Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-21 / 93. szám

4. oldal 1965. április 21, szerda ma- tarom: fesSÄ-sSatf®­n A P T Á R 1965. április 21, szerda. Névnap: Konrád. Napkelte: 4 óra 45 perc. Napnyugta: 18 óra 41 perc. 1 J — A Magyar Szocia­lista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának irányelvei az időszerű ideológiai feladatokról, valamint Szirmai Ist­ván előadói beszéde a Központi Bizottság március 11-d ülésén fü­zetalakban is megje­lent a Kossuth Könyv­kiadónál. — „A KÉT rendszer gazdasági versenye” címmel Keresztes Nagy Imre, a megyei párt­bizottság munkatársa előadást tart, ma, szer­dán este fél hat órakor Kecskeméten a műve­lődési ház Katona Jó­zsef utcai klubjában. — MÁR 25 vagon spenótot vásároltak fel, zömmel a dunavecsei járásból. A főzeléknö­vényből kedden is mintegy 140 mázsát értékesítettek a me­gye termelőszövetkeze­tei és háztáji gazdasá­gai. Még mintegy 15 vagon parajt vár a ke­reskedelem. lutalom a tízezrediknek Napról napra többen keresik fel a városfej­lesztési kiállítást Kecskeméten. Húsvét vasárnap közel ötszá­zan gyönyörködtek a szép, színes felvételek­ben a hatalmas ma­kettben. A rendezőség elhatározta, hogy a tízezredik látogatót értékes jutalomban ré­szesíti. Ügy számítják, hogy csütörtökön ke­rül sor a jutalom át­adására. nláiöP — A tervezettnél na­gyobb területen, ösz- szesen 5316 holdon zöl- dell a borsó megyénk termelős zövetkezeti gazdaságaiban. A hű­vös idő ellenére min­denütt szépen fejlőd­nek a növények, s rö­videsen megkezdik az első kapálást. — NAGY az érdek­lődés a kecskeméti vá­rosi művelődési ház ifjúsági klubja iránt. Vasárnap délután kö­zel háromszázan szó­rakoztak a Rákóczi út 3. sz. épület nagyter­mében. Sikert aratott a szellemi fejtörő ver­seny is. — Az év első három hónapjában 289 balese­tet szenvedett tanuló részesült tanulóbaleset­biztosítása alapján térí­tésben a megye terüle­tén. A kifizetett összeg meghaladja az 59 ezer forintot. Hegymászás a műemléken A londoni hegymászók klubja versenyt írt ki há­romezer méteres teljesít­ményre. Minthogy az an­gol főváros környékén nem található megfe'elfi terem, a hegymászóver­senyt a yorki herceg emlékművének lépcsőin rendezik meg: összesen 641-szer kell megmászni! Szállodai ötletek Az angol Brighton üdü­lőhely egyik „igen exk- luzív”- szállodájában az igazgatóság több pontból álló körülményes „Jó ta­nácsokkal’ ! fordult a ven­dégekhez. Egy jó humo­rú vendég kézírással a következő ;,jó tanácsot’ írta a többi alá: *,Ha a megfulladás veszélye fe­nyegeti, kizárólag irodai- mi angolsággal szívesked­jék segítségért kiáltani t-S Az országosan híres korai retektermő vidé­ken, Kiskunfélegyháza környékén, megkezdték a szabadföldi kispiros szedését. Az első na­gyobb tételt kedden adták át a felvásárló szerveknek. A hóna- posretekből a szokásos­nál több kerül egy-egy „csokorba”: tavaly ha­tot, idén tízet kötnek egy-egy csomóba. A napokban már tömege­sen érkezik a kiskun­félegyházi kispiros a felvásárlőtelepekre. Az idény alatt 10 millió csomó retek felvásárlá­sával számolnak. — Gazdagodott a dá­vodi Augusztus 20. Tsz. A két év előtti 17-tel szemben tavaly már 41,97 forintot ért egy munkaegység a dávodi Augusztus 20. Tsz-ben. Az eredményjavulás láttán egyre többen tér­nek vissza a tsz-ből korábban kilépettek közül. Most is tizenné­gyen kérik felvételü­ket a szövetkezeti gaz­dák soraiba. Növezelők versenye A Budapesti Nőta­nács és a Magyar Autó­klub rendezésében jú­nius 22-e és 26-a között bonyolítják le a buda- pest—tihanyi műúton a hazai és külföldi női autóvezetők vetélkedő­jét. A magyarokon kí­vül szép számban rajt­hoz állnak lengyel, ju­goszláv, román, továb­bá osztrák, svájci és olasz versenyzőnők. Szomorú tó-helyzet ide süllyedtünk j.lovasnemzet’’ létünkre! Most ol­vassuk hogy a MAFC április 24-én kezdődő nemzet­közi öttusaversenyén a 40 résztvevő 20 lovon osztoz­kodik A helyzet siralmas, és mint kiderül, évek óta fennáll öttusázóink, de általában lovasaink lóhiánya. sehogy sincs rendjen. Szegény versenylo­vaink nemcsak a ló-tusa Izgalmaival lesznek meg­terhelve hanem dupla műszakot is kell teljesíteniük. Bizony érdekesen változott az egykori közmondás. Mié sok lovunk volt, az járta bizonyos helyzetekre jellemzésül, hogy: „Egy fenékkel nem lehet két nyer­set ülni ” Mint napjainkban bebizonyosodik: „Egy nyerget sem lehet két fenékkel ülni egyszerre/’ — Magyar küldött­ség utazott Dublinbe, az Interparlamentális Unió április 19-én kez­dődő tavaszi ülésszaká­ra. A delegáció tagjai: dr. Molnár Erik, a kül­döttség vezetője, és Barcs Sándor ország- ._si képviselő. 140 éve, 1825. április 21-én született Mihalótzy Géza, a szabadságharc vi­téz katonája, az ameri­flnyák konferenciája Budapesten Budapesten május 7-én ül össze az Anyák Konferenciája, amelyen az édesanyák helyzeté­ről, társadalmi megbecsüléséről tanácskoznak majd. A konferencia előkészítéseként a buda­pesti nőtanács az elmúlt hetekben mintegy ezer budapesti édesanyát keresett fel levélben és életkörülményeik, munkájuk, a családban elfog­lalt szerepük iránt érdeklődött. A válaszokat bi­zottság összegezte. Az Anyák Konferenciáján el­hangzó beszámoló a válaszlevelek alapján ad képet a budapesti édesanyák gondjairól és örö­meiről. A konferencián előreláthatólag 350 édes- anyaküldött vesz részt. Észrevételeiket, kérdé­seiket, javaslataikat a nőtanács eljuttatja majd az illetékes szervekhez. (MTI) Tízmillió csórná retek — KECSKEMÉT húszéves fejlődését be­mutató képzőművésze­ti kiállításról tartanak ankétol a kecskeméti Művészklubban szer­dán, 21-én este 7 óra­kor. A kiállításon Goór Imre, Udvardy Gyula, Kiss J. Zoltán, Falu­helyi József és mások müvei szerepelnek. Zweig, Stefan : ARCKÉPEK Zweig híres irodalmi portréiból ad válogatást a kötet. A kötet írásai töb­bek között, Rilke, Tho­mas Mann, Romain Rol­land, . Barbusse, Proust, Lev Tolsztoj, Gorkij, Ma- sereel, Toscanini, Moissl, Jaures. Dosztojevszkij portréját rajzolja meg. Kiváló bolt Elnyerte a szocialista brigád címet Kecske­méten a Rákóczi úti Leértékelt Ruha- és Ci­pőbolt fiatal kiszolgáló kollektívája. Ezenkívül a legnagyobb forgal­mat,, több mint 11 millió forintot, a leér­tékelt bolt kiszolgálói bonyolították le, és szinte valamennyi ver­senypontnak eleget tet­tek, s így a Kiváló bolt címet, s az ezzel járó pénzjutalmat is elnyer­ték. ■—■ GARÄN vízve­zetékásás közben má­sodik-harmadik szá­zadbeli szarmata sírt találtaik. A feltárt sírokban, a bajai Türr István Múzeum régészei több száz gyöngyöt és brosstű­ket, valamint cserép­edényeket találtak. *— Minden tizedik ember éhezik és min­den második elégtele­nül táplálkozik. Pedig földünk átlagos lakójá­nak évi jövedelme a háború előtti időszak­hoz képest megnöveke­dett: most 135 dollár, a háború előtt 100 dol­kai rabszolga-felszabadító háború hőse. A hadap­ródiskola elvégzése után került a hadseregbe. Mint tiszt csatlakozott 1848-ban a honvédsereg­hez. Végigküzdötte a sza^ badságharcot, utána Ham burgba, majd Londonba ment, ahol többedmagá- val létrehozta a Magyar Szociális Demokrata Egy­let nevű tömörülést és együttműködött a többi nemzet ottani szocialista csoportjaival. A London­ba érkező Kossuthot — a polgári emigráció nagy megrökönyödésére — vö­rös zászló alatt felvonul­va üdvözölték. Mihalótzy rövidesen Amerikába vándorolt. Orvosi tanul­mányai után Chicagóban rendelőt nyitott. A pol­gárháború kezdetén emig­ránsokból szabadcsapatot szervezett, • ■ - amely - * ■■ aí északiak oldalán sikere­sén harcolt, s később be­olvadt a reguláris had­erőbe. Három év után Mihalótzyt már mint ez­redest, a hadvonalban egyik éjjeli ellenőrző útja során, rejtekből orvul le­adott lövés halálosan megsebesítette. — A KISKUNHA­LASI Torma János Múzeumban fotókiál­lítás nyílt vasárnap Ternyák Jenő alkotá­saiból. A 29 éves ci­pészsegéd a Kiskunba lasi Lábbelikészítő KTSZ alkalmazottja. Képei az utóbbi évek jó néhány országos ki­állításán már szerepel­lek. Weber Mihállyal együttesen készített „Riport a halasi ci­gányvárosból” című film az országos fesz­tiválon második díjat nyert. — Megjelent Párizs­ban Robert Morei „A csend ünnepe” című kötete: rövid, aranybe­tűs szövege után — 48 tiszta fehér oldal...! A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Április 19-én a középhőmérsék­let 10,8 (az ötvenéves át­lag 11,8), a legmagasabb nappali hőmérséklet 14,9 Celsius-fok volt. A nap­sütéses órák száma 3. — Április 20-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 7,1, a délután 2 órakor mért hőmérséklet 13,3, a legalacsonyabb nappali hőmérséklet 7,1 Celsius- fok. Csapadék 5,7 mm. Várható időjárás szerda estig: felhőátvo­nulások, több helyen esővel, egy-két helyen zivatarral. Mérsékelt, helyenként élénk szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 11—16 fok kö­zött* Vetik a kukoricát A dávodi Augusztus 20. Tsz gazdái április 15-re befejezték az 1200 hold őszi vetésű kalá­szosok fejtrágyázását. Cukorré­pa, kender, valamint lucerna alá összesen 422 holdat készítet­tek elő. A gazdaság asszony és leánybrigádjai 90 hold szőlő­területen végezték el a nyitást és a metszést. A talajelőkészítés is most folyik 50 holdon az új szőlő telepítéséhez, 400 holdon pedig megkezdték a kukorica | fészkes vetését. I Sz. K. Megkezdődött az Akadémia jubileumi nagygyűlése Kedden a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében rendezett közgyűléssel megkez­dődött az Akadémia idei jubi­leumi nagygyűlése, tudományo életünk nagy seregszemléje. Az ünnepélyes megnyitón részt vett llku Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának póttag­ja, művelődésügyi miniszter. Rusznyák István, az Akadémia elnöke, Losonczi Pál földműve­lésügyi miniszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, dr. Trautmann Rezső építésügyi miniszter, Kiss Árpád, az Or­szágos Műszaki Fejlesztési E;- zottság elnöke, Gosztonyi . nos, az MSZMP KB tudományos és közoktatási osztályának vezető­je, Erdei Ferenc, Hevesi Gyula, Jánossy Lajos, Ligeti Lajos, Manninger Rezső és Novobátz- ky Károly, az Akadémia ale’- nökel, E rdey-Grúz Tibor, az Akadémia főtitkára, Kónya Al­bert és Szabó Imre, az Akadé­mia főtitkárhelyettesei, az Aka­démia elnökségének tagjai. Nagy számban voltak elen akadémikusok és az Akaaém a levelező tagjai, tudományos és kulturális életünk ismert sze­mélyiségei, az akadémiai inté­zetek munkatársai. A nagygyűlést Rusznyák Ist­ván nyitotta meg. Az elnökség beszámolóját az elmúlt 15 év munkájáról, ered­ményeiről Erdey-Grúz Tibor fő­titkár terjesztette elő. A . nsza- moló ismertette az Akadénva hatáskörében működő fontosabb tudományágak helyzetét. Hol a tűzoltó? (Quick karikatúrája.) Szomorú húsvéti statisztika Két halálos áldozat, hat súlyos sérülés A húsvéti italozás elsősorban a közutakon éreztette hatását. A kétnapos ünnepen összesen tizenhárom baleset történt a megyében, amelyből kettő em­beréletet is követelt. A ba’ese­tek zömét az ittas járműveze­tők okozták. Elütötte a kerékpárost Kecskemét határában, a Cl 51—42 rendszámú személygép­kocsival a szembejövő forgalom ellenére is előzött Gulyás Béla kecskeméti lakos. A szabályta lan előzés következtében el­ütötte a vele egyirányban, ke­rékpáron haladó Szabó Imre kecskeméti lakost. Szabót élet veszélyes sérüléssel szállították a kórházba. Ittasan vezette az EB 79—93 rendszámú motorkerékpárját Droblyn Vince soltvadkerti la­kos. Egyik éles útkanyarban el­vesztette uralmát a jármű fö­lött és az árokba zuhant. A mo­torkerékpár vezetőjét súlyos agyrázkódással a kiskunhalasi kórházba szállították. Ittas motorosok Foglalkozás körében elköve­tett gondatlan veszélyeztetés miatt eljárást indítottak Gál Mihály helvéciai lakos ellen, mert oldalkocsis motorkerék­párjával ittas állapotban 50 ki­lométeres sebességgel elütötte az út jobb oldalán szabályosan haladó Amrein József helvéciai lakost. A gyalogost súlyos sé­rüléssel szállították a kórházba. Rózsavölgyi János gépkocsi- vezető ittas állapotban vezette a KE 28—68 rendszámú motor­kerékpárját. Későn vette észre- hogy előtte halad Simon Sán dór kecskeméti lakos, s azt e1- ütötte. A szerencsétlenség kö­vetkeztében a motorkerékpár vezetője súlyos, míg a motor- kerékpár pótutasa és a gyalo­gos könnyebb sérüléseket szen­vedett. Irányjelzés nélkül A Kecskemét—Tiszaug között vezető úton haladt motorkerék­párjával Farkas János, de jár­művét már előzte a CH 32—35 rendszámú személygépkocsi. A motorkerékpár vezetője ekkor irányjelzés nélkül balra Kanya­rodott. A gépkocsivezető, hogy az összeütközést elkerülje hir­telen jobbra rántotta a kor­mányt. A gépkocsi az árok na fordult. A gépkocsi utasai kö­zül Dávid Ildikó meghalt Dá vid Sándorné és Papp Károly- né súlyos sérüléseket szenve­dett. Farkas Jánost letartóztat­ták. Ugyanilyen jellegű baleset történt Nagybaracska és Bát- monostor között. Csernák Ist­vánná kerékpárjával, anélkül, hogy az irányváltozást jelezte volna, balra kanyarodott, s a mögötte haladó Cl 25—13 rend­számú személygépkocsi elütötte Csernák Istvánnét a kórházba szállították, ahol rövid iiő múlva sérüléseibe belehaM. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom