Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-07 / 82. szám

i. oldal 1985. ápriHs 7, aeerda r­N A P T A R 1965. április 7, szerda. Névnap: Hermann. L Napkelte: 5 óra 12 perc. Napnyugta: 18 óra 21 perc. J — Tanácskozás kez­dődött tegnap a me­gyei KlSZ-bizottságon, a járási-városi KISZ- titkárok részére. Meg­vitatták az MSZMP és a KISZ kongresszusi határozataiból adódó feladatokat. — TIZENKÉTEZER forintot költenek idén a sükösdi községi könyvtár könyvállomá­nyának bővítésére. Eb­ből az összegből mint­egy 400 kötet könyvet vásárolhatnak. MMükftfcpteß Istrati, Panait: PUSZTAI BOGÁCS — KYRA KYRAUNA — KODÉN* A két világháború kö­zötti román próza euró-* pai rangú képviselőjének három lírai kisregényét tartalmazza a kötet. A Kodin modern betyárbal- Lada, a Pusztai bogáncs megrázó parasztiráma, a Kyra Kyralina buja és izzó szenvedélyű roman­tikus történet. A kötetet Domokos János és Hor­váth Henrik fordította. Másfél millió csemete A Homokhátság ter­melőszövetkezeted, Kecskemét. Dunavecse, Kiskunfélegyháza, Kis­kunhalas vidékén mint­egy 20 ezer hektár er­dő tulajdonosai. A na­pokban fejeződik be a tavaszi fásítás, s újabb 130 hektár mezőgazda- sági termelésre alkal­matlan területet ültet­nek be kisfákkal. Több mint másfél millió lomb- és tűlevelű cse­metét és mintegy 20 ezer suhángot telepíte­nek él. — NEGYVENHA­TAN készülnek a he­tedik és a nyolcadik osztály vizsgáira a sü­kösdi felnőttek közül. Mózeskosarak Angliába A Kiskunfélegyházi Vegyesipari Vállalat al­pári kosárfonó részlege az idén kétmillió fo­rint értékű fonottárura kapott külföldi meg­rendelést, egymillió fo­rinttal többre a múlt évinél. Az ízléses kivi­telű ruhás- és piaci ko­sarakat főleg a nyugati államokba exportálják. Angliai megrendelésre például több ezer sáto­ros mózeskosarat ké­szítenek. — KÉSZÜLNEK a „riasztásra”. Még csak most fakad a szőlő, de a peronoszpórajelző ál­lomásokon már meg­kezdődtek az előkészü­letek az idei növény­védelmi munkákra, a peronoszpóra jelzésére. A száz jelzőállomásból nagyon sok hiányos, ezeken a helyeken rö­videsen pótolják a mű­szereket — ÜLÉST TART ina a KISZ megyei bizott­sága. Borsos György, a megyei KISZ-bizottság első titkára tart elő­adást a kül- és belpo­litikai helyzetről, idő­szerű kérdésekről. Hsdroglóbus a tanyákon Megyénkben évek óta nagy gondot fordítanak a községektől távol eső tanyai települések, ma­jorok egészséges vízel­látására. Az idén újabb 27 tanyai települést lát­nak el jó ivóvízzel. Ti­zenkét helyen hidro- glóbust szerelnek fel. fel. — Harminc felső- szentiváni tsz-gazda utazik a nyár folya­mán repülővel Moszk­vába. Az Űj Élet Ter­melőszövetkezet tag­jain kívül a bajai já­rásból az év során még három csoport indul Moszkvába. — Erősebb ecetet hoznak rövidesen for­galomba az üzletek. Eddig a literes üveg ecet 10 százalékos, a most forgalomba kerü­i> n:. :.■■■■ ■/,!) i!7'>zftlév»s savtartalommal ké­szült. Ennek megfele­lően a dupla erősségű, egy liter ecet ára 11 forint. (MTI) Tudományos gazdálkodás a kecskeméti halárban Megteremtették a tudományos gazdálkodás el­ső alapjait a kecskeméti városhatár termelőszö­vetkezeteiben. Öt közös gazdaságban alakították , . a törzstáblarendszert. Területegységenként túljegyzik a talajerő-pótlás idejét, mennyiségét, s a növényi kultúrák váltását. A további munká­hoz rövidesen laboratóriumot is kapnak a közös gazdaságok, ahol meg pontosabb talajvizsgála­tokat végezhetnek. 90 éve, 1875. április 7-én halt meg Georg Herwegh, a múlt század negyvenes évei szabadságmozgal­fl televízió közvetítése szerda délután a Sportcsarnokból A Magyar Televízió április 7-én, szerdán délután 13 óra 55 per­ces kezdettel helyszíni közvetítést ad a Sport­csarnokból, a Tyeres- kova—Nyikolajev űr­hajós-házaspár tiszte­letére rendezendő nagy­gyűlésről. (MTI) — Hat sertéskombi­nát épül a bajai járás­ban. Az első és legna­gyobb, Madarason rö­videsen elkészül. Ez 1200 sertés hizlalására alkalmas, fiaztatóval és süldőnevelővél is rendelkezik. — Százezer forint készpénzzel járult hoz­zá Sükösd lakossága az öregek napközi ottho­nának felépítéséhez. Ezenkívül társadalmi munkával is segítenek az otthon létesítésében. Konzervgyártás műanyagsáfor alatt Eredeti módon növe­li szűk raktár- és mű­helyterét a Kalocsavi- dóki Fűszerpaprika- és Konzervipari Vállalat. Nemrégiben 18X16 mé­ter alapterületű, hat és fél méter maigas sátrat állítottak fel az üzem udvarán. Az — angol gyártmányú — könnyű műanyag sátor alatt je­lenleg az uborkakon- zervet készítő asszo­nyok dolgoznak. — Sziámi ikreknek adott életet egy nantes-i asszony. A két lány mellkasánál nőtt össze. A csecsemőket a nan­tes-i kórházban helyez­ték el. (AP) — Országjárásra ké­szülnek a Hosszúhegyi Állami Gazdaság dol­gozói. Két autóbuszt bérelnek, egyenként negyvenöt fős csopor­tokban látogatnak majd el a hasonló tí­pusú gazdaságokba ta­pasztalatcserére. — Az utóbbi évek­ben Kecskeméten több mint 6 millió 260 ezer forintot költöttek a ka­tolikus templomok kül­ső és belső restaurálá­sára. Ennek legna­gyobb részét az „öreg templom” megfiatalítá­sára fordították. mainak egyik nagy hatá­sú német költő-forradal­mára. Első, szinte példát­lan feltűnést keltő köte­tét „Egy élő versei” cím­mel 1841-ben adta ki. Köl­teményeivel harcra szólí­tott a népelnyomó állam, a nemesség, a papság, a fejedelmek ellen, a pol­gári forradalom szellemé­ben. Kötete rövidesen magyar fordításban Is megjelent. Ezekben az években Marx baráti kö­réhez tartozott. Politikai nézetei miatt Poroszor­szágból kitiltották, Zü­richben élt, de onnan is kiutasították. Párizsban a forradalmárokhoz csat­lakozott. 1848-ban néme­tekből és franciákból álló önkéntes republikánus légió élén betört Baden- ba. A puccsszerű rajta­ütés kudarcot vallott. Az anarchista színezetű fel­lépés miatt Marx szakí­tott vele. Az emigráció­ban erő Herwegh ezután már csak a régi és sok tekintetben teljesen meg­haladott szólamait han­goztatta, a következetlen magatartásával hírnevét eljátszotta. Jól sikerült ünnepi műszak A Bács-Kiskun megyei Nyomda Vállalat dol­gozói március 21-től március 31-ig felszabadu­lási műszakot tartottak. Vállalták, hogy az em­lített időszakra eső 1 millió 19 ezer forintos ter­vüket 66 ezer forinttal túlteljesítik, s ezzel első negyedévi lemaradásukat csökkentik. Az ünnepi műszak jól sikerült. Termelési tervüket 788 ezer forinttal teljesítették túl, s a negyedévi 670 ezer forintos lemaradásból 651 ezer forint termelési értéket pótoltak. Apró szivek szolidaritása A kisfái általános iskola úttörői rövid idő alatt 600 torint értékű szolidaritási bélyeget adtak el a kör- nvékbeli szakszövetkezeti tagoknak. Prikkel Lajosné igazgatónő elmagyarázta nekik, milyen nehéz hely­zetben vannak a gyarmati sorsból felszabadult né­pek, mennyire rá vannak szorulva a segítségre. A kis úttörök nyakukba vették a környéket, és a ré­szűkre átadott 400 forint értékű bélyeget pár nap alatt eladták és még 200 forint értékűt kértek, mert annak is megvolt az előre jegyezett helye. Egymással versenyeztek a kisfiúk, kislányok, és amikor az utolso bélyeg is elkelt, azzal álltak oda az igazgató néni elé: — Tessék máskor Is szólni, ha segíteni kell valahol! Köszönjük, gyerekek! —■ Kedd reggel Sza- lonifcitől 195 kilomé­ternyire összeütközött egy munkásokat szállí­tó autóbusz egy teher­autóval: 11 ember meg­halt, 31 megsebesült. (Reuter) Ezer emberre 20 orvos Európa orvosai­nak csaknem a félével, a világ orvosainak ne­gyedrészével a Szov­jetunió rendelkezik, ahol jelenleg 40 ezer járóbeteg-ellátó orvosi intézmény van. Éven­te egymilliárd látoga­tót fogadnak és az or­vosak több mint 100 millió esetben keresik fel a betegeket ottho­nukban. A Szovjetunió­ban jelenleg minden ezer emberre húsz or­vos ÍUÉ, sspgoso A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Április 5- én a középhőmérséklet 12,9 (az ötvenéves átlag 9,6), a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 20,4 Cel- sius-fok volt. A napsüté­ses érák száma 9. Április 6- án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 2,5, a délután 2 órakor mért hő­mérséklet 17,0, a legala­csonyabb nappali hőmér­séklet 0,6 Celsius-fok volt. Várható időjárás szerda estig: változó mennyiségű felhőzet, északkeleten több, dél­nyugaton kevesebb napsütéssel. Néhány helyen kevés eső. Mér­sékelt, helyenként élén- kebb keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Vár­ható legmagasabb nap­pali hőmérséklet szer­dán 15—20 fok között. 240 millió tojás az első negyedévben Az év első negyedében a ke­reskedelem 240 millió tojást vá­sárolt fel. Ez nemcsak az el­múlt év hasonló időszakának rekordját haladja meg 40 szá­zalékkal, hanem az ez év első negyedére tervezettnél is 16 százalékkel több. A felvásárolt tojás nagy részét a háztáji gaz­daságok adták, s a továbbiak­ban is fontos szerep vár rájuk az ország tojásellátásában. Az idén ismét széleskörűen bonta­kozik ki a falusi háziasszonyok között a tojás és baromfiérté­kesítési verseny. örvendetes módon gyarapod­nak az olyan háztáji porták is, ahonnan évente 50—100—300 hízott libát vásárolhat fel a ke­reskedelem. A közelmúltban ki­dolgozták libatenyésztésünk fej­lesztésének ötéves tervét. Szám­szerűleg a törzsállomány a terv szerint nem sokkal haladja meg az ez évit, minősége azonban számottevően javul. 1970 végéig a teljes törzsállomány 50 száza­léka nagy tojáshozamú fehér rajnai fajta lesz. A hízott liba­felvásárlás pedig ugyanezen idő alatt az 1965-re tervezett 1,1 millió darabról kereken 2 mil­lióra emelkedik. (MTI) Nyereménybetétkönyv sorsolás Az Országos Takarékpénztár kedden Budapesten tartotta a nyereménybetétkönyvek 1965. első negyedévi sorsolását. A március 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomba le­vő nyereménybetétkönyvek, — amelyek sorszámának utolsó három számjegye — számvégző­dése — az alább felsorolt szá­mokkal megegyezik, az 1965. el­ső negyedévi átlagbetétjüknek a számok mellett feltüntetett szá­zalékát nyerték: Szám Nyere- Szám- Nyere­végző- meny végző- mény­dés % dés •/, 056 25 530 50 060 25 532 25 098 200 623 25 113 25 653 25 116 25 655 25 151 25 671 25 258 25 694 25 375 25 756 25 379 25 792 25 386 25 826 50 509 100 882 25 521 25 923 25 971 25 A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító takarékpénztári fiók, vagy postahivatal április 17-től fizeti ki. (MTI) „Kresz” a háziasszonyoknak Egyre több olyan ruhanemű kerül forgalomba, amely a szo­kásostól eltérő kezelést igényel és ehhez ad útmutatást a házi­asszonyok számára készült és most elfogadott új „Kresz”. A könnyűipari miniszter és a belkereskedelmi miniszter együttes utasítást adott ki amelyben előírja, hogy a szin- tétikus és viszkóz szálat tar­talmazó, illetve ezekkel kevert alapanyagú textiliákon az új technológiával készült és a ne­meski készítésű kelméken egy cimlcét kell elhelyezni és ezzel kell felhívni a figyelmet a szak. szerű kezelési módra. Minden különösebb elővigyázatosság nélkül bárhogyan mosható, főz­hető, vasalható tetszés szerinti hőfokon az a ruhanemű, amely­nek a kezelési utasítása zöld mezőben fehér mosótálat, mo­sógépet és vasalót ábrázol. Ha a címkén a jelek sárga mezőben vannak, elővigyázatosnak kell lenni és csak az előírt hőfokon szabad mosni, vasalni a ruhát és csak a megjelölt vegyszert szabad használni a mosáshoz. Ha a jelek piros mezőben he­lyezkednek el, tilos a mosás, il­letve a vasalás és vegytisztítás, ezt egyébként az is jelzi, hogy a mosógép, vasaló, illetve a lombik egy csíkkal keresztül van húzva. A háziasszonyok számára ké­szült új KRESZ szeptember 1- től lép életbe, ettől az időpont­tól kezdve a miniszteri utasí­tásban megjelölt újszerű texili- ák kizárólag címkével ellátva kerülhetnek forgalomba. (MTI) Két súlyos kimenetelű közúti baleset Eljárást indítottak foglalko­zás körében elkövetett gondat­lan veszélyeztetés alapos gya­núja miatt Wiszt József gyu­lai lakos ellen. Wiszt, az álta­la vezetett, de Moldován Illés gyulai lakos tulajdonát képező EC 93—86 rendszámú Simpson gyártmányú motorkerékpárral Kecskemét belterületén a Ku­ruc körúton haladt. A motor- kerékpáron pótutasként vitte magával a feleségét. A motor- kerékpár vezetője figyelmen kívül hagyta az úttest jobb ol­dalán elhelyezett „Állj, elsőbb­ségadás kötelező” jelzőtábla utasítását, és tovább haladt. Ekkor érkezett az útkereszte­ződésbe Zelovits György, a Vá­rosföldi Állami Gazdaság tu­lajdonát képező FB 47—39 rendszámú tehergépkocsival. Az összeütközés következtében Wiszt József súlyos, pótutasa pedig könnyebb sérülést szen­vedett. A két járműben több mint 2500 forint kár keletke­zett. Kecskemét határában a me­gyeszékhely és Ladánybene kö­zött vezető úton jogosítvány nélkül vezette Tatár Mihály ménteleki la'/os, Kovács István tulajdonát képező KG 52—69 rendszámú motorkerékpárjai, amelynek rossz volt a világítá­sa. Ennek ellenére Tatár 60 ki­lométeres sebességgel haladt. Ennek következtében nekiüt­között Héjjas Sándor méntele­ki lakos által hajtott lovasko­csinak. Az ütközés oly nagy­mérvű volt, hogy a motorke­rékpár vezetőjét és a lovasko­csi hajtóját súlyos sérülésekkel szállították a Kecskeméti Me­gyei Kórházba. Felrobbant a talált gránátgyutacs A második világháborúból visszamaradt robbanóanyagok, különböző lőszerek, tüzérségi gránátok, még húsz év elmúl­tával is nagy veszélyt jelente­nek, különösen a gyermekek szá­mára. Ezért minden szülőnek, pedagógusnak kötelessége a gyermekeket felvilágosítani: Ha valamilyen lőszert, vagy fegy­vert találnak, azonnal jelentsék be a rendőrségen, de ne nyúl­janak hozzá, ne piszkálgassák, mert könnyen még életükbe is kerülhet. Április 5-én két kisgyermek, a 15 éves Tapodi János és a 9 éves Kiss János Kiskunfélegy­háza határában a friss szántás­ban egy, a második világháború óta a földben heverő kézigránát­gyutacsot találtak. Tapodi Já­nos a veszedelmes robbanó­anyagot egy vasdarabbal ütö- getni kezdte, amely ennek kö­vetkeztében felrobbant. A gránátgyutacs robbanása és repeszdarabjai Tapodi János bal kezefejét és combját súlyo­san összeroncsolta, míg Kiss Já­nos a repeszdaraboktól és a légnyomástól szerencsére köny- nyebben sérült meg. A két gyermeket a kiskunfélegyházi kórházba szállították. G. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom