Petőfi Népe, 1965. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-24 / 70. szám

1965. március Zi, szerda 5. oldal Több támogatást érdemelnének A gyér világításé, rosszul ■**' fűtött szoba kicsi. Varró­gépekkel van telezsúfolva. Ke­vés a hely benne a rajzolók­nak. A kályha előtt ülő modellt csak rendezetlen sorokban ül­hetik körül, zavarják egymást a látásban, rajzolásban. Gémbe- redett ujjaikban a szén alig en­gedelmes kedi k. A kész rajzokat egyre-másra mutogatják a mesternek. Goár Imre, a Kecskeméti Képzőmű vészeti Kör vezetője saját, nagy­méretű rajzán mutatja meg a helyes vonalakat. Éppen Balanyi Károly rajzát elemezte Goór Imre. Vélemé­nye kedvező volt, hiszen a rajz jól sikerült. Balanyi Károly szabósegéd fél éve jár ide. — Még eléggé kezdőnek szá­mítok —, mondja szerényen Volt osztályfőnököm, Nagy Mar­git tanácsára jöttem el először. Az ipariskolában sok rajzot kel­lett készíteni, neki nagyon tet­szettek, s addig-addig biztatott, míg jelentkeztem. Persze nem volt nehéz rávenni — tette hoz­zá nevetve Balanyi Károly —, mert nagyon szeretek rajzolni. Később a művészklub barát­ságos, otthonosan berendezett szobájában beszélgettünk Goór Imrével. Szerettem volna a kör múltjáról, jelenéről, s jövőjéről hallani. — Az igen szép múltú kört, melyet 1949-ben Mátis Kálmán vezetésével alakítottak, mosto­ha körülmények között vezetem. Magam is itt kezdtem még 1950- ben, s azóta a helyzet egyre rosszabb. Pedig a kör megérde­melné a nagyobb támogatást az illetékesektől, hiszen a végzett munka sok gyümölcsöt termett. Le lehet ezt mérni Kiss Zoltán, Kisszebeni Marcell, Petrilla Ist­ván, Udvardi Lajos, Udvardi Gyula, Burián Edit munkáiban, hogy csak egy-két nevet említ­sek. Tavaly is öten tettek sike­res felvételit szakfőiskoián a kör tagjai közül. ' ppen ezért kellene az il­letékeseknek nagy gon­dot fordítani a zavartalan mű­ködésre. S mi van ehelyett? Öt év alatt ez a hetedik helyük. A sok költözködés során minta­szobraik, felszereléseik nagyobb része elveszett, megsemmisült, könyvtáruk úgyszólván már nincs is. Decemberben még heti három foglalkozás volt, most már csak kettő, semmi propa­gandát, népszerűsítést nem kap­nak. Kicsi a helyiség, s az az érzése az embernek, hogy a E* kort alárendelték a varrótanfo­lyamnak. 1^ lméletileg, gyakorlatilag tudástöbbletet ad a kör. Sok az olyan, aki szórakozásból jár ide, vannak olyanok is, akik előkészítőnek szánják a körben végzett munkájukat. Káros felfogás az, hogy csak a született tehetség tud rajzol­ni. Nem, hiszen a rajzkészség huszadrendű ebből a szempont­ból. Elsősorban látni kell, a szem a megismerés legfontosabb észköze. Az a cél, hogy a he­lyes szemléletet kialakítsák, s a tagok legyenek hozzáértő mű­élvezők, nem pedig az, hogy mindenkiből művész legyen. — Talán az idén történik va­lami — mondotta Goór Imre. A megyei népművelési csoport azt tervezi, hogy az öntevékeny mű­vészek részére a nyár folyamán művészházat nyit a Duna-par- ton. Ide a legjobbak kerülné­nek a megye egész területéről. Ez nagyszerű kezdeményezés lesz! Holman Péter Az Alföld húszezer éves növénytakarója Hosszas próbálkozás után most először sikerült pollenanalizisra al­kalmas tőzegmintákat venni a Duna—Tisza közének különböző pontjairól. A tőzegben az évezre­dek során folyamatosan lerakodtak és konzerválódtak a mindenkori nö­vényzet virágporszemei. így a most kiemelt tőzegrétegek pollenelemzé­sével pontosan megállapíthatják, hogy az utóbbi húszezer esztendő­ben hogyan változott az Alföld nö­vénytakarója. A tudományos ered­ményeket az alföldi erdőművelés­ben és főként a futóhomok fásítá­sában hasznosítják: olyan fa- és cserjefajokat telepítenek majd, amelyek a sok évszázados tapasz­talatok szerint a legjobban hasz­nosítják a természeti adottságokat. DRÁCSZÉU VÁLTOZÁS A drágiszéli tanácselnök, Be­rns Ferenc kilencéves korától volt „más keze-lába”, ami azt jelenti, hogy már kicsiny gye­rekkorában cselédként kereste a kenyeret. Idevalósi ember, is­meri a faluját és annak környé­két, mint a saját tenyerét. Igaz, hogy a munkában bizony meg­rokkant, de beteg szervezetével is olyan hallatlan energiával szolgálja a községet, hogy az ember megcsodálja ennek az embernek a páratlan szorgal­mát. A községi tanács hangulatos elnöki szobájában idézgetjük a múltait. Hatszáz ember lakja a községet mindössze, százhúsz — egyre szebb — ház emelkedik a faluban. Kicsiny település ez. Egyetlen termelőszövetkezet tö­möríti magába a lakosságot. Így tehát a tsz és a falu itt egyet j- \ Április 1-én kezdődött az élet — Nálunk régen április 1-én kezdődött az élet — meséli a tanácselnök. — Érdekes, ugye? A község agrárproletariátusa ugyanis teljes egészében a nagy­gazdákat szolgálta és a cselé­dek éves szolgálatra való meg- fogadása minden évben április 1-én történt. Régi statisztikákat szed elő. Ebből megtudjuk, hogy a köz­ség 1600 holdas határából 25 család 900 holdat birtokolt, csa- ládonkint 36 holdas átlaggal, 40 család pedig 700 holdat 17 hol­das átlaggal. Több család volt még a faluban, akik 1—2 hol­das kisparcellával rendelkeztek, ennek azonban a családok meg­élhetése szempontjából szinte semmi jelentősége nem volt. A fiókkönyvtárban Kecskeméten: a Száva utcában a megyei könyvtár három évvel ezelőtt azzal a céllal léte­sített fiókkönyvtá­rat, hogy a környék olvasni vágyó la­kosságának kedvé­be járjon. Mert meglehetősen mesz- sze van ide a város- központ. A 6. szám alatti házban ezerhatszáz kötet könyv áll az olvasók állandó rendelkezésére. — Mennyi olvasó­juk van? — kér­dezem Bessenczi Miháiyné könyvtá­rost, aki lakásának egy részét engedte át a nemes célra. — Háromszázon felül már eddig. — Tavaly mennyi volt? — Háromszázöt­vennyolc. — Ebben az év­ben is lesz ennyi? — Négyszázat sze­retnék legalább. — Hány könyvet kölcsönöz egy al­kalommal? — Százötven, két­százat, sőt kétszáz­ötvenet is. Heten­ként kétszer van kölcsönzés. — Kik járnak ide? — A szomszédok, a környék lakói. Diákok, idősebbek és sokan a közeli konzervgyárból is. V. M. így tehát az említett 65 csa­lád volt az ura a falunak, őkeit szolgálták ki a mezőgazdasági cselédek. Köztük a mostani ta­nácselnök is. Még az elmúlt húsz esztendő távlatából visszatekintve is szinte hihetetlennek tűnik az az emberi alacsonyság, az a testi és szellemi kínlódás, amiben ezek a cselédek éltek. Ma már elképzelni is nehéz, hogy vala­ha ebben az országban ennyire állati számba vettek embereket. Embervósár a gémeskút körül A cselédfogadásnak kialakult módszere volt és az egész kal­márkodást a homokmégyi köz­ségháza udvarán bonyolították le. Drágszél ugyanis akkor még nem volt önálló község, Homok- mégyhez tartozott. — A cselédfogadás napja leg­alább olyan, jelentős volt — mondja a tanácselnök — mint a búcsú. Erre a napra kellően fel kellett készülni. Az eladó „portéka” — 8 éves gyerekek­től idős emberekig — a homok­mégyi községháza udvarán gyü­lekezett, a gémeskút körül és a nagy eperfa körül. Beszélget­tek. Sok még cigarettázni, pi­pázni se mert ilyenkor, mert a dohányos embert nem látták szívesen a gazdák. A dohány­nyal való bíbelődés valamicskét elvonhatta a munkától. Ez is szempont lehetett a kelendőség­nél. Ezalatt a „vevők” a község­háza verandáján gyülekeztek és kényelmesen szemügyre vették a portékát. Kiszemelték az erős, lehetőleg fiatal embereket és azután leereszkedve közéjük, megkezdték a körmönfont al­kut. Az alku éppen úgy történt, mint a baromvásáron. Az volt a cél, hogy az árakat — a ki­alakult bért — minden eszköz­zel lejjebb szorítsák. Ez rend­szerint sikerült is, mert a gaz­dák afféle kartel ben tömörül­tek. Legkapósabb: a serdülő fiú Egy felnőtt béres évi bére ál­talában 12 mázsa búza, 4 má­zsa árpa és 30—40 pengő volt. Ezért a béres látástól vakulásig köteles volt dolgozni, semmiféle szabad nap nem járt neki. A gazdák, hogy még jobban kihasználják az elesett bérese­ket, legszívesebben serdülő fiú­kat fogadtak fel, 12—14 évese­ket. Ezeknek ugyanis csak a fe­le bért kellett fizetni, de a fel­nőttekével egyenlő munkát vé­geztettek velük. így aztán a gazda jól járt, de a fejlődőben levő szervezet idő előtt defor­málódott, megrongálódott a ne­héz fizikai munkától. Beros Ferenc tanácselnök ki­csi gyerekkorától élte ezt a sor­sot. De a hitét és reményét nem adta fel. Mosolyog, ahogy a múltból a jelenbe tér meg: — Elmúlt. Kibírtuk. De most már nem április 1-én ünnepel­jük az élet kezdetét, hanem áp­rilis 4-én. És mennyire más re­ményekkel, távlatokkal. Igen: mennyire más távlatok­kal. Az egykori kisbéres most tanácselnök és a község törté­netének megírásán dolgozik. Marxista egyetemen tanul. De most más ügyért dolgozik. És ez erőt ad neki. Most is, íme, búcsúzik. — Sajnos, mennem kell a művelődési házba. Én vezetem a művészeti együttest. Próbát tartunk, mert ünnepre készü­lünk. Balogh József Kis ügy szép tanulsággal Az OTP bajai fiókja felszólí­tott, hogy vizsgáljam meg ta­nulóink idei passzivitásának okát. Hosszú éveken át igen szép eredményeket értünk el, ebben az iskolai évben miért nem vál­tottunk be egyetlen forintot se iskolai takarékbélyegre? A látszat valóban ellenünk szólt. Az OTP csak a takarék­bélyegek eladását vizsgálta, a mi négy osztályunk viszont már az első fél évben kereken 28 ezer forintot fizetett be takarék- könyvire. Ez tanulóként 210 fo­rint átlagot jelent. — Nézd — mondja kollégám, akivel az ügyet megvitattam —, rossz kalapra tűzted a bok­rétát. Vetesd ki a gyerekekkel a pénzt, aztán add be bélyegek­re, s ezzel kitérsz a kellemet­lenségek elől. — Nem cselekszem meggyő­ződésem ellen. Kicsiknél való­ban jó nevelőeszköz játékos bé­lyeggyűjtéssel takarékosságra nevelni őket, a bélyeges forma azonban a középiskolákban el­avult megoldás. Javasolni fo­gom az OTP-nek, hogy korsze­rűbb formát keressünk. mi falunknak is megvolt a maga bolondja. Min­denki ismerte, nevette és egy kicsit sajnálta is. Ahogy ez már lenni szokott. Páros napokon az alvégen járt, hét derekán a szurdóliában, szombat aztán el­hozta hozzánk a felvégre. Mi­sának hívta kicsi és nagy. Nya­kában lisztes tarisznya lógott, kezében kosarat és egy furkós- botot szorongatott. Ez utóbbit a kutyák és a gyerekek végett. Nagyon félt a kutyáktól, azt meg egyenesen nem tudta elvi­selni, ha iskolából jövet kö­rülugráltuk, nyelvet öltöttünk rá, vagy éppen arra ösztökél­tük, hogy imádkozzék. Városra költöztünk csakha­mar, s én csak a nyári vakáció idején találkoztam Misával. Gimnáziumba jártam, komoly fiatalembernek tartottam ma­gam, s más hangra váltottam, ha a bolond öregapámék udva­rára vetődött. Amíg két merő­kanálnyi lisztjére és a 10 fil­lérre várt, ami kijárt neki, még beszélgettem is vele. Nagy bú­zakék szeméből ilyenkor csak úgy sugárzott az öröm. Anyám után kérdezősködött. Öt nagyon szerette, mert sohasem zavarta el, a gyerekeket is szétkergette, ha észrevette, hogy Misát csú­folják. Emlékszem az utolsó nyárra, amelyet a falumban töltöttem. Egyik augusztusi dél­után Hússal, az akkori szívem- választottjával sétáltunk a fa­luhoz búvó kis akácos szélén. Bent a bokrosából halljuk, hogy valaki matat. A lány leskelődő legényekre gyanított, én kutyák­ra. Ahogy széthajtottam magam előtt az odatévedt bodzabokor ágát, Misát pillantottam meg, amint az egyik fa tövében ku­porog és zsebéből pénzt rakos­gat egy kapart gödörbe. Treza néni gondozta akkor­tájt Misát. A falutól 5 pengőt kapott, s övé volt, amit koldu­lással gyűjtött össze a szeren­csétlen. Hallani lehetett, hogy rosszul bánik vele. — Lám a bolond is rájött — gondoltam. Léptem volna vissza, de ekkor hátrafordult és észrevett. — Szép ruhát akarok búcsúra — vihogta felém. Ám ekkor ki tudja honnan, Treza néni csör­tetett elő éktelen ordítozással. Piszkolta, tolvajoztá Misát. Ro­hant egyenesen a fához. Tíz körömmel kaparta a földet és szedte kötényébe az elrejtett pénzt, amelyet ki tudja mióta rejtegetett nda a szerencsétlen flótás. Aztán, amikor többet nem talált, elviharzott, ahogy jött. Még le is köpte a földön zokogó Misát. Odamentünk hozzá. Nem használt azonban sem a jó szó, sem a lányka cirógatása. Ekkor eszembe jutott valami. Pénz­tárcámból egy ezüst pengőt vettem elő. Vele szemben egy másik fa tövében lyukat kezd­tem kaparni a földbe. Odajött. Markába nyomtam a pénzt és mondtam neki, itt rejtse el, Treza nem találja meg. Arca felderült. Lázasan kaparta a földet a pengőre s olyan kaca­gásba kezdett, amilyet azóta sem hallottam. Majd húsz esztendő futott ar­rébb, hogy úji’a falumban jár­tam. Misa után nem is érdek­lődtem, megvallom, eszembe sem jutott. Az elmúlt hetekben aztán Bácsborsódon jártam. Ab­ban a kedves határ menti köz­ségben, ahol a „híres-neves” bácskai Latinovicsok kastélyá­ban kapott helyet a felszabadu­lás után a vidék egyik szociá­lis otthona. Sok szépet és jót hallottam az öregekkel való törődésről, igé­nyes környezetükről, amelyben élnek. Felkerestem őket. Éppen ebédeltek a nagy és napfényes, szépen berendezett ebédlőben. Nem akartam hinni a sze­memnek. Az egyik asztalfőn ülő, mintha csak Misa lenne. Kérdezősködni kezdtem. Nem tévedtem. Ott ült sötét ruhá­ban, kicsit öregebb arccal, de éppen olyan világoskék sze­mekkel, ahogy utoljára láttam. Izgalmassá lett, vajon rám is- mer-e vagy sem. Elvetettem az­tán a gondolatot, hiszen ma­gam is megváltoztam a jó né­hány esztendő alatt. A csoda mégis megtörtént. Misa tekintete rámtévedt. Fel­ugrott. Szinte feldöntött min­dent maga körül. Kirohant az ebédlőből. Megdöbbentünk. Előbb arra gondoltam, hogy a felismerés, mert ebben bizonyos voltam, valami lelki összeguban- colódást váltott ki lényéből. Indultunk volna utána. De már jött is vissza. Két ujja között magasra emelt egy ezüst egy- pengőst. Felém tartotta. — Tes­sék! — nyújtotta felém. — Kö­szönöm — mondtam, mikor át­vettem tőle. — Van már ru­hám, szép uras ruhám, televízió is van itt — büszkélkedett krá- kogó magasba a hangja. A körülállók nem értették. Csak mi ketten tudtuk Misával a fényes pénzdarab nagyon fur­csa, de igaz történetét. Felvidéki István — Igen, de rád fogják, hogy spekulációra neveled őket. Hi­szen a bélyegek után csak egy százalék kamatot ad az OTP, betétkönyvre meg öt százalékot — érvelt a barátom. — BE FOGOM bizonyítani, hogy nem elsősorban a kamat nagysága, hanem az a körül­mény a döntő, hogy a betétes pénzt bármikor kiveheted, a bélyegeket meg csak az év vé­gén válthatod be. De ha egy- egy osztály a magasabb kamat miatt adja betétre a pénzét? Az se baj. Realitásra neveljük a gyerekeinket. Államunk nem sajnálja a gyerekektől sem az ötszázalékos kamatot. A bélye­ges takarékosság a kicsik fil­lérjeiből kíván forintokat for­málni, ezt betétes formában nem lehet megoldani. De nagyobb összegekre betétkönyv kell. Sen­ki se kívánja, hogy egy év alatt 50 ezer forintnyi bélyeget vé­gignyaljanak. — Nem azt vitatom, hogy nincs igazad — adta meg ma­gát a kollégám —de nem fog­ják megengedni, hogy egy hosz- szú ideje bevált formát felrúgj MEGKÖSZÖNÖM ezúton is az OTP felsőbb szerveinek, hogy megértettek: „Közölhetjük önök­kel, hogy álláspontjukat telje­sen elfogadjuk...” — írták. Schwalm Pál EZÜST PEHGÖ

Next

/
Oldalképek
Tartalom