészeknek az arcán. Elgondolkozott ezen, s arra a megállapításra jutott, hogy a csibészek bőre nyilván nagyon megvastagodott már, így a hit­tanórák céljaira jobb nádpálcát kell beszereznie, hiszen a ke­gyelmes úristen előrelátásában erősebbre és vastagabbra is nö­veli a nádvesszőt. Másnap tehát sorban a dobo­gó elé állította a büntetésre vá­rakozókat, jobb kéziét reveren­dájába dugva, megnyilatkozott ‘előttünk imigyen: — Csirkefogó banda! Látom, nagyon megszoktátok már a vé= kony nádpálcát, s így szégyente­len módon csökkenteni meritek az úristen által rátok mért bün­tetést. .. Aztán Miszterkához fordult: — Eredj haza, gazember, tisz- teltetem a papát, s kéretem, vá­lasszon ki nekem egy jó vastag nádpálcát... Itt a pénz! Közben megfigyelte, hogy a bűnösök arcán valami sötét ár­nyék suhan keresztül, s ajkát kéjesen összeharapva, megálla­pította, hogy a verés ilyen elha­lasztása újabb boldog, kellemes ér2ést kelt benne. Miszterka apja valóban töké­letes nádpálcát választott ki, mely vastagságával kiegyenlítet­te a papírréteg védőképességét, így tehát tökéletesítésre szorult a találmány, s egy délután ki­mondta Melhuba a technikai fejlődés új fokát jelentő szót: — Kartonpapír! Ettől kezdve nagy dobogással járt minden hittanóra, s a páter egyre gyakrabban sóhajtozott: — Uram isten, de vastag bő­rük van! S parancsot adott Miszterká- nak, vegyen még vastagabb nád­pálcát. A legvastagabb volt ez, mely valaha Koroupovba érke­zett. Csapásai alatt repedt és morzsolódott a karton is. — Most már semmi sem se-. gít rajtunk — sóhajt»zott Mel- huba a halastónál. A következő hittanórán szo- ” morú szemmel, letörtem meredt maga elé az egész osz­tály. Tudták, hogy minden küz­delem hiábavaló. Csak Veprek mosolygott csendesen. A féle­lemtől még bizonytalanabbul válaszoltak a kérdésre, hogy mi­kor mutatkozott meg először az Ür isteni jóságában az emberek előtt. S aztán. .. tizenöten áll­tak a katedra előtt, Veprekkel együtt. Tíz már megkapta a maga részét, s bömbölésük be­töltötte az osztályt, sőt az egész iskolát, ami kétségtelenül kelle­mes hatást gyakorolt a szent­életű, gyermekszerető páterra, amikor Veprekre került a sor. Térdére hajtotta, a vastag nádpálca nagyot suhogott és bumm! Olyan zengés támadt, mintha valaki teljes erővel ütött volna egy cintányérba vagy bot­tal vágott Volna egy nagy tam­tamra. Az atya eleresztette a mosoly­gó Vepreket és felordított. — Le a nadrággal! Veprek arcáról eltűnt a mo­soly, leengedte a nadrágját, s egy bádogtáblát nyűjtott át a páternek, amelyet tegnap ho­zott el a búcsújáróhelyrőí. S a páter megrendültén olvas­ta szövegét: „Adakozzatok a jóság javára!” (Fordította: Tóth Tibor.) Két kazán, amelynek érdeké­ben szót emelünk, a fülöpházi és lászlófalvi művelődési ottho­nok pincéjében van, és az volna a rendeltetése, hogy fűtse hideg időben a nagytermet. A kazán, amelynek tisztes neve: Heating- kályha, azonban csak részben teljesíti feladatát, de azt is csak akkor, ha 24 óra alatt 6 mázsa kokszot beletömnek. Ekkor le­hetővé teszi ez a kazán-fajta, hogy a nagyteremben 14 fokra emelkedjen a hőmérséklet. En­nél több meleget azonban nem ad. Márpedig ilyen „hőfok” mel­lett nehéz a nagyteremben mű­velődni. És természetesen ez a körülmény erősen gátolja a mű­velődési ház rendeltetésszerű használatát téli időben. Alapvető hiba volt ezt a kály­hafajtát művelődési házak nagy­termének fűtésére rendszeresí­teni. De ha már megtört'nt, ak­kor most van az ideje, hogy a hibás fűtési berendezéseket megjavítsák az ayra hi/atottak. Valahogyan módot kell találni arra, hogy megoldódjék a mű­velődési házak nagytermének téli fűtése, mert éppen a téli időszak a faluban a művelődés legigazibb lehetősége. Idejében kell tehát in1 Akad­ni: soha jobb alkalom erre nem kívánkozott, mint a mostaná­ban beálló kellemes jó idő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom