Petőfi Népe, 1965. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-03 / 52. szám

072257 50 072352 50 072570 100 072653 100 072921 100 073088 100 073301 50 073395 50 073445 oO 073556 50 073727 50 074010 50 074381 50 074926 50 074958 100 074960X 50 075332 50 075337 Orionton táskarádió 075412 100 075618 Kerékpár 075800 50 077432 100 077621 100 077928 Kerékpár 078141 50 078664 100 078736 50 079258 50 079868 50 080385 50 081593 50 081842 50 081890 200 081994 50 082048 100 082910 50 083115 100 083196 100 033267 Orionton táskarádió 083344 50 083370X 50 083391 200 083529 50 083747 50 084852 50 084971 50 085978 100 086016 100 086355 50 086740 100 086920 100 087479 50 087589 100 087946X 50 088791 50 088937 100 089326 50 089377 Wimpel karóra 089414 100 089563 50 089992X 50 090176 200 090198 100 090306 50 090480 100 090558 50 091140 200 092247 100 092784 200 092998 50 093558 50 094220 50 094245 Sfereo fényképezőgép 094315 50 094483 100 095388 Madison zsebrádió 096205 100 096318 100 096515 50 097182 50 097964 50 098332 200 098823 50 099494 100 Az „X” jelzésű sorozatban fő­nyeremény is szerepel, ezért kérjük, vizsgálja meg a főnye­reményt nyert számokat, ahol a sorsjegy római számmal jelölt osztályszámát és sorszámát kell azonosítani. A főnyeremények, valamint tárgynyeremények utalványát a Magyar Üjságírók Országos Szövetsége (Budapest, VI., Nép- köztársaság útja 101.) szolgál­tatja ki a nyertes sorsjegy be­mutatójának. A sorsjegyet sze­mélyesen lehet átadni, vagy posta útján ajánlott levélben lehet a fenti címre beküldeni. A tárgynyereményeket a Lot­tó Áruház szolgáltatja ki, illet­ve postán beérkező sorsjegy tu­lajdonosa részére a közölt cím­re megküldi. A kétszáz, száz és ötven fo­rintos vásárlási utalványokat Budapesten a nyertes sorsjegy ellenében a Magyar Üjságírók Országos Szövetsége szolgáltatja ki. Az utalványok a Lottó Áru­házban válthatók be. Vidéken a vásárlási utalványt nyert sorsjegy közvetlenül be­váltható bármelyik állami áru­házban vagy földművesszövet­kezeti boltban. A Magyar Üjságírók. Országos Szövetsége szombat kivételével minden munkanapon 1965. már­cius 10-től március 31-ig 10— 19 óráig, április 1-től április 30-ig 10—14 óráig áll a nyer­tesek rendelkezésére. • A nyertes sorsjegyek beváltá­si határideje 1965. április hó 30 Elveszett, megsemmisült vagy a beváltási határidő után be­mutatott sorsjegy alapján sem­milyen igény nem támasztható. (MTI) Vasárnap megkezdődnek az MNK küzdelmei A labdarúgó-sportágban ta­valy hatalmas sikert arattak az MNK-mérkőzések. Így többek között az akkor még megyei I. Félegyházi Vasas felküzdötte magát az ország legjobb nyolc együttese közé, s közben olyan csapatot is kivert a továbbjutók közül, mint az NB I-es MTK. Az 1964. évben az NB-s csapa­tokon kívül csak a 15 megyei I. o. együttes indult, az idén viszont részt vesznek a járási I. és II. osztályúak is — szám szerint 74-en. Az első két for­dulóban március 7-én és 14-én csak a járásiak szerepelnek az alábbi párosítás szerint. (A szövetség időközben módosított a sorsoláson, s lapunkban már ezt a módosított sorsolást kö­zöljük.) A 15 megyei I. o. csa­pat csak a III. fordulóban kap­csolódik be. Ennek a sorsolá­sát március 15-én ejtik meg. Az I. forduló megváltozott sorsolása: Bajai járási csoport: 1. Ne­mesnádudvar—Sükösd, 2. Nagy- baracska—Gara, 3. Vaskút— Csátalja, 4. Bajai Folyami SK —Bácsbokod, j>. Érsekcsanád, 6. Tataháza, 7. Madaras, 8. Hercegszántó, 9. Csávoly, 10. Katymár. (Ez utóbbi hat csapat erőnyerő.) Innen öt csapat jut tovább. Kecskeméti városi-járási cso­port: 1. Egyetértés—Helvécia, 2. Kecskeméti MÁV—Kecskeméti Szállítók, 3. Kerekegyháza—He- tényegyháza, 4. Orgovány— Izsák, 5. Felsőlajos—Lajosmizse, 6. Lakitelek, 7. Tiszakécskei Sza­badság, 8. Kecskeméti Vasas. Ebből a csoportból négy csapat jut tovább a megyei selejtezőbe. Dunavecsei járási csoport: 1. Tass—Dunavcese, 2. Bösztör— Szabadszállási FSK, 3. Apostag —Solt, 4. Dunaegyháza—Kun- szentmiklós. Kiskunhalasi járási csoport: 1. Kunbaja—Csikéria, 2. Kis­szállás—Kiskunhalasi Spartacus, 3. Kelebia—Tompa, 4. Mélykút —Jánoshalma. Kiskunfélegyházi csoport: 1. Szánk—Kiskunfélegyházi Re­ménység VSE, 2. Kiskunfélegy­házi Gépjavító—Alpár, 3. Kis­kunfélegyházi Műanyag SK— Petőfiszállás, 4. Kiskunmajsai FSK—Kiskunhalasi Honvéd. Kalocsa—Kiskőrösi járási cso­port: 1. Dusnok—Bátya, 2. Mis­ke—Öregcsertő, 3. Harta—Hajós, 4. Csengőd—Kiskőrösi Honvéd. Ez utóbbi négy csoportból két-két csapat jut tovább. Hol a bajai sportszerető közönség ? Betegállományban az ember rendszerint időmilliomos. Elő tehát az írógépet! A sport szerelmese most aztán kiönti búját-baját! Hogy is vagyunk azokkal a bajai sportlétesítmé­nyekkel? Volt egy kétpályás sporttele­pünk, az ország egyik legrosz- szabb állapotban levő játékteré­vel. Az edzőpályát elvették für­dő céljára, helyette a sok száz sportoló másikat nem kapott. A sportesemények egy részének látogatottsága a minimumra csökkent, a téli edzésekre alig van hely. a beígért stadion jó­formán rosszabb állapotban van, mint az elkezdés évében. Kit lehet ezért hibáztatni? A városi vezetőket! Szóval én jól megírtam! Hogy, hogy nem, Miklós ba­rátom ugyanez napi látogatása miatt ez a cikk nem került a szerkesztőhöz. De jó, hogy nem került! Néhány hete már megun­va a sok kritizálást és panasz­kodást úgy gondoltam megpró­bálom a tisztán látást. Nézzük csak, hol kezdtem el egy-két sportbarátommal ? Először ott, ahol legjobban /szorított a cipő. A múlt évben kétségbeejtő anyagi körülmé­nyek között fejezték be az idényt az egyesületek. Egyiknek még útiköltségre sem tellett az utolsó bajnoki mérkőzésre. Le­het itt segíteni? Lehet! Erről meggyőződhetnek az elkövetke­zendő hónapokban. De ezt meg­lepetésnek szánjuk. Vajon oly kétségbeejtő-e a helyzet a sportpályákkal? Eelé- pünk a városi tanács vb titká­rának előszobájába. KihaMat- szik, hogy telefonál. A katonai Értesítjük kedves megrendelőinket, hogy kárpitos részlegünket Kecskemét, Katona József tér 8. szóm alól, tatarozás miatt ideiglenesen KECSKEMÉT. SZENT ISTVÁN VÁROS 2. SZ. ALÁ (konzervgyár mellé) helyeztük át. Kecskeméti Szolgáltató, Javító és Vegyesipari Vállalat. 921 parancsnokokat mozgósítja a stadionépítéshez. Az építkezés már komoly előrehaladáshoz ér­kezett. De hol a bajai sportsze­rető közönség? Hol a beígért társadalmi munka? Megnyug­tatjuk az agilis vb-titkárt, ta­vaszra gondoskodunk erről is, és ha a vállalatok sem zárkóz­nak el a támogatástól, lesz sta­dionunk! Az ám! Társadalmi munka! Két hónapon belül ki­zárólag a szurkolók munkájá­ból rendbe hozzák és megna­gyobbítják a lelátót, a tribün két oldalát lépcsőzetesre kiépí­tik. A pálya talaját gyeptéglák­kal rendbe hozzák, hogy a Fe­rencvárost, Vasast és a többi nagy csapatot jó talajú pálya várja. A májusban nyitó, fürdő vizét mind a tribün alatti für­dőbe, mind a pályára bevezetik és ezzel a karbantartás és tisz­tálkodás gondját elvetik. Ez sok száz óra társadalmi munkát igé­nyel, de a körünkben tapasztal­ható lelkesedés százszázalékos sikert ígér. A munkákhoz az anyagot a város adja. . M.i, a régi sportpálya rendbe hozását vállaljuk, de sok száz sportrajongót hívunk a stadion­hoz is. Ajánlják fel szabad óráik egy részét a vállalatok hí­vó szavára! És lesz nem is egy korszerű pályánk! Már készülnek a?. új ed­zőpályák, kicserélik a kapufá­kat. Megkezdik szépíteni a meg­levő sportpályát. Nem állnak rendelkezésünkre milliók. És ha nem vagyunk kiemelt város, ha nem tömnek bennünket pénzzel, majd munkánkkal kierőszakol­juk! Ugye, ott leszünk sportbará­taim? Minden egyesület tagjai, és minden sportág képviselői, mert ez most nemcsak a labda­rúgás ügye! Valamennyiünk ügye! De jó Miklós barátom, hogy miattad elkallódott a levél. Hi­szen itt mindenki ugyanazt akarja! Egészséges ifjúság neve­lésére alkalmas sportlétesítmé­nyeket! Ismételjék csak meg a vá­ros, a vállalatok vezetői a hí­vást! Biztosan meghallja min­denki! Dr. H, S. Egy sportiskola életéből A Bajai Városi Sportiskola leányatlétikai szakosztályában a tél folyamán heti két alkalom­mal tartanak tornatermi ed­zést. Huszonöt 12—13 éves kis­lány élénk figyelemmel, tele mozgáskedvvel végzi rendszere­sen a sok játékkal teli edzése­ket. Ök a jövő reménységei, akikből idővel az atlétika méltó képviselői lehetnek. Hangos izgalom zaja veri fel a vonatkert fagyos délutáni csöndjét, amely átszűrődik a fa­lakon, az ablakokon. Nagy a szurkolás! A szakosztály egyéni zsinórlabda-bajnokságának dön­tői folynak. ■ Mándi Anna—Busch Aranka, majd Darvas Erzsi—Nagy Jutka a csoportdöntő első helyéért ví­vott küzdelmének izgalmai a többi lányokban is a szurkolás csúcspontjáig csapnak fel. Kár hogy nem látják többen ezeket a foglalkozásokat, mert így nem érezhetik át azoknak légkörét, változatosságát, izgalmát —, s akkor sokan megismernék és közelebbről látnák a sportiskola fontosságát. A győztesek: Mándi és Darvas arcán ott lángol egy ritkán lá­tott örömfény. A vesztesek: Busch és Nagy szintén moso­lyognak, örül. k, mert a 11. helyezés is minden elismerést és dicséretet megérdemel. A díjkiosztás után gratulálnak egymásnak, nézik az *oklevele­ket, tárgyalják a versengés nagy izgalmait. A város utcáiban közben be­szökött a szürke este. Csopor­tokba verődött kislányok men­nek hazafelé, tovább tárgyalva egy délután sportfoglalkozását, aztán elnyeli őket az utcák for­gataga. Sz. J. A megyei labdarúgó-bajnokság Déli csoportjának sorsolása Mint azt már korábban is hí­rül adtuk, lapunk csütörtöki számában közöljük a megyei labdarúgó-bajnokság Déli cso­portjának sorsolását, melyben az alábbi csapatok érdekéitek: Bácsalmás, Halasi Honvéd, Solt- vadkert, Kiskőrösi MEDOSZ, Mélykút, Katymár, Bajai Bács­ka Posztó, Bajai Honvéd, Gara, Vaskút, Császártöltés, Hajós, Kecel, valamint a Kalocsai Spartacus. Szerdai sportműsor A Kecskeméti Dózsa labdarú­gócsapata szerdán délután a Széktói Stadionban a Légierők csapatával játszik edzőmérkő­zést. Fél 2 órakor a tartalékcsa- patck, 3 órakor pedig az első csapatok mérkőzésére kerül sor. Elegáns, divatos ruhát, té­li, átmeneti tavaszi kabá­tokat, kosztümöket rövid határidőre készít a Tiszakécskei Építő és Vegyes Ki', nőiruha-résziege. Női, férfi cipőket, csizmá kát a mindenkori divatnak megfelelő kivitelben készít cipészrésziegünk. Cipők, csizmák javítását gyorsan végzik. 323 Szerencse tárgysorsiátéh nyeremény'egyzéke A Magyar Üjságírók Országos Szövetsége által rendezett „Szerencse” tárgysorsjátékának nyereményeit az alább felsorolt számú sorsjegyek nyerték: I. FŐNYEREMÉNYEK II. 065686 Lakásberendezési utalvány 20 000,— Ft éri ékben. VI. 002916 Fekete-tengeri üdülés, tíznapos két személy részére. VI. 089992 Pannónia motorkerékpár. VII. 056702 Danuvia motorkerékpár. VIII. 010872 Filmfelvevő- és vetítőgép 5400,— Ft értékben. VIII. 083370 Kétszobás családi ház garázzsal és gépkocsival. 350 000,— forint értékben. IX. 087946 Háztartás-gépesítési utalvány 10 000,— Ft értékben XI. 057262 Hét végi ház telekkel 60 000,— forint értékben. XIII. 027624 Camping-felszerelés 4672,— Ft értékben. XIII. 063559 Franciaországi körutazás, tíznapos' egy személy részére. XV. 002149 Trabant személygépkocsi. XV. 074960 Wartburg személygépkocsi. II. NEREMÉNYEK Az itt felsorolt számokkal megegyező számú sorsjegyek az I—XV-ig számozott valamennyi osztályban nyertek, a sorsjegy osztályszámát tehát nem kell figyelembe venni. A nyereményoszlopban szereplő kétszáz, száz és ötven forin­tos összegek vásárlási utalványt jelentenek. 000262 50 000381 200 , 000577 Wimpel karóra 000771 200 001078 50 001216 200 ( 001210 200 001595 100 , 002107 Wimpel karóra , 002149X 50 002228 100 002306 50 002538 50 002615 50 ( 002785 Madison zsebrádió 002916X 50 003025 50 003648 100 004044 stereo fényképezőgép ( 004104 200 004112 50 005682 50 ( 004973 50 005049 100 005101 100 ( 005180 50 005633 100 005729 200 , 006080 50 006814 50 007321 100 ( 007358 100 007613 50 007760 100 ( 007833. 50 008083 100 008090 50 ( 008388 100 008516 50 008833 100 ^ 008877 200 ( 008963 Orionton táskarádió , 009458 200 009978 50 010152 50 ( 010408 100 010592 100 010872X 50 , 011195 100 011199 50 ( 011429 Madison zsebrádió ( 011915 50 011966 50 012341 100 , 012362 100 012665 50 012714 50 ( 013177 200 ( 013496 Madison zsebrádió ( 013655 50 013878 200 014154 50 ( 014523 200 014658 50 015229 200 015241 50 015256 100 015815 200 l 016188 100 016275 100 016466 50 016919 200 017305 100 017407 200 017539 50 017553 50 l 017603 Orlonton táskarádió t 017608 200 017697 50 017877 50 018533 50 019262 50 019353 200 019609 50 019799 50 019834 200 020026 50 021136 50 021975 100 022030 50 022319 100 022370 50 022506 50 022566 200 022729 100 022795 Kerékpár 022805 100 022991 100 023099 200 023243 50 023696 50 024669 100 024950 200 024994 50 025762 200 025909 50 026304 200 026444 50 027188 50 027315 100 027624X 50 027643 100 027791 50 027864 100 027895 100 028096 200 028097 Wimpel karóra 028193 50 028360 Kerékpár 1 028405 50 028549 50 028712 100 029705 100 029944 200 030130 50 030141 50 030385 100 030413 50 031039 50 031241 200 031263 50 031312 50 031423 50 031988 50 032123 100 032273 100 032366 50 032648 50 032880 50 032986 100 033168 50 033193 200 034023 50 034115 200 034589 *50 034651 50 034719 200 034735 50 034753 200 035307 Horizont televízió 036600 Wimpel karóra 036791 200 036845 200 037576 50 037582 50 037689 200 037879 100 J 037953 50 039047 100 039303 100 039462 50 039488 50 039657 50 040233 50 040327 50 040726 50 040873 100 040886 200 041257 100 041381 100 041722 50 041930 50 042121 50 042487 100 042498 50 042524 50 042526 50 042629 50 043281 Stereo fényképezőgép 043659 100 043693 100 044048 50 044485 200 044575 50 044611 100 044826 50 045311 50 045520 100 045843 100 046137 50 046794 100 047094 50 047482 50 047848 50 048224 50 048270 50 048282 100 048764 100 048955 50 049896 50 049910 50 050627 200 051185 100 051226 Orionton táskarádió 051295 50 051378 50 051980 50 052226 50 052429 100 052447 50 052464 50 052526 50 052527 200 052552 100 052673 200 052866 100 052908 50 052912 100 053244 50 053421 50 054437 200 054688 Stereo fényképezőgép 055190 50 055341 100 055589 200 055899 50 055913 50 056702X 50 056738 100 056764 50 056858 100 057206 100 057262X 50 057502 50 057674 50 058176 50 058355 100 058367 50 058559 50 058723 100 058834 200 058958 100 058986 200 059017 50 059444 Kékes televízió 059672 Magnetofon 059678 50 059992 200 060119 100 060332 50 060763 Madison zsebrádió 060887 50 061214 Stereo fényképezőgép 062036 50 062237 50 062296 100 062698 100 062757 50 062766 Sfl 062901 50 063485 50 063559X 50 065323 50 065436 50 065577 50 065686X 50 065838 100 065989 50 066009 Lehel 70 literes hűtőszekrény 066555 100 066951 50 067023 50 067079 50 067124 100 067291 50 067813 100 067836 50 068357 50 068553 SO 069064 Kerékpár 1169070 50 069153 50 069159 50 069517 50 069561 100 069845 50 070055 100 070144 50 070509 50 070580 200 070591 50 071840 50 071925 100 072007 50 072157 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom