Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-13 / 37. szám

Február 15—21* Állandó müsorssámok — n.ts: Puvószene. — n .29: A Szabó család. — 12.15: Verbunko­sok, magyar nóták. — 13.00: Vita a korszerű gazdálkodásról. — 13.20: Tosca. Részletek Puccini operájá­ból. 14.10: A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa. — 14.55: Sybill. Részletek Jacobi operettjé­ből. — 15.34: Mai magyar elbeszélők. — 16.10: Tánczenei koktél. — 17.05: A Horizont szerkesztőségében. — 17.20: Népdalcsokor. ? 18.10: Kül­földi tudósítónk jelenti. — 18.20: Rossini operáiból. — 19.00: Az Ifjú­sági Rádiószínpad bemutatója. — 20.25: Rivaldafényben. — 21.20: Gon­dolat. — 22.25: Zenei panoráma. X. — 23.05: Könnyűzene magyar szer­zők műveiből. — 0.10: Éji zene. Kórusok. PETŐFI RADIO 14.00: Francia forradalmi dalok. — 14.25: Magyar nóták. — 15.05: Az Iskolarádió zenei melléklete. — 16.05: Orvosi tanácsok. — 16.10: Ze­nekari muzsika. — 17.30: Alkotó- műhelyben. — 18.00: Adagio és Scherzo. — 18.20: Munkásakadémia. — 10.45: A dzsessz kedvelőinek. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: Népi együttesek műsorá­ból. — 19.50: A Weiner vonósnégyes nyilvános hangversenye. — kb. 21.05: Mark Twain emlékei. — kb. 21.15: A.dy Endre két verse. — kb. 21.55: Tánczene. KOSSUTH RADIO Hírek, idojarasjelentés: 4.30, 5, 6, 8, 10, 12, 14, L6, 18, 22, 24 órakor. 4.35: Vidáman frissen. Közben: 5.05: Falurádió. 7.30: Színház- és mo­ziműsor. 8.05; Műsorismertetés. 17.56: Műsorismertetés. 19.55: Jó éjszakát, gyerekek. 20.00: Esti Krónika, PETŐFI RADIO Hírek, idöjárásjelentes: 5, 6, 7, 8, L», 17, 21, 23 órakor. 5.05: Reggeli zene. 6.10: Torna. 14.10: Időjárás- és vízállásjelentés. r Hétfő .J KOSSUTH RÄJ5IÖ 8.15: Klasszikus operettrészletek. — 9.00: Segítőtársak a láthatáron. Ga­rami László riportja. — 9.15: A hét zeneszerzője: Kossini. — 10.30: Tánc­zen Prágából. — 11.00: Iskoi-arácüó. — 11.30: Dalok. — 12.10: Mindenki kedvere! — 14.10: Garai Imre tánc­dalaiból. — 14.20: Válaszolunk han­gatóinknak. — 14.35: Miskolci Csóka Béla népi zenekara játszik. — 15.06: Magyarország felfedezése. — 16.10: Harsán a kürtszó! — 16.50: Könyv­ről — könyvre. — 17.00: ötórai tea. — 18.05: A KISZ Központi Művész- együttes műsorából. — 16.25: A meg­talált mezsgye. — 19.00: A győzelem állomásai. H. rész. — 21.20: József Attila költészete, m. — 22.15: Vi­rágénekek. — 23.10: Zenekari mu­zsika. — 0.10: Részletek a Hófehér­ke és a hét törpe c. film zenéjéből. PETŐFI RADIO 14.00: Auber: A portiéi néma — nyitány. — 14.25: Schumann: III. „Rajnai” szimfónia. — 15.05: Köny- nyű dallamok. — 15.40: Világgazda­sági híradó. — 16.00: Az Állami Orosz Énekkar műsorából. — 16.20: Oláh Kálmán népizenekara játszik. — 17.05: Lányok, asszonyok... — 17.35: Délutáni hangverseny. — 18.15: Pusziga molle. Elbeszélés gyerme­keknek. — 18.35: Kapcsoljuk az If­júsági Jazz Klubot. — 18.55: Édes anyanyelvűnk. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: A Ma­gyar Kamarazenekar hangversenye. 20.30: Utazás a tudomány körül. — 20.57: Hanglemez. — 21.05: A re­neszánsz mecénása. — 21.25: Ver­bunkosok, népdalok. — 22.00: A hét zeneszerzője: Rossini. — 22.45: Harry Belafonte amerikai népdalokat éne­kel. c Kedd D KOSSUTH-RADIO , 8.20: Házy Erzsébet és Bartha Alfonz énekel. — 8.56: Beszélő szé­kek. II. — 10.10: Magyar nóták. — 11.00: Iskolarádió. — 11.30: Száza­dunk zenéjéből. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. ~ 13.15: Kamarazene. — 13.45: Tör­vénykönyv. A Rádió jogi műsora. — 14.10: Falusi délután. Legkedve­sebb műsoraimból. — 16.10: Pique Dame. Részletek Csajkovszkij ope­rájából. — 16.40: Ifjúsági Magazin. — 17.05: Rádióiskola. — 18.15: Nem mindenki kedvére . .. zenés össze­állítás. — 18.45: Ahol a Rádió még sosem járt. — 19.00: A kamarazene remekeiből. — 19.25: A Szabó csa­lád. — 20.25: Szállj velem, repülj velem. — 22.20: Az Iskolarádió pos­tája. — 22.30: Zenekari muzsika. — 23.25: Korunk költészete. — 23.42: Operettrészletek. PETŐFI -RADIO 14.00: Stark Tibor táncdalaiból. — 14.25: Bach-művek. — 15.05: Az Ifjú­sági Rádió zenés műsora. — 15.55: A Berlini Rádió tánczenekara ját­szik. — 16.20: Az cázis-kultúrák ku­tatója. — 16.35: Magyar költők — magyar dalok. — 17.05: Mezei cso­kor. — 17.25: Rossini: Bruschino úr. __ 18.35: Gazdaszemmel hazánk me­zőgazdaságáról. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: Lüziszt- ráté. Részletek Dendrino operettjé­ből. — 19.40: Műszaki fejlesztés és a szocialista brigádmozgalom. — 19.50: Kodály-kőrusok. -- 20.25: Ma­dách. Közvetítés a Győri Kisfaludy Színházból. r Szerda KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Könnyűzene nyugdíjasoknak. — 9.08: Rádiőiskola. — 10.10: Zene­kari muzsika, — 11.09: IsKötaíédtéj r Csütörtök J KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Időszerű nemzetközi kérdé­sek. — 8.25: Kórusok és népi zene­karok műsorából. — 8.55: örömmel élni. Irodalmi műsor. — 9.20: Zene­kari muzsika. — 10.10: Harsan a kürtszó. — 10.50: Bécsi vér. Részle­tek Strauss operettjéből. — 11.33: Munkásakadémia. — 12.15: Tánc­zenei koktél. — 13.00: Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.40: A Hon­védelmi Minisztérium Központi Fú­vószenekara. — 14.05: Mélyszántás. A horti tsz zárszámadása. — 14.19: A megtalált mezsgye. — 14.34: Nyi- kolaj Anoszov vezényel. — 15.40: Elődök — hagyományok. — 16.10: Színes népi muzsika. — 16.40: Zeng­jen dalunk. — 17.10: Lányok, asz- szonyok... — 17.30: A képzelt be­teg. — 18.15: Ifjúsági őrjárat. — 18.30: Könnyűzenei híradó. — 19.10: Zsilipek. Galambos Lajos rádió­játéka. — 19.40: Bódy József magyar nótákat énekel. — 20.25: Rossini: A szevillai borbély. — 23.12: Téli rege. — 23.27: Népdalok. — 0.10: Könnyűzene Szófiából. PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Cigánydalok. — 14.25: Hölgy­válasz. Operettrészletek.' — 15.05: Könnyűzene. — 16.00: Operarészle­tek. — 16.38: Az öreg utcai lámpás. — 17.05: Látogatás a koncertterem­ben. — 17.25: Házi befőtt vagy gyári konzerv. Beszélgetés dr. Szendéi Ádám adjunktussal. — 17.35: Siro- kay Zsuzsa és Dőry Zoltán hang­versenye. — 19.15: Izraeli Fesztivál 1964. — 19.45: Csupa ezüst téli vers. — 20.25: Fiatalokról — fiataloknak. Az Ifjúsági Rádió műsora. — 22.00: Tánczene. r K.. Péntek .J KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Édes anyanyelvűnk. — 8.20: Reggeli hangverseny. — 9.00: Csá­szári és királyi bor. Mikszáth Kál­mán elbeszélése. — 9.20: Könnyű­zenei híradó. — 10.10: Fújj szél, fújj ... Az óvodások műsora. — 10.30: Verdi: Aida. — 10.59: Lottó- eredmények. — 11.00: Iskolarádió. — 11.30: Czéczy Horváth Géza népi zenekara játszik. — 12.15: Kim Borg énekel, Artur Rubinstein zongorá­zik. — 13.06r Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad. — 14.10: Moha bácsi, a törpe. A Gyermekrádió műsora. — 14.30: Nem boszorkány­ság. technika! Az Ifjúsági Rádió műsora. — 14.55: Rossini: A selyem­létra. — 16.10: A művelődéstörténet nagy korszakai. — 17.05: ötórai tea. — 18.15: Üj Zenei Üjság. — 18.58: Nádor József és Kárpát Zoltán dalaiból. — 19.18: Emlékezzünk ré­giekről. — 19.35: A Magyar Rádió és Televízió esztrádzenekara ját- Nemzetközi Rádójáték Fesztivál, 1965. — 21.25: A Magyar Rádió és szik. — 20.25: Tánczene. — 20.39: Televízió énekkarának hangverse­nye. — 23.20: Operettrészletek. — 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Nicolai: A Windsor! víg nők. — 14.25: Deák Tamás együt­tese játszik. — 15.05: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.20: Délutáni frissítő. — 16.37: Horgászok öt per­ce. — 16.42: Szép ez is! Csángó románc. — 17.05: Rossini-művek. — 17.21: Rámnézett a macska. Rádió­játék gyermekeknek. — 17.25: Ke­mény Egon dalaiból. — 18.01: Jo- lantha. — 19.00: Mi történt a nagy­világban? — 19.15: Fúvósátiratok. — 19.35: Ismeretterjesztő előadás. — 19.50: Közvetítés Varsóból. — 21.05: Verbunkosok, népdalok. — 21.40: Láttuk, hallottuk... — 22.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból ki­marad. r Szombat J KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Lányok, asszonyok... — 8.35: Dózsa György. Részletek Erkel operájából. — 9.10: Műtét a mik­roszkóp alatt. Előadás. — 9.20: Né- oek zenéje. — 10.10: Lisa Linko énekel, André Görög zongorázik. — 10.41.* Húsz év magyar hangjátékai­ból. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Mai magyar elbeszélők. — 13.15: Muszorgszkij operáiból. — 14.10: Nótacsokor. — 15.00: Hét­vége ... — 17.05: Zsilipek. Folyta­tásos rádióifttöfc. H. rész. — 17.37; Magyar népköltészet. — 18.15: Asco- nai Zenei Hetek, 1964. — 19.05: A Föld vállain. Váci Mihály verse. — 20.30: Szellemek órája. Irodalmi mű­sor. — 21.29: Kürthy Éva énekel, Keszthelyi Pál furulyázik. — 22.15: Táncoljunk! PETÓFI RÁDIÓ 14.00: Britten: Menyegzői kantáta. — 14.25: Zenekari muzsika. — 15.05: Csókold homlokon a múzsát. Az Ifjúsági Rádió szatirikus műsora. — 16.02: Orvosi tanácsok. — 16.07: Heti hangversenykalauz. — 16.45: Téli etűd. Versek. — 17.05: Hang­verseny. — 17.45: A filozófia nagy problémái. — 18.00: Csárdások. — 18.06: Pódium 65! — 20.20: Hang­lemezgyűjtők húsz perce. — 20.40: Nemzedékek egymás közt. — 20.50: Rossini: A török Itáliában. KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: Ezer színű Hangosújság. — 9.10: Édes anyanyelvűnk. —- 9.15: Szivárvány. Zenei műsor. — 11.05: Közvetítés a Zeneművészeti Főisko­la nagyterméből. — kb. 13.05: Üj Magyar Múzsa. Simon István ver­seiből. — 13.15: Jó ebédhez szól a nóta... — 13.50: Van új a Nap alatt! Tudományos híradó. — 14.10: Könnyűzene Tamássy Zdenkó mű­veiből. — 14.50: Pillantás a nagy­világba. — 15.10: Operarészletek. — 15.30: Magnósok, figyelem! — 16.08: Családi körben ... — 17.08: A Ma­gyar Rádió és Televízió népi zene­kara játszik. — 17.40: Művészet a kabátzsebben. Kelemen Gyula ri­portja. — 18.05: Miért szép? — 20.10: Bruno Walter Wagner-fel vételekből. 20.42: A magyar irodalom kincses­háza. — 21.40: A Stúdió 11 játszik. — 22.10: A vasárnap sportja. Totó­eredményeik. — 22.25: Nagy siker volt . .. Részletek. — 23.03: Az utá­nunk születőkhöz. Bertolt Brecht verseiből. — 23.20: Rossini: Három szonáta vonószenekarra. — 0.10: Csárdások. PETŐFI RÁDIÓ 8.00: Zenekari hangverseny. — 9.10: G azdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. —* 9.25: Népda­lok, népi táncok. — 10.05: Opera­kalauz. — 11.05: A vas művészete. — 11.20: Tánczene. — 13.05: Művész­lemezek. — 14.25: Rossini a kor­társ szemével. — 15.08: Gyurkovics Mária és Székely Mihály magyar nótákat énekel. — 15.30: Nagy idők — nagy emberek. — 16.23: Mit hal­lunk a jövő héten? — 16.55: A pá­rizsi ellenállás évfordulója. — 17.36: Fényes Szabolcs operettjeiből. — 18.05: Robin Hood kalandjai. Ifjú­sági rádiójáték. — 19.10: Kamara­zene. — 20.10: Találja ki, hol já­runk? Földrajzi fejtörő. — 20.30: Könnyűzene. — 21.16: Besanconi Fesztivál, 1964. (A Magyar Rádió a műsorváltoz­tatás jogát fenntartja.) HÉTFŐ 16.55: Műkorcsolya EB. Férfi sza­badkorcs oly KEDD 8.05, 9.00, 10.05, 11.00; Iskola tv. — 14.00 és 14.55: Iskola tv. — 15.55: Műsorismertetés. — 16.00: Műkor­csolya EB. Gálaest. 18.33: Hírek. — 18.40: Alföld 1964. — 19.00: Hói volt, hol nem volt... 1. Póruljárt kérő. 2. A lakoma. — 19.30: TV Híradó. — 19.50: Napi jegyzetünk. — 20.00: özvegy menyasszonyok. Magyar film. — 21.15: Kétszáz márkáért! .. . — 21.35: A francia irodalom képes­könyvéből. Victor Hugo. Filmössze­állítás. — 21.55: Érmek és érmesek. —t 22.10: TV Híradó. SZERDA 9.40: Műsorismertetés. “ 9.41: öz­vegy menyasszonyok. Magyar film. — 10.55: Liliana király kisasszony. Lengyel bábfilm. — 11.05: Don Ped­ro. Jugoszláv bábfilm. — 17.03: Hí­rek. — 17.10: Falusi dolgokról. — 17.15: A Magyar Hirdető műsora. — 17.45: Kukkantó. — 18.25: Az elsüly- lyedt város. — 18.45: Esti mese. — 18.55: Demeter Imre színházi jegy­zete. — 19.05: Közvetítés a Kapos­vári Csíky Gergely Színházból. Shakespeare: Antonius és Cleopat­ra. Tragédia két részben (14 éven felülieknek). — A szünetben TV Híradó — Napi jegyzetünk. — 22.00: TV Híradó. CSÜTÖRTÖK 15.50: Iskola-tv. — 17.10: Iskola- tv. — 17.43: Hírek. — 17.50: Export, import és vegyipar. — 18.15: A jö­vő hét műsora. — 18.30: Mezőgaz­dasági szakfilmsorozat. A betakarí­tás gépesítése. — 18.55: Telesport. — 19.20: Esti mese. — 19.30: TV Hír­adó. — 19.50: Napló. 1945. február 18. — a magyar—szovjet barátsági szerződés aláírása. — 20.00: Földön­járó csillagok. — A televízió világ- irodalmi vetékedője. I. adás. A gö­rög dráma. — Közben: 21.00—21.15: Parabola. — 22.05: TV Híradó. — PÉNTEK 8.05; Iskola-tv. — 9.40: Műsoris­mertetés. — 9.41: Ébredjetek és éne­keljetek. — 11.05: Telesport. — 11.20: A jövő hét műsora. — 18.30: Téli falusi esték. Szakfilmek a növény- termesztésről. SZOMBAT 16.00: Kis zenetörténet. — 17.58: Hírek. — 18.15: Házunk tája. — 18.10: A 125 éve9 Herend. — 18.30: Van kedve táncolni?... 19.00; Ma­gazin. A TV Híradó melléklete. — 19.20: Esti mese. — 19.30: TV Hír­adó. — 19.50: Hétről hétre . . . 20.00: Nagy felfedezések. Aranymezők, gyéraántbiányák 1. = 20.25: Irodai­Kosárlabda NB I-es mérkőzések: férfiak: Bajai Bácska Posztó—Csepel, Baja, de. 11 óra, vezeti: Cziffra és Mogyorósi. — Ojpesti Dózsa —Kecskeméti Petőfi, Budapest Szentkirályi utca, de. 11 órá, vezeti: Vincze és Mikuska. — Nők: Bajai MTE—Budapesti EAC, Baja, de. 9 óra, vezeti: Cziffra és Mogyorósi. Megyei I. o. bajnokság (vala­mennyi mérkőzést szombaton játsszák le): Kecskemét: Kato­na-terem: du. 3 óra: Katona Gimn.—K. Dózsa II., női. Du. 4,10: óra: Katona Gimn. I.—K. Petőfi II., férfi. — Piár-terem: du. 3 óra: K. Piár—K. Petőfi ifj., férfi. — Bányai-terem: du. 5. óra: K. Bányai—K. Dózsa ifj. női, — Kiskunfélegyháza, Pető­A megyei kézilabda-szövetség a csapatok bajnoki felkészülé­sére terembajnokságot írt ki, melyet február 28-án és már­cius 7-én Kiskunfélegyházán, a József Atttila Általános Iskola tornatermében rendeznek meg. A terembajnokságon résztvehet Félegyházi sporthírek Vasárnap délelőtt fejeződik be a félegyházi labdarúgó-te- rembajnokság. Ezen a napon reggel 8-tól déli 1 óráig ját­szanak a csapatok, majd az utolsó mérkőzés után a városi labdarúgó-szövetség elnöke oszt­ja ki a díjat. Legutóbb két for­dulót játszottak le. Meglepetés­re a Vasas A. csapata veresé­get szenvedett az addig győze­lem nélkül álló Vasutastól. Vá­ratlan sikert — 5:1 arányú győ­zelmet — ért el a Fáklya is a könnyelműsködő Honvéddel szemben. Ezzel a Fáklya a táb­lázat második helyére került a Vasas A. mögött, míg a Vasas B. csapata biztosan tartja a har­madik helyet. * A Félegyházi Vasas birkózó­szakosztálya Kilián pontszerző házi versenyt rendezett úttörő- és serdülő versenyzők számára. Az útörőknél Kerekes, Fricska, Besze, és Vakulya, a serdülők­nél Móczár és Vakulya lett súlycsoportgyőztes. mi képeskönyv. Katherine Mans­field: Egy csésze tea. — 2L.00: Szil­veszter 1964. — 22.00: A barangolás vendégkönyve. — 22.25: TV Híradó. VASÁRNAP 9.15; Iskola-tv. — 10.00: A piramis titka. — 10.30: Legenda vonaton. Magyar film. — 14.55: Műsorismer­tetés. — 14.00: A Varsói Bábszínház műsorából. — 15.30: A Magyar Hir­dető műsora. — 15.40: Mezőgazda­sági szakfilmsorozat. — 18.05: Kis- fiJmek és alkotóik. — 17.00: Újpesti Dózsa—MTK ökölvívó csapatbajnoki mérkőzés. — 18.35: Utazás a Föld körül. Finnország. — 19.20: Esti me­se. — 19.30; TV Híradó. — 19.50: Világhírű rendezők. A hetedik ke­reszt. Magyarul beszélő amerikai film. — 21.45: Telesport. — 22.05: TV Híradó, fi Gimnázium: du. 3,30: F. Mó­ra—K. Közgazdasági, női. Du. 4,40: F. Móra Gimn.—K. Dózsa, férfi. Du. 5,50: F. Mezőgazda- sági—K. Katona Gimn. II., férfi. Du. 7 óra: F. Közgazdasági—F. Reménység, női. ökölvívás NB II. Keleti csoport: Kecs­keméti Fémmunkás—Kiskunha­lasi MEDOSZ, Kecskemét, Pia- risa Gimnázium díszterme, de. fél 11 óra, v.: Neumann és Ta­kács. — Kiskunfélegyházi Hon­véd—Ózdi Kohász, Kiskunfél­egyháza, Móra Ferenc Művelő­dési Ház, de. 10 óra, v.: Jádi, és Vári. Röplabda Téli Kupa IV. fordulója: Bu­dapest, Izzó-terem: férfiak: Kecskeméti Szállítók—Bp. Pe­tőfi, de. 10 óra. — Kecskeméti Szállítok—Bp. VTSK, du. 1 óra. Asztalitenisz Az 1965. évi egyéni magyar bajnokság — kecskeméti részt­vevőkkel. Budapest, Sportcsar­nok, szombat du. 3 óra és va­sárnap de. 9 óra. Birkózás Hadseregbajnokság, Kalocsa, szombat du. 5 óra és vasárnap de. 10 óra. Sakk NB II. Keleti csoport: Kecs­keméti Vörös Meteor—Sátoral­jaújhelyi MÁV, Kecskemét, Ál­lami Borpincészet kultúrterme (Kecskemét, Katona József tér 2.), de. 8 óra. minden megyei I. o. kézilabda- csapat. A nevezéseket február 15-ig kell a megyei kézilabda- szövetség címére (Kecskemét, Rákócziváros 35/a) beküldeni. A nevezések számától függően csak később állapítják meg, hogy a terembajnokságot kör- mérkőzéses, vagy kieséses rend­szerben bonyolítják le. Mivel a terembajnokság a sza­badtéri megyei bajnokságra va­ló jó felkészülést szolgálja, aján­latos minden megyei csapatnak a részvétel. Megfelelő teremle­hetőség hiányában a tél folya­mán amúgy is nagyon kevés al­kalmuk volt komoly próbára. Ko§árlabda A Kecskeméti Dózsa női NB II-s és ifjúsági csapata csütör­tökön este Budapesten a BVSC- vel játszotta első előkészületi mérkőzését: Kecskeméti Dózsa—BVSC 80:62 (36:26) Vezette: Lehóczki. Legjobb dobók: Túri 16, Sza- bóné 10, Czégai 10. * Kecskeméti Dózsa ifj.— BVSC ifj. 42:28 (22:10) Vezette: Bokodyné. Ld.: Fekete és Koroknai 10— 10, Kövesi 8, Szelei és Mikó4—4. Vereséggel kezdett a Vasas A Vasas labdarúgócsapata Ca- racasban kezdte meg dél-meri- kai vendégszereplését. A buda­pesti piros-kék együttes bemu­tatkozása nem járt sikerrel, mert a Deportávo Galícia együt­tesétől 3:1 (1:1) arányú veresé­get szenvedett. Puskás szerezte meg a vezető gólt. Nem sokkal később a bal- összekötő Celso egyenlített (1:1). A . második félidőben a ha­zaiak fokozták az iramot. Az 51. percben Montano fejeséből sze­rezték meg a vezető gólt (2:11), majd a 76. percben az Alfredin- ho balszélső állította be a 3:l-es végeredményt. T eremkézilabda-bajnokság Kiskunfélegyházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom