Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-23 / 95. szám

1965. április 23, péntek I. oldal cél: ci tervek teljesítése Szocialista brigttd mozgalom a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban Az átlagéletkor: 57 év Legfontosabb — Eddig huszonhárom bri­gád jelentette be részvételét a szocialista cím elnyeréséért folyó munkaversenybe — újsá­golja Szécsi Ferencné, a Kis­kunhalasi Állami Gazdaság szakszervezeti bizottságának titkára. — Két kerületből, a JeIenlos8|éti8z méltó | Szép, fényezett kartonba fű­zött, közel 150 oldalas könyv, a címlapján: „Báes-Kiskun inegye tanácsainak gazdálkodása (1961 —-1964) és az 1965. évi felada­tok.” Nem kívánunk elébe vágni a pénteki tanácsülésnek, ahol ez a nagy „téma” megvitatásra ke­rül, csupán szeretnénk öröm­mel megállapítani a tényt, hogy a zárszámadás grafikonja ezút­tal is igen jelentős fejlődést mutat. Ezúttal szó szerinti érte­lemben is, mert a könnyebb ér- zékelhetőség kedvéért a tanács­ülés anyagának előkészítői gra­fikonokkal is szemléltetik az előrelépést. (Csupán egy számot ezekből: A költségvetési kiadá­sok összege az ötéves terv első négy évében több mint 2,5 mil­liárd forintot tett ki, s a nö­vekedés — 1961-hez viszonyítva 1964-ben — meghaladta a 300 millió forintot. Fényképek ábrázolják a leg­jelentősebb beruházásokat — a 300 ágyas kalocsai tbc-kórházat, a kecskeméti ének-zenei általá­nos iskolát és a távolsági autó­buszvárót, a Leninvárost, a ka­locsai öntözcfürtöt, a vidék ipa­rosításának, kommunális fejlő­désének stb. egyes állomásait. Grafikonok „beszélnek” az áru­forgalom rohamos növekedésé­ről. a tartós fogyasztási cikkek — országosan is kiemelkedő — forgalmáról, a felvásárlás ör­vendetes eredményeiről. A megyei tanácstagság és ál­taluk a szélesebb közvélemény tájékoztatását igazán hatható­san szolgálja ez a kiadvány, amely most már másodízben kapja ezt a külsőt, s ez évben a tavalyinál is gazdagabb. Te­gyük hozzá: a nyomdavállalat jó munkáját is reprezentálhatja a megye parlamentje, a tanács­ülés előtt. ÉRDEKES feljegyzésre buk­kantam az egyik .áruház szocia­lista brigádjának naplójában: Figyelmeztettük a pénztárosun­kat, mert nem adott vissza tíz fillért az egyik vevőnknek. Ar­ra hivatkozott, hogy nem volt aprópénze sem neki, sem a vá­sárlónak. Indoka elfogadhatat­lan. A pénztárosnak kötelessége váltópénzről gondoskodni.” Jólesően vettem tudomásul, hogy a brigád feljegyzésre mél­tónak találta a mulasztást, ami egyesek szemében talán meg­szokott, mindennapos dolog. Ne értsék félre, nem azért tartom én követésre méltónak a mun­kacsapat szigorát, mert úgy vé­lem, hogy a vissza nem adott fillérekből hűtőszekrényt, vagy autót harácsolhatnak a pénztá­rosok. Sokkal inkább azért, mert egy régi kereskedői aranysza­bály érvényre juttatását látom benne. E SZABÄLYT valahogy így fogalmazhatjuk meg: a boltban minden a vevőért van, minden­nek az ő érdekét kell szolgálnia. A kasszában tartalékolt apró­pénznek csakúgy, mint az eladó készségének, udvariasságának. Nemrégiben egy idős eladóval beszélgettem. Elmondta, hogy egyes kartársai számon tartanak úgynevezett „nehéz” vevőket. Ö nem ismer ilyeneket. Elmondta viszont, hogy sok olyan hibáért is a pult mellett álló dolgozó­nak kell tartama a hátát, amely­ről tulajdonképpen nem is te­het. Megemlítette az áru minő­központiból és a balotaszállási- ból valók az írásban eddig be­küldött vállalások. A kígyósi és a tajói kerület még ezután je­lentkezik. A vállalások a kerületek önálló terveire épülnek — ma­gyarázza az szb-titkár. — Így a brigádok önállósága, s ezzel együtt a felelőssége is megnö­vekszik. A központi kerület Gaga­rin nevét viselő növénytermesz­tő brigádjának a tagjai példá­ul vállalták, hogy a 25 hold ta­karmányrépa termését úgy prizmázzák, hogy a tárolásnál a veszteség három százalék alatt legyen. Tervezik azt is, hogy személyenként 120 má­zsa szerves trágyát szórnak ki a területre. Nagy gondot fordí­tanak a munkafegyelem meg­szilárdítására is. Aki például igazolatlanul egy napot mu­laszt, elveszti .jutalmának egy­negyedét, ha pedig kettőt, ak­kor a felét. Ha három, vagy an­nál is több napot hiányzik, egy­általán nem kap jutalmat. Ugy ancsak a központi ke­rület huszonhárom tagú, „Vö­rös Traktor” nevű traktoros- brigádja már kétszer nyerte el a szocialista címet. Mostani vál­lalásai a korábbiakat is felül­múlják. Elhatározták a trakto­rosok, hogy — a géptípusoktól függően — 150—200—300 nor­málisoddal teljesítik túl a sze­mélyenkénti éves tervet, anél­kül, hogy növelnék a felhasz­nált üzemanyag, kenőolaj és alkatrész mennyiségét. A tajói traktorosbrigádot kihívták ver­senyre. Ha a szükség úgy kí­vánja: vasárnap és más ünnep­napokon is együttesen vonul­nak ki a földekre dolgozni. A halótaszállási „Zrí­nyi Ilona” női brigád tervében elég magas követelmény szere­pel. A nagyüzemi szőlőben 40 mázsa átlagtermést kell elér­niük, és ehhez hozzászámítot­ták a még csak fél termést ho­zó hároméves ültetvényt is. A ségével, az egyes cikkek átme­neti hiányával kapcsolatos kifo­gásokat. Az ilyenféle reklamá­ciók természetesen kellemetle­nül érintik a kereskedőt, és ha ráadásul a vevő által használt hangnem sem a legmegfelelőbb, akkor előfordulhat, hogy türel­mét veszti és hasonló „tónus­ban” vág vissza. MINDEHHEZ hozzáfűzhetjük, hogy a boltban mindenki siet, türelmetlen. Az is, aki az ajtó előtt jó félórát beszélget majd a szomszédasszonnyal. Hiba len­ne tehát, ha egyoldalúan a kereskedelmi dolgozókat ma­rasztalnánk el minden olyan né­zeteltérésért. amely eladó és vá­sárló között — ha lényegesen kevesebb is mint korábban — de még mindig előfordul. Mégis azt kell mondanunk, hogy apuit mögött állóknak van több ten­nivalójuk e téren, hiszen szak­májukkal éppen úgy együtt kell járnia az udvariasságnak, mint mondjuk a szemes bors, vagy a fésűsszövet ismeretének. A kereskedelmi vállalatok, földművesszövetkezetek vezetői­nek módjukban áll nevelni dol­gozójukat. Legyen több olyan ellenőrzés, amely az eladók ma­gatartására is kiterjed. KAPJON egyenlő rangot a ki­szolgálás kulturáltsága, az áru­forgalmi terv teljesítésével, a hiánymentes elszámolással a ke­reskedelmi dolgozók munkaver­senyében. Mert jelentősége sem­mivel sem kisebb. B. D. tizénhárom tagú munkacsapat azonban — amely tavaly lett először szocialista brigád — cé­lul tűzte ki a 41 mázsás átlag elérését. Ök is fokozott gondot fordítanak a munkafegyelem megtartására, a késések meg­szüntetésére. Aki nem veti alá magát ennek a követelménynek, azt kizárják a brigádból. Vál­lalásukba belefoglalták azt is, hogy a munkaeszközöket meg­őrzik és megóvják, s ha a szük­ség úgy kívánja, vasárnap is dolgoznak. — Hogyan kisérik figyelem­mel a vállalások teljesítését? — A teljesítményeket, az ál­lattenyésztésben nyújtottakat kivéve, csak év végén áll mó­dunkban felmérni — mondja az szb-titkár. — De a munkák fo­lyamatosságát a brigádnaplóból szemmel kisérhetjük. Havonta egyszer valamennyit bekérjük. A naplók vezetése egyébként évről-évre tökéletesebb, ponto­sabb. Az egyik legszínvonala­sabb például a „Mező Imre” sertéstenyésztő brigádé. Ez nem véletlen, hiszen a brigádvezető Takács Pál, most végzi a felső­fokú technikumot. Ez is részét képezi a Kiskun- halasi Állami Gazdaságban egy­re szélesedő sokoldalú verseny­mozgalomnak, amelynek az egyik legfontosabb célja idén is: a tervek teljesítése. Békeharcosok kitüntetése Tegnap délelőtt békeaktivista értekezletet rendezett Kecske­méten a Hazafias Népfront me­gyei titkársága. A tanácskozá­son részt vett Koltai István, az Országos Béketanács munkatár­sa és Kovács Imre, az MSZMP megyei bizottsága propaganda- és művelődésügyi osztályának munkatársa, valamint száz bé­keaktivista; az Országos Béke­tanács megyénkbeli tagjai, a „Békéért, nemzeti függetlensé­gért és a leszerelésért” tavaszi békekampány szervezésére és irányítására alakult megyei és járási operatív bizottságok tag­jai, továbbá, akik a májusi bé­kehónap alatt sorra kerülő tö­megmegmozdulásokon előadó­ként lépnek majd fel. Az értekezlet résztvevőit Zala Tamás, a Magyar Nemzet kül­politikai szerkesztője tájékoz­tatta az időszerű nemzetközi eseményekről, majd megvitatták a békerendezvények megyei ter­vét. Ezután a huzamosabb idő óta kiváló munkát végzett béke­harcosok kitüntetésére került sor. Farkas József, a Hazafias Népfront megyei titkára hu­szonkét aktivistának nyújtotta át a békemozgalom kitüntető aranyjelvényét. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága viilamosenergiai szakbizottságának statisztikai munkacsoportja a napokban tartotta VIII. ülésszakát Géni­ben. A csoport alelnökévé is­mét — ezúttal negyedízben — Teöke Gézát, a Magyar Villa­mosenergiaipar képviselőjét vá­lasztották meg. Az ülésszakon tárgyalták többek között a szi­lárd, a folyékony és a gáznemű Kalocsán, a járási tanács vb mezőgazdasági osztályán kiterí­tik előttem az elmúlt év végén készült felmérést a tsz-tagok kor szerinti megoszlásáról. A járás 10 302 szövetkezeti gazdá­ja közül 4248 a hatvan éven felüli. Az 50 és 60 közötti kor­ban 2448-an vannak. Vagyis a tagságnak több mint a fele el­múlt ötven esztendős. Negyven és ötven év között még vi­szonylag jó az arány: 3305-en tartoznak ebbe a csoportba. De innen lefelé már hatalmas az esés: mindössze 249-en vannak, akik a 20. és a 40. év közötti — tehát a legmunkaképesebb — korosztályba sorolhatók. A húszévesnél fiatalabbak száma pedig már csak ötvenkettő. Erőszakkal nem lehet Két lány támaszkodik a fok­tői tanácsháza napsütötte falá­nak. Láthatóan nem a buszra várnak, hiszen az épp most in­dul vissza, Kalocsára. — A tanácselnököt várjuk — mondja az egyik, a szeplős arcú. — És mit akarnak tőle? — A tanácsi igazolást szeret­nénk megújítani, hogy mehes­sünk dolgozni Kalocsára, a konzervgyárba. — Mennyit tudnak ott meg­keresni? — Ezerkettőt, ezerhármat. Mikor hogy. — A faluban nem akad mun­ka? — Hol, azt mondja meg? — Például a tsz-ben ... Halk kuncogás a válasz. A lányok 16—17 évesek lehetnek. Negyedóra múlva friss igazo­lással a kezükben távoznak az irodából. Vajda Lajos, a vb elnöke, az asztalra könyökölve néz maga elé. Rövid kérdezősködés után ezt mondja: — Erőszakkal nem tarthatom itt őket. És senkit nem lehet erőszakkal a faluban tartani. Az iparban is szükség van a munkáskézre. S ha messzibbre nézünk, nem is az a baj, hogy elmennek, hanem az, hogy még reményünk sincs a visszajöve- telükre. Egyik este előadást tartottam a kultúrházban. A 35 főnyi hallgatóságnak a kétharmad ré­sze fiatal volt. A község fejlő­déséről, gondjairól beszéltem. Utána vártam a kérdéseket. Kínos és tömény közöny. Vé­gül is egyikük megkérdi, hogy az utcájukban mikor lesz víz­vezeték. Semmi egyéb. Beszél­hettem arról, hogy a faluba 1949-ben bevezették a villanyt, s hogy az tíz év alatt minden házig eljutott. Erre egymillió forintot áldoztunk. Néhány év­vel ezelőtt egymillió 200 ezerért épült fel az új kultúrház. Hi­dakat építettünk a csatornán... Schlamm Gábor, a vb-titkár, aki maga is fiatalember, a KISZ-re panaszkodik. A szer­vezet fiataljai kéthavonként választanak vezetőséget. Sok mindent vállalnak, semmit nem teljesítenek. Kihasználatlan a nagy művelődési ház is. Átlós vonalak — Reggelenként legalább négyszázan ülnek fel a Kalo­csára menő buszokra — mond­energiahordozókkal, valamint a vízerővel termelt villamosener­gia összehasonlítására és össze­gezésére vonatkozó javaslatokat. Végeredményben azt a magyar javaslatot fogadták el, hogy a vízerőművi villamosenergiát, statisztikai szempontból, min­denkor annyi kalóriával vegyék egyenértékűnek, amennyivel az a korszerű hőerőművekben ter­melhető. (MTI) ja Farkas László iskolaigazgató. — Pedig nagyobb részük csak segédmunkás. És a most végző 37 nyolcadikos közül egy sem akar itt maradni... Megkérdem, mit tehetnének. Nem sokat — feleli. Bak Sán­dor, a Béke Tsz elnöke, évvégi vizsgák előtt eljön az iskolába, hogy a nyolcadikosok lelkére beszéljen: maradjanak, legye­nek ők a közös gazdálkodás fel- virágoztatói. Sajnos, nem sok eredménnyel jár ez. Ennek okát kellően megvilágítja a tsz- elnök tájékoztatása: — Tavaly 300 ezer, tavaly­előtt egymillió 200 ezer forint mérleghiánnyal zártunk. A múlt év volt az első, amikor a rendszeres munkát végzők nem jártak rosszul. Részükre garan­tált, 24 forintos munkaegységet fizetünk. Ok szerződést kötnek a tsz-szel, s vállalják, hogy mindennap jönnek dolgozni. Az 561 tag közül 125-en vannak ilyenek. Tavaly még ennyien sem voltak. A többiek munka­egysége 18 forintot ér. Az a véleményünk, hogy a rendsze­res munkát honorálni kell. Kü­lönösen nálunk. Azonkívül van százalékos részesedés a papri­kából, a kukoricából és a többi kapásnövényből. Az irodában kezembe nyom­ják a tagnyilvántartót. A tsz 561 gazdája közül 261 a 60 éven felüli. Ötven és hatvan között 128-an, 40 és 50 között 83-an, 20 és negyven között 87-en, és húszon alul csupán ketten vannak. Az átlagos életkor 57 év! Lapozom a nyilvántartót. Négyzet alakú keretben a tagok személyi adatai. Tintával hú­zott átlós vonalakra leszek fi­gyelmes. Mi ez? — Meghalt — mondják a hátam mögött. Majd minden második oldalon egy- egy átlós vonal. Sokszor négy­öt is egymás után. Mit tehetnénk ? Röviddel azelőtt, hogy e so­rokat rovom, a megyei tanács vb munkaügyi osztálya felmé­rést készített Bács-Kiskun me­gye tsz-einek a munkaerő-ellá­tottságáról. Eszerint a munka­képes koron túli tsz-tagok szá­ma egy év alatt 1,8 százalékkal, vagyis több mint 25 ezerre nö­vekedett. A felmérés időpont­jában 78 680 tagot tartottak nyilván. Ha a belépések aránya a jelenlegi szinten marad, ak­kor 1970-ig a most munkaképes korban levők 14,5 százaléka lé­pi át a nyugdíjas korhatárt. De már két év múlva is a tagok 40,9 százaléka (31 800 fő) képezi majd a nyugdíjas korcsoportot. Az 57 éves átlagéletkor tehát nem foktői „specialitás”. — A 40 hold spenót termé­sének tavaly csak a felét tud­ták leszedni — így a foktői ta­nácselnök. — Százhatvanezer forint maradt a földön. A tsz csak részben hibás. De mind­annyian okolhatók vagyunk, akik nem láttuk idejében, hogy bajok lesznek a betakarítással, s nem tettünk meg mindent a baj megszüntetése végett. Az ifjúság nevelésében az ed­diginél hatékonyabbá kell tenni a mezőgazdaság megszeretteté­sét. Felülvizsgálatra szorul a szakoktatás eddigi rendszere is. A foktői tsz-nek is bátrabb kezdeményezésekhez kellene nyúlnia a fiatalság itt tartása végett; vezetői tanulmányozzák azokat a közös gazdaságokat, amelyekben nagy számmal van­nak megelégedett fiatalok, s próbáljanak önálló ifjúsági munkacsapatot szervezni. En­nek tagjai részére biztosítsanak rendszeres havi bért. A gond egyre nyomasztóbb. Mielőbb gátat kell vetnünk a szövetkezeti tagság elöregedésé nek Foktőn — és másutt is. Hatvani Dániel T. P. Magyar javaslatot fogadtak el Genf ben a villainosenergia-termelés egységes mérésére Tíz fillér visszájái

Next

/
Oldalképek
Tartalom