Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-22 / 94. szám

4. oldal 1965. április 22, csütörtök; NAPTÁR 1965. április 22, csütörtök. Névnap: Csilla. Napkelte: 4 óra 43 perc. Napnyugta: 18 óra 43 perc. 1 _i — „FEJEZETEK a Kecskemét környéki népzene történetéből” címmel tart előadást Kálmán Lajos népze­nekutató április 23-án, pénteken este fél hét­kor a kecskeméti mű­vészklubban. Bevezetőt mond Gémes Balázs muzeológus. — A gimnáziumok és szakközépiskolák ne­gyedik osztályaiban május 8-ig tart a taní­tás, az írásbeli érettsé­gi vizsga a gimnáziu­mokban május 13-a és 21-e, a szakközépisko­lákban május 27-e és június 2-a között lesz. Optikai művészet Nyugaton az absztrakt irányzat lét­rehozta a legújabb di­vatot, amelyet optikai művészetnek keresztel­tek el. A New York Ti­mes bemutatta olvasói­nak egy-két divatmű­vész alkotását, amelyek igen változatosak. Az egyik optikai „mű” fe­hér alapon feketével rovátkolt korong, a másik ugyanez fekete alapon. (Miniatűr Töb négyzetméteres idegsejt A Lengyel Tudományos Akadémia automatizálá­si intézetében elkészítet­ték a neuron elektroni­kus modelljét. A mikrosz­kopikus idegsejt — mely­ből az agyban több mint tízmilliárd van — műsza­ki „kivitelezésben” igen impozáns: egy egész asz­talt elfoglal. A rádióelekt­ronikusok, a neurofizio- lógusok és a matemati­kusok arra a következ­tetésre jutottak, hogy a neuron-modell ugyan­úgy reagál a külső inge­rekre, mint az emberi agy idegsejtje. A tudó­sok a jövőben kiépítik e modellek egész rend­szerét, amely oizonyos mértékben reprodukálná az agy munkáját. Hajlékony fa — Megkezdődött a II. országos műszaki film­szemle, ahol a múlt év­ben gyártott majdnem 90 magyar műszaki, tu­dományos ismeretter­jesztő filmet mutatnak be a szakembereknek. A legjobb filmeket a filmszemle negyedik napján, április 24-én díjazzák. (MTI) — CSEHSZLOVÁK szállítások Magyaror­szágra: szerszámipari, vas- és fémipari, élel­miszer- és textilipari gépek, szivattyúk, föld­kotrógépek, traktorok, teherautók, csapágyak, bányagépek, kohászati termékek, vegyipari termékek, cipő-, bútor-, üveg-, bizsuáruk, vala­mint sör. Vigyázatlan gyermek Kecskeméten, a Kos­suth körút 25. számú ház irányában haladt a 9. sz. AKÖV YB 01—88 rendszámú te­hergépkocsija, amelyet Dobai Árpád vezetett. A járdáról körültekin­tés nélkül szaladt át az úttesten Németh János harmadik osztályos ta­nuló. A gépkocsivezető hiába fékezett, a gyer­meket elütötte. A kis­fiút súlyos sérülések­kel szállították a kór­házba. Kacsa-hír — A KECSKEMÉTI szabadegyetem művé­szeti tagozatán ma, csütörtökön este 6 óra­kor Pogány ö. Gábor, a Nemzeti Galéria fő­igazgatója tart elő­adást. „Realista törek­vések a modern nyu­gati művészetekben” címmel. — RÖVIDESEN át­adják a dunapataji paprikatelep új. 150 vagomos raktárát. A te­lep termelése az utób­bi időben megnöveke­dett, 1962-ben tíz, 1964- ben már 140 vagon konzervet gyártott. — Az NSZK részére takarmán yrépa-vető­magot termesztenek megyénk közös gazda­ságai. A répadugvá­nyokat a több mint száz holdnyi területre most ültetik ki, amely­ről ^mintegy 7 vagon vetőmagra számítanak. — RÖVIDESEN ki­adják bolgár nyelven Kádár János beszédei­nek válogatott gyűjte­ményét;. A kötet — Georgi Dzsagarov for­dítása — a Bolgár Kommunista Párt könyvkiadójának gon­dozáséiban jelenik meg. — Bekötőutat építe­nek Hajóson 530 méter hosszúságban. A köz­ségben az idén más munka is folyik. Az idén már négy utcát villamosítottak, s a község parkosítása is napirenden szerepel. — Az elmúlt négy évben kilenc helyen végeztek nagyobb ará­nyú gyógyszertár-fel­újítást megyénkben. Javult a szakemberel­látás is: 1960 óta tizen­négy újabb gyógysze­rész állt munkába. 50 éve, 1915. április 22-én, a császári német hadvezetőség a hadviselés történetében először al­kalmazott mérges gázt. A flandriai Ypern városától keletre, a Yser folyó menti csatában, kivárva az alkalmas széljárást, kezdetleges eljárással, öntöttvas palackokból bo­csátották ki a gázt és a gázfelhőnek az ellenséges vonalak felé történő to­vábbítását a szélre bíz­ták. Ezen az első napon a németek 100 000 kg klórgázzal árasztották el az alig hat km-es arcvo­nalat. A szembenálló — főként algériai — francia és kanadai csapatok vesztesége 500 halott és 15 000 gázmérgezett volt. A többiek pedig hanyatt- homlok menekültek az elárasztott területről. Az eredmény hadászati ki­használása azonban elma­radt, a németek az át­törést nem tudták kierő­szakolni, vis'zont az em­bertelen harci eszköz alkalmazása ezt követően gyakorivá lett. Az antant csapatok hat hét múlva szintén felhasználták a hadviselésükben a gázt. Orvos-műszaki találkozó Az ÉM Bács megyei Állami Építőipari Vál­lalat szakszervezeti bizottsága és a vállalat ve­zetősége április 23-án, pénteken délután 2 órai kezdettel orvos-műszaki találkozót rendez, a vállalat központi irodaházában. Az érdekes ren­dezvényen dr. Mándöki Antal, SZOT ellenőrző főorvos és Ekker Lajos, munkavédelmi felügye­lő tart előadást az építőipari dolgozók megbe­tegedéseiről, illetve munkavédelmi helyzetéről. Az előadásokat vita követi. Május 1: líjabb szélesvásznú mozikat adnak át A Bács-Kiskun megyei Moziüzemi Vállalat Balázs Béla szocialista brigádja tovább folytat­ja a megye községeiben a mozik szélesvásznúvá való átalakítását. Május elsejére Soltvadkerten, Csávolyon, Bácsbokodon és Homokmégyen adják át ünnepélyes külsőségek között a szélesvásznú mozit. Ugyancsak május elsejére készül el a lászló- falvi keskenyfilmes, ívlámpás vetítőberendezés. Május közepére a tázlári és soltszentimrei mo­zikat alakítják át ívfényes vetítésűre, így a jövő hónap közepén már a megye hat községében vetíthetnek keskenyfilmről széles vászonra. Az említett mozik átalakítását a Balázs Béla brigád házi kezelésben végzi és az így megtaka­rított összeget újabb mozik átalakítására for­dítja a Moziüzemi Vállalat. A New York-i egyetem erdészeti tagozatának ve­gyészei kidolgozták azt az eljárást, amellyel a fa hajlékony anyaggá vál­toztatható. Az első kísér­leteket fél centimeter vastag nyírfadeszkákkal végezték: a 15—20 percig folyékony ammóniában tartott deszkadarabok könnyen formálhatókká válnak. Akár csomót 1= lehet kötni rajtuk. Az így felvett forma az ammó­nia teljes elpárolgása után is megmarad. A Baromfiipari Vál­lalat kecskeméti tele­pe már megkezdte az idei első pecsenyeka­csák értékesítését. Négyezer-százhetet már átadtak a feldolgozó üzemnek, s rövidesen mintegy 9 ezer pe­csenyekacsa kerül a nevelőkből a fogyasz­tókhoz. — Kétszáz vagon csirkét értékesítenek az idén Császártöltés köz­ség termelőszövetkeze­tei. A már megkötött szerződések alapján a Baromfifeldolgozó Vál­lalatinak adják át fo­lyamatosan a baromfia­kat. „Merész“ motorozó Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűntette miatt eljárást indított- tak Kelemen János el­len, mert Soltvadkert és Kiskőrös között ve­zető úton ittas állapot­ban vezette az EB 55 —40 rendszámú motor- kerékpárját. Ittassága miatt elvesztette ural­mát a jármű felett, s az út mentén levő kő­korlátnak ütközött. Sze­rencsére sérülést nem szenvedett, de az anya­gi kár meghaladja a 4000 forintot. A Kecskeméti Agrome­teorológiai Obszervató­rium jelenti: Április 20- án a középhőmérséklet 9,8 (az ötvenéves átlag 12,0), a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 13,3 Cel- sius-fok volt. A napsüté­ses órák száma 3. Április 21- én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 8,3, a délután 2 órakor mért hőmérséklet 8,9, a legala­csonyabb nappali hőmér­séklet 7,3 Celsius-fok. Csapadék: 0,4 milliméter. Várható időjárás csütörtök estig: felhő­átvonulások, többfelé esővel, záporesővel, né­hány helyen, főleg az ország déli és keleti részében zivatar lehet­séges. Mérsékelt, időn­ként megélénkülő ke­leti, délkeleti szél. A hőmérséklet alakulásá­ban lényeges változás nem lesz. Várható leg­magasabb nappali hő­mérséklet holnap: 9— 14 fok között. Tessék közelebb menni... Elfáradt vándor, ha Kecskeméten jársz, s ráadá­sul élics is vagy, és betekintesz a Wesselényi utcá­ba tudom elborul a homlokod. Ott látod hivalkodon feléd Integetni a „Kedves Eszpresszó” elaggott neon­reklámját. Fáradt tested és korgó gyomrod azonban nem kívánja azt, amit e kétes hírű szórakozóhely nyújthat számodra. Am hadd súgjam meg: mindez ma már csak vízió, illetve a múlt rossz „műemléke”, Tmely meg akar téveszteni. Menj csak nyugodtan közelebb, s akkor észreveszed — ha nem is olyan í-Uvánvosan, hanem szerényebben —, mar a varos Ma ékó ja” invitál büféjébe, s kínálja kakóját, kávé- iát, hideg, meleg ételeit, süteményeit, üdítő italait - egyszóval mindazt, amire éppen vágysz. Sót, az ízlé­sesen berendezett helyiségben asztalhoz is ülhetsz, hogy fáradt csontjaidat néhány percre megpihentesd. Hogy miért és meddig akarnak azzal a régi reklám­mal megtéveszteni, azt csak a magasságos illetéke­sek tudják. A Néphadsereg Művészegyüttesének vendégszereplése Szerdán este Tiszakécskén kezdte meg megyei vendégsze­replését a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel ki­tüntetett művészegyüttesének prózai társulata. A Tiszakécskei Művelődési Házban örsi Fe­renc: Kapitány című színművét mutatták be, amely Steimetz kapitánynak, a Budapest felsza­badításában hősi halált halt parlamenternek állít emléket. Az előadáson a község sorköte­lesei, az ősszel a Néphadsereg­be bevonuló fiatalok, azok hoz­zátartozói, az obsitosok és a fegyveres testületek tagjai vet­tek részt. Az együttes prózai társulata — amelyben több volt kecske­méti színész is szerepel — ápri­lis 22-én Kiskunmajsán, 23-án pedig Akasztón szórakoztatja a közönséget. A Magyar Néphad­sereg Művészegyüttesének ven­dégszereplését a Hazafias Nép­front megyei elnöksége és a megyei kiegészítő parancsnok­ság szervezte meg. A társadalmi tulajdon védelmében Hová vezet az ellenőrzés hiánya ? A vállalati ellenőrzés lazasá­ga, a pénzügyi fegyelem hiánya nemegyszer bűncselekmények­hez vezet. Ezt bizonyítják az alábbi esetek, amelyek Kecske­mét üzemeiben történtek. „Feledékeny“ számlázó A Kecskeméti Szolgáltató-Ja­vító és Vegyesipari Vállalatnál volt számlázó és normás Der- dák Péterné kecskeméti lakos. Derdákné hosszú időn keresztül olyan pénzösszegeket vett fel jogtalanul a megrendelőktől, amelyeket a vállalat pénztárába kellett volna befizetni. A rend­őrségi nyomozás során megálla­pították, hogy Derdákné rop­pant „jószívű” volt, ugyanis a megrendelők számára a beke­rülési összegnél kevesebbet számlázott. Ez önmagában 4000 forint anyagi kárt jelentett a vállalatnak. Saját „fáradságá­ért” a vállalat megrendelőitől 13 ezer forintot vett fel, de ez­zel az összeggel „elfelejtett” el­számolni. Derdákné ellen tár­sadalmi tulajdon sérelmére el­követett sikkasztás miatt indí­tottak eljárást. Gyúlékony hódé A ZIM Kecskeméti Gyáregy­ségének telepén építkezik a Bu­dapesti Mélyépítő Vállalat. A kettes számú „gépházban”, Ezekben a napokban, he­tekben kizárólag a törvényte­lenség és az erőszak uralkodott. A város kis híján senki földje volt. Az elmenekültek otthonait a német katonaság fosztogat­ta, amelyet nem tudott — vagy talán nem is akart — megaka­dályozni kétszáz fő tábori csendőr, hatvan fő csendőr, hat­van rendőr, nemzetőrök, de az üzemek külön őrsége sem. A Magyarság című lap persze nem veszi lelkére ezt a helyzetet és a közbiztonságot teljes mérték­ben megoldottnak találja. „Kecs­keméten a MOVE kereteiből önkéntes rendőri karhatalom alakult, amely teljes mértékben ellátja az Erdélybe vezényelt kecskeméti rendőrlegénység fel­adatát. A város utcáin éjjel- nappal az önkéntes rendőri kar­hatalom tagjai teljesítenek fegy­veres szolgálatot.” Ilyen helyzetben természetes, hogy a városházára özönlöttek amély egyébként nádpallókból épült, rövidzárlat következtében tűz ütött ki. Az azonnali oltás eredménnyel járt ugyan, de így is 5000 forint kár keletkezett. Maga az a tény, hogy magas fe­szültségű árammal működő gé­peket nádpallóból készült bó­déba helyezzenek el, súlyos sza­bálytalanság. A gépkezelő ha­nyagsága — elhagyta munkahe­lyét — még súlyosbította a ve­szélyt. Varga László gépkezelő ellen gondatlanságból elköve­tett közveszély okozása miatt indítottak eljárást. Ahol tilos a dohányzás Az Asztalos Javító és Átala­kító Ktsz kecskeméti Füzes ut­cai II. számú telepén táblákon nagybetűkkel adják tudtára a dolgozóknak: „Tilos a dohány­zás!” A legutóbbi tűzeset után azonban, amely 4000 forint anyagi kárral járt, a nyomo­zók a gépműhelyben sok ciga­rettavéget találtak, s a fűrész­poros kályha is szabálytalanul volt elhelyezve. Más vonatko­zásban is megszegték az előírá­sokat, ugyanis a műhelyben a belső közlekedési utakat nem hagyták szabadon. Varga Gyula telepvezető gondatlanságból el­követett közveszély okozása miatt felel majd a társadalmi bíróság előtt. G. G. a panaszok: a németek teher­autókkal és személygépkocsik­kal járják a házakat és minden valamire való értéket magukkal visznek. A főispán minderről a következőket vetette papírra: „Október 10-től kezdve állandó volt a panasz a német katona­ság rablásai és fosztogatásai miatt. Szeptember vége és októ­ber eleje óta ugyanis a lakások egy jelentős része már üresen állt. Október 9-én és az azt kö­vető napokban újabb nagy me­nekülési hullám következett be. Újból számtalan lakás maradt gazdátlan. A fosztogatások első­sorban az üres lakásokban tör­téntek, de nem kímélték a la­kott házakat sem. A polgármes­ter az özönlő panaszok nyomán naponta többször érintkezett a német parancsnoksággal és a német tábori csendőrséggel. Mindig kijelentették, hogy foly­ton járőröznek. A fosztogatók neveit, majd közelebbi adatait kérték. Sok ezer főnyi karhata­15. Rabolnak a németek

Next

/
Oldalképek
Tartalom