Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-10 / 85. szám

1965. április 10, swtmbaA NAPTÁR Névnap: Zsolt. 1965. április 10, szombat. Napkelte: 5 óm 6 perc. Napnyugta: 18 óra 26 perc. J — A keceli és a solt­— Kunfehértón az állami gazdaság dolgo­zói társas építkezéssel 26, a község más terü­leten dolgozói pedig 14 új családi házat építe­nek az év folyamán OTP-hitellel. — A hét közepén vé­geztek a gyümölcsösök­ben a tél végi perme­tezéssel az izsáki Sár­fehér Termelőszövefke­szentimrei szakszövet­kezetek az eddiginél jóval jutányosabb áron látják él gazdáikat mészkénlével. A tervek szerint a kedvezmé­nyes juttatást jövőre a járás minden olyan községére kiterjesztik, amelyekben szakszö­vetkezetek gazdálkod­nak. — MEGJÖTTEK a feketególyák. Hazánk legritkább madárfajai az „erdők remetéi” ha­zatértek fészkükre. Me­gyénkben a karapan- csai erdészet vadrezer- vátumában tanyázik néhány család. A kői* töhelyü'ket védetté nyilvánították, és most megfigyelik majd élet- körülményeiket, táp­lálkozásukat,, — Tegnap ülést tar­tott a Kiskunhalasi Já­rási Tanács Végrehajtó Bizottsága. A tanácsko­záson az 1964. évi szö­vetkezeti gazdálkodás eredményeit, majd pe­dig az 1965. évi felada­tokat vitatták meg. zet gazdái. Mind a kö­zös, mind pedig a ház­táji gyümölcsösökben három, motoros perme­tezőgép szórta a fákra a téli hígítású mész- kénlét és a Novemdát. Az ezer hold közös szőlő nagyobbik há­nyadán már a nyitást és a metszést is elvé­gezték, s előrelátható­lag húsvétig pontot is tesznek a munkák után. Elégedettek az angol fogyasztók A Kecskeméti Konzervgyár nyugati vevői kö­zül az egyik legjelentősebb az angol Beck cég, amely évente 40—45 vagon szárítmányt rendel. Nemrégiben Kecskeméten járt a cég képviselője. Megismerkedett az üzemmel, majd közölte, hogy a jövőben 60—65 vagon árut kívánnak vásárolni évente a konzervgyártól, miután a szárítmányok minőségével az angol fogyasztók igen elége­dettek. Figyelem, portóveszély — NINCS a megyé­nek olyan községe, ahol ne volna TIT-tag. 1957-ben hetven— nyolcvan tagot szám­lált a TIT Bács-Kis- kun megyei szerveze­te, jelenleg pedig már 1200 tagja van a tár­sulatnak. Szaporodott a szürke-magyar gulya A Városföldi Állami Gazdaságban tartják az ország egyetlen, legna­gyobb szürke-magyar gulyáját. A 70, na­gyobbrészt növendé­kekből álló csordát ko­rábban Bugac pusztán tartották. Most pedig a gazdaság petőfiszállási üzemegységében gon­dozzák, mivél itt na­gyobb kiterjedésű le­gelő áll a ridegen tar­tott állatok rendelke­zésére. Most újabb 14 borjúval szaporodott a gulya. Rekord a földalattin A 19 éves Micliael vinstock tudni akarta, nennyi idő alatt l®1}®1- >eutazni a londoni fold- ilatti teljes hálózatát. Minthogy annak hossza 92 kilométer és 272 állo- nása van, Michaelnak .sikerült’' az utat 17 óra ,9 perc alatt megtennie. Gondolni kell a kutyákra is! V kutyák éppúgy ál- zatul eshetnek a koz- tedési baleseteknek, mt a gépkocsik ember- asai. Üjabban az egyik .sztfállai cég kutyák imára is készít bizton- gi öveket. isörgőkígyó-vadászat rexas állam sweetwa- r városkájában megtar- tták a VII. hagyomá- ros évi csörgőkigyo-va- iszatot, melynek során ■m kevesebb, mint egy nna csörgőkígyót zsák- ányoltak. E veszedel- es kígyófajta mérget ■ammonlcént mintegy 20 jllárért árusítják, a leg- ebb példányokat pedig küldik az állatkertek- :k. A többieket meg­húzzák, bőrüket kikészí­ti, húsukat pedig a te- asi gurmanok megeszik! A húsvéti forgalom előtt felhívja a posta a közönség figyelmét ar­ra, hogy az üdvözlőla­pokat, valamint az olyan összehajtott és borítékba tett lapokat, névjegyeket, amelye­kén a nyomtatott jókí­vánságokat csak aláírt ja a küldője, mind helyben, mind pedig vidékre 20 filléres bé­lyeggel lehet postára adni. Amennyiben a borítékba tett üdvözlő­lap, névjegy késsel, vagy géppel írt szöveg, jókívánságot is tartal­maz, úgy azt a posta levélként kezeli, s en­nek megfelelően hely­ben 30 filléres, vidékre pedig 60 filléres bé­lyeggel továbbítja. — KORAI előcsíráz­tatott burgonyát 30 holdon vetnek idén az izsáki Sárfehór Tsz- ben. A munkacsapat palántázógépről végzi az ültetést: a gép által húzott barázdába kéz­zel juttatják a vetőgu­mókat. Az előcsírázta­tott vetőburgonya vé­delmét szolgáló mód­szerrel már a terve­zett terület egynegyed- részén végeztek is a feladattal Fészkeinek a fácánok A Kunbajai Állami Gazdaság vadrezeryfe- tumában, zárt fácáno­sában a szokottnál mintegy 3 héttel ko­rábban fácántojást ta­láltak. A korai fészek­rakás nem általános ugyan, de az már bizo­nyos, hogy a zárt te­nyésztésbe fogott ma­darak korábban kezdik el a tojást, mint a sza­badban levő társaik. A gazdaságban megkez­dődtek az előkészüle­tek a keltetéshez. Az idén mintegy 9 ezer to­jásból várnak csibét, amelyeket saját állo­mányuk növelésére en­gednék szét, és 3500-at pedig más gazdaságok­nak adnak át. 90 éve, 1875. április 10-én mutatta be a buda­pesti Nemzeti Színház Verdi Aida című operá­ját. Az 1870. évi kairól ősbemutató után közel két évig csak Olaszor­szágban került színre. Ezt követően először Berlin­ben adták elő, 1874-ben, ezt egy esztendővel ké­sőbb — második külföldi városként — Budapest követte. Az előadáson a közönséget addig ismeret­len hőfokú lelkesedés fogta el. A dalmű párat­lan dallamgazdagsága, az érdekes környezet, a hatalmas felépítésű kóru­sok, a csodás színpadi hangulatot árasztó dlsz- letképek magukkal ra­gadták a nézőket. Az Aida eddigi több mint félezer budapesti előadá­sából többnek akadt va­lamilyen érdekes mozza­nata, de a legérdekesebb kétségtelenül 1907 kora őszén történt. Enrico Ca­ruso játszotta Radames szerepét és csaknem megbukott a budapesti közönség előtt. — Malacdömpsng az orgovártyi Petőfi Tszcs- ben. A szövetkezeti csoport 16 anyakocája az elmúlt négy nap alatt 172 malacra sza­porította a közös állo­mányt. A tszcs gazdái bíznak hozzá, hogy a még eliós előtt álló négy anyakoca sem ad­ja alább a több mint tíz malacos „átlagho­zamnál”. II lottó e heti nyerőszámai: 15, 24, 31, 36, 77 Telitalálat a Lottón A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tá­jékoztatása szerint a 15. heti lottószelvé­nyek értékelése során pénteken délután teli­találatra bukkantak. A szerencsés nyertes az ötös találatot ikerszel­vényen érte el. A szelvények érté­kelése még tart. (MTI) — ŰJ MOZIT avat­tak a szanki művelő­dési házban, amely zsúfolásig megtelt ez alkalommal. A négy­szerié nagyobb vászon s az új gépek által megjavult a vetítés minősége is. — KITÜNTETÉS. Tegnap délelőtt, a me­gyei tanács kereskedel­mi osztályán bensősé­ges ünnepség kereté­ben adta át dr. Gyulai Ferenc minisztériumi osztályvezető Trombi­tás Lajosnak, a Kecs­keméti Állami Áruház dekorációs csoportve­zetőjének a „Belkeres­kedelem kiváló dolgo­zója” kitüntetést. Trom­bitás Lajos ezt az el­ismerést a felszabadu­lás 20. évfordulójára indított országos kira­katrendezési verseny­ben elért helyezésével, s a szakmai utánpótlás nevelésében elért ered­ményeivel érdemelte ki. Előadássorozat és kiállítás a növényvédelemről A Földmúvesszövet- kezetek Kiskőrösi Já­rási Központja és az AGROKER rendezésé­ben a közeljövőben nö­vényvédelmi kiállítás nyílik a járási székhe­lyen. A kiállítást elő­adássorozat egészíti majd ki, amelynek ke­retében ismertetik a növényvédelemmel kapcsolatos főbb ren­delkezéseket, a kárte­vők elleni védekezés korszerű, hatásos mód­jait, valamint az újabb gyártmányú növényvé­dő szereket is bemu­tatják. — Szocialista címért küzdő brigád alakult Kalocsán, a Fűszerpap­rika- és Konzervipari Vállalat munkaügyi osztályán. A héttagú brigád elsőként neve­zett be az adminiszt­ratív dolgozók közül a szocialista címért fo­lyó versenybe. — Lapunk pénteki számában tévesen je­lent meg, hogy ápri­lis 9-én reggel 8 óra­kor a Kecskeméti Vá­rosi Tanács V. B. ülést tart. Nem a kecskemé­ti, hanem a Kalocsai Városi Tanács tartott ülést. ;KE£E333E3 A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Április 8- án a középhőmérséklet 13,2 (az ötvenéves átlag 9,3), a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 18,3 Cel- sius-íok volt. A napsüté­ses órák száma 2. Április 9- én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 10,5, a délután 2 órakor mért hőmérséklet 13,0, a leg­alacsonyabb nappali hő­mérséklet 4,8 Celsius-fok volt. Várható időjárás szombat estig: erősen felhős idő, legfeljebb egy-két órás napsütés. Fokozatosan megélén­külő, helyenként erős, a Dunántúlon néhány helyen viharos erejű északi szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 10—15 fok között Szervizhálózatot épít ki a GELKA a megyében Az Országos Tervhivatal, va­lamint a Kohó- és Gépipari Minisztérium nemrég azzal biz- ta meg a Gépipari Elektromos Karban tartó Vállalatot (GEL­KA), hogy a rádió-, televízió- készülékek, háztartási elektro­mos gépek javításának színvo­nalasabb ellátása érdekében építse ki országos szervizháló­zatát. A GELKA-központ kép­viselőd tegnap Kecskeméten a megyei tanács vb ipari osztá­lyán a Bács-Kiskun megyében építésre kerülő szervizhálózat­ról tárgyaltak. Jelenleg a megyében Kecske­méten, Kiskunfélegyházán és Baján van a GELKA-nak javító üzeme. A háztartási elektromos gépek száma azonban a megye minden részében jelentősen megnövekedett. Különösen Kis­kunhalas, Kalocsa térségében megoldatlan a javító szolgálta­tás. Kalocsán és Kiskőrösön a ktsz-ek elégítik ki a lakosság ilyen irányú igényeit. Jellemző egyébként, hogy az elmúlt év­ben elektromos háztartási gé­pekből több mint hatezret, rá­dióból mintegy 20 ezret, tv-ké­szülékekből pedig 22 ezret ja­vítottak. Az idén a szervizszol­gálat iránti igények előrelátha­tóan jelentősen növekednek. Szó volt arról, hogy a taná­csi szolgáltató vállalatoktól a GELKA fokozatosan átveszi majd az elektromos háztartási gépek, valamint a rádió- és tv- készülékek javítását. Ebben az esetben jelentős beruházások­kal javító szervizeket létesít és az iparitanuló-képzésről is gon­doskodik. Elsősorban azokból a nagyközségekből venne fel a vállalat ipari tanulókat, ame­lyekben később helyi kirendelt­ségeket hozna létre. Jelenleg Kiskunfélegyházán mintegy 420 ezer forintos beru­házással bővíti a GELKA *rer- vizműhelyét. A leninvárosi szol­gáltató házban 102 négyzetmé­teres helyiséget ugyancsak a válalat kap meg a javítószol­gáltatás bővítésére. A vállalat képviselői a megbeszélés után Soltra és Kiskunhalasra utaz­tak, ahol a helyi vezetőkkel ja­vítóműhely céljára alkalmas helyiségeket tekintettek meg. Ifolbolf? Nem, zugmérés! Kora reggel. Kecskeméten a Vörösmarty utca 13. számú ház kapuja egy gyenge nyomásra is engedelmesen nyílik meg. Az ízlésesen berendezett konyha asztalán féldecis poharak, egy zöld színű literes üvegben két deci pálinka. Özvegy Sáfár Andrásné arról igyekszik meg­győzni bennünket, hogy az ő la­kásában szó sem lehet arról, hogy idegenek ide járjanak pá- linkázni. A sors útjai azonban kiszámíthatatlanok. Alig fejezte be, három fiatalember, B. S., T. T. és B. I. érkezett „látoga­tóba”. — Pálinkázni? — kérdezte meg a pénzügyőr a belépőket, mielőtt Sáfárné szólni tudott volna. — Igen, azaz nem ... B. S. meglepetésében elszól­ta magát, de aztán elismerte, igen, 4 forintért szoktak pá­linkát inni barátaival együtt. A „vendégek” gyorsan távoztak, de az ellenőrzés maradt. A kamrában egy szekrényszerú ládából érdekes „lelet”, hét liter pálinka került elő. — Kitől vette? — Nem tudom ... Egy isme­retlen férfi hozta... 60 forint volt literje. Az üzlet valóban nem rossz! Egy liter pálinkán 20 forintot keresett Sáfárné. Évek óta va­jon hány 20 forint ütötte a markát? Erre nehéz lenne feleletet adni, de az Illetékkiszabási és Vállalati Adóhivatal a büntetés kiszabásánál reméljük, figye­lembe veszi! G. G. Az összeköltöztetés előtt a Gestapo önállóan is „dolgozott” és május közepe­táján a Róthfeld-ház pincéjében Kecskemétről, Nagykőrösről, Ceglédről, Soltvadkertről és Kiskőrösről sok embert gyűjtöt­tek össze. Az összeszedett embe­reket május 25-én Topolyára vitték, ahol már Weisz Géza visszaemlékezése szerint 101 kecskeméti volt. Közülük mind­össze hetem maradtak meg: Kö­rösi János, dr. Fritz Imre, dr. Adorján Imre, dr. Stein Gyula, Klein Ignác és Keresztes Má­ria, akit keresztényként hurcol­tak el. Akinek a házastársa ke­resztény volt az a muszáj! is­kolába került. Bár erre semmi szükség nem volt, mégis Endre László, a fő­hóhér több alkalommal sürget­te a kecskeméti vezetőket a gettó felállítására és az össze­költöztetés lebonyolítására. A hangulatkeltés szempontjából nem kis segítséget adott mind­ehhez a Kecskeméti Közlöny. Csak néhány emlékeztetőt a vá­ros polgármesterének intézkedé­seiből. Az ajtóra kitette a táb­lát: „Zsidó ügyekben senkit sem fogadok!” Berényi László laká­sát kiutalta egy Gestapo-tiszt részére és a kizsuppolást a tu­lajdonos súlyos betegsége elle­nére órákon belül végrehajtat­ta. Rendeletileg szabályozta, hogy zsidók a strandon nem fü­rödhetnek és ugyanakkor bezá­ratta az ortodox fürdőt is. Lisz- kára jellemző, hogy amikor a városháza folyosóján összetalál­kozott Gerő Miksával, régi ka­tonatársával, aki kérését akarta előterjeszteni — így válaszolt: „Zsidó ügyben nem vagyok haj­landó tárgyalni!” A gettóban rövid ideig tartózkodtak az elhurcoltak, on­nan a téglagyári gyűjtőtáborba kerültek. A szárító színek alatt mostoha körülmények között, ivóvíz nélkül, embertelenül rossz minőségű és kevés élel­mezés közepette, rendkívül so­kat szenvedtek. Ezt a szenve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom