Petőfi Népe, 1965. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-16 / 63. szám

e Célunk: a betegellátás további javítása Hatsxáztizenhat tisztségviselő ax egészségügyi szakszervezetben Módosítottuk a jövedelemelosztást A drágszéli Űj Barázda Tsz zárszámadásán (egy munkaegy­ség értékre 30,07 forint jutott), megfelelő tartalékolással meg­vetette az idei esztendő sikeres gazdálkodásának az alapját. A párthatározatok .szellemében igyekszünk mindent megtenni a második ötéves terv utolsó évé­nek sikeres befejezése érdeké­ben. Szigorú takarékosságot vezet­tünk be például a gépesített brigádnál, á szerelő- és kovács­műhelyben, valamint a kiszál­lási költségekkel való gazdálko­dásban. Kissé módosítottuk a jövede­lemelosztási formát is. Az eddi­gi munkaegység plusz prémium- rendszerről kombinált jövede­lemelosztásra tértünk át: mun­kaegység és százalék, valamint prémium. A módosítás szö­vetkezeti tagságunk legnagyobb egyetértésével találkozott. Most vannak folyamatban a munka- vállalások, amelyeket írásban rögzítünk. Beros Ferenc Az Orvosegészségügyi Dolgo­zók Szakszervezete Bács-Kiskun megyei bizottságának területén is befejezéshez közeledik a ve­zetőség újjáválasztás. Az eddig megválasztott 616 tisztségviselő közül kétszázan először kaptak megbízatást. Megyénkben négy és fél ezerre tehető a szerve­zett egészségügyi dolgozók (or­vosok, középkáderek, kisegítők) létszáma, akiknek munkájáról, problémáiról kimerítő vita ala­kult ki a vezetöségválasztó gyű­léseken. Miként foglalhatók ösz- sze a gyűlések legfontosabb ta­pasztalatai? — kérdeztük Tóth ka jós né elvtársnőtől, az Orvos­egészségügyi Dolgozók Szakszer­vezete megyei bizottsága titká­rától. — A beszámolók és a hozzá­szólások — válaszolta — első­sorban a betegellátás javításá­val foglalkoztak, és azzal, hogy az MSZMP Politikai Bizottsága 1959. évi határozatának megfe­lelőfen miként lehetne még in­kább társadalmi üggyé tenni az egészségügyi ellátást. Dolgozóink sokat tettek az elmúlt időszak­ban e cél érdekében. Megyénk egészségügyi kö­zépkádereinek 75 százaléka vesz részt szervezett szak­mai továbbképzésben és orvosaink az elmúlt négy év­ben, a Bács-Kiskun megyei or­vosnapok keretében, több mint kétszáz tudományos előadást tartottak. A betegélelmezés job­bá tétele céljából második éve folynak a diétások és főszaká­csok részére rendezett szakmai továbbképzések, amelyek alap­ját képezik az egységes diétás ellátás bevezetésének. — Az elmúlt időszakban fej­lődött a megye egészségügyi há­lózata. Felépült többek között a 300 ágyas, korszerű kalocsai tbc-kórház, a bajai rendelőinté­zet több új részlege stb. Igen sok vonatkozásban azonban el­maradtunk, és jogosan foglal­koztak többen a vezetőségvá­lasztó gyűléseken például az ápolónővérek rossz lakásvi­szonyaival, hiszen emiatt .250— Tíz lile alkalmas a homoki legelőkre Villany pásztor ok „őrzik“ a gulyát MEGYÉNKBEN a takarmány- ellátás gondjain nagymértékben lehet segíteni a csaknem ne­gyedmillió holdnyi gyenge mi­nőségű rétek, legelők javításá­val. Erre annál inkább szükség van, mert amíg országos átlag­ban az állatig szálastakarmány- szükséglétének a 60,7 százalékát szántóföldi termesztéssel fede­zik, addig megyénkben — ahol annak kisebbek a lehetőségei _ a szálastákarmányok szüksé­ges mennyiségének több mint a 80 százalékát a rétek, legelők adják. Gy epjeink viszont jelenleg el­hanyagoltak, gyér hozamúak, az év nagy részében nem talál rajtuk harapni valót az állat. A LEGELŐK karbantartásá­ra, megfelelő hasznosítására több helyütt évek óta különbö­ző kísérleteket végeznek. Csen­gődön tavaly fejeződött be a négyéves rét- és legelőgazdál­kodási kísérlet, amelynek alap­ján kidolgozták a megye homo­ki legelői gondozásának mód­szerét, e legelők fejlesztésének távlati tervét. A megfigyelések során bebi­zonyosodott, hogy a legelők je­lenlegi hozama — megfelelő növényállomány kialakításával, műtrágyázással — a hatszorosá­ra növelhető. A szárazságot, s a tiprást jól bíró fűfélék közül tizet jelöltek ki alkalmas­nak a homoki legelőkre. Ezek közül is legjobb , a magyar rozsnök, a tarajos búzafű és a szarvaskerep, amelyek nagy mennyiségű zöldtakarmányt ad­nák a lazaszerkezetű homokta­lajokon. A továbbiakban az a feladat, hogy a bevált módszereket a gyakorlatban is alkalmazzák. Ezért az idén számos termelő- szövetkezetben összesen 12 ezer holdon mintalegelőket alakíta­nak ki, amelyeken a legjobb módszerekkel végzik az ápolási munkát, s a műtrágyázást. ÖNTÖZÉSI kíséi-leteket is vé­geznek a szikes talajok fűhoza­mának növelése végett. Az ered­mények itt is biztatóak, és megVan annak a lehetősége, hogy a kiskunsági szikes lege­lők egész nyáron át frissen zöldelljenek. A további kísérletek a legel­tetési formák, illetve módszerek meghatározására irányulnak. A megyében ugyanis általános gyakorlat, hogy az egész legelőt járatják a gulyával, nyájjal, ami káros a gyepre, s nagy mennyiségű szálastakarmányt semmisít meg. AZ IDÉN több termelőszövet­kezetben és a csengődi legelte­tési bizottság területén a lege­lők hasznosítására naptárt ké­szítenek, s az ezen meghatáro­zott terv szerint az úgyneve­zett poreiÓK legeltetést alkal­mazzák. Ez abból áll, bogy az állatok csak egy meghatározott szakaszon legelhetnek. — En­nék rendjére villanypásztotok „ügyelnek”. A legeltetési nap­tár szerint, s természetesen az állomány nagyságától függően mintegy 40 napos váltással hajtják ugyanarra a területre útiatokat. 300 forintot, vagyis fizetésüknek negyedét, vagy még ennél is többet keli fizetniük havonta al­bérletekre. Essen — amennyire lehetett —> igyekeztünk és igyekszünk a jövőben is eny­híteni. Az új 26 személyes bajai nővérotthont napokon belül átadják rendeltetésének, s a kalocsai nővérotthon — 31 nővér részére — még az idén felépül. Kecskeméten csak 12. Kalocsán ugyanennyi nővért helyeztünk el a múlt évben ideiglenes ott­honokban, Baján pedig 12 sze­mélyes orvosotthon működik. Mindez azonban kevés. Dolgozóink — folytatta Tóth Lajosné — 67 ‘ százaléka nő, részben családanya. Többségük három műszakban dolgozik, így kisgyermekeik bölcsődei .elhelye- lyezése éjjel is, nappal is sú­lyos problémát jelent. Némileg segít ezen Kecskeméten az idén felépülő 30 személyes bölcsőde, de véleményünk szerint az igé­nyek döntő többségét ez sem elégíti ki. — A fenti gondok ellenére — hangsúlyozta Tóth Lajosné —, egészségügyi dolgozóink szak­mai képzése, politikai oktatás­ban való részvétele,' társadalmi tevékenysége hasznos, eredmé­nyes volt. Tizenhat orvos-mun­kás találkozót rendeztünk pél­dául, s e találkozók körét ez­után tovább szélesítjük. A TIT, a Vöröskereszt, és a nőtanácsok­kal kiAösen, vagy más szerve­zeti formában, 1964-ben 2831 egészségügyi előadást tartottak a megye orvosai, gyógyszerészei, több mint 255 ezer hallgató előtt. Az egészségügyi dolgo­zók 37 százaléka kapcsolódott be a szervezett párt- és szak- szervezeti oktatásba. — Melyek az egészségügyi Kellemest a hasznossal A járási népfronttitkár ke­resem. Helyette két szorgos kislányt találok az irodában. Egyik az írógép mellett, a má­sik valamilyen iratok rakosga- tásával van elfoglalva. — Tóth elvtárs a városba tá­vozott. A központból érkezett vendég, azzal ment el... — kapom a felvilágosítást. Amikor két óra múlva visz- szatérek, már három leány 'né­pesíti be a kis helyiséget. S most a frissen jött kislány ve­ri szorgalmasan az írógép bil­lentyűit. — Segítséget kapott, Tóth elvtárs? Olyan szorgalmasan dolgoznak a kislányok az iro­dában ... — jegyzem meg, ami­kor végül is a városban talál­kozom össze a kiskunhalasi já­rás népfront-titkárával, Tóth Ferenccel. — Valóban sokat segítenek — társadalmi munkában. A gép- és gyorsíró iskola nővén dékei. A gépírást gyakorolni járnak be és egyúttal segítenek az adminisztrációban. Ez pedig nekik is és nekünk is hasznos. A példa jó ötletként szolgál hat másutt is. —y —n PETŐFI NEPB A Magyar Szocialista Munkáspárt Bacs-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztői dr. Weither Dániel. Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István igazgató Szerkesztőség: Kecskemet. Városi Tanácsház. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-16. Szerkesztő bizottság: 10-38. Vidéki lapok: 11-22. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1 la Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a beLyl postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dli i hónapra 13 forint szakszervezetek további legfon­tosabb feladatai? — A jobb betegellátás érde­kében ezután is segítünk min­den hasznos kezdeményezést. A múlt években épült egész­ségügyi létesítmények ter­vezésénél, kivitelezésénél fi­gyelembe vették megyebi­zottságunk véleményét is. így módunkban állt képviselni az újonnan megvalósult egész­ségügyi beruházásoknál dolgo­zóink szociális érdekeit, s erről a jövőben sem mondunk le. Fél- adataink sorába tartozik a szak­mai, politikai továbbképzés szín­vonalának, a résztvevők szarná nak emelése, és dolgozóink te­vékenységének fokozása, első­sorban az egészségügyi felvilá­gosítás terén. Ezenkívül újabb nővérotthonok, bölcsődék építé­sének szorgalmazása, az októ­berben ötödízben sorra kerülő Bács-Kiskun megyei orvosnapuk lebonyolítása, az orvosetikai bi­zottság munkájának még haté­konyabbá tétele. Külön kell említenem a helyi erőkből tör­ténő egészségügyi beruházások szorgalmazását, mert e tekintet ben megyénk a legutolsók kö­zött áll országos viszonylatban Munkánkban ezután még foko­zottabban számítunk az újon­nan megválasztott szakszerveze­ti tisztségviselőkre, de vala­mennyi szakszervezeti tagunkra is —, mondotta befejezésül az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezete megyebizoltsá gának titkára. B. Gy. „Bizonyítványt” kaptak az új hibridek M iklóstelepen, a Szőlészeti Kutató Intézetben befejezték az újonnan nemesített szőlőhibri­dek borainak „vizsgáztatását”. Több mint 150 fajtajelölt ka­pott ismét „jó bizonyítványt” a bor minősége alapján. A vizs­gáig csak azok az egyedek ju­tottak el, amelyek már mint növények is kiváló tulajdonsá­got mutattak: erős a növésük, jó a fürfcképződésü-k, s a beteg­séggel szemben is ellenállónk. Az intézetben — ahol több mint másfél évtizede nemesítik, szelektálják a homoki borszőlő fajtáit — sok olyan érdekes hibridet tartanak nyilván, ame­lyek a most köztermesztésben levőknél jobb tulajdonsággal rendelkeznek. Ezek közül négy fehér és vörös fajtajelölt szapo­rítását kezdik meg, közülük kü­lönösen a vörös bort adó hibri­dek bírnak értékes tulajdonsá­gokkal. Nemcsak a héjukban, a húsukban is tartalmaznak vörös színanyagot, s így az egyszeiű préselési eljárással is „testes” vörös bort adnak. Az ezerjó és a tramini, valamint az ezerjó és á szürkebarát keresztezésé­ből előállított fehér bort adó szőlőhibridek is kitűnő minősé­gűek, alkalmasak a nagyüzemi elszapqfításra. A nemésítési munka további célja, hogy az eddiginél még változatosabb fajták kerüljenek a homokra. Erre a célra az idén is mintegy 9 ezer magon- cot nevelnek, amelynek üveg­házi vetését rövidesen megkez­dik. Megnyílt az Országos Béke’anács felszabadulási gyermekrajz-kiállítása A vaskúti ifjú rajzolók sikere Nagy számú érdeklődő, diá­kok és pedagógusok jelenlété­ben nyitotta meg hétfőn dél­előtt a „Békés életünk — gyer­mekszemmel” című ifjúsági rajz- és festészeti kiállítást Sza- kasits Árpád, az Országos Béke­tanács elnöke a Belgrád rak­part 24. sz. alatti A zsűrinek mintegy 6000 pá­lyamunkát kellett elbírálnia, amelyek több mint 300 iskolá­ból érkeztek. A kiállításon lát­ható mintegy 300 alkotás a té­maválasztás sokoldalúságáról tanúskodik. A megnyitón adták át a leg­jobb munkák készítőinek a dí­jakat és jutalmakat. Hat általá­nos iskola — köztük a vaskúti — kollektív jutalomként egy- egy televíziókészüléket, illetve magnetofont kapott. Ezenkívül kerékpárokat, fényképezőgépe­ket, karórákat osztottak szét a legjobb munkák készítői között. Esti szürkületben öacs-Kiskun megyei Nyomda V Kecskemet - Tejelőn; lx-85. Index,) 25 065, (Tóth Sándor felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom