Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-15 / 89. szám

meszet. A falun a tatarozás, a meszelés az ő feladatuk. Ahol öregasszony van a háznál, ott az csinálja. — A régi elöljáróság nem so­kat törődött a község fejleszté­sével. Nemrég képviselőtestületi jegyzőkönyvekben lapozgattam. Nálunk ugyanis szinte hiányta­lanul megmaradtak ezek még a század elejéről is. Egy ilyen 1928-ban kelt jegyzőkönyvben szó esett a Damjanich utca rendbehozásáról. Itt mindig állt a víz, feneketlen volt a sár ta­vasszal és ősszel. Jóformán nem lehetett közlekedni. A fel­vetésnél tovább nem jutottak el. A Damjanich utcát csak 1958-ban, vagyis harminc évvel később hozta rendbe a lakosság a tanács mozgósítására. Az egész község összefogott társa­dalmi munkában. Közben megérkeztünk az iro­dába. Míg Stark Ádám főköny­velőre várakozunk, körülnézek az elnök szobájában. Az el­nök értekezleten van Baján. A falak tele vannak oklevéllel, amelyek a borversenyeken va­ló jó helyezéseket bizonyítják. Amire még külön büszke a ter­melőszövetkezet, az a járás vándorzászlója, amely az őszi munkákban legjobb eredményt elért termelőszövetkezetet illeti meg. A főkönyvelő bizonygatja: úgy dolgoznak, hogy az idén is itt maradjon a zászló. Tavaly kereken 45 forintot ért egy munkaegység. Ehhez még jött a prémium és a ház­táji. Háztáji nélkül majdnem 17 ezer forint volt az egy tagra ju­tó jövedelem. A szövetkezetnek 411 gazdája van. A nagy mun­kák esetén majdnem 300 csa­ládtagot is be tudnak vonni. Százhét nyugdíjasuk, járadéko­suk is van. Ennyit a beruházásokról. Fon­tos feladatnak tartjuk a gazda­ságosabb termelést, az önkölt­ség csökkentését. Különösen az állattenyésztésben sokaljuk a jelenlegi önköltséget. Április 1- től állattenyésztő agronómusu.nk van, tőle sokat várunk. Beszélgetünk még egyről- másról. — Ha már itt járnak, feltétle­nül nézzék meg az öregek nap­közi otthonát. Ez a kezdemé­nyezés a mi járásunkból in­dult és már szinte országos mozgalommá vált. A napközi otthonban „telt házat'’ találunk. Az épületet a tanács, a berendezést a terme­lőszövetkezet, a rádiót az álla­mi gazdaság adta. Harminc idős ember nappali gondozását old­ják meg itt. Háromszori étke­zés jár. Ha valaki beteg, akkor kiviszik neki az ételt. Kellemes a hangulat. Az asz- szonyok beszélgetnek, kütöget- nek, a férfiak kártyáznak, ol­vasnak. Kokics András bácsi megrázza ősz fejét, amint a Népszabadságot lapozgatja. — Már megint baj van az ameri­kaiakkal — dünnyögi a vietna­mi bombázásokra utalva. Jár ide több folyóirat, napilap, amelyekből a csendes öregség napjaiban tájékozódhatnak a világ, a környezetük eseményei­ről. Heinrich Mátyásné körülvezet az épületben. Társalgó, ebédlő, tálalóhelyiség. Minden ragyog a tisztaságtól. Mielőtt elbúcsúznánk Patocs- kai Mihálytól, elmondja még az idei községié jlesztési terveket. Befejezik a vízvezetékhálózat Már nem nyikorog a kiskapu, Kalász Lajos bácsinak, a terme­lőszövetkezet egyik nyugdíjasá­nak jóvoltából. elnöke székely, a vb-elnökhe- lyettes szintén. A többi réteg is képviselve van a tanácsban. Nem véletlen, hogy a terme­lőszövetkezetnek Üj Tavasz ne­vet adtak a csátaljaiak. Ebben A legifjabbak tavaszi sétája. Akik vigyáznak rájuk! Hajdóli Istvánná, a bölcsőde vezetője és Szudár Józseíné gondozónő. Ezt az SZK—4-est a napokban kaptuk — büszkélkedik Stark temJQÍMK& — Szövetkezetünk elég jói van gépesítve. Húsz traktor jut a 3600 holdra. A főkönyvelő az udvarra in­vitál bennünket. — Ezt az SZK—4-es kom­bájnt a napokban kaptuk — újságolja örömmel a szép ma­sinára mutatva. A község egyik híressége a szőlő- és a bortermesztés. A csátaljai borokat már a felsza­badulás előtt is exportálták. A nagygazdák közvetlenül Svájc­ba is szállítottak. építését. Ebben a lakosság is segít társadalmi munkában. Százezer forintot költenek rá. Ugyanennyit a járdaépítésre. Ezenkívül még 50k ezer forint kerül majd a község szépítésé­re. — Még egy kérdést talán. Be­szélgettünk arról, hogy milyen a névben szimbolikusan benne van minden törekvés, amely az új élet építését akarja, melynek része az is, hogy ha sokféle is a lakosság, de egy közös célért küzd. Irta: Kereskedő Sándor Fényképezte: Pásztor Zoltán Patocskai Mihályt, a csátal­jai tanács vb-titkárát nagyon bosszantja az, amiről beszélge­tünk. — Mindenki egyetért a Nép- szabadsággal. Valamennyi ta­nácsvezető helyesléssel fogadta ezt a cikket. A tanácstagok munkáját nyil­vántartó kartonrendszerről fo­lyik a diskurzus. Ez egyébként nem új dolog, mert hasonló vé­leménnyel találkoztam nemcsak Csátalján, hanem más tanács­nál, sőt, országszerte panaszkod­nak emiatt. Különösen azért érdemes erről szólni, mert szél- tében-hosszában a bürokrácia csökkentéséről beszélünk. Nézzük csak meg közelebbről ezt a kartonrendszert. Tizen­négy fő részből áll egy karton. Szerepel rajta többek között az illető tanácsülésen betöltött fel­adatköre, ha vb-tag, akkor a vb-ülésen kapott feladatok, mi­lyen rendeletek betartásáért fe­lelős, családlátogatás és így to­vább. Ember legyen a talpán, aki a karton tanulmányozása­kor nem szédül bele a sok rub­rikába, számba. Hát még a kar­tont vezetni, az aztán a sok munka. Csátalján 43 tanácstag van. A nyilvántartást 1963-ra visszamenőleg kellett felfektet­ni. — Nem arról van szó, hogy ne tartsuk szemmel a tanács­tagok tevékenységét, de ezzel a fél lepedőnyi kartonnyilvántar­tással nem lehet egyetérteni — magyarázza a vb-titkár. — Va­lamivel egyszerűbb módját kell keresni ennek. Átnézek egy kartont, s máris igazat adok neki. El akarom oszlatni a bosz- szúság felhőjét és más témára térek. A község egyetlen terme­lőszövetkezetéről érdeklődöm. — Gyerünk az irodába — ja­vasolja. Amint az iroda felé hala­dunk, sok mindenről szó esik. Beszédes, mozgékony fiatalem­ber a vb-titkár. Arról beszélge­Megkérdezem a főkönyvelőt, jelenleg mi a helyzet? — Őrizzük a bortermesztés hagyományait, amit a verse­nyeken elért eredményeink is bizonyítanak. 160 hold régi és '■,50 hold új telepítésünk van, de jnég telepítünk 115 holdat. Ta­valy 37 mázsa voH az átlag­termésünk. — Megkönnyíti majd a szőlő- zés' a borfelvásárlást, hogy őszig 1 kész ül egy borfeldolgozó üzem llami beruházással községünk­ben — így a vb-titkár. A termelőszövetkezet, legkö­zelebbi terveiről érdeklődöm. — Építünk egy 48 férőhelye; tehénistállót, amelyet teljese gépesítünk — válaszolja a fő könyvelő. — Terven felül mag tárt, raktárt, kukoricagórét &'i öregek napközi otthonában. tünk, hogy milyen érdekes köz­ség ez a Csátalja. — A háború után a volt volksbundisták zömét kitelepí­tették. Most a lakosság 70 szá­zaléka Bukovinából ide települt székely. Kaptak házat, földet A sokféle nép jól megérti egy­mást — állítja- Patocskai Mihály vb-titkár. gyomai kubikosok, Felvidékről ide települt magyarok, marad­tak itt az őslakosságból is ma­gyarok, németek, délszlávok. — Ez a sokféle nép megszok­ta már egymást? — Amióta az egész község egy termelőszövetkezet, azóta egyre jobban megértik egymást. Súrlódások jóformán nincse­nek, amit bizonyítanak a szö­vetkezet jó eredményei. De er­ről majd az Üj Tavasz irodá­jában részletesebben informá­lódhat. Az úton tapasztják a házakat. Asszonyok hordják a maltert, a sokféle összetétele van a község lakosságának. Ez a sokféleség érvényesül-e a vezetésben? — Természetesen, hiszen Illés Gábor, a végrehajtó bizottság

Next

/
Oldalképek
Tartalom