Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-22 / 94. szám

M«5. április ZZ, csütörtök S. oldal Egyenlő esélyeket Lenin a Népbiztosok Tanácsában A. Lunacsarszkij visszaemlékezése Még ma is, két és tél évvel az MSZMP VIII. kongresszusa után, újból és újból meg kell győzni némelyeket arról, hogy a származás szerinti kategori­zálás eltörlése nem juttatja hátrányos helyzetbe az egyete­mi, főiskolai felvételeknél a munkás- és a parasztgyereke­ket. Elég gyakran találkozunk aggályoskodással, helytelen né­zetekkel. Pedig azt mindenki belátja, hogy egyetlen tehetsé­get sem szabad hagynunk el­kallódni, éppen nekünk nem, akik azt valljuk, hogy a szocia­lizmusban mindenki képességei szerint dolgozhat, s mindenkitől a képességei szerinti munkát várjuk. A kategorizálás eltörlése ter­mészetesen, a korábbinál na­gyobb feladatokat ró ránk. Min­denekelőtt gondoskodnunk kell arról, hogy kiegyenlítsük a kör­nyezet különbségeit. Éneikül valóban hátrányosabb helyzet­ben lennének az értelmiségi szülők gyermekei mögött a munkás- és paraszt gyerekek, a városiak mögött a falusiak és tanyaiak. Különösen súlyosak ezek a gondok olyan vidéken, mint a kecskeméti járás, ahol a lakos­ság csaknem kétharmada még ma is tanyán él. A járási párt- és állami vezetés éppen ezért minden lehetséges eszközzel igyekezett az utóbbi években fejleszteni az iskolákat. Ma már ott tartunk, hogy lényegében eleget tudnak tenni a járás ál­talános iskolái az előbbiekben említett követelményeknek. Az egyik legfontosabb törek­vés az volt, hogy elegendő számú és megfele­lő képzettségű pedagógus jusson a külterületi iskolák­ba is. Ma 500 nevelő 12 ezer gyerme­ket tanít a járás iskoláiban. Mind több pedagógus vállalja a magasabb képesítés megszerzé­sével járó többletmunkát. Pil­lanatnyilag 120-an tanulnak to­vább. A legjobb példa az újbögi igazgatósághoz tartozó nevelőké, akik valamennyien a szakos ta­nárszükségletnek megfelelően vesznek részt továbbképzésen. Nagy fejlődést jelentett a körzetesítés erélyes megindítá­sa. Az iskolareform meghirde­tése óta 22 százalékkal csökkent a tanyán tanuló gyermekek szá­ma. Ez a folyamat még ma is tart. Jövőre újabb tantermek építésével elérjük, hogy a lász- lófalvi, a borbásd és a jászúti tanyai felsőtagozatosok is a központi iskolában fognak ta­nulni. Sokkal nehezebb, mert nagyobb beruházásokkal jár a hétközi otthonok rendszerének kiépítése. A tervek szerint azon­ban hamarosan tető alá kerül a megye legnagyobb hétközi otthona. Az utóbbi három évben Ti- szakécskén, Lajosmizsén és Izsákon megnyíltak az úgynevezett falusi kis gimnáziumok, ahol nem kevesebb, mint 220 falusi gyerek végzi a középiskolát. A szeptemberben induló első osztályokba száznál többen je­lentkeztek. Az is nagyon sokat mondó szám, hogy a kicsik 40 százaléka már óvodába jár a kecskeméti járásban. Elképzel­hető, mit jelent ez éppen a ta­nyai gyerekeknek, akiknek ré­gebben még az együttlétet is ne­héz volt megszokniuk, amikor iskolába kerültek. Természetesen még korántsem lehetünk elégedettek az elért eredményekkel. A kecskeméti járásban a gyerekek egyhar- mada még ma sem végzi el 14 éves korára a nyolc osztályt. Még mindig vannak tanyai osz­tatlan, vagy részben osztott is­kolák. De már az eddigi fejlő­dés is korszakos változásokat hozott, amit legjobban a tovább­tanulók számaránya tükröz. Hat évvel ezelőtt a nyolcadik osztályt végzettek egyharmada jelentkezett továbbtanulásra. Tavaly már 64 százalékuk. Az idén pedig a tanulóknak kereken há­romnegyede jelentkezett kö­zépiskolába, vagy ipari, il­letőleg mezőgazdasági szak­munkástanulónak. Figyelemre méltók a helyi ada­tok. A lajosmizsei belterületi is­kolából a nyolcadikosok 97 szá­zaléka akar továbbtanulni. Ez a legmagasabb arány a járás­ban. Kilencven százalék feletti az arány Nyárlőrincen, Tisza- kécskén, Lászlófalván és Hel­vécián is. A legrosszabb a hely­zet ebben a tekintetben a ta­nyai iskolákban, hiszen ott rosszabbak a tanulás feltételei is. De még az Izsák és Lajos- mizse környéki, az újbögi és a kunbaracsi tanyai igazgatóság iskoláiból is a tanulók 40—50 százaléka tanul tovább. A járásból összesen 994-en jelentkeztek továbbtanulásra, közülük 480-an középiskolába, a többi ipari tanulónak, illetve mezőgazdasági tanulónak. Nem folytatja a tanulást 360 gyerek. Ebben az évben örvendete­sen megnövekedett a mező- gazdasági szakmák iránti érdeklődés. Kilencven ta­nuló jelentkezett mezőgaz­dasági szakmunkásnak. Ez majdnem hatszor annyi, mint a tavalyi szám. Sajnos, azonban még sok helyen nem eléggé meggyőző a pályavá­lasztási tanácsadás, ennek tulaj­donítható, hogy Ágasegyházán, Ballószögön, Matkón, Hetény- egyházán, Lászlófalván, Orgová- nyon, Kerekdombon, Városföl­dön, az Izsák szájon iskolában és a Tiszakécske II-es számú körzetben egyetlen jelentkező sem akadt mezőgazdasági pá­lyára. Igen helyes viszont a jelenlegi körülmények között az, hogy mintegy százzal csökkent a já­rásban a gimnáziumba jelentke­zettek száma az elmúlt évihez viszonyítva, de ugyanennyivel nőtt a szakmát tanulók száma. Valóban azok a szülők cseleked­nek helyesen, akik csak akkor küldik középiskolába a gyere­küket, ha jeles, vagy kitűnő ta­nuló. Horváth Ignác lom kellett volna a fosztogatá­sok megakadályozására. Októ­ber második felében a város vezetősége állandó küzdelmet folytatott a német parancsnok­sággal a német katonaság rab­lásai miatt és a tervezett rob­bantások megakadályozása vé­gett.” 1945-ben a városi vezetés felmérést kísérelt meg készíteni arról, hogy a németek rablása kiket érintett és mennyivel gyé- rítette a lakosság személyi tu­lajdonát. Az ekkor készült na­gyon hiányosan megmaradt do­kumentumok emlékeztetnek Szabó Sándor, Hunyadiváros 36. szám alatti lakost. Fazekas Er­nő iskolaigazgatót ért károso­dásra. Az utóbbi Munkácsy ut­ca 3. sz. alatt volt lakásából az odatelepedett német teherautós katonai alakulat egy zongorát, írógépet, heverőt, három pap­lant, négy párnál, egy kerék­párt, egy bődön zsírt és még sok minden mást vitt el. De ha­sonló károsodás érte Mák Sán- dorné, Szegedi u. 29. sz., Somo­gyi Pál, Nagyamagyarország út 20. sz., Lázár Sándor, Jókai u. 23. sz. alatti lakosokat és a vá­ros több ezer polgárát. Az ellenforradalmi rend és tá­mogatója a „nagy szövetséges” utolsó napjait élte- A március 19-én fellobbant vérmes jobbol­dali remények szertefoszlottak: közeledett az elkerülhetetlen fi­nálé. A nyáron még nagy volt a német és magyar kormány­férfiak sürgés-forgása Kecske­méten is, hiszen a német nagy­követ és Jurcsek Béla miniszter közötti megbeszélések Bugacon zajlottak le. De nem sokkal ké­sőbb — már csak a menekülés­re gondolva — a „végső győze­lem” jegyében egy magyar tisz­ti bizottsággal német katonai alakulat érkezett, amelynek semmi más nem volt a felada­ta, mint az, hogy néhány nap alatt kiürítse a konzervgyár raktárait. A németek pusztításaiból szomorú emlékeztetőül jegyez­zünk fel még' néhány esetet. A polgármester 1945. október 3-án küldött jelentéséből: „1944. évi október 10. napján, amikor a harcok túlnyomó részben raég a Tiszántúl déli részén folytak, egy kisebb orosz alakulat átkelt a Tiszán és közeledett Kecske­mét felé. Ezen a napon a kora reggeli órákban a város környé­kén tartózkodó német alakula­tok felrobbantották a nagyállo­más közelében és a belváros­rész közvetlen közelségében fu­tó vágányon álló hosszú lőszer­vonatot. E robbantás következ­tében a városban is sok épület­kár keletkezett. Ugyanezen a napon, s ugyan­csak a kora reggeli órákban né­met repülőalakulatok repülő­gépről ledobott nagyméretű gyújtó- és robbanóbombákkal felrobbantották a városhoz ,kb. 8 km-re fekvő Csalánosi erdő­ben levő lőszerraktárt, illetve az ott felhalmozott nagy mennyisé­gű tüzérségi és egyéb nehéz robbanóanyagot. E művelet kö­vetkeztében a környező szőlők­ben még egy-két km távolságra is nagyon súlyos épületkár ke­letkezett.” A Kecskeméti Egyesült Gőz­téglagyár feljegyezte, hogy Tö­rökfái telepén: „3 db á 51 mé­ter hosszú, 9,20 m széles ke­ményfa oszlopokon álló pala­tetős téglaszárító színt (melyek­ben nagy mennyiségű bádogdo­bozban ételutánpótlási edények és piros ejtőernyők voltak tá­rolva) egy német altiszt felsőbb parancsra 1944. október 10-én reggel hét órakor előzőleg ben­zinnel leöntve felgyújtotta, il­letve felrobbantotta. A művelet után a három szín teljesen por­rá égett.” A kárt 200 ezer aranypengőre becsülték. A felmérések és a hozzávető­leges számítások szerint az évek óta tartó kiszipolyozáson túl a németek csak ebben az időszak­ban elkövetett rablása, az álla­tok elhajlása és a kiürítés kö­vetkezményeképpen a szokásos állatlétszámhoz képest a város határában szarvasmarhából 8400-zal, sertésből 28 ezer da­rabbal, lóból 7 ezer darabbal és juhból 15 ezer darabbal volt kevesebb. Közvetlenül a felszaba­dulás után megkísérelték sum­mázni, hogy összegszerűen mek­kora lehet az a kár, amely a várost érte. A Kecskeméti la­pok 1945. október 11—1 száma közzétett egy ilyen kalkulációt, amely szerint a károsodás idő­pontjának megfelelően 3 mil­liárd pengőre becsülik az elrab­lóit holmik értékét. Ebben nincs benne a németek által okozott épületkárosodás. Következik: Akció a város megmentéséért. ¥ enin idejében pezsgő és tevékeny élet zajlott a Népbiztosok Tanácsában. Már akkor kialakultak az ügyvitel külsőségei. Rendkívül szigorúan szabták meg a felszó­lalók számára rendelkezésre álló időt, akár saját előadók voltak, akár meghívottak, vagy éppen egy vita résztvevői. Mindenkitől megkövetelték, hogy mondani­valóját fogja rövidre: tömören gát, s ilyenkor vele nevetett a hosszú tanácskozó asztalt körül­ülő tekintélyes testület, amely­nek tagjai nagynevű forradal­márok és korunk új típusú em­berei voltak. Nevettek: vagy az elnök tréfáin — mert nagyon szerette a tréfát —, vagy az egyes előadók tréfás megjegy­zésein. Ám amint elült a neve­tés vihara, ismét a korábbi, élénk és friss komolyság lett és a lényegről beszéljen. A Nép­biztosok Tanácsában valami összpontosító légkör uralkodott, s úgy tűnt, mintha még az idő is tömörített lett volna, annyi tény, gondolat és határozat el­fért egyetlen percben. Ugyan­akkor azonban a bürokratiz­musnak, a hivatalos fontosko­dásnak még a legcsekéiyebb mellékíze sem volt érezhető, s hiányzott az a feszültség is, amely olyan emberekből árad, akik erejüket meghaladó mun­kát végeznek. Mert ez a mun­ka ugyan felelősségteljes volt, de Lenin idejében mégis olyan könnyűnek látszott, mint soha azelőtt vagy azóta. úrrá a testületen, s a beszámo­lók, viták, határozatok folyama éppoly gyors volt, mint annak előtte. JL zt látni kellett volna, ahogyan Lenin a beszé­lőket hallgatta. Nem tudok ar­cot, amely szebb lett volna Vla­gyimir Iljicsénél. Rendkívüli erőt sugárzott, arcában és sze­mében volt valami fenséges és oroszlánszerű, amikor az elő­adót tekintetével is figyelmesen követve, a szó szoros értelmében magába szívott minden egyes szót, vagy amikor ugyanazt az előadót a kiegészítő kérdések pergőtüzének vetette alá. Lenin szerette a jókedvet. Ar­cán gyakrabban jelent meg a mosoly, mint bárki másén. Ran­som, ez a jó szemű angol figyelt fel egyszer arra, hogy korunk nagy embereinek e legnagyobb­ja mennyire kedveli a vidámsá­got, az önfeledt kacagást. Ran­som ezt is helyesen értelmezte, amikor azt mondotta: „Az ő nevetése az erejéből fakad, de ennek az erőnek a forrása nem­csak Lenin rendkívüli képessé­geiben keresendő, hanem kom­munista mivoltában is. Töké­letes kulcsa van a társadalom titkainak és nehézségeinek fel­tárására, a kommunizmus a megdönthetetlen prognózisalko­tás olyan magabiztosságával ru­házta fel, hogy természetes, ha nincs még egy politikus, aki annyira biztos lehetne önmagá­ban, terveiben és elképzelései­ben, mint Lenin.” Így, vagy legalábbis így be­szélt Ransom (de hogy szavai­nak ez volt az értelme, azért kezeskedem). ¥ Népbiztosok Tanácsában serényen, frissen, tréfál­kozva folyt a munka. Lenin, valahányszor mulatsá­gos ellentmondáson kapott rajta valakit, jóízűen elnevette ma­A Népbiztosok Tanácsában sok kitűnő elme foglalt helyet, de Lenin rendszerint mindenki másnál előbb végzett a kérdé­sek elemzésével és jutott el a megoldáshoz. Mindebben azon­ban a legcsekélyebb igyekezet sem volt, hogy „brillírozzon'’. Ha valaki megfelelő megoldást javasolt, Lenin nyomban felis­merte célszerűségét, s mán mondta is: „Diktálja csak le ezt a határozatot, ez telitalálat.” Bosszankodni — különösen a Népbiztosok Tanácsában — rendkívül ritkán látták Lenint. De ha megharagudott, akkor az­tán alaposan. Ilyenkor nem vá­logatott a kifejezésekben. „Be­gyepesedett szovjet méltóságos urak”, „szájtátiak”, „fejletle­nek”: ilyen és más, korántsem hízelgő szavak hagyták el ajkát — találkozunk ezekkel a kifeje­zésekkel feljegyzéseiben, távira­taiban, telefonüzeneteiben is. J)e a fejmosásért senki sem neheztelt meg Leninre. Az olyan kommunista, illetve szovjet ember, aki „megsértő­dött” volna Leninre — egysze­rűen elképzelhetetlen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom