Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-15 / 89. szám

1995. április 15, csütörtök S. oldal Bíró József miniszter nyilatkozata Kereskedelmi kapcsolat 128 országgal I Hogyan lehet­ne röviden ösz- szegezni külke­reskedelmünk idei indulását, s az 1965-ös fel­adatokat? — 1965 a külke­reskedelemre is ne­hezebb, bonyolul­tabb feladatokat ró; a külkereskedelem idei terve jelentős mértékű — a ter­melés emelkedésé­nek ütemét megha­ladó — növekedést irányoz elő. Az el­múlt évhez mérten a terv az exportban 11 százalékos, az importban 4,5 szá­zalékos emelkedést igényel. Az ország gyorsan növekvő nyers­anyag- és egyéb importszükség­letének zavartalan biztosítása csak akkor valósítható meg, ha — az export-árualapok mennyi­ségi növelésén túl — minde­nek előtt a korszerűséget fokoz­zuk, a minőséget javítjuk és a szállítási kötelezettségeket ha­táridőre teljesítjük. Külön jd kell emelnem a gépipar előtt álló feladatot, míg a gépipar termelése a terv szerint 4 szá­zalékkal növekszik, exportter­mékeinek mennyiségét 7 száza­lékkal kell emelnie. Az 1965-re előirányzott kül­kereskedelmi forgalom mintegy 70 százalékát a szocialista or­szágokkal bonyolítjuk le. Bár, a forgalom a korábban megkö­tött hosszú lejáratú szerződése­ken alapult, az éves államközi megállapodások és a realizálá­sukra megkötendő magánjogi szerződések a külkereskedelmi vállalatok elé is komoly köve­telményeket állítanak. Ezért a külkereskedelmi vállalatok to­vább növelik árupropaganda te­vékenységüket, a magyar ipar termékei az idén 20 nemzetközi vásárra, s 280 szakmai kiállítás­ra jutnak el. A külkereskedelem előtt álló egyik legfontosabb feladat 1965- ben a gazdaságosság növelése, s ezen belül az export devizaho­zamának fokozása. Ehhez az is szükséges, hogy a gazdaságos- sági számítások módszereit tö­kéletesítsük, valamint közös ér­dekeltséget alakítsunk ki az ipar és a külkereskedelmi vál­lalatok között az elérhető ex­portárban, valamint a termelési ráfordítás mértékében. Minthogy exportforrásaink korlátozottak, a terv az import lényegesen alacsonyabb növe­lését irányozza elő. Ez termé­szetesen megköveteli az im­portelőirányzatok szigorú betar­tását. I — Hogyan alakulnak külke­reskedelmi kapcsolataink* — Hazánk nemzetközi keres­kedelmi kapcsolataiban termé­szetesen a döntő, a meghatáro­zó szerepet a szocialista orszá­gok töltik be. Ez idő szerint Magyarország teljes külkereske­delmi forgalmának mintegy 70 százalékát a szocialista orszá­gokkal bonyolítja le. Ezen alapvető kapcsolataink mellett arra törekszünk, hogy — a kölcsönös előnyök és az egyenjogúság elve alapján — valamennyi országgal fejlesszük kereskedelmünket, ami teljes mértékben megfelel a békés egymás mellett élés politikájá­nak. Hazánk jelenleg összesen 128 országgal tart fenn kereske­I delmi kapcsolatot. S noha a nyugati zárt gazdasági csopor­tosulások hátrányos megkülön­böztetései sok kárt okoznak és jelentősen nehezítik kapcsola­taink fejlődését, az utóbbi években mégis komoly előreha­ladást értünk el. Ezt bizonyítja — egyebek között —, hogy mind több fejlett ország tért rá az elmúlt évben a több évre szóló, hosszú lejáratú megálla­podások rendszerére. A hosszú lejáratú kereskede- delmi megállapodások ma már kiterjednek több nyugat-európai kereskedelmi partnerünkre —, mint például Ausztriára, Fran­ciaországra, Nagy-Britanniára, a Német Szövetségi Köztársaság­ra, Olaszországra. E hosszú le­járatú megállapodások rendsze­re azt mutatja, hogy pártunk és kormányunk helyes gazdaság- politikájának eredményeként megnőtt hazánk nemzetközi te­kintélye és egyben megnőtt az érdeklődés a nyugati országok részéről M agyarország, mint piac iránt. A hagyományos kereskedelmi kapcsolatokon túl erősödik az az irányzat is, hogy egy-egy fejlett tőkés országgal ipari kooperációt létesítsünk, sok esetben egy harmadik piacon való együttműködés céljából. Hosszú lejáratú megállapodások • Mi akadályozza az ipar és a kereskedelem jobb együttműködését? Ilyen irányú tárgyalások jelen­leg is folynak, több iparilag fej­lett nyugati ország illetékes szerveivel. — Hogyan ítéli meg minisz­ter elvtárs az ipar és a kül­kereskedelem kapcsolatát? — Az ipar és a külkereske­delem együttműködése — bár, az elmúlt évekhez képest némi javulás tapasztalható — még ma sem zavartalan. Az egyik alapvető problémának azt tar-/ tóm, hogy iparunk műszaki fej­lesztési elképzelése és főként annak megvalósulása nem min­den esetben tükrözi a külföldi igényeket. Ehhez a kérdéshez tartozik, hogy előfordul, ami­kor a prototípustól a sorozat- gyártásig nagyon hosszú idő te­lik el és a termék késve érke­zik a világpiacra. A külkereskedelmi munka eredményességét rontja, ha az ipar nem minden esetben tart­ja be a szállítási határidőket; vagy ha nem a szerződés sze­rinti minőségben szállít. A hi­bák igen nagy százaléka gon­datlanságból származik. Az el­múlt időszakban néhány javas­latot dolgoztunk ki az ipari vállalatok érdekeltségének nö­velésére az exporttermelésben. Az idén a könnyűipar terüle­tén, éppen ezekre a szempon­tokra tekintettel, új kísérletet vezettünk be az export és a termelés összehangolására. Je­lenleg — az iparral közösen — azzal kísérletezünk, hogy egy- egy ipari üzemben a közös ér­dekeltség mellett találjuk meg az azonos mérési lehetőségeket az export és a termelési tevé­kenység értékelésére. A külkereskedelem előtt álló feladatok indokolttá teszik, hogy ebben az évben jó néhány kérdésben — anyagi ösztönzés, minőség, határidő, gyártmány- fejlesztés — előrelépjünk, mert még ma is gyakran ezekkel a tényezőkkel kapcsolatos problé­mák gátolják ipari termékeink tömegesebb, előnyösebb eladá­sát — mondta Bíró József kül­kereskedelmi miniszter. U. L. Megkezdődött az építési főidény Több mint 70 000 dolgozóval, teljes erővel megkezdte a ta­vaszi-nyári építési főidényt az É. M. építőipara. Jó alapot ad a további munkához, hogy re­korderedményt értek el az el­ső negyedéves terv teljesítésé­ben. Évek óta először túlszár­nyalták az első negyedéves elő­irányzatot. Mintegy 110 millió forint értékű munkával töb­bet végeztek el, s így csaknem háromnapos előnyt szereztek. A kedvező eredményeknek viszont az a szépséghibája, hogy a negyedéves lakásátadá­si előirányzatot nem teljesítet­ték. Az É. M. építőipar vég­eredményben 1807 helyett 1660 lakást adott át az év első há­rom hónapjában. Az adósság­ként visszamaradt 147 lakás befejező munkáit tehát a má­sodik negyedévben kell elvé­gezni. Ebben a három hónap­ban természetesen sokkal na­gyobb a feladat, mint az első negyedévben, s majdnem há­romszor annyi lakást, vagyis 4592 új otthont kell majd át­adni. Ezenkívül sok új épít­mény vár az átadásra. A második negyedéves terv valóra váltásáért különösen fon­tos tennivaló a szállító válla­latok együttműködésének gon­dosabb megszervezése. Az idén az anyagellátási problémák meg­oldása jelenti a legnagyobb gon­dot. „Ikarusok“ Messenden Meissenben, a világhírű por­celán városában kerülnek „be­vetésre” azok az első magyar, Ikarus gyártmányú csuklós autóbuszok, amelyek most ér­keztek meg a Német Demokra­tikus Köztársaságba. A buszok 180 lóerős motorral rendelkez­nek és egyszerre 195 utas szál­lítására alkalmasak. (MTI) Putriból padlós szobába Kiskunhalason, a MÁVAUT-állomás köze­lében befejezéshez köze­ledik 24 egy-, másfél szo­bás, összkomfortos lakás építése. Május végén át­adják az emeletes háza­kat. — További 16 lakás­hoz is megvan az anyag — mondja Németh Já­nos, a városi tanács épí­tési csoportjának dolgo­zója, akivel a felvonulá­si épületek egyikében be­szélgetünk. — Csak a felettes szerv hozzájáru­lását várják, s újabb la­kások építése kezdődik. — Kik dolgoznak itt? — A mi házilagos bri­gádunk. Negyvenhatból harminckettőn zömmel itt építenek. Tizenné­gyen az új sportpálya földfejtésén, feltöltésén foglalatoskodnak. Azon­kívül a tanácsi üzemek, szervek részére végeznek itt-ott adódó kisebb munkákat. — Van még más prog­ram is erre az évre? — Tizenkét kislakást is építenek. Ezeket a vá­ros különböző helyein, 2—2 családnak... A ci­gánytelep felszámolásá­nak tervébe esnek ezek a házak. Olyan cigány- családok kapják őket, amelyeknél 2 évi mun­kaviszonyt, ezer forintot meghaladó havi kerese­tet igazol a családfő, ezenkívül 4000 Ft érté­kű társadalmi munkára kötelezi magát az igény­lő. .. Körülbelül 60 ezer forintba kerülnek a szo­ba, konyha, előszoba és kamrából álló lakások, s harminc év alatt tör- leszthető kamatmentes kölcsönt kapnak rá tu­lajdonosaik. — Könnyű volt-e je­lentkezőket toborozni a cigánytelepről? — Még több is volt a jelentkező, csak nem rendelkeztek a többiek a megfelelő előfeltételek­kel. Néhányuknál volt egy kis aggodalom kez­detben, amiért nem ma­radhatnak együtt vala­mennyien, mivel a vá­rosban települnek szét. Aztán ez a kis félsz el­múlt, örültek, hogy beol­vadnak a város nagy kö­zösségébe. — Hol dolgoznak ezek a cigánycsaládfők? — Borsos János gép­kocsivezető évek óta az AKÖV-nél. Némelyek a Vas tömegeik ki pari Vál­lalatnál, mások a MÁV- nál állnak rendszeres, két évet meghaladt munkaviszonyban. Van­nak vályogvetésre szer­ződöttek a termelőszö­vetkezeteknél. Kolompár István, Kolompár György szintén szorgalmas mun­kájával jutott ehhez a lehetőséghez... ... így tűnnek el las­san azok a rozzant, dü- •ledező, padlásuktól meg­fosztott, egészségtelen kunyhók a város szélé­ről, ahol dolgos ember­hez nem méltó körülmé­nyek között éltek nagy családok. Aki kitartó munkájával illeszkedik be az igyekezete után élő társadalomba, hama­rabb kerül ki innen, mint aki még nem ta­lálja helyét a fegyelme­zett munkában. Kiskunhalas szép köz­pontjában, a parkokban mindennapos színfoltok a kis szurtos gyerekek. A járókelők mellé sze­gődve kunyerálnak: „Tessék már adni húsz fillért! Csak húsz fillért tessék adni!” Arcuk fa­kó, öreges, megviselte őket a tél... Épp ide is vágódott kettő. A ma­gasabbik erősen hasz­nált, nem rá szabott ru­hában, nagy cipőben caplat. A kisebb, pufók hajadonfővel, vékonyan öltözve szemeli a „klien­seket”. Kolompár István a magasabb. Kolompár Mátyás a kisebb. A hosz- szabb nagy gonddal veri ki a cigarettacsikket pi­pa alakú szipkájából. — Nem erős, öcsi? — Ááá — néz nagyot. — Hány éves vagy? — Tíz... Ez meg nyolc — int a gömbölyű képű­re, aki kedves, behízel­gő vigyorral kutatja, mi lehet a szándékom. — Iskolába jártok? — Igen... Én elsőbe, ő másodikba — adja az „interjút” a magasabb... De már kijöttünk... — sandít félre ravaszul, mert eszébe juthat, hogy tizenegy körül ez nem valami nagyon hihető. — Szüléitek dolgoz­nak-e? — Márhogy apám? Majd ezután már vályo­got vet. Tszcs-nek, gaz­dáknak. .. Jó idő lesz. — Az én apám is vá­lyogot vet, de most be­teg — tájékoztat Kolom­pár Mátyás... Megfá­zott nagyon... — Cserepes a házuk, de a fala ki akar dőlni, — beázik — magyaráz Kolompár Pista. — Borsos Jánost is­meritek? Arra lakik, amerre ti. összenéznek, cigányul faggatják egymást, rán­colják a homlokukat. Szinte egyszerre szólal­nak meg. — Az az autóvezető... Ismerjük... Onnan szo­kott indulni — sorolják, egymás szavába vágva. — Van nekik gyere­kük? — Van... Mi heten vagyunk, ők nyolcán —. mutogatnak egymásra. — A Borsos János gye­reke nincs itt köztelek? — Nincs... Az ő ap­juk sok pénzt keres. .. Tóth István A külkereskede­lem kérdései az utóbbi években elő­térbe kerültek. Fel­kerestük Bíró Jó­zsef külkereskedel­mi minisztert, aki az alábbiakban vá­laszolt a Központi Sajtószolgálat kér­déseire. ezres csibeállomány felnevelése beváltja a reményeket, talán megtérül az átépítésre fordított tetemes összeg. A több mint egy éve elké­szült gazdasági épület egyéb­ként — az elnök tájékoztatása szerint — azóta sem állott ki­használatlanul: műtrágya- és gépraktárul szolgált (No, de ilyen áron!) Most tavasszal újabb beruhá­zásként felépül az Aranyhomok Tsz vasvázas gyümölcscsomago- lója is. Igaz, ezzel még várhat­tak volna, hiszen a tsz új gyü­mölcsösei nagyrészt csak két év múlva fordulnak termőre, így egyelőre a szín a gépparkot óvja a csapadéktól. És gépszínt nem kap a közös gazdaság? De­hogynem. Lesz az is, de csak a jövő évben. Panaszolják a termelőszövet­kezeti vezetők: hiába hivatkoz­nak a szükségletekre, és az ésszerűségre — nincs mit tenni, ez van . .. Valahol, valamelyik felsőbb fórumon erélyes kézzel rendet kellene teremteni az effajta be­ruházások „háza táján”, fel kel­lene számolni a nem éppen szórványos, és nem kevés ideje előforduló fonák „keretlebontá­sokat”. Mert, amiképp a csiz­mának sincs helye az asztalon, nincs helye a baromfinak sem a süldőszálláson, vagy a műtrá­gyának a juhhodályban. — jóba — Megyénkben az utóbbi évek­ben nem egy tsz-nek olyan épü­letek létrehozására adtak — anélkül, hogy kértek volna — hitelt, amelyekre egyelőre nincs — vagy legalábbis nem elsősor­ban van — szükségük. így például Jászszentlászlón az Új Barázda Tsz két — ösz- szesen 900 férőhelyes — juhho- dályhoz, az Aranyhomok Tsz egyebek közt süldőszálláshoz jutott „kéretlenül”. S a kiskun­félegyházi járásban nem kizáró­lag e két közös gazdaság járt így. A zömükben vízjárta, sava- nyúfúves legelők a községben és a járás több tsz-ében nem teszik lehetővé — legalábbis ilyen méretekben — a juhte­nyésztést. így, ha egyik-másik hodályt birkákkal népesítik is be, az épületek többségét nem az eredeti célnak megfelelően kénytelenek a szövetkezeti gaz­daságok hasznosítani. Az Aranyhomok Termelőszö­vetkezet vezetői egyébként an­nak idején tehénistállót szán­dékoztak építtetni. Helyette süldőszállásra kaptak keretet, ami „menet közben” fiaztatóvá módosult, végső fokon pedig az épületet most alakítják át ba­romfi előnevelővé. Mondanunk sem kell, hogy időközben az eredeti 300 ezer forint helyett a ráfordítások összege már mintegy félmillióra növekedett. Ha idén a tervben szereplő 6—6 ..Kéretlen" beruházások

Next

/
Oldalképek
Tartalom